diari

DECRET 149/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana. [2007/11131]

(DOGV núm. 5596 de 11.09.2007) Ref. Base de dades 011514/2007

DECRET 149/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana. [2007/11131]
Mitjançant la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa i d'Organització de la Generalitat, en el capítol XXVI, article 120, es crea l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana. En la disposició final primera, apartat quatre, s'establix que el Consell per Decret aprovarà l'Estatut de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
D'altra banda, s'indica que eixe Decret afecta al Decret 87/2002, de 30 de maig, del Consell, pel qual es regula la utilització de la firma electrònica avançada en la Generalitat, pel que fa a les funcions relacionades amb la prestació dels servicis tècnics i administratius relatius a la firma electrònica.
En virtut de l'anterior, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 7 de setembre de 2007,
DECRETE
Article únic
S'aprova l'Estatut de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, el text del qual figura com a annex del present Decret.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queden expressament derogats els articles 9.4.b), 9.4.c), 9.4.e), 10 i 12 del Decret 87/2002, de 30 de maig, del Consell, pel qual es regula la utilització de la firma electrònica en la Generalitat, els servicis dels quals passen a prestar-se per l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller competent en matèria de telecomunicacions per a dictar totes les disposicions que exigisca l'aplicació i execució d'este decret. El president de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana podrà establir les relacions funcionals i orgàniques que siguen necessàries o convenients per a la realització del servici.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 7 de setembre de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Justícia i Administracions Públiques,
Fernando de Rosa Torner
ANNEX
ESTATUT DE L'ENS PRESTADOR DE SERVICIS
DE CERTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
CAPÍTOL I
Naturalesa i funcions
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana conforma l'ens de dret públic de la Generalitat al qual correspon la prestació dels servicis de certificació de firma electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat, les seues entitats autònomes, entitats de dret públic i empreses públiques que en depenen, així com en les relacions que puguen establir estes amb els ciutadans, empreses i altres administracions públiques, d'acord amb les directrius establides per la conselleria competent en matèria de telecomunicacions.
2. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana és una entitat de dret públic de les previstes en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991.
3. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, està adscrit a la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, o a aquella que ostente en cada moment les competències de l'Autoritat de Certificació en la Generalitat, a través de la Direcció General de Modernització.
4. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana es regix pel que establix el capítol XXVI, article 120, de la Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d'Organització de la Generalitat, i pel present Estatut.
5. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana ajustarà la seua activitat a l'ordenament jurídic privat, amb les excepcions establides en la llei. En tot cas, subjectarà la seua activitat a les normes de dret públic en aquelles actuacions que suposen l'exercici de potestats administratives.
Article 2. Competències
1. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana assumirà la prestació dels servicis de certificació de firma electrònica avançada en l'àmbit de la Generalitat, les seues entitats autònomes, entitats de dret públic i empreses públiques que en depenen, així com en les relacions que puguen establir estes amb els ciutadans, empreses i altres administracions públiques.
2. Igualment, l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana assumirà la prestació dels servicis tècnics i administratius següents:
a) Servici d'expedició de certificats digitals, seguint les directrius fixades en el Document de Pràctiques de Certificació i les Polítiques de Certificació aprovades per a cada tipus de certificat emés.
b) Servici de gestió i revocació de certificats digitals, seguint les directrius fixades en el Document de Pràctiques de Certificació i les Polítiques de Certificació aprovades per a cada tipus de certificat emés.
c) Suport a la creació d'entitats de certificació: assistència en la posada en marxa d'estes entitats, en la redacció de documents de pràctiques i polítiques de certificació i col·laboració en el manteniment de llistes de certificats revocats.
d) Servici de consignació de data i hora en els documents electrònics.
e) Servici d'anàlisi, avaluació i l'acreditació dels sistemes d'informació que facen ús dels servicis de certificació prestada per l'Ens, per tal d'assegurar l'ús correcte de les tecnologies, l'aplicació de les normes i procediments tècnics i, en definitiva, la preservació dels nivells de seguretat adequats a cada entorn.
f) Validació de l'estat dels certificats digitals utilitzats per les aplicacions, siguen expedits per l'ens o per altres prestadors de servicis de certificació.
g) Servici de Font de Temps segura basat en Protocol NTP a través d'Internet, l'àmbit de la Comunitat Valenciana i els sistemes integrats en la seua xarxa corporativa.
h) Servici d'Arxivat de Claus de Xifrat.
i) Servici de suport als usuaris a través del Centre d'Assistència als Usuaris (Call Center), Guies i manuals, Qüestions Comunes (FAQs).
j) Servici de provisió de dispositius criptogràfics (targetes, lectors, dispositius criptogràfics USB, dispositius USB de memòria, etc.).
k) Qualssevol altres servicis tècnics i administratius que es considere convenient atribuir reglamentàriament a l'Ens.
3. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana es coordinarà amb el Centre Criptològic Nacional per al desenvolupament, en l'àmbit de la Generalitat, de les funcions relatives a la seguretat de la informació, establides en el Reial Decret 421/2004, de 12 de març, pel qual es regula el Centre Criptològic Nacional. En concret, seran competències de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les administracions públiques valencianes en coordinació amb el Centre Criptològic Nacional, les següents:
a) Difondre les normes i instruccions, i elaborar guies i recomanacions per a garantir la seguretat dels sistemes de les tecnologies de la informació i les comunicacions de l'administració valenciana.
b) Formar i conscienciar el personal de l'administració relacionat amb les tecnologies de la informació i les comunicacions, o que tracten amb sistemes d'informació.
Article 3. Funcions
Com a prestador de servicis de certificació l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana desenvoluparà totes aquelles activitats necessàries per a prestar els servicis de certificació de firma electrònica, i en particular:
a) Redactarà els documents de polítiques de certificació, definirà l'ús de cada tipus de certificat emés, els usuaris possibles, els nivells de responsabilitat i confiança, les responsabilitats i obligacions dels titulars dels certificats, els mecanismes d'identificació dels titulars de certificats i els controls de seguretat aplicats.
b) Elevarà les propostes d'aprovació, publicació i revisió dels documents de pràctiques i polítiques de certificació a l'Autoritat Certificadora de la Generalitat.
c)Executarà les polítiques de certificació establida per la Direcció General de Modernització de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques de la Generalitat, com a Autoritat Certificadora de la Generalitat.
d) Aplicarà els procediments i pràctiques operatives per a l'emissió dels certificats digitals, aprovats per la Direcció General de Modernització, com a Autoritat Certificadora de la Generalitat.
e) Gestionarà la Infraestructura de Clau Pública (PKI), entesa com el conjunt d'equipaments i aplicacions informàtiques necessàries per a l'emissió i gestió de les claus i certificats reconeguts.
f) Prestarà assessorament i consultoria necessàries a la Generalitat, els seus organismes autònoms i entitats de dret públic, a la resta d'administracions públiques i empreses públiques o privades que ho sol·liciten, en matèria d'aplicacions i desenvolupaments amb firma electrònica i seguretat de la informació i les comunicacions.
g) Podrà prestar servicis d'assessorament i suport a la creació d'altres entitats de certificació.
h) Prestarà els servicis tècnics i administratius para a garantir la seguretat, la validesa i l'eficàcia dels actes i documents realitzats amb el concurs de tècniques o mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, així com l'emissió i enviament.
i) Prestarà servicis de formació i divulgació dels servicis de certificació digital i la seua aplicació en l'administració electrònica, en coordinació amb l'Institut Valencià d'Administració Pública o altres organismes amb funcions formatives.
j)Prestarà servicis de verificació de firmes a llarg termini.
k) Qualssevol altres funcions que es considere convenient atribuir reglamentàriament a l'Ens.
2. Com a activitats complementàries a la prestació de servicis de certificació, l'Ens podrà prestar els servicis següents:
a) Consultoria de seguretat de la informació i les comunicacions, la qual inclourà, entre altres:
– Elaboració de polítiques de seguretat.
– Elaboració de plans de resposta davant d'incidents i continuïtat dels servicis.
b) Formació, divulgació i conscienciació sobre la seguretat en tecnologies de la informació i les comunicacions, en coordinació amb l'Institut Valencià d'Administració Pública i altres organismes amb funcions formatives.
c) Prestarà servicis de gestió documental electrònica:
– Arxiu electrònic amb firmes vàlides al llarg del temps, o firma longeva.
– Firmes mancomunades.
– Infraestructures per a l'arxiu de documents electrònics confidencials.
d) Prestarà servicis relacionats amb la facturació electrònica.
e) Realitzarà l'homologació de productes de firma electrònica i el certificat d'utilitat, a l'efecte de la correcta aplicació en els procediments i aplicacions informàtiques.
f) Prestarà servicis d'arxiu de fonts de programes, per a garantir la seguretat i integritat al llarg del temps.
g) Podrà actuar com a tercer de confiança, segons la concepció de l'article 25 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per a arxivar en suport informàtic les declaracions de voluntat que integren els contractes electrònics i consignar la data i hora en què dites comunicacions s'han produït.
h) Podrà dur a terme servicis d'eliminació o destrucció certificada de suports magnètics o òptics d'informació.
i) Qualssevol altres servicis administratius o tècnics que es considere convenient atribuir reglamentàriament a l'Ens.
3. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana podrà constituir o participar en societats mercantils i entitats públiques o privades sense finalitats lucratives, per a exercir qualsevol activitat que estiga relacionada amb les funcions atribuïdes per la llei, si així ho acorda el seu Consell de Direcció.
CAPÍTOL II
Organització
Article 4. Òrgans
Els òrgans de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana són:
a) El president.
b) El Consell de Direcció.
c) La gerència.
Article 5. Del president
1. El president de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, que alhora ho serà del Consell de Direcció, serà el conseller que ostente les competències en matèria de telecomunicacions i modernització.
2. El president exercirà les funcions següents:
a) Ostentar la màxima representació de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana i exercir l'alta direcció i govern d'este.
b) La representació de l'Ens per a la firma de convenis.
c) El president serà l'òrgan de contractació de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, sense perjuí de les funcions assignades al gerent en matèria de contractació conforme a l'article 8 del present decret.
d) Coordinar les línies generals de funcionament de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
e) Convocar, fixar l'orde del dia, presidir i moderar les sessions del Consell de Direcció, i dirimir, si fa el cas, els empats de les votacions amb el seu vot de qualitat.
f) Autoritzar amb la seua firma, juntament amb la del secretari o secretària, les actes aprovades de les sessions del Consell de Direcció i la certificació dels acords o extrems continguts en estes.
g) Demanar, si ho estima oportú, el parer del Consell de Direcció sobre qualsevol aspecte relacionat amb l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana i el seu funcionament.
h) Resoldre la publicació dels programes anuals d'actuació de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, així com les convocatòries d'ajudes, subvencions i beques.
i) En general, i de forma àmplia, exercir totes aquelles funcions que possibiliten el millor desenvolupament dels fins de l'Ens.
3. El president podrà delegar les funcions següents en el vicepresident, així com en qualsevol altre membre del Consell de Direcció i en el gerent:
a) Representació de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
b) La representació de l'Ens per a la firma de convenis.
c) Presidir i moderar les sessions del Consell de Direcció.
d) Coordinar les línies generals de funcionament de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana
e) Autoritzar amb la seua firma, juntament amb la del secretari o secretària, les actes aprovades de les sessions del Consell de Direcció i la certificació dels acords o extrems continguts en estes.
f) Resoldre la publicació dels programes anuals d'actuació de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, així com les convocatòries d'ajudes, subvencions i beques.
g) I aquelles funcions que siguen necessàries per al bon funcionament de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
h) Les que s'establisquen reglamentàriament
4. Correspon al president l'exercici de les potestats administratives que s'atribuïxen a l'Ens.
5. En matèria de personal, correspon al president de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana la contractació del gerent.
Article 6. El Consell de Direcció. Funcions
1. El Consell de Direcció és l'òrgan col·legiat de govern i control de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
2. Estarà integrat per:
a) El president de l'Ens.
b) El vicepresident, que serà el titular de la Secretaria Autonòmica d'Administracions Públiques
c) Els vocals següents:
– El secretari autonòmic competent en matèria d'Economia i Pressupostos.
– El secretari autonòmic competent en matèria d'Indústria i Comerç.
– El secretari autonòmic competent en matèria de Salut.
– El director general competent en matèria d'Arxius.
– El director general competent en matèria de Modernització i Telecomunicacions.
3. La secretaria del Consell de Direcció recaurà en el director general competent en matèria de Modernització i Telecomunicacions de la Generalitat, qui participarà en les reunions amb veu i vot, i tindrà les funcions d'alçar acta de les sessions, rebre els actes de comunicació dels membres amb l'òrgan i les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels quals haja d'assabentar-se, així com totes les funcions que establix l'article 25 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
4. El vicepresident substituirà el president en cas de vacant, absència o malaltia.
5. Al Consell de Direcció li correspon exercir aquelles facultats i poders que, en general, siguen necessaris per al compliment dels seus fins i, en particular, se li atribuïxen les funcions següents:
a) Definir les directrius generals i les línies d'actuació de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
b) Aprovar el pla anual d'activitats de l'Ens, així com les modificacions d'este, a proposta de la Gerència de l'Ens.
c) Aprovar i elevar a la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, o la que ostente en el seu moment les competències en matèria de telecomunicacions, l'avantprojecte de pressupost anual de l'Ens, així com les seues modificacions.
d) Aprovar els estats d'execució del pressupost i els comptes anuals de l'Ens.
e) Aprovar la plantilla, l'organització funcional i el règim de retribució del personal de l'Ens, a proposta de la Gerència i dins de les limitacions legals i pressupostàries.
f) L'aprovació i regulació de l'organització interna de l'entitat i els criteris per a la selecció, admissió i retribució del personal i seua la plantilla, i el desenvolupament de l'organigrama de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana a partir del present estatut.
6. El Consell de Direcció podrà delegar les funcions b), c), d),e) i f) en el president, en qualsevol dels seus membres i en el gerent.
Article 7. Règim jurídic del Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció es reunirà, prèvia convocatòria del seu president, com a mínim dos vegades a l'any. La primera reunió se celebrarà durant el primer trimestre natural per a analitzar i, si fa el cas, aprovar la memòria i els comptes anuals de l'exercici anterior. La segona per a deliberar i, si fa el cas, aprovar l'avantprojecte de pressupostos i els plans d'actuació anuals.
2. Les sessions extraordinàries del Consell de Direcció podran ser convocades sempre que ho acorde el seu president i, també, a petició de la meitat més un dels components del Consell.
3. Les sessions del Consell de Direcció seran dirigides pel president. En cas de vacant, absència, malaltia, abstenció o delegació expressa presidirà les sessions el vicepresident.
4. L'orde del dia es fixarà pel president del Consell de Direcció tenint en compte, si fa el cas, les peticions dels altres membres, formulades amb antelació suficient.
5. El quòrum per a la vàlida constitució del Consell de Direcció serà el de majoria absoluta dels seus membres, en primera convocatòria, i d'un mínim de quatre dels seus components, en segona convocatòria. Necessàriament ha d'estar entre ells el president i secretari o, si fa el cas, els qui els substituïsquen. Entre la primera i la segona convocatòria haurà de mediar, com a mínim, trenta minuts. No obstant quedarà vàlidament constituït, encara que no s'hagueren complit els requisits de convocatòria, quan es troben presents tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.
6. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents. En cas d'empat decidirà el vot de qualitat de qui presidisca la sessió.
7. Els acords que s'adopten constaran en l'acta corresponent, la qual podrà ser aprovada pel Consell de Direcció en la mateixa sessió a què es referisca o en la següent, i serà firmada pel secretari amb el vistiplau del president i s'haurà de registrar en el llibre d'actes.
8. En allò no previst en este article caldrà ajustar-se al que disposa el capítol II del títol segon de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Article 8. De la Gerència
1. El gerent de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana serà nomenat i, si s'escau, separat, per Decret del Consell a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques, o del qui ostente les funcions de l'Autoritat Certificadora de la Generalitat.
2. Correspon al gerent de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana l'exercici de les funcions següents:
a) La direcció i gestió de les activitats de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
b) L'execució dels acords del Consell de Direcció.
c) L'elaboració del pla anual d'activitats de l'Ens, l'avantprojecte de pressupost per a cada exercici i les modificacions d'este, així com els estats d'execució del pressupost i els comptes anuals, a fi d'elevar-los al Consell de Direcció per a la seua aprovació.
d) La contractació i acomiadament del personal laboral de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
e) La gestió econòmica i financera i el control tècnic i administratiu dels servicis.
f) Efectuar qualsevol classe de cobraments.
g) La direcció del personal de l'Ens, així com l'elaboració de la plantilla de personal per a la seua aprovació pel Consell de Direcció.
h) La resolució dels procediments administratius corresponents al seu àmbit de competència i la formulació de les propostes a l'òrgan competent quan la resolució haja d'adoptar-se en una altra instància.
i) La representació de l'entitat per a l'exercici de qualsevol classe d'accions i recursos.
j) Qualssevol altres funcions que li siguen atribuïdes o delegades pel president o el Consell de Direcció.
CAPÍTOL III
Organització administrativa
Article 9. Organització central
1. L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana s'organitzarà en departaments, dependents jeràrquicament de la Gerència, aprovats pel Consell de Direcció, a proposta del gerent.
2. Al capdavant dels departaments podrà haver-hi un responsable.
3. La gestió de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana estarà integrada pels diversos servicis i unitats que aprove el Consell de Direcció, a proposta del gerent.
CAPÍTOL IV
Personal
Article 10. Personal laboral propi de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana
1. El personal de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana es regirà, amb caràcter general, per les normes de dret administratiu o laboral que li siguen d'aplicació.
2. La contractació i selecció d'este personal es realitzarà en règim de dret laboral comú.
3. El règim de retribució del personal laboral de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana tindrà en compte el que, amb caràcter general, regisca per al personal al servici de la Generalitat.
4. Es realitzarà la contractació del personal laboral fix mitjançant els corresponents anuncis publicats pel gerent, amb l'aprovació del president, basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat i respectant, en tot cas, els principis de publicitat, transparència i no discriminació. La creació dels llocs de treball serà efectuada pel Consell de Direcció de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, previs els informes preceptius, i les relacions de llocs de treball seran publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Article 11. Dels funcionaris que presten servicis en l'entitat
1. La Generalitat podrà adscriure personal funcionari de carrera a l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana i, en este cas, es regirà pel que disposa el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana, per les seues normes de desplegament i la resta de disposicions d'aplicació general.
2. El personal funcionari de la Generalitat que passe a prestar els seus servicis en l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana podrà incorporar-se conservant la seua condició de funcionari o com a personal laboral acollit als règims que per a estos supòsits establix la legislació de la funció pública. El personal funcionari que exercix servicis en l'entitat depén orgànicament de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques a través de la Sotssecretaria i, funcionalment, del president de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana. La situació d'este personal, en el qual concórrega la condició de funcionari de la Generalitat, serà la que regula el Text Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana.
CAPÍTOL V
Recursos i règim econòmic
Article 12. Recursos financers
L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana disposarà dels següents recursos econòmics per al compliment dels seus fins:
a) Les consignacions que anualment s'establisquen a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat.
b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que obtinga per l'exercici de les seues activitats.
c) Els productes i rendes dels béns, drets i valors integrants del seu patrimoni.
d) Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions que puga concertar.
e) Les subvencions, herències, llegats, donacions, i qualsevol altra aportació voluntària d'entitats o organismes públics i privats i dels particulars.
f) Els altres ingressos de dret públic o privat que li siga autoritzat percebre o que poguera correspondre-li d'acord amb la normativa vigent. Com a ingrés de dret públic se cedix a l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana la gestió de la taxa per la prestació de servicis de firma electrònica reconeguda.
g) Qualssevol altres recursos que li puguen ser atribuïts.
Article 13. Pressupost
El pressupost de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana s'ajustarà al que establix el Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat i a les previsions de les lleis de pressupostos de la Generalitat.
Article 14. Elaboració del pressupost
1. L'avantprojecte de pressupost, una vegada elaborat i aprovat pel Consell de Direcció de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, es remetrà a la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, o a la que ostente les competències en matèria de telecomunicacions, per a la posterior elevació a la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació a l'efecte de la seua integració en el pressupost de la Generalitat.
2. Els avantprojectes de pressupostos seran elaborats sota el principi d'equilibri pressupostari.
3. La comptabilitat s'ajustarà a les normes aplicables a les entitats de dret públic subjectes a la Generalitat.
Article 15. Control financer
El control financer de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana s'efectuarà d'acord amb el que establix el Text Refós de la Llei de la Hisenda Pública de la Generalitat.
CAPÍTOL VI
Règim patrimonial
Article 16. Patrimoni propi
L'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana podrà adquirir béns i drets a títol onerós i gratuït, posseir, arrendar béns i drets de qualsevol classe.
Les competències relatives a adquisició a títol onerós de béns immobles, així com per a celebrar contractes en matèria d'arrendament correspon al president de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria de patrimoni.
Article 17. Béns adscrits
S'adscriuran a l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana els béns i drets de la Generalitat necessaris per al desenvolupament de les seues funcions. En concret, passaran a formar part del patrimoni de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, els següents:
– La Infraestructura de Clau Pública necessària per a l'emissió i gestió de claus i certificats.
– Els servidors i sistemes d'informació necessaris per al desenvolupament de les funcions associades a l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, que actualment es troben adscrits a la Direcció General de Modernització.
– L'ús de la marca ACCV com a identificativa de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana.
– L'ús del denominatiu amb gràfic "Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana", registrat a nom de la Generalitat.
– Els dominis d'Internet "accv.es" i "accv.eu".
– Qualssevol altres que es considere necessaris per al compliment dels seus fins.
CAPÍTOL VII
Règim jurídic
Article 18. Règim jurídic
A més del que disposa este decret, en aquells actes que suposen l'exercici de potestats administratives, l'Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana se sotmetrà a les normes de dret públic, de procediment administratiu comú i administratives que siguen d'aplicació.
L'Advocacia General de la Generalitat prestarà a l'Ens Prestador de Servicis de Certificació de la Comunitat Valenciana assistència jurídica i representació i defensa en juí, davant de qualsevol classe de jurisdiccions, en aquells assumptes en què dit Ens, en l'àmbit de les seues competències, actue amb sotmetiment ple a l'ordenament jurídic públic.
No obstant això, l'advocat general de la Generalitat, a proposta del gerent de l'Ens Prestador de Servicis de Certificació de la Comunitat Valenciana, podrà encomanar dita assistència, representació i defensa en juí en algun assumpte concret, per raons de coneixement del tema en qüestió o especialització en la matèria de què es tracte, al advocat col·legiat especialment designat a l'efecte.

linea