diari

DECRET 2/1997, de 7 de gener, del Govern Valencià, relatiu a les cooperatives de crèdit de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2912 de 20.01.1997) Ref. Base de dades 0115/1997

DECRET 2/1997, de 7 de gener, del Govern Valencià, relatiu a les cooperatives de crèdit de la Comunitat Valenciana.
Després de la promulgació de la Llei 11/1985, de 25 d'octubre, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, el Govern Valencià desplegà, mitjançant el Decret 8/1986, de 10 de febrer, el règim específic que havia d'aplicar-se a les cooperatives de crèdit, i al mateix temps, inicià l'exercici de les competències que li corresponien sobre aquestes. Posteriorment, la Llei 13/1989, de 26 de maig, de Cooperatives de Crèdit, desplegada pel Reial Decret 84/1993, de 22 de gener, ha establert un nou marc de legislació bàsica de l'Estat per a les cooperatives de crèdit. Més recentment, la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana ha estat modificada per la Llei de la Generalitat Valenciana 3/1995, de 2 de març, la qual, en l'article 75, es refereix exclusivament a les cooperatives de crèdit.

D'altra banda, mitjançant la disposició addicional vuitena de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1990, de 28 de desembre, es creà l'Institut Valencià de Finances, entitat de dret públic adscrita a la Conselleria d'Economia i Hisenda, que entre les seues funcions té el control, la inspecció i la disciplina de les entitats financeres que estiguen sota la tutela administrativa de la Generalitat Valenciana.
Per tot això, resulta necessari desplegar un nou règim específic de les cooperatives de crèdit que, a més de tenir en compte l'experiència acumulada en l'exercici de les competències administratives durant el temps transcorregut des de la promulgació del Decret 8/1996, reculla, sobretot, les modificacions legislatives dutes a terme per totes aquelles normes, tenint en compte l'especialitat d'aquesta classe de cooperatives que al mateix temps són entitats de crèdit.
Aquest decret s'estructura en sis capítols amb 19 articles, a més de quatre disposicions addicionals, una transitòria, una derogatòria i dues finals.
El capítol primer «Disposicions generals» estableix l'àmbit d'aplicació del decret, defineix la naturalesa jurídica de les cooperatives de crèdit, determina el règim jurídic i indica la prelació de les normes que són aplicables a aquestes entitats, i al·ludeix a les denominacions que es poden emprar i al règim d'operacions.

El capítol segon està dedicat a establir determinats requisits per a la creació de les cooperatives de crèdit, tant per a les de primer com de segon grau, i a concretar alguns aspectes en els casos de fusió, cessió global o escissió.
El capítol tercer «Òrgans socials i direcció» regula qüestions relatives a l'Assemblea General, el Consell Rector i el director general, prenent com a referència el que estableix la legislació cooperativa autonòmica, però introduint-hi les necessàries diferències que l'especificitat d'aquesta classe de cooperatives exigeixen, per ser al mateix temps entitats de crèdit.
El capítol quart delimita les competències administratives, determinant l'òrgan competent per a cada cas, i els terminis en què han de resoldre's els expedients d'autorització. A més, estableix les obligacions d'informació de les cooperatives de crèdit respecte a l'Institut Valencià de Finances.
El capítol cinquè «Inspecció i facultat sancionadora» es dedica al sistema d'inspecció i intervenció administrativa i a la potestat sancionadora, sobre la base del que estableix la normativa estatal sobre això.
El capítol sisè, per fi, estableix dos registres especials: un el de Cooperatives de Crèdit de la Comunitat Valenciana i, altre, el dels seus Alts Càrrecs; aquests registres seran objecte d'un posterior desplegament reglamentari. També es preveu la intervenció del Consell Rector en les transmissions d'aportacions inter vivos. Finalment, s'ocupa de les unions i federació de cooperatives de crèdit, i estableix l'aplicabilitat d'aquest decret, en allò que pertoque, sense perjudici del que regula la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
El contingut d'aquest decret s'ha redactat d'acord amb la normativa bàsica de l'Estat tant d'entitats de crèdit com de les cooperatives de crèdit, i la doctrina emanada del Tribunal Constitucional.

Per això, d'acord amb el Consell d'Estat, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 7 de gener de 1997,

DECRETE

Capítol I
Disposicions generals

Article 1. Àmbit d'aplicació
Aquest decret s'aplicarà a les cooperatives de crèdit amb domicili social en la Comunitat Valenciana que, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, estiguen sota la tutela administrativa de la Generalitat Valenciana.

Article 2. Naturalesa jurídica
Les cooperatives de crèdit són aquelles cooperatives l'objecte social de les quals és servir a les necessitats financeres dels seus socis i de tercers mitjançant l'exercici de les activitats pròpies de les entitats de crèdit.

Article 3. Règim jurídic
Les cooperatives de crèdit es regiran per les normes bàsiques de l'Estat que afecten específicament aquesta classe de cooperatives o les entitats de crèdit en general, i pel que disposa singularment per a les cooperatives de crèdit la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, en aquest decret i en les seues normes de desplegament.
En allò no previst per aquestes disposicions específiques, serà d'aplicació la regulació de caràcter general continguda en la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana i les seues normes de desplegament, i en les normes estatals de caràcter no bàsic sobre cooperatives de crèdit o entitats de crèdit en general. Com a dret supletori, s'aplicarà la legislació estatal de cooperatives.

Article 4. Denominació
La denominació que adopten inclourà necessàriament el terme «Cooperativa de Crèdit Valenciana» o, en forma abreujada, «Coop. de Crèdit V.».

Article 5. Operacions
Les cooperatives de crèdit podran realitzar tota classe d'operacions bancàries permeses a les entitats de crèdit i hauran de prestar especial atenció a les operacions cooperativitzades amb els seus socis. Això no obstant, també podran realitzar operacions actives amb tercers no socis amb les limitacions que establesca la legislació bàsica de l'Estat.

Capítol II
Creació, fusió i escissió

Article 6. Creació
1. Per a crear una cooperativa de crèdit de primer grau, el grup promotor estarà format, com a mínim, per cent cinquanta persones físiques, o per cinc persones jurídiques que desenvolupen l'activitat pròpia del seu objecte social ininterrompudament des d'almenys dos anys abans de la data de creació. Quan es tracte d'una caixa rural, aquest grup promotor inclourà, com a mínim, cinquanta socis persones físiques titulars d'explotacions agràries o una cooperativa agrària.
2. Per a la creació d'una cooperativa de crèdit de segon grau, serà necessari que, almenys, dues de les cooperatives que integren el grup promotor realitzen normalment la seua activitat específica per un termini de dos anys abans de la data de creació, i els membres singulars de cadascuna compten com a mínim amb cent socis.


Article 7. Fusió i escissió
Els projectes fusió, cessió global o d'escissió hauran d'incloure la proposta d'aplicació del fons de formació i promoció cooperativa. Quan aquest no passe a formar part del de la cooperativa de crèdit nova o absorbent, es posarà a la disposició de la unió o federació a la qual estiga associada la cooperativa, que haurà de destinar-lo, exclusivament, als fins d'aquests fons fixats estatuàriament. En el supòsit que no estiga associada a cap unió o federació, es posarà a disposició del Consell Valencià del Cooperativisme per als mateixos fins.

Capítol III
Òrgans socials i direcció

Article 8. Assemblea General
1. L'Assemblea General podrà ser convocada pel Consell Rector a iniciativa pròpia o a petició d'almenys un 10 per cent dels socis o 500 socis, amb l'ordre del dia proposat per ells.
2. Sense perjudici del que disposa la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, la convocatòria d'assemblees generals ordinàries o extraordinàries es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, amb una antelació mínima de 15 dies i màxim de 60 a la data de realització.
3. Per a la vàlida constitució de l'Assemblea General es requerirà, en primera convocatòria, de l'assistència de més de la meitat dels socis, presents o representats, i en segona convocatòria haurà d'assistir-hi un nombre de socis no inferior al 10 per cent del cens societari o 100 socis.
Si l'Assemblea, per previsió estatuària sobre això, estigués organitzada en dues fases successives, les juntes preparatòries haurien de reunir, en primera convocatòria, el nombre de socis que els estatuts exigesquen, però sempre superior al de la segona convocatòria. En aquesta última s'haurà d'arribar, com a mínim, al 10 per 100 del total de membres de base adscrits a cada junta preparatòria, entre presents i representats. No obstant això, quan els socis adscrits a una junta preparatòria siguen menys de 100 o més de 500 els estatuts determinaran el quòrum exigible en segona convocatòria sense necessitat d'aplicar la regla de la frase anterior.
L'Assemblea de Delegats necessitarà la prèvia realització de les tres quartes parts de les juntes preparatòries convocades i en aquestes un membre del Consell Rector informarà sobre els temes de l'ordre del dia, o, en cas justificat, un altre soci adscrit a la mateixa junta designat pel Consell a l'hora d'efectuar la convocatòria.
4. En l'Assemblea General cada soci tindrà un vot, llevat que en els estatuts es preveja el vot plural. En aquest cas, aquest es podrà ponderar d'acord amb el volum d'activitat cooperativitzada, les aportacions a capital social, o el nombre de socis de les cooperatives associades. Els límits i les regles per a assignar el vot plural seran recollits en aquests estatuts, segons el que assenyala la normativa estatal sobre cooperatives de crèdit.

Article 9. Consell Rector
1. Els estatuts socials fixaran el nombre de components del Consell Rector, que no serà inferior a 3 i el de possibles suplents.

2. Els membres del Consell Rector i, si escau, els suplents seran elegits per l'Assemblea General per mandats de quatre anys. El nomenament i la revocació, si escau, dels càrrecs s'acordarà en el Consell Rector, per majoria absoluta dels seus components.
3. La renovació dels membres del Consell Rector i dels suplents, si escau, serà per meitats cada dos anys.
4. El Consell Rector es reunirà les vegades que calga per a la bona marxa de l'entitat i, com a mínim, una vegada al mes. Aquesta reunió haurà de ser convocada pel president a iniciativa pròpia o a petició d'almenys dos consellers o del director general. Si la sol·licitud no és atesa en el termini de deu dies, podran fer la convocatòria els consellers que representen com a mínim un terç dels membres del Consell.
5. El nombre de socis que podrà sol·licitar de l'Assemblea General l'adopció de l'acord d'exercir l'acció de responsabilitat contra els membres del Consell Rector, establerta per la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, serà, almenys, el 5 per cent dels socis o 100 d'ells.

Article 10. Director general
1. El director general serà designat i contractat pel Consell Rector entre persones amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per a desenvolupar les funcions pròpies d'aquest càrrec. La primera Assemblea General que es realitze després d'aquesta designació haurà de ser informada del nomenament.
2. Sense perjudici de les incompatibilitats previstes en la Llei 13/1989, de 26 de maig, de Cooperatives de Crèdit, i d'acord amb la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, l'exercici del càrrec de director general requereix dedicació permanent i serà, per tant, incompatible amb qualsevol activitat retribuïda tant de caràcter públic com privat, llevat l'administració del propi patrimoni i aquelles activitats que exercesca en representació de la cooperativa de crèdit. En aquest últim cas, els ingressos que obtinga, distints a dietes d'assistència a consells d'administració o similars, hauran de cedir-se a la cooperativa de crèdit per compte de la qual realitza aquesta activitat o representació.


Capítol IV
Competència i control administratiu

Article 11. Règim d'autorització
1. En el marc de la legislació bàsica de l'Estat, l'autorització per als supòsits de fusió, escissió, cessió d'actius i passius i conversió en altra classe de cooperativa, correspondrà al conseller d'Economia i Hisenda.
2. L'Institut Valencià de Finances serà competent per a resoldre sobre les autoritzacions administratives següents:
a) Les modificacions d'estatuts socials.
b) La distribució de l'excedent obtingut i el pressupost anual del Fons de Formació i Promoció Cooperativa, en els termes que es despleguen reglamentàriament.
c) Els projectes de publicitat, en els termes que es despleguen reglamentàriament.
d) Excedir el límit de les operacions actives amb tercers no socis, en els supòsits excepcionals legalment previstos.
e) La reducció de capital social que, sense afectar el seu nivell mínim obligatori ni els recursos propis mínims, tinga per objecte condonar desemborsaments pendents, constituir o incrementar reserves, o tornar parcialment aportacions sempre que el soci continue superant el mínim exigible, llevat que la reducció no supose modificació estatuària.
f) L'obertura de noves oficines, en els supòsits legalment previstos.
g) Qualsevol altra no recollida en els apartats anteriors i que no estiga atribuïda expressament a altres òrgans.
3. La sol·licitud d'autorització per als supòsits assenyalats en l'apartat 1 haurà de ser resolta dins dels sis mesos següents a la recepció, o al moment en què es complete la documentació exigible i, en tot cas, dins dels dotze mesos següents a la recepció. Una vegada transcorreguts aquests terminis sense haver-se dictat una resolució expressa es podrà entendre desestimada la sol·licitud.
Les sol·licituds d'autorització indicades en les lletres a), d), e) i f) de l'apartat anterior s'hauran de resoldre dins dels tres mesos següents a la presentació completa i es donarà per atorgada si no hagués recaigut expressa durant aquest període.

Article 12. Estadística i informació
Les cooperatives de crèdit hauran de trametre a l'Institut Valencià de Fiances les informacions següents:
a) Els balanços i els comptes de pèrdues i guanys reservats, els informes d'auditoria de comptes anuals i la resta d'estats, documents i informació de caràcter econòmic i financer que trameten al Banc de Espanya, amb les mateixes formalitats i terminis.

b) Còpia de l'acta de les assemblees generals, en el termini de 15 dies a partir de la realització.
c) Qualsevol altra que establesca la normativa vigent i aquelles dades que siguen requerides per a l'exercici de les facultats contingudes en aquest decret. Així mateix, l'Institut Valencià de Finances podrà demanar dels auditors la informació addicional que es considere necessària i sol·licitar la realització d'auditories externes extraordinàries.

Article 13. Oficines
Les cooperatives de crèdit comunicaran a l'Institut Valencià de Finances les obertures, els trasllats, les cessions, els traspassos i els tancaments de les seues oficines, en el termini de set dies des de la data en què es produesca.


Capítol V
Inspecció i facultat sancionadora

Article 14. Inspecció
L'Institut Valencià de Finances exercirà la funció d'inspecció de les cooperatives de crèdit, en el marc de la normativa bàsica de l'Estat i sense perjudici de les facultats que corresponguen al Banc d'Espanya.

Article 15. Mesures cautelars
1. Quan una cooperativa de crèdit estiga davant situacions d'excepcional gravetat que posen en relleu la seua estabilitat o funcionament, o en els casos d'incompliment molt greu de les obligacions establertes en aquest decret o en les normes que el despleguen o complementen, podrà acordar-se d'ofici o a petició de la mateixa entitat, la intervenció d'aquesta o la substitució provisional dels seus òrgans socials o direcció fins que siga superada aquesta situació.
2. La intervenció o substitució prevista en l'apartat anterior serà acordada pel conseller d'Economia i Hisenda, amb audiència prèvia de la cooperativa de crèdit afectada. Aquesta audiència no serà necessària, tanmateix, quan haja precedit petició de l'entitat o el retard que, previsiblement, pogués originat aquest tràmit comprometés greument l'efectivitat de la mesura o els interessos econòmics afectats.

Article 16. Facultats sancionadores
1. Les infraccions a les normes d'ordenació i disciplina financera comeses per les cooperatives de crèdit donaran lloc a la imposició de les sancions corresponents pels òrgans competents de la Generalitat Valenciana, en els termes previstos en la legislació estatal sobre disciplina i intervenció de les entitats de crèdit.

2. La imposició de sancions per infraccions molt greus i greus correspondrà, a proposta de l'Institut Valencià de Finances, al conseller d'Economia i Hisenda. A l'Institut Valencià de Finances li correspondrà la imposició de sancions per infraccions lleus.

3. L'Institut Valencià de Finances serà l'òrgan competent per a la instrucció dels expedients sancionadors.

Capítol VI
Altres disposicions

Article 17. Registres especials
1. L'Institut Valencià de Finances durà els registres especials següents:
a) Registre de Cooperatives de Crèdit de la Comunitat Valenciana, en el qual, a més de les dades d'identificació de les cooperatives i les seues modificacions, quedaran inscrits els actes rellevants en l'esdevenir de l'entitat.
b) Registre d'Alts Càrrecs de Cooperatives de Crèdit, en el qual hauran d'inscriure's els membres del Consell Rector i de la Direcció.
2. Aquests registres seran objecte de desplegament reglamentari, en el qual s'indicaran els actes inscriptibles i el seu procediment.

Article 18. Transmissió d'aportacions
La transmissió d'aportacions inter vivos requerirà, llevat previsió estatuària contrària, la prèvia comunicació al Consell Rector per tal de comprovar el compliment dels límits i requisits legals i estatuaris aplicables. Els estatuts assenyalaran la forma, els terminis i els altres aspectes necessaris per a regular aquestes cessions.


Article 19. Unions i federacions
Sense perjudici del que disposa específicament la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana per a les unions i federacions, se'ls aplicarà, en allò que pertoque, les normes establertes en aquest decret per a les cooperatives de crèdit i el que disposa aquella Llei per a les cooperatives en general.


Disposicions addicionals

Primera
Sense perjudici del que disposa l'article 11 d'aquest decret, l'Institut Valencià de Finances serà l'òrgan competent de la comunitat autònoma, a què es refereix la legislació estatal en matèria de cooperatives de crèdit, per a exercir les competències administratives sobre aquestes entitats, llevat que estiguen expressament atribuïdes a altres òrgans administratius o es referesca al Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

Segona
En el supòsit que hi haja vot plural o associats, els quòrum de vot i d'assistència fixats per la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana o en aquest decret, s'entendran que fan referència al nombre de vots en compte del nombre de socis.

Tercera
Una vegada obtinguda l'autorització administrativa de les modificacions estatuàries, incloses les de finalitat adaptadora, la cooperativa podrà aplicar aquesta pactes modificats en tot allò que no afecte les seues relacions amb tercers no socis, sempre que haja atorgat la corresponent escriptura pública.

Quarta
Les referències a la Conselleria d'Economia i Hisenda, o a unitats dependents d'aquesta, contingudes en la legislació autonòmica específica en matèria de cooperatives de crèdit, promulgada abans d'aquest decret, s'entendran fetes a l'Institut Valencià de Finances.


Disposició transitòria

1. Les modificacions dels estatuts socials de les cooperatives de crèdit que tinguen per objecte l'adaptació a aquest decret, s'hauran de realitzar en el mateix termini establert per a adaptar-los a la Llei de la Generalitat Valenciana 3/1995, de 2 de març, de modificació de la Llei 11/1985, de 25 d'octubre, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
2. L'Assemblea General podrà habilitar el Consell Rector perquè complete, adeqüe o esmene el text estatuari en la mesura necessària per a complir les indicacions o objeccions de l'Institut Valencià de Finances o dels registres competents.


Disposició derogatòria

A partir de l'entrada en vigor d'aquest decret queden derogades les normes següents:
- Decret 8/1986, de 10 de febrer, del Govern Valencià, que desplega la Llei 11/1985, de 25 d'octubre, en matèria de cooperatives de crèdit.
- Ordre de 7 de maig de 1986, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre cooperatives de crèdit de la Comunitat Valenciana, per la qual es desplega parcialment el Decret 8/1986, de 10 de febrer, del Govern Valencià.
- Ordre de 27 de febrer de 1987, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es complementa el desenvolupament normatiu en alguns aspectes del règim econòmic de les cooperatives de crèdit de la Comunitat Valenciana.
- Ordre de 26 d'abril de 1989, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es modifica l'Ordre de 27 de febrer de 1987, sobre règim econòmic de les cooperatives de crèdit de la Comunitat Valenciana.


Disposicions finals

Primera
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè puga adoptar les mesures i dictar les disposicions necessàries per a l'eficàcia i l'aplicació del que estableix aquest decret.

Segona
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 7 de gener de 1997

El president de la Generalitat Valenciana
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller d'Economia i Hisenda,
JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

linea