diari

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2011, de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, sobre la delegació de l'exercici de determinades competències sancionadores en matèria d'incendis forestals. [2011/11549]

(DOGV núm. 6652 de 16.11.2011) Ref. Base de dades 011627/2011

RESOLUCIÓ de 31 d'octubre de 2011, de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, sobre la delegació de l'exercici de determinades competències sancionadores en matèria d'incendis forestals. [2011/11549]
De conformitat amb l'article 74.2.c de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, el conseller de Medi Ambient té la competència per a imposar multes d'1.000.001 a 3.000.000 de pessetes per infraccions greus. Entre altres, aquesta llei i la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, preveuen una sèrie d'infraccions relatives a l'ús del foc i provocació d'incendis en el medi forestal.

El Decret 75/2011, de 24 de juny, del Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat assigna les competències de prevenció i extinció d'incendis a la Conselleria de Governació. En concret, l'article 28.2.b estableix que la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències assumeix aquestes competències.
En conseqüència, convé dictar aquesta resolució de delegació per a adequar l'exercici de les competències descrites en les normes esmentades a la nova estructura administrativa de la Generalitat.
Per tant, d'acord amb el que disposa l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú sobre delegació de competències, de conformitat amb l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat de 29 de setembre de 2011, i en virtut de les facultats que em confereix l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre del Consell, resolc:


Primer
Delegar en la persona titular de la Conselleria de Governació la competència sancionadora prevista en l'article 74.2.c de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana.

Segon
Sense perjudici del que disposa aquesta resolució, la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient pot avocar el coneixement i la resolució de tots els assumptes que considere oportú. Així mateix, pot revocar en qualsevol moment la delegació conferida.

Tercer
Les resolucions administratives que s'adopten en virtut d'aquesta delegació han d'indicar aquesta circumstància i es consideraran dictades per l'òrgan delegatori.

Quart
Aquesta delegació produirà efecte l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 31 d'octubre de 2011.- La consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient: Isabel Bonig Trigueros.

linea