diari

Ordre de 16 de juny de 1981, sobre expedients de sanció, recursos i facultats sancionadores en matèria de Turisme.

(DOGV núm. 49 de 01.07.1981) Ref. Base de dades 0109/1981

Ordre de 16 de juny de 1981, sobre expedients de sanció, recursos i facultats sancionadores en matèria de Turisme.
Artícul 1.- En virtut de l'autorisació concedida al Conseller de Turisme en el Capítol VII, artícul 20, del Decret de 2 de març de 1981, del Consell del País Valencià, pel qual es regulen les competències en matèria de turisme, i en relació en les Empreses i Activitats Turístiques Privades, s'estableixen a continuació els preceptes reguladors dels expedients de sanció i dels recursos interposts contra les resolucions dictades en els mateixos, es refuncixen les atribucions sancionadores i es deleguen facultats d'impondre multes, tot això d'acord en el recitat Decret i els dos de 28 de ginér de 1980, així mateixa de dit Consell, sobre les Empreses i Activitats Turístiques Privades, l'Ordenació de l'Oferta Turística i sa Infraestructura, els Centres i Zones d'Interès Turístic Nacional i la Promoció del Turisme.
CAPÍTOL II
Expedients
Artícul 2.1.- Correspon als respectius Servicis Territorials de Turisme en sa demarcació, excepte reserva especial de la Direcció -,General d'Empreses i Activitats Turístiques o de la Direcció General d'Ordenació i Promoció del Turisme, segons la matèria, la incoació i la tramitació dels expedients de sanció que, en ses respectives propostes, seran elevats al centre directiu corresponent per a sa resolució.
2. Els expedients de sanció seran tramesos per les unitats administratives competents en subjecció al procediment establít en esta Orde, en aplicació supletòria, en els casos que haguera lloc, de la Llei de Procediment Administratiu.
3. El Director General nomenarà Instructor de l'expedient i este designarà Secretari del Mateix a algun dels funcionaris de sa unitat.
4. En els casos de denúncia presentada per particulars es procedirà a sentir a l'inculpat o a son representant legal, i, de ser possible, als testícs del fet sancionable, prenint declaració a estos ultima i a les persones que puguen aportar algun detall o ajudar a l'aclariment dels fets.
Una volta concentrats suficientment els càrrecs, l'Instructor redactarà el corresponent plec, que passarà a l'inculpat, per a que en el terme de set dies hàbils des de sa notificació els conteste; i si no haguera lloc, es publicarà en el «Bolletí Oficial de la Província» per a que en el mateix terme, a contar des del dia següent de la publicació, siguen contestats.
Tan sol excepcionalment, i a juí de l'Instructor, podrà ser prorrogat este terme per igual temps.
5. En els casos en que els fets que motiven la infracció apareixquen en actes alçades pels Inspectors, en la conformitat de l'interessat, o, si este es negara a donar-la, en la firma de dos testics, es donarà per l'Inspector còpia de la mateixa a l'interessat, per a que en el terme de set dies hàbils alegue i prove quant considere en sa defensa, en escrit que s'afegirà als actuals; si alguna circumstància impedirà donar còpia de l'acta a l'interessat se li passarà el corresponent plec de càrrecs.
Igualment, i als mateixos efectes, els Caps Territorials de Turisme que tinguen ple coneixement d'infraccions comeses en sa demarcació contra les normes que rigen les matèries de turisme, transferides al Consell del País Valencià, al formular ses denúncies donaran còpia de les mateixes a les persones interessades.
Les actes alçades pels Inspectors i les denúncies formulades pels Caps dels Servicis Territorials de Turisme faran fe dels fets que continguen, excepte prova indubitada en contrari.
Tant en les actes com en les denúncies es farà menció de la disposició legal que es considera infringida.
6. Una volta passats els termes senyalats en els números 4 i 5 d'est artícul, i a la vista de lo actuat, l'Instructor formularà la corresponent proposta de sobreseiment o de sanció, devent en est últim cas senyalar la disposició que considera infringida; la proposta serà elevada per conducte jeràrquic a l'autoritat a qui corresponga resoldre.
7. Les resolucions imponent sanció seran comunicades en fornia a l'interessat o a son representant legal, i, en defecte d'un o d'atre, conforme dispòn l'artícul 268 de la Llei d'Enjudiciament Civil.
En la notificació es farà constar el recurs que procedixca, en expressió del terme i autoritat competent per a resoldre-la.
8. Si la imposició de la multa resultara ferma, perquè no s'haguera interpòst contra la mateixa cap de recurs, en els 15. dies hàbils següents a la notificació, l'interessat haurà de presentar al Servici Territorial de Turisme corresponent l'import de la multa, dins dels 15 dies així mateix hàbils subsegüents, per mig d'ingrés en conte corrent, número que es cite a nom de la Conselleria de Turisme.
En el cas de que el sancionat no donarà compliment a lo anteriorment expòst, pel Servici Territorial de Turisme, es donarà conte, en remissió de l'expedient, a la Direcció General corresponent, la qual dispondrà s'expedixca la certificació de descobert pertinent per al seu cobrament per la via administrativa d'apremi.
CAPÍTOL III
Recursos
Artícul 3.- Sense perjui de les competències assumides per ad ell mateix, pel Ple del Consell, s'estableix en caràcter general lo següent:
1. Contra l'acord de sanció d'apercibiment imposta pels Caps dels Servicis Territorials de Turisme es podrà recorrer en alçada al Director General corresponent.
Les resolucions del Director General que recaiguen en els recursos de l'apartat anterior seran recorribles en alçada al Conseller de Turisme, els acords del qual no seran susceptibles d'unterior recús.
2. Contra els recursos de sancions adoptades pel Director General de Promoció i Ordenació del Turisme, en virtut de la facultat que li està atribuïda en matèria de Centres i Zones d'Interès Turístic Nacional segons lo dispòst en l'artícul 36 del Decret de 28 de ginér de 1980, el Consell del País Valencià es podrà recórrer en alçada al Conseller de Turisme en lo qual s'esgotarà la via administrativa.
3. En les resolucions de sanció de multes adoptades per delegació pel Director General d'Empreses i Activitats Turístiques o pel de Promoció i Ordenació del Turisme es farà constar expressament tal circumstància i es consideraran com a dictades pel titular de la Conselleria de Turisme, sense que contra elles es puga interpondre atre recurs que el de reposició al mateix.
4. En les resolucions del Conseller de Turisme imponent la sanció de multa i atres establides en esta Orde, es donarà el recurs de reposició al mateix, en lo qual s'esgotarà la via administrativa.
5. En les resolucions del Ple del Consell del País Valencià, imponent la sanció de multa o la de suspensió de les activitats de l'empresa o clausura de l'establiment fins sis mesos, es donarà el recurs de reposició al mateix, en lo qual s'esgotarà la via administrativa.
6. Per a l'admissió i tramitament del recurs de reposició serà requisit indispensable que l'interessat adjunte a l'escrit d'interposició el resguard acreditatiu d'haver efectuat el reglamentari deposit de l'import de la multa a disposició del Consell del País Valencià, o del Conseller de Turisme, segons es tracte de sanció imposta per este o aquell.
7. Els exoressats recursos seran interposts a l'autoritat que dega resoldre'ls, dins del terme de quinze dies hàbils, podent presentar-se en el Registrament de les Oficines Regionals o Provincials de la Conselleria de Turisme o en qualsevol de les senyalades en l'artícul 66 de la Llei de Procediment Administratiu.
CAPÍTOL IV
Facultats sancionadores
Artícul 4.- Les facultats d'impondre sancions, segons les matèries de que es tracte i d'acord en les disposicions vigents en cada cas, corresponen:
a) Al Ple del Consell del País Valencià la imposició de la sanció de multa fins un milió de pessetes, la suspensió de les activitats de l'empresa o clausura de l'establiment fins sis mesos per infraccions comeses per les Empreses i Activitats Turístiques contra lo perpetuat en el Decret 231/1965 i els Reglaments reguladors, d'acord en lo establít en l'artícul 17 del Decret de 2 de març de 1981 i en l'artícul 4 del Decret de 28 de ginér de 1980, els dos del Consell del País Valencià, sobre competències en matèria de turisme i en relació en les Empreses i Activitats Turístiques, i en la Promoció de Turisme, respectivament.
b) Al Ple del Consell del País Valencià la imposició de la sanció de multa fins un milió de pessetes, la suspensió de les activitats de l'empresa o clausura de l'establiment fins sis mesos per infraccions comeses per les empreses d'hosteleria, les d'albèrc turístiques o les activitats privades deportives contra lo perceptuat en el Decret 1.077/77, de 28 de març, d'acord en lo establit en els' artículs 13 i 15 del Decret de 28 de ginér de 1980 del Consell del País Valencià, sobre competències en matèria de turisme i en relació en l'Oferta Turística i sa Infraestructura i en els Centres i Zones d'Interés Turístic Nacional.
c) Al Conseller de Turisme, la imposició de la sanció de multa fins cinccentesmíl pessetes en els suposts dels apartats a) i b), i de la clausura de la construcció declarada clandestina en els suposts de l'apartat b) d'est artícul.
d) Al Conseller de Turisme, la imposició de la sanció de multa fins un milió de pessetes per infraccions comeses contra lo preceptuàt en el Decret 4.297/1964, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 197/1963, de 23 de desembre, sobre Centres i Zones d'Interès Turístic Nacional, d'acord en lo dispòst en l'artícul 36 del Decret de 28 de ginér de 1980, citat en l'apartat b) d'est artícul.
e) Al Conseller de Turisme, la imposició de les mides correctores i sancionadores per infraccions comeses per les Oficines de Turisme o per les Entitats de Foment del Turisme contra lo preceptuàt en l'Orde de 11 d'agost de 1967 i en el Decret 2.481/1974, de 9 d'agost, respectivament, que regulen dites activitats, d'acord en lo dispòst en els artículs 8 i 10 del Decret de 28 de ginér de 1980 del Consell del País Valencià, sobre competència en matèria de turisme i en relació en la Promoció del Turisme.
f) Al Director General de Promoció i Ordenació del Turisme, la imposició de multes fins 100.000 pessetes en els suposts establits en l'apartat 10 d'est artícul.
CAPÍTOL V
Delegació de facultats sancionadores
Artícul 5.- Les facultats d'impondre sancions de multa per delegació del Conseller de Turisme, segons les matèries de que es tracte i les disposicions vigents en cada cas, corresponen a:
a) Al Director General d'Empreses i Activitats Turístiques en quantia que no excedixea de 100.000 pessetes per en els suposts establits en l'apartat a) d'esta Orde.
b) Al Director General de Promoció i Ordenació del Turisme en quantia que no excedixea de 100.000 pessetes per infraccions comeses per les Agències d'Informació Turística contra lo preceptuàt en el Decret 231/1965, en son Reglament regulador i demés normes vigents, d'acord en lo establít en l'artícul 4 del Decret de 28 de ginér de 1980 del Consell del País Valencià sobre competències en matèria de turisme i en relació en la Promoció de Turisme.
c) Al Director General de Promoció i Ordenació del Turisme en quantia que no excedixca de 100.000 pessetes en els suposts establits en els apartats b) i d) de l'artícul 4 d'esta Orde.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. - S'entendran reduïts en un cinquanta per cent els límits de quantia de multa per infraccions comeses per les empreses que eixercixquen activitats turístiques conforme a lo dispòst en el Capítol IV del Decret 231/1965, de 14 de ginér, pel qual s'aprova l'Estatut Ordenador de les Empreses i Activitats Turístiques Privades, i en el Capítol VI del Decret de 2 de març de 1981, del Consell del País Valencià, sobre competències en matèria de turisme i en relació en les Empreses i Activitats Turístiques Privades.
Segona.- No obstant lo dispòst en l'artícul anterior, excepte en els casos de sancions acordades pel Ple del Consell del País Valencià, el Conseller de Turisme podrà revisar d'ofici les multes impostes o sancionar directament, dins dels límits establits, sempre que ho considere oportú o l'autoritat que tinguera la facultat atribuïda o delegada estimara convenient elevar l'expedient, per les circumstàncies concurrents, per a superior resolució.
Tercera.- Les delegacions a que es refereixen esta Orde son revocables en tot moment, sense perjuí de la facultat del Conseller de Turisme de recavar per ad ell o atribuir a Autoritat distinta a la inicialment delegada el coneixement i resolució de qualsevol expedient o assunts dels quals son matèria de delegació.
Quarta.- La present Orde entrarà en vigor al dia següent de sa publicació en el «Bolletí Oficial del Consell».
Lo qual es ta públic per a general coneixement.
València, a 16 de juny de 1981.
El Conseller de Turisme (per delegació)
SALVADOR MIRO SANJUAN
4.5. TURISME.
4.5.3. CORRECCIO D'ERROS
Advertits errors en la inserció de l'Orde de la Conselleria de Turisme de 10 de març de 1981, per la qual es desenrotlla l'estructura dels Servicis Territorials de la mateixa, en les províncies de Castelló, Alacant i València, publicada en el «Bolletí Oficial del Consell», número 45; del dia 2 de maig de 1981, es transcriuen a continuació les rectificacions oportunes:
- Pàg. 13, última línia de l'artícul 2, on diu - que se determinan en este Decreto -, deu dir - que se determinan en esta Orden-.
- Pàg. 13, penúltima línia de l'artícul 4, on diu - igual tràmite para aquellos -, deu dir - igual tràmite para aquellas -.
- Pàg. 15, última línia de l'apartat h de l'artícul 10, on diu -a los administrativos-, deu dir -a los administrados-.
Advertits errors en l'Orde de 29 d'abril de 1981 de la Conselleria de Turisme, per la qual es constituíx i organisa la Comissió de Turisme del País Valencià, i que es publicà en el «Bolletí Oficial del Consell, número 47, de de juny de 1981, es transcriuen seguidament les rectificacions corresponents:
En el capítol I de l'artícul 2,. s'afegirà a continuació de - un representante de las Entidades de Fomento de Turismo del país Valenciano-, lo següent: - un representante de cada una de las Federaciones Provinciales de Empreses de Turismo del País Valenciano-.

linea