diari

Decret 194/1989, de 22 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es prorroguen els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1989, fins que siguen aprovats i publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana els corresponents a l'exercici 1990.

(DOGV núm. 1221 de 11.01.1990) Ref. Base de dades 0109/1990

Decret 194/1989, de 22 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es prorroguen els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1989, fins que siguen aprovats i publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana els corresponents a l'exercici 1990.
Vist el que disposen els articles 55.4 de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d'Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana, i article 26 de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública Valenciana, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 22 de desembre de 1989,
DECRETE:
Article 1r
Es prorroguen, a partir de l'1 de gener de 1990, els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de 1989, aprovats per Llei 12/1988, de 30 de desembre, fins al mateix dia en què es produesca l'aprovació i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana dels Pressupostos corresponents a l’exercici 1990.
Article 2n
1. La pròrroga no afectarà els crèdits per a despeses relatives als serveis o programes la vigència temporal dels quals es limitarà a l’exercici de 1989.
2. Mensualment, durant el període de pròrroga, no podrà ultrapassar-se en pagaments la dotzena part del pressupost global prorrogat.
3. Els crèdits prorrogats s'adaptaran a l’estructura orgànico-funcional que s'inclou com a annex d'aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per a dictar les disposicions que despleguen el que disposa aquest Decret i a determinar l’increment retributiu que amb caràcter d'acompte s'aplique al personal al servei de la Generalitat Valenciana i als seus alts càrrecs, en els mateixos termes que amb aquesta finalitat dispose per a aquest personal l'Administració de l’Estat, d'acord amb l’equiparació esmentada en l'article 7.4 de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1983, de 28 de juliol.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i tindrà efecte des del dia 1 de gener de 1990.
València, 22 de desembre de 1989.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA
Veure annex

linea