diari

LLEI 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018. [2017/12223]

(DOGV núm. 8202 de 30.12.2017) Ref. Base de dades 011730/2017

LLEI 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018. [2017/12223]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans i totes les ciutadanes que les Corts han aprovat i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:PREÀMBUL

L’elaboració dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018, per segon any consecutiu, ha estat afectada per dues circumstàncies de rellevància. D’una banda, la incertesa que genera que l’administració general de l’Estat no haja tramès a les Corts Generals el Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat dins del termini establit a l’efecte en l’article 37.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, i d’una altra, la situació d’infrafinançament crònic que pateix la nostra Comunitat.
D’acord amb la primera de les circumstàncies, les comunitats autònomes no tenen un marc financer i pressupostari suficientment estable i transparent per a poder projectar els seus pressupostos.
Quant a la segona, la nostra Comunitat, tal com ha quedat contrastat en els diferents informes econòmics, emesos tant per institucions públiques com privades, per a assolir la despesa mitjana per habitant de les comunitats autònomes necessitaria disposar d’ingressos addicionals. Aquesta circumstància ha sigut reafirmada, una vegada més, en l’informe elaborat, al juliol d’aquest any, per la comissió d’experts per a la reforma del finançament autonòmic, la constitució de la qual va ser acordada pel Consell de Ministres de 10 de febrer d’aquest any, en compliment del que va acordar la Conferència de Presidents Autonòmics realitzada el passat 17 de gener.
A pesar d’aquestes incerteses, la Generalitat considera necessari, una vegada fixats els objectius de dèficit i deute per a l’exercici de 2018, dotar-se d’un marc adequat i estable per al desenvolupament de les seues competències, i en aquest sentit s’ha optat per la tramitació de l’avantprojecte de llei de pressupostos per a l’exercici 2018 d’acord amb els terminis que a l’efecte fixa la normativa autonòmica en la matèria.
Conscients de la urgent necessitat de l’aprovació d’un nou model de finançament de les comunitats autònomes que dote la Comunitat Valenciana d’un marc de suficiència financera per al desenvolupament de les seues competències, i que el govern de la nació ha manifestat reiteradament que considera una prioritat la seua aprovació, alhora que reconeix l’infrafinançament de la Comunitat Valenciana, el pressupost per al 2018 recull, un any més i mentre no s’actualitze el model, una partida, la dotació de la qual és prudent, necessària per a poder acostar-se a la despesa mitjana per capita i així poder assegurar un nivell de suficiència financera imprescindible per al desenvolupament normal de les seues competències. Partida la dotació de la qual no significa que la Generalitat renuncie al canvi urgent del model de finançament que complisca el principi de suficiència financera establit en la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, i que assegure el principi d’autonomia financera.
El pressupost per a 2018 per tercer any consecutiu reflecteix en les seues dotacions els compromisos derivats de les polítiques acordades en l’Acord del Botànic. Aposta per millorar els serveis públics fonamentals, els sectors productius i l’ocupació, i, en aquest sentit, aquest pressupost millora la seua dotació, a fi de coadjuvar a la recuperació de l’economia valenciana. En concret, per a aquest exercici cal destacar l’important impuls donat a les polítiques següents vinculades a serveis públics i drets de la ciutadania:
a) Renda d’Inclusió. 2018 serà el primer exercici en què entre en vigor la Llei de renda valenciana d’inclusió, la qual cosa determinarà un impuls important en les polítiques socials i d’igualtat del Consell.
b) Dependència. Per tercer any consecutiu, els pressupostos de la Generalitat aposten per una normalització i una actualització dels mitjans humans i materials destinats a la cobertura de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a la nostra Comunitat.
c) En matèria d’habitatge, l’exercici 2018 és el primer exercici en què queden reflectides les dotacions necessàries per a fer front a les despeses derivades de la Llei 2/2017, de 3 de febrer, de la Generalitat, per la funció social de l’habitatge de la Comunitat Valenciana.
Finalment, per tercer any consecutiu, el Consell fa una aposta important i de responsabilitat dotant adequadament els crèdits necessaris per a atendre les seues polítiques sanitàries, la qual cosa suposa reflectir la despesa real sanitària, i en aquest sentit assegurar un millor nivell en la prestació i qualitat del servei, així com l’eficiència i la transparència en la gestió dels recursos destinats a les polítiques públiques.
Pel que fa a la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici del 2018, cal destacar, tal com s’apuntava més amunt, que el procés d’elaboració ha estat condicionat per la circumstància que l’administració general de l’Estat no ha tramès a les Corts Generals el Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat. En aquest marc, i pel que fa a les qüestions vinculades a les despeses de personal, el document pressupostari ha optat per mantenir les retribucions dels empleats públics en els mateixos termes i condicions que en l’exercici 2017, i, quant a la taxa de reposició d’efectius, per mantenir els criteris que, amb el caràcter de bàsics, recollia la normativa pressupostària estatal per a 2017. Aquestes normes es completen amb una disposició transitòria, en què s’habilita el Consell perquè adopte les mesures necessàries que permeten adequar tant les retribucions com l’oferta d’ocupació pública a la normativa que, si és el cas i amb el caràcter de bàsica, puga promoure el govern de l’Estat.

Respecte al contingut concret de l’articulat, cal destacar que, d’acord amb el que estableixen l’Estatut i la legislació financera bàsica, els pressupostos de la Generalitat estan subjectes als mateixos límits materials que els de l’Estat, i, en aquest sentit, la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2018, un any més, i d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, distingeix dos tipus de preceptes: en primer lloc, els que responen al que podria considerar-se el contingut mínim, necessari i indisponible d’aquesta i, d’un altre, els que conformen el que s’ha denominat com el contingut eventual, en la mesura en què es tracta de matèries que guarden relació directa amb les previsions d’ingressos o habilitacions de despeses.
La Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2018 consta de cinquanta-tres articles, agrupats en set títols, trenta-cinc disposicions addicionals, sis transitòries i quatre finals.
El títol I, «De l’aprovació dels pressupostos», conforma la part principal del contingut qualificat d’essencial, en la mesura que inclou els imports relatius a la totalitat de les despeses i ingressos de la Generalitat, i distingeix a aquest efecte els relatius a l’administració de la Generalitat dels vinculats al seu sector públic instrumental, d’acord amb la classificació establida en l’article 3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. D’altra banda, es recullen en aquest títol els imports relatius als beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals el cedeix l’Estat, i s’hi inclou el detall diferenciat de l’impacte dels beneficis en els uns i els altres.

El títol II, «De la gestió pressupostària de les despeses», consta de cinc capítols. El primer d’aquests recull les normes generals de gestió, i el segon fa referència a les normes per a la gestió dels pressupostos docents no universitaris, i inclou, d’una banda, les normes per als centres públics i, d’una altra, les que regulen els mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment dels centres concertats. Aquest últim capítol s’ha modificat en un doble sentit: d’una banda, actualitzant el règim dels ingressos propis dels centres públics, i d’una altra, millorant la dotació de mitjans humans del centres docents concertats d’educació especial específics. El tercer dels capítols recull les normes fonamentals per al finançament del sistema universitari valencià, i hi inclou tota una sèrie de preceptes dirigits a establir el marc jurídic bàsic aplicable a les actuacions financeres de la Generalitat en el sector de l’educació universitària. El quart inclou quatre preceptes de diferent abast i contingut: el primer d’aquests fa referència a la reordenació operada en els capítols IV i VII després de l’aprovació de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat; el segon preveu una especialitat en el règim dels compromisos de despeses de caràcter plurianual, que afecta les despeses de caràcter financer associades a operacions d’arrendament financer amb opció de compra; el tercer estableix un sistema per a assegurar el reflex comptable de les compensacions de deutes, i l’últim dels preceptes recull el procediment de regularització de les recuperacions per pagament delegat de la Seguretat Social, corresponents a les baixes per incapacitat temporal.


El capítol cinquè concreta, per a l’exercici 2018, la normativa que, en matèria de modificacions pressupostàries, es recull en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. Com a principal novetat cal destacar la inclusió entre els crèdits que tenen la condició d’ampliables tant els comptabilitzats a dia 31 de desembre de 2017 en els comptes financers corresponents als creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, a fi de facilitar una gestió diligent dels fons provinents dels mecanismes extraordinaris de finançament, com els destinats a cofinançar els plans estatals d’habitatge.

El títol III, «De les despeses de personal», s’ordena en dos capítols en els quals es recullen principalment les normes relatives al règim de les retribucions del personal al servei de la Generalitat, distingint segons siga laboral, funcionari o personal estatutari i eventual. El contingut d’aquest títol està condicionat, tal com s’ha apuntat, per l’absència de normativa bàsica estatal, i el seu contingut i abast es completen mitjançant tota una sèrie de disposicions addicionals.
El títol IV, «Gestió de les línies de subvenció i de transferències», inclou una sèrie d’excepcions al règim general de lliurament de les subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
El títol V, «De les operacions financeres», s’estructura en un únic capítol, que recull fonamentalment l’autorització per a l’endeutament anual de la Generalitat, precepte el contingut del qual s’ha modificat per tal d’actualitzar-lo i adequar-lo a la normativa bàsica en la matèria, i el límit de les operacions de crèdit que ha de concertar l’Institut Valencià de Finances. A més, el text recull l’import màxim dels avals que ha de prestar la Generalitat durant 2018.

El títol VI, «De les normes tributàries», es compon de dos capítols. El primer estableix la tarifa aplicable al cànon de sanejament i el segon es refereix als tipus aplicables a les taxes pròpies i altres ingressos de la Generalitat. En ambdós casos, per a aquest exercici, no s’incrementen les quotes.
El títol VII, «De la informació a les Corts», inclou un únic article que detalla un conjunt de supòsits, vinculats a l’àmbit economicopressupostari, sobre els quals la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha de donar compte periòdicament a les Corts, en el marc de les previsions que a aquest efecte recull la Llei 1/2015 mencionada.

El contingut de la llei de pressupostos es completa amb diverses disposicions addicionals, transitòries i finals, en les quals es recullen preceptes d’abast divers.


TÍTOL I
De l’aprovació dels pressupostos

CAPÍTOL I
Contingut i crèdits inicials

Article 1. Contingut
1. Els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018 constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de:
a) Les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, així com els drets que es preveu liquidar durant l’exercici.
b) Les estimacions de despeses i ingressos que han de realitzar les societats mercantils de la Generalitat.
c) La totalitat de les despeses i ingressos de les entitats públiques empresarials de la Generalitat i d’altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.
d) Les estimacions de despeses i ingressos que han de realitzar les fundacions del sector públic de la Generalitat.
e) Les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer els consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, així com els drets que es preveu liquidar durant l’exercici.
2. En conseqüència, els pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018 són el resultat de la integració dels pressupostos següents:

a) El de l’administració de la Generalitat.
b) Els dels organismes autònoms de la Generalitat.
c) Els dels consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta.
d) Els de les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.
e) Els de les societats mercantils de la Generalitat.
f) Els de les fundacions del sector públic de la Generalitat

Article 2. Crèdits inicials
1. Per a l’execució dels programes integrats en l’estat de despeses del pressupost de l’administració de la Generalitat, s’aproven crèdits per import de 19.956.909.560 euros, la distribució dels quals per grups funcionals és la següent:

Euros
0. Deute públic 5.157.203.120
1. Serveis de caràcter general 628.377.140
2. Defensa, protecció civil i seguretat ciutadana 108.961.920
3. Seguretat, protecció i promoció social 1.380.920.760
4. Producció de béns públics de caràcter social 11.329.208.610
5. Producció de béns públics de caràcter econòmic 421.330.400
6. Regulació econòmica de caràcter general 450.175.520
7. Regulació econòmica dels sectors productius 480.732.090


2. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins dels distints organismes autònoms de la Generalitat, consignen crèdits per import de 858.851,60 milers d’euros, que es distribueixen de la manera següent:

Miles de euros
Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove 15.261,02
Institut Valencià d’Investigacions Agràries 13.789,76
Servei Valencià d’Ocupació i Formació 341.705,47
Institut Cartogràfic Valencià 3.810,73
Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball 11.357,47
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 302.012,53
Institut Valencià d’Administració Tributària 49.000,00
Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències 107.600,71
Autoritat de Transport Metropolità de València 14.313,91


3. Les dotacions de despeses aprovades per al compliment dels fins dels distints consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta, consignen crèdits per import de 364.201,12 milers d’euros, que es distribueixen de la manera següent:

Miles de euros
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana 4.304,80
Consorci Hospitalari Provincial de Castelló 91.289,47
Consorci Gestió del Centre d’Artesania de la C.V. 635,00
Consorci Hospital General Universitari de València 267.356,85
Consorci Espacial Valencià, Val Space Consortium 615,00


4. Per a les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors, l’estimació de despeses aprovada assoleix un import de 881.650,48 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Miles de euros
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 185.251,60
Institut Valencià de Finances 42.553,72
Entitat d’Infraestructures de la Generalitat 51.916,18
Institut Valencià de Competitivitat Empresarial 122.596,62
Radiotelevisió Valenciana 63,00
CulturArts Generalitat 38.232,93
Institut Valencià d’Art Modern 7.610,23
Agència Valenciana del Turisme 59.995,00
Entitat Pública de Sanejament Aigües Residuals de la C.V. 253.651,88
Patronat del Misteri d’Elx 392,00
Institut Valencià d’Atenció Social-Sanitaria 39.150,35
Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 1.017,97
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 55.000,00
Agència Valenciana de la Innovació 24.219,00


5. S’aproven les estimacions de despeses de les societats mercantils de la Generalitat per un import de 235.131,87 milers d’euros, distribuïdes de la manera següent:

Miles de euros
Ràdio Televisió Valenciana, SA. 4.991,25
Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA. 57.515,65
Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. 66.257,96
Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SA. 21.822,82
Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA. 18.885,82
Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA. 7.210,40
S.A. De Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana 46.821,07
Aeroport de Castelló, SL. 11.626,90


6. Per a les fundacions del sector públic de la Generalitat, l’estimació de despeses aprovada assoleix un import de 85.348,89 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Miles de euros
Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani 2.190,51
Fundació de la Comunitat Valenciana per a l’Atenció a les Víctimes del Delicte 1.300,00
Fundació de la C.V. per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament de l’Hospital Clínic Universitari de València 9.725,00
Fundació de la C.V. per al Foment dels Estudis Superiors 1.821,60
Fundació de la Comunitat Valenciana-Regió Europea 578,50
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la C.V. 22.194,88
Fundació de la C.V. Palau de les Arts Reina Sofía 22.823,40
Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari de la Fe de la C.V. 24.715,00


7. Per a la resta d’entitats del sector públic no adscrites a l’Administració del Consell, l’estimació de despeses aprovada assoleix un import de 2.778,65 milers d’euros, la distribució dels quals és la següent:

Miles de euros
Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
2.778,65


8. Com resultat de les consignacions de crèdits aprovats, que es detallen en els apartats anteriors, el pressupost consolidat de la Generalitat per a l’exercici 2018 ascendeix a 21.185.545.000 euros.

Article 3 Finançament dels crèdits inicials
1. Els crèdits aprovats en l’apartat 1 de l’article anterior es finançaran:
a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, l’import estimat dels quals és de 14.717.708.920 euros.
b) Amb l’endeutament brut resultant de les operacions regulades en l’article 46 d’aquesta llei.
2. Els crèdits aprovats per a dotar les despeses dels distints subjectes que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, a què es refereixen els apartats 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de l’article anterior, es finançaran amb els crèdits consignats a aquests fins en l’estat de despeses del pressupost de l’administració de la Generalitat i amb les respectives previsions d’ingressos per operacions pròpies de l’activitat de cada un d’aquests subjectes.


CAPÍTOL II
Beneficis fiscals

Article 4. Beneficis fiscals
Els beneficis fiscals que afecten els tributs propis i aquells el rendiment dels quals el cedeix l’Estat a la Generalitat s’estimen en 3.460.294.374 euros, d’acord amb el detall següent:

(euros)
Comunitat Estat Total
Impost sobre successions 379.686.308 50.359.943 430.046.251
Impost sobre donacions 68.207.380 1.545.709 69.753.089
Impost sobre
transmissions patrimonials oneroses 6.013.609 144.134.934 150.148.543
Impost sobre la renda de les persones físiques (tram autonòmic) 30.441.506 163.190.877 193.632.383
Actes jurídics documentats 1.893.663 113.908.917 115.802.580
Tributs sobre el joc 0 2.250 2.250
Patrimoni 40.680.046 89.362.941 130.042.987
Operacions societàries 0 35.125.357 35.125.357
Cànon de sanejament 11.442.000 0 11.442.000
Impost sobre activitats que incideixen en el medi ambient 70.279 0 70.279
Impost sobre eliminació de residus en abocadors 3.338.655 0 3.338.655
IVA 0 2.219.710.000 2.219.710.000
Impost especial sobre alcohol i begudes derivades 0 5.740.000 5.740.000
Impost especial sobre hidrocarburs: tipus general 0 95.440.000 95.440.000
TOTAL DE BENEFICIS FISCALS 541.773.446 2.918.520.928 3.460.294.374


TÍTOL II
De la gestió pressupostària de les despeses

CAPÍTOL I
Normes generals de la gestió

Article 5. Crèdits en funció d’objectius i programes
Els crèdits de l’estat de despeses dels pressupostos de l’administració de la Generalitat i de la resta de subjectes que conformen el seu sector públic instrumental, finançaran l’execució de les actuacions incloses en els programes pressupostaris. La contracció d’obligacions a càrrec seu es realitzarà a fi d’aconseguir el compliment dels objectius assenyalats en els programes esmentats.

Article 6. Principis de gestió
En el marc del que preveu l’article 25 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, la gestió i execució dels pressupostos de despeses de l’administració de la Generalitat, dels seus organismes autònoms, i de la resta d’entitats integrants del sector públic de la Generalitat amb pressupost limitador, hauran de subjectar-se als principis següents:

a) La gestió comptable-pressupostària estarà condicionada al fet que s’hagen produït les actuacions administratives prèvies que reglamentàriament es determinen i que garantisquen la immediata disposició de despeses i/o contracció d’obligacions.
b) No podran adquirir-se compromisos de despesa en quantia superior a l’import dels crèdits autoritzats, i seran nuls de ple dret els acords, les resolucions i qualsevol altre acte administratiu, així com les disposicions generals amb rang inferior a llei, que infringisquen aquesta norma, sense perjudici de la responsabilitat que pertoque.
c) El compliment de les limitacions expressades en la lletra anterior haurà de verificar-se al nivell de vinculació que aquesta llei estableix per als distints casos.

Article 7. Caràcter limitador dels crèdits
1. Els crèdits per a despeses es destinaran, exclusivament, a la finalitat específica per a la qual hagen sigut autoritzats per aquesta llei o per les modificacions pressupostàries autoritzades d’acord amb la legislació vigent.
2. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat i dels organismes autònoms de la Generalitat, el crèdit pressupostari es determina, atenent la classificació orgànica, d’acord amb la seua naturalesa econòmica i funcional, de la forma següent:
a) Per a les despeses de personal, en béns corrents i de serveis, financeres i d’inversions reals: consignació per capítol econòmic i programa pressupostari.
b) Per a les despeses de transferències corrents i de capital: consignació per línia, siga de subvenció o transferència, capítol econòmic i programa pressupostari.
c) Per a les despeses d’actius i passius financers: consignació per projecte financer, capítol econòmic i programa pressupostari.
3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, el Consell, en aquells supòsits que estime necessaris, podrà establir vinculacions amb un major nivell de desagregació.
4. Així mateix, complementàriament al nivell de vinculació establit en l’apartat segon, la gestió de les despeses del capítol I, «Despeses de personal», s’instrumentarà mitjançant la seua desagregació en articles pressupostaris i, si és el cas, conceptes, a fi d’adequar-la als principis i criteris de control, seguiment i racionalització de les despeses de personal previstes en la normativa vigent.

Article 8. Gestió integrada i la seua comptabilització
1. La vinculació dels crèdits i el seu caràcter limitador que disposa aquesta llei no excusa, en cap supòsit, la comptabilització de la despesa en el nivell que es determina per a cada cas:
a) Per a les despeses de personal, en béns corrents i de serveis i les financeres: subconcepte econòmic.
b) Per a les transferències, corrents i de capital: subconcepte econòmic i sublínia.
c) Per a les inversions reals, actius i passius financers: subconcepte econòmic i subprojecte.
2. Addicionalment al que disposa el punt anterior, les despeses relatives als programes de la Conselleria de Sanitat, Salut Universal i Salut Pública 411.10 Direcció i serveis generals, 412.10 Centres integrats de salut pública i 412.2, es comptabilitzaran desagregats per unitats de gestió. Això que s’ha dit serà aplicable en cadascun dels subprogrames en què es desagrega el programa 412.2 Prestacions assistencials, farmacèutiques i complementàries.
En conseqüència, i a fi de possibilitar la gestió integrada del pressupost de la conselleria, a l’efecte de la vinculació en allò que es refereix al nivell orgànic, el mateix s’estableix en el centre gestor per als programes 411.10 i 412.10 i en el servei pressupostari per al programa 412.2 Prestacions assistencials, farmacèutiques i complementàries.

En aquest sentit, els ajustos pressupostaris en l’esmentat nivell de desagregació es realitzaran per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, a través de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.
3. Els crèdits per a despeses del Servei Valencià d’Ocupació i Formació constituiran funcionalment un únic programa, el 322.50 Servei Valencià d’Ocupació i Formació, i es consignaran desagregats en subprogrames pressupostaris en el pressupost de la mateixa entitat.


Article 9. Del Fons de Contingència
1. La quantia per a aquest exercici en concepte de Fons de Contingència ascendirà a 9.000.000 euros.
2. Les condicions de funcionament del Fons de Contingència s’ajustaran al règim general previst per a les modificacions pressupostàries en els articles 44 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en aquesta llei.


CAPÍTOL II
Gestió dels pressupostos docents no universitaris

Article 10. Gestió econòmica en els centres docents públics no universitaris
1. Els centres docents públics no universitaris disposaran d’autonomia en la gestió econòmica, en els termes que s’estableixen en els punts següents:
a) Constituiran ingressos d’aquests centres, que hauran de ser aplicats a despeses de funcionament:
1.r Els fons que se’ls lliure, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació, per mitjà d’ordres de pagament en ferm i a càrrec del pressupost anual d’aquesta, amb la finalitat de cobrir les despeses de funcionament, manteniment i reposició d’inversions, adquisició de mobiliari i equips didàctics i altres que siguen aprovats per la direcció general competent en matèria de centres docents públics.
2.n Els fons provinents d’altres administracions públiques, institucions de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que tinguen el caràcter de finalistes, i la seua titularitat estiga afectada expressament el centre docent en qüestió.
3.r Aquells obtinguts a través de les ajudes, premis i altres ingressos atorgats per institucions, organismes i entitats públiques i privades pel desenvolupament de projectes i accions d’innovació i investigació educativa realitzades pel professorat i l’alumnat en el marc de la programació general anual del centre.
4.t Els derivats de la venda de béns i prestació de serveis diferents dels gravats per les taxes i els preus públics.
5.è Els produïts per llegats, donacions o qualsevol altra forma admissible en dret.
6.è El saldo final, si és el cas, del compte de gestió de l’exercici anterior, que podrà repercutir en una minoració de recursos procedents de la conselleria competent en matèria d’educació, sempre que queden cobertes les despeses incloses en l’apartat segon d’aquest article i les despeses derivades d’ingressos que tinguen el caràcter de finalistes.

b) Les despeses en béns corrents i de serveis que tinguen el seu origen en els ingressos esmentats en el punt anterior es justificaran per mitjà de la rendició d’un únic compte de gestió anual per la persona titular de la direcció del centre, amb l’aprovació prèvia d’aquest pel respectiu consell escolar o consell social.
Els centres posaran a disposició de l’administració educativa els comptes de gestió anual que els siguen requerits.
c) La documentació que corresponga elaborar al centre relativa al seu pressupost i al seu compte de gestió s’haurà d’ajustar, en qualsevol dels conceptes de despesa a què es referisca, a la classificació econòmica de l’estat de despeses que s’aplica en aquesta llei.
A aquest efecte, les despeses en béns corrents i de serveis inclouran, a més de les contingudes en el capítol II de la vigent classificació econòmica de l’estat de despeses de la Generalitat, les destinades a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, que es corresponen amb els articles següents de despesa, d’acord amb l’esmentada classificació econòmica de l’estat de despeses de la Generalitat:
1.r 6.2 Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis.
2.n 6.3 Inversió de reposició associada al funcionament operatiu dels serveis.
2. Les despeses destinades a reparacions que excedisquen del mer manteniment dels centres i les destinades a l’adquisició de mobiliari i equips didàctics del mateix centre, podran efectuar-se sempre que aquestes i aquelles no sobrepassen la quantitat de 50.000 euros, i que quede suficientment acreditat que es cobreixen prèviament la resta de les obligacions ordinàries d’aquest.
Les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d’educació excepcionalment podran autoritzar als centres docents públics despeses que tinguen per objecte obres de reparació, fins a un límit màxim de 30.000 euros anuals, addicionals al que estableix el paràgraf anterior, sempre que quede acreditat que el centre cobreix prèviament la resta de les seues obligacions ordinàries.
3. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, la gestió econòmica dels centres integrats públics de formació professional i dels centres adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana es regirà per una normativa específica.

Article 11. Mòduls econòmics de distribució de fons públics per al sosteniment de centres concertats
1. D’acord amb el que estableixen els apartats primer i segon de l’article 117 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, l’import del mòdul econòmic per unitat escolar, a l’efecte de distribució de la quantia global dels fons públics destinats al sosteniment dels centres concertats per a l’any 2018, és el fixat en l’annex I d’aquesta llei.

2. Les retribucions del personal docent tindran efectivitat l’1 de gener de 2018, sense perjudici de la data en què es firmen els respectius convenis col·lectius d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics, aplicables a cada nivell educatiu en els centres concertats, i l’administració podrà acceptar pagaments a compte, amb la sol·licitud prèvia expressa i coincident de totes les organitzacions empresarials i sindicals negociadores dels esmentats convenis col·lectius, fins al moment de la firma del corresponent conveni.
En cap cas podrà acceptar l’administració l’abonament de retribucions al professorat dels centres concertats que supere en còmput anual la quantia que cal abonar al professorat homòleg de centres públics, prenent en consideració el salari base, el complement de destinació i el complement específic.
L’administració no assumirà els increments retributius, les reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que preveuen els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei.
Així mateix, l’administració no assumirà els increments retributius, fixats en conveni col·lectiu, que suposen un percentatge superior a l’establit amb caràcter general en l’article 28 d’aquesta llei.
El component del mòdul destinat a «Altres despeses» i el de «Personal complementari» produirà efecte a partir de l’1 de gener de 2018 i s’abonaran mensualment als centres, que justificaran la seua aplicació en els terminis que establisca la normativa a l’efecte. En el cas que la titularitat del centre siga una societat cooperativa i haja sol·licitat acollir-se al seu règim específic de finançament, les quantitats que en concepte de salaris i càrregues socials corresponguen al professorat cooperativista que presta els seus serveis en els nivells concertats s’abonaran així mateix mensualment.
Els cicles de formació professional bàsica es finançaran segons el mòdul econòmic establit en l’annex I. Els concerts dels cicles de formació professional bàsica tindran caràcter general, d’acord amb el que estableix l’article 116.6 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.
A més d’allò que s’ha establit, en els centres el concert educatiu dels quals estiga per davall de les quatre unitats i el mencionat concert es referisca tant a educació primària com al primer i segon curs d’educació secundària obligatòria, es mantindrà la dotació del professorat necessari amb la titulació adequada, de manera que això permeta la correcta impartició de l’ensenyament, fins a l’extinció total de les unitats objecte de concert. En el cas que algun centre d’educació primària tinga menys de tres unitats en el conjunt de nivells concertats, la dotació en concepte d’«Altres despeses» serà l’equivalent a tres unitats d’educació primària, amb la sol·licitud prèvia del titular del centre.

3. Les quantitats que cal percebre de les persones matriculades en concepte de finançament complementari al provinent dels fons públics que s’assignen al règim de concerts singulars, subscrits per a ensenyaments d’etapes educatives no obligatòries, i en concepte exclusiu d’ensenyament reglat, a l’empara de les lleis orgàniques 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació, i 2/2006, de 3 de maig, són les que s’estableixen a continuació:
a) Batxillerat: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.
b) Cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior:

1.r En els primers cursos de cada cicle: 25,70 euros per persona matriculada/mes, durant deu mesos, en el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.
2.n En els segons cursos de cada cicle:
– Cap quantitat en els cicles en el segon curs dels quals només es realitza la formació en centres de treball.
– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2018, en els cicles el segon curs dels quals consta d’11 setmanes d’ensenyament presencial en el centre.

– 25,70 euros per persona matriculada/mes, en els mesos de gener, febrer, març, setembre, octubre, novembre i desembre de 2018, en els cicles el segon curs dels quals consta de 20 setmanes o més d’ensenyament presencial en el centre.
No es podrà percebre l’import de cada mensualitat amb antelació al dia 1 del mes a què corresponga el cobrament, ni podrà requerir-se cap mensualitat en els mesos de juliol i agost.
El finançament obtingut pels centres conseqüència del cobrament a l’alumnat d’aquestes quantitats tindrà el caràcter de complementari del percebut directament de l’administració, de tal manera que el finançament total del mencionat component per unitat concertada no supere, en cap cas, el que estableix el mòdul econòmic fixat en aquesta llei per als nivells d’ensenyament respectius.
4. Es faculta la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació per a fixar les relacions professorat/unitat concertada suficients per a impartir el pla d’estudis vigent en cada etapa educativa objecte de concert, calculades basant-se en jornades de vint-i-cinc hores lectives setmanals per al professorat, i la conselleria esmentada no podrà assumir els increments retributius, reduccions horàries o qualsevol altra circumstància que conduïsca a superar el que preveuen els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei. Respecte d’això, en els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior que es troben concertats, el nombre d’hores de professora o professor en els primers cursos serà d’un màxim de 30 setmanals i, en els segons cursos, de 35 o de 5, segons si el cicle formatiu és de 2.000 hores o inferior. En els cicles formatius de formació professional bàsica, el nombre d’hores de professora o professor serà de 30 setmanals en cada curs.
Els centres que disposen de concert en cicles formatius de grau mitjà o superior i en els supòsits en què estiga previst desdoblament en els mòduls corresponents, podran fer ús de les hores que corresponguen per aquest concepte només quan s’acredite que el cicle formatiu té matriculades un mínim de 20 persones amb assistència efectiva en el mòdul en qüestió. Aquestes hores se sumaran a les contingudes en el mòdul econòmic, que estan indicades en el paràgraf anterior. En el cas que un centre tinga concertades diverses unitats del mateix cicle en un mateix curs i complida la normativa en matèria de ràtios alumnat/unitat, podran desdoblar el mínim d’unitats possible.

En el cas de les cooperatives que estiguen acollides al règim específic de finançament, la conselleria competent en matèria d’educació establirà el mòdul màxim que cal percebre pels centres, segons les hores previstes en cada cicle formatiu en concepte de desdoblament, d’acord amb els criteris establits en el paràgraf anterior.
5. Els centres que impartisquen l’educació secundària obligatòria completa disposaran d’una persona que preste els serveis d’orientació, que s’inclourà en la nòmina de pagament delegat del centre. Els costos corresponents a les hores d’orientació estan recollits en els mòduls econòmics per unitat escolar de l’educació secundària obligatòria.

6. Els centres concertats que desenvolupen un pla d’actuació per a la millora, un programa autoritzat d’acollida al sistema educatiu (aules PASE), o altres programes específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat, regulats per norma bàsica o autonòmica, disposaran del professorat que es determine en la resolució corresponent, professorat que serà objecte d’inclusió en la nòmina de pagament delegat del respectiu centre. El programa autoritzat d’acollida al sistema educatiu (aules PASE) acabarà la seua vigència al final del curs 2017/2018.
7. Als centres concertats en l’etapa de batxillerat que tinguen concertada alguna unitat mixta els correspondran 58 hores per cada unitat del primer curs i 56 hores per cada unitat de segon curs. S’entendrà per unitat mixta aquella que agrupe alumnat de més d’una modalitat de batxillerat en les assignatures troncals i que es podrà desdoblar en les assignatures corresponents de cada modalitat.
8. Els centres que disposen de projectes de formació professional dual aprovats i en funcionament podran disposar de fins a 6 hores addicionals de professorat a les contingudes amb caràcter general en els mòduls econòmics de l’annex I d’aquesta llei, en el cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior objecte d’aquesta modalitat, d’acord amb el que estableix l’article 30 de l’Ordre 2/2014, de 13 de gener, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de la formació professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. El cost de les hores de professorat que es determinen en les resolucions corresponents s’abonarà al centre amb la justificació prèvia de la despesa realitzada durant el curs corresponent. Es farà un pagament únic de reintegrament al centre, al final del curs, de les quantitats efectivament justificades i abonades en concepte de salaris i càrregues socials.
9. En relació amb els centres docents concertats d’educació especial específics (CEEE), es crea un apartat de mòduls econòmics en l’annex I d’aquesta llei, en els quals es preveu un increment proporcional d’hores del professorat d’educació física i d’educació musical, fins a un màxim de dos professors en centres que disposen de 9 o més unitats d’educació especial.
Així mateix, els CEEE disposaran d’un professor de suport amb 25 hores, quan compten amb 7 o més unitats d’educació especial, a partir del curs acadèmic 2018/2019, és a dir, des de l’1 de setembre de 2018.


Article 12. Indemnitzacions del professorat afectat per la modificació de concerts
S’autoritza la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’educació a assumir, a càrrec de la dotació assignada a les línies de subvenció previstes per a la cobertura de les obligacions derivades dels concerts educatius, el reintegrament als centres docents privats concertats de les indemnitzacions que corresponguen al professorat afectat per la modificació o pel no accés o no renovació total o parcial dels concerts educatius. La percepció d’aquesta indemnització implica la renúncia al procediment de recol·locació previst en els acords en vigor.

Article 13. Control financer dels centres docents públics no universitaris
1. La direcció de cada centre retrà a la Intervenció General de la Generalitat, per mediació de la intervenció delegada en la conselleria amb competències en matèria d’educació, còpia del compte anual en què conste la diligència d’aprovació pel consell escolar, abans del 31 de març de l’exercici següent.
2. Els centres se subjectaran al control financer que s’estableix en el capítol III del títol VI de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.CAPÍTOL III
Gestió dels pressupostos universitaris

Article 14. Del pressupost de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. Les universitats públiques valencianes aprovaran els seus pressupostos abans del primer dia de l’exercici econòmic corresponent i els trametran, juntament amb els de les seues entitats dependents, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats en el termini d’un mes des que s’aproven.
Els pressupostos de les universitats públiques valencianes i els de les seues entitats dependents classificades dins del sector d’administració pública de la comunitat autònoma inclouran una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i incorporaran informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes, així com la coherència amb el límit de despesa no financera, aprovat de conformitat amb el que estableix l’article 81.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

2. En l’exercici 2018, de conformitat amb allò que disposa l’article 81.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, el cost autoritzat per tots els conceptes retributius del personal docent funcionari i contractat i del personal no docent serà fixat, per a cada una de les universitats públiques valencianes, pel Consell amb anterioritat al 31 de març de 2018, en el marc de la normativa bàsica sobre l’oferta d’ocupació pública i d’acord amb la dotació que, per al finançament de les universitats, establisca la llei de pressupostos corresponent.

La dotació que cada universitat fixe en els seus pressupostos de 2018 per a la cobertura de les places i llocs del personal funcionari i contractat docent i investigador i del personal d’administració i serveis, haurà d’adequar-se al cost autoritzat que establisca el Consell. Qualsevol increment dels costos de personal sobre les quanties autoritzades per a cada any, o amb incidència en exercicis futurs, requerirà l’autorització del Consell, amb la presentació prèvia d’una memòria justificativa de l’increment esmentat en la qual s’establisquen les mesures previstes per a finançar-lo.
Respecte del nomenament de personal funcionari interí i la contractació de personal laboral temporal, les universitats hauran de respectar la normativa que amb el caràcter de bàsic regisca en la matèria.
3. L’aportació dinerària de la Generalitat per a les despeses vinculades a l’exercici de les seues activitats que correspon a cada universitat serà l’establida en l’annex II d’aquesta llei i s’abonarà a les universitats en pagaments mensuals. Per acord del Consell, podrà modificar-se l’import de l’aportació que corresponga a cada universitat.
4. El finançament de la inversió material aprovat pel Consell en les universitats públiques de la Comunitat podrà realitzar-se per mitjà de la inversió directa de l’administració o de qualsevol dels subjectes que integren el seu sector públic instrumental, línies de transferències de capital a favor de les universitats, operacions de crèdit de les universitats autoritzades per l’òrgan competent i qualsevol altra fórmula financera de cooperació publicoprivada.
5. Les operacions de crèdit de les universitats a què es refereix l’apartat anterior es finançaran a càrrec de l’aportació dinerària corresponent recollida com a transferència pel pressupost de la Generalitat, que inclourà l’import de la càrrega financera corresponent, l’amortització del capital i les despeses de les operacions de crèdit que, si és el cas, meriten en l’anualitat 2018.
6. El Consell, a proposta de les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i en matèria d’universitats, pot determinar la modificació, el nou finançament i la substitució de les operacions de crèdit de les universitats autoritzades per a finançar inversions.

Article 15. De la liquidació dels pressupostos de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. Les universitats i les seues entitats dependents hauran de confeccionar la liquidació del seu pressupost abans de l’1 de març de l’exercici següent i trametre-la, degudament aprovada pels òrgans de la universitat a què estatutàriament corresponga, a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’universitats, abans del 30 d’abril. A aquest efecte i de conformitat amb l’article 81.2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, la liquidació del pressupost haurà d’incloure una referència expressa al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic, que incorpore informació suficient i adequada que permeta relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes.
2. En el cas que les universitats liquiden els pressupostos amb romanent de tresoreria negatiu, el Consell Social haurà d’acordar, en la primera sessió que realitze, la reducció de despeses del nou pressupost per quantia igual al dèficit produït, i en qualsevol cas la universitat haurà de trametre el mencionat acord, juntament amb la liquidació del pressupost, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats abans del 30 d’abril. La revocació de l’acord mencionat exigirà l’autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, en els termes establits en l’article 81.5 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre.
No serà necessària l’adopció de l’acord mencionat si la universitat acredita que el romanent de tresoreria negatiu té la seua causa directa i immediata en el deute pendent d’exercicis anteriors reconegut per la Generalitat a través del conveni corresponent, i sempre que aquest incloga un pla de pagament ajornat d’aquest.
En aquest cas, la universitat haurà de trametre, addicionalment i abans del 30 d’abril, a la conselleria amb competències en matèria d’universitats, la documentació que justifique tant la no necessitat d’adopció de l’acord de reducció de despeses com que la universitat, en l’última liquidació confeccionada i en l’últim pressupost aprovat, compleix els objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3. La conselleria amb competències en matèria d’hisenda podrà adoptar, en el marc de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, les mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la universitat en els supòsits següents:
a) Falta de tramesa de la liquidació del pressupost.
b) Falta d’adopció de l’acord previst de reducció de despeses del nou pressupost, en el cas de liquidació amb romanent de tresoreria negatiu, llevat que aquest no s’haja adoptat en compliment de l’apartat 2 d’aquest article.

Article 16. Rendició de comptes i control financer en l’àmbit de les universitats públiques dependents de la Generalitat
1. El control financer de les universitats públiques dependents de la Generalitat s’efectuarà per mitjà d’auditories anuals sota la direcció de la Intervenció General de la Generalitat. El control mencionat tindrà per objecte avaluar que l’activitat i els procediments es realitzen d’acord amb els principis de bona gestió financera i, en especial, amb els previstos en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2. Sense perjudici del que estableix l’apartat anterior, i a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’universitats, es podran realitzar durant 2018, a través de la Intervenció General de la Generalitat, les auditories que s’estimen necessàries per al seguiment de l’aplicació per les universitats de l’aportació dinerària per al finançament de les seues activitats, incloses les seues inversions.


CAPÍTOL IV
Altres normes de gestió

Article 17. De la classificació dels crèdits compresos en els capítols IV i VII en línies de transferències o de subvenció
1. La classificació dels crèdits compresos en els capítols IV i VII en línies de transferències o de subvenció, inclosa en aquesta llei, no modificarà la naturalesa dels negocis jurídics afectats per aquestes.
2. En conseqüència, la classificació esmentada es realitza únicament als efectes del que preveu el capítol I del títol preliminar, tant de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, com del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a fi que l’activitat financera de la Generalitat en la modalitat de despesa subvencional aconseguisca una millor i més eficient assignació dels recursos públics, i un tractament homogeni de la relació jurídica subvencional en l’àmbit de la Generalitat respecte de la resta d’administracions públiques.
3. D’acord amb això, i a fi d’assegurar que les mencionades classificacions contingudes en la llei s’ajusten a l’objectiu descrit en l’apartat anterior, tots els ajustos o correccions que tinguen com a objecte adequar la concreta classificació assignada inicialment a una línia en aquesta llei es tramitaran a proposta de la conselleria interessada, s’autoritzaran pel conseller competent en matèria d’hisenda i hauran d’incorporar un informe específic de l’Advocacia de la Generalitat relatiu a l’adequació de la nova classificació a les exigències de la normativa bàsica en matèria de subvencions.

Article 18. De les despeses plurianuals de caràcter financer
Durant 2018, les despeses financeres vinculades a operacions d’arrendament financer amb opció de compra s’assimilaran, a l’efecte de l’aplicació dels límits i requisits en matèria de despeses plurianuals, al règim propi de les despeses per a inversió de què porten causa.

A aquest efecte, en aquells supòsits en què l’operació no requerisca la modificació dels percentatges o l’increment del nombre d’anualitats a l’efecte de les despeses d’inversió, la Intervenció General serà l’òrgan responsable d’actualitzar els escenaris de compromisos plurianuals pels imports necessaris per a reflectir adequadament els compromisos financers derivats de l’operació.

Article 19. De l’incompliment d’obligacions enfront d’altres administracions públiques
La minoració d’ingressos com a conseqüència de compensacions de deutes o deduccions sobre transferències a càrrec de les obligacions de pagament no ateses al seu venciment, efectuades per altres administracions públiques o entitats que en depenen, en virtut de qualsevol concepte, serà imputada, abans del fi de l’exercici que es produïsca, al pressupost de despeses de la conselleria o entitat del sector públic administratiu que va originar la compensació.
La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic serà l’òrgan competent per a adoptar les mesures necessàries amb vista a instrumentar la regularització comptable de les despeses i ingressos respectius.

Article 20. De les regularitzacions derivades de reintegraments vinculats a la gestió delegada de les prestacions per incapacitat temporal

En l’àmbit de l’administració de la Generalitat, correspon al conseller que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda la formalització dels ajustos pressupostaris necessaris per a la regularització comptable de les recuperacions per pagament delegat de la Seguretat Social corresponents a les baixes per incapacitat temporal, en els termes i les condicions que es determinen reglamentàriament.CAPÍTOL V
Normes per a les modificacions dels pressupostos

Article 21. Principis generals
1. Els límits establits per a la modificació dels crèdits, en els articles 44 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’aplicaran als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2018, amb les especificacions contingudes en els articles d’aquest capítol.

2. Tota modificació pressupostària haurà d’indicar expressament els programes, serveis i crèdits pressupostaris afectats, i serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3. Constitueixen modificacions pressupostàries:
a) Les de les consignacions dels crèdits dels respectius programes del pressupost.
b) Les produïdes en la relació d’objectius dels programes aprovats en el pressupost.
c) La inclusió o supressió de línies de subvenció o transferències, així com la variació dels imports previstos i les dades descriptives essencials d’aquestes.
d) La inclusió o supressió de projectes en l’annex d’inversions reals i en els d’actius i passius financers.
e) La variació dels imports previstos en els projectes d’operacions financeres.
4. Totes les modificacions pressupostàries hauran de dur l’informe de les intervencions delegades i, si és el cas, de la Intervenció General de la Generalitat.
5. En l’àmbit de l’administració de la Generalitat, l’execució de les modificacions pressupostàries correspondrà, en tot cas, a l’òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de pressupostos de la Generalitat, a l’efecte d’instrumentar-ne l’execució.


Article 22. De les ampliacions de crèdit
1. A l’efecte de l’article 48 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, tindran la condició d’ampliables els crèdits que s’indiquen a continuació:
a) Les quotes de la Seguretat Social i les prestacions familiars, d’acord amb els preceptes en vigor, així com les aportacions de la Generalitat al règim de previsió social del funcionariat i altres prestacions socials.
b) Els triennis derivats del còmput del temps de servei realment prestat en l’administració.
c) Els crèdits destinats al pagament del personal quan necessiten ser incrementats com a conseqüència d’elevacions salarials disposades durant l’exercici o en exercicis anteriors, per modificació del salari mínim interprofessional o que es deriven de la normativa vigent.

d) Els que es destinen al pagament d’interessos o a l’amortització del principal i les despeses derivades de les operacions financeres, incloses aquelles la titularitat de les quals corresponga als diferents subjectes que integren el sector públic instrumental tal com queda definit en l’article 2.3 de la Llei 1/2015, així com les obligacions derivades de menyscapte de diners en operacions de crèdit avalades per la Generalitat.
e) Els destinats a satisfer el pagament de les pensions per vellesa o malaltia i, així mateix, les ajudes individualitzades de desenvolupament personal dirigides a promoure l’autonomia de les persones amb discapacitat o diversitat funcional previstes en l’article 36.1.a de la Llei 11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat, sobre l’Estatut de les persones amb discapacitat, i en l’annex de la Llei 9/2016, de 28 d’octubre, de la Generalitat, de regulació dels procediments d’emergència ciutadana en l’administració de la Comunitat Valenciana, en la mesura que augmenten les persones beneficiàries, sense exclusió i fins a la seua cobertura total.
f) Els derivats d’aquelles obligacions generades pels interessos de demora previstos en l’article 22 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
g) Els derivats, si és el cas, de la devolució d’ingressos indeguts.

h) Els destinats a la cobertura del programa de gratuïtat de llibres de text i altre material curricular.
i) Els derivats de sentències judicials fermes.
j) Els destinats al pagament de productes farmacèutics procedents de receptes mèdiques, i els destinats a la cobertura d’ajudes vinculades a la pobresa farmacèutica.
k) Els crèdits destinats a donar cobertura al suport a la subscripció d’assegurances agràries que s’establisquen en la línia de subvenció S3092 Suport a la subscripció d’assegurances agràries, inclosa en l’annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.
l) Els crèdits destinats a la cobertura i reparació dels danys en les explotacions agràries i ramaderes, derivats d’inclemències meteorològiques, en els termes que el Consell establisca per a cada supòsit, i que es recull en la línia de subvenció S1698 Protecció de la renda dels agricultors davant de danys no coberts per l’assegurança agrària inclosa en l’annex de transferències corrents del programa pressupostari 714.20.

m) Els crèdits adscrits a la cobertura dels programes d’imputació pressupostària aprovats pel Consell.
n) Els crèdits necessaris per a la cobertura de despeses que es deriven de les liquidacions anuals dels contractes subscrits en l’àmbit sanitari per a la gestió de serveis públics per concessió.
o) Els crèdits destinats a la cobertura de necessitats de tot tipus motivades per sinistres, catàstrofes o altres de reconeguda urgència.

p) Els crèdits destinats a satisfer el pagament de les prestacions econòmiques regulades en la Llei 9/2007, de 12 de març, de la Generalitat, de renda garantida de ciutadania de la Comunitat Valenciana.
q) Els crèdits destinats al reconeixement de les prestacions econòmiques de dependència, previstes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
r) Els crèdits destinats a satisfer el pagament de les prestacions econòmiques per acolliment familiar previstes en l’article 121.2 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció integral de la infància i l’adolescència de la Comunitat Valenciana, així com les destinades a satisfer les despeses ocasionades que no es troben compreses en la manutenció.
s) Els crèdits destinats a satisfer l’ajuda econòmica a favor de les víctimes de violència de gènere establida en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, i desplegada en l’Ordre de 3 de maig de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l’ajuda econòmica a favor de les víctimes de la violència de gènere, establida en l’article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.

t) Els crèdits destinats a satisfer el reconeixement del dret a la indemnització per causa de mort, en cas de víctima mortal de violència sobre la dona, establit en l’article 16 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i regulat en el Decret 63/2014, de 25 d’abril, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona, previstes en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
u) Els crèdits destinats a sufragar accions solidàries d’ajuda humanitària i d’emergència que es puguen produir durant l’exercici 2018 en qualsevol part del món, derivades de catàstrofes naturals o produïdes per l’acció humana.
v) Excepcionalment, la conselleria competent en matèria d’hisenda podrà aprovar, amb l’autorització prèvia del Consell, ampliacions de crèdit, en les seccions i els capítols a què hagen d’imputar-se les despeses comptabilitzades a dia 31 de desembre de 2017 en els comptes financers corresponents als creditors per operacions pendents d’aplicar al pressupost, fins a un import màxim conjunt equivalent al saldo existent a 31 de desembre de 2017 en els comptes financers esmentats, amb la condició de no afectar l’objectiu d’estabilitat pressupostària de l’exercici de 2018.
w) Els crèdits destinats a confinançar o complementar el plans estatals d’habitatge, així com aquells crèdits destinats a finançar el Pla de foment de la qualitat de l’habitatge (Renhata) i que es recullen en la línia de subvenció S8267 Foment de la qualitat de l’habitatge de la Comunitat Valenciana.
x) Els crèdits destinats a l’adquisició d’habitatges per al parc públic amb destinació a lloguer assequible.
2. Quan la dotació prevista per a les despeses detallades en l’apartat anterior resulte insuficient, la quantia dels crèdits podrà ser incrementada fins a l’import que assolisquen les respectives obligacions d’acord amb el procediment següent:
a) Si l’ampliació es finança a càrrec de baixes en altres crèdits del pressupost no financer, l’ampliació es tramitarà com a transferència de crèdit, a la qual no li serà aplicable la limitació prevista en l’article 49.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
b) Si l’ampliació es finança a càrrec del Fons de Contingència, es tramitarà d’acord amb les regles generals que regeixen la seua utilització.
c) Si l’ampliació es finança a càrrec de la previsió del resultat de l’exercici corrent, la conselleria amb competències en matèria d’hisenda procedirà a la seua ampliació, fins a una suma igual a les obligacions el reconeixement de les quals siga preceptiu.
A aquest efecte, el Consell serà l’òrgan competent per a autoritzar el finançament de les ampliacions esmentades en el paràgraf anterior.
d) Les ampliacions a què es refereix la lletra v de l’apartat 1 d’aquest article podran finançar-se, per mitjà de generació de crèdits, a càrrec dels fons que s’assignen a la Comunitat Valenciana en el marc del corresponent mecanisme extraordinari de finançament.
3. En tot cas, la gestió dels crèdits a què es refereix aquest article, haurà de tenir la seua corresponent contrapartida pressupostària amb anterioritat al 31 de desembre de 2018.

Article 23. Competències del Consell per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon al Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, l’autorització de les modificacions pressupostàries següents:
a) Les transferències i habilitacions entre crèdits de diferents programes, amb les limitacions que recullen els articles 46, 47 i 49 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
b) Les modificacions en la relació d’objectius dels programes.
c) La inclusió i supressió de línies de subvenció o de transferències no previstes en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell, així com la variació de les dades essencials d’aquestes.

En cap cas podrà dotar-se o incrementar-se crèdit destinat a línies subjectes al procediment de concessió directa previst en l’article 168.1.A de la mencionada Llei 1/2015.
d) La minoració total o parcial de les línies de subvencions subjectes al procediment de concessió directa previst en els apartats A i C de l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en la disposició addicional cinquena d’aquesta llei, sempre que se n’haja perdut el dret a la percepció.
e) La variació dels imports previstos en les línies de transferència per a les aportacions dineràries als distints subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat amb les limitacions i condicions establides en l’article 47 de la Llei 1/2015, 6 de febrer, de la Generalitat.
f) La inclusió, variació i supressió de projectes d’operacions financeres, sense perjudici del que disposa l’article 24.e d’aquesta llei.
g) Les transferències per traspàs a la secció i programa «Despeses diverses», conseqüència de l’aplicació del que preveuen els articles 56 i 57 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i les transferències que es realitzen amb vista a la seua reassignació a altres crèdits del pressupost.
h) Les transferències per a l’aplicació del Fons de Contingència.
i) La incorporació dels romanents de crèdit regulada en l’article 45.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, sempre que afecten el pressupost de l’administració de la Generalitat i es financen mitjançant baixes en el Fons de Contingència o baixes en altres crèdits d’operacions no financeres.
Tots els acords adoptats pel Consell, d’acord amb el que disposa aquest article, s’hauran de trametre a les Corts en el termini màxim de quinze dies hàbils des de l’aprovació.

Article 24. Competències de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per a autoritzar modificacions pressupostàries
Correspon a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, a proposta, si és el cas, de les conselleries interessades, l’autorització de les modificacions pressupostàries següents:

a) Les habilitacions i transferències de crèdit, amb les limitacions que recullen els articles 46 i 49 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, sempre que els crèdits afectats pertanguen a un mateix programa.
Com a excepció a això podrà autoritzar habilitacions i transferències, fins i tot entre diferents programes pressupostaris, quan tinguen com a objecte:
– Reassignar els crèdits vinculats al Fons de Compensació Interterritorial i als Fons Estructurals de la Unió Europea, en aquest últim cas d’acord amb el corresponent programa operatiu.
– Adaptar la distribució dels crèdits del pressupost a les variacions orgàniques i competencials, en els termes i amb les limitacions previstes en l’article 44.4 de la Llei 1/2015, de 6 febrer, de la Generalitat.

b) Les generacions i anul·lacions, d’acord amb el que preveu l’article 50 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, de les quals es donarà compte a les Corts en el termini màxim de quinze dies hàbils des de l’aprovació.
c) Les que tinguen com a objecte la correcta imputació comptable dels crèdits previstos en el pressupost, d’acord amb el que disposa l’apartat 5 de l’article 49 de la mencionada Llei 1/2015.
d) La incorporació dels romanents de crèdit regulada en l’article 45 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, que afecten el pressupost de l’administració de la Generalitat i es financen a càrrec de romanents de tresoreria afectats.
e) La inclusió, variació o supressió de línies, de transferències i de subvenció, i projectes d’operacions financeres, quan:
– Es deriven directament de plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
– Tinguen el seu origen en generacions i anul·lacions de fons finalistes i per objecte el compliment de les actuacions específiques que originen el finançament.
– Tinguen com a finalitat l’agregació i/o desagregació de línies ja existents en un mateix capítol i programa, atenent la coincidència en el seu objecte i naturalesa.
– Suposen la inclusió de línies de subvenció per a donar cobertura al procediment excepcional previst en l’article 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
– Deriven de manera directa i necessària de sentència ferma, quan no hi haja crèdit equivalent en el pressupost en vigor.
f) La variació en els imports previstos en les línies de subvenció, excepte en les línies de subvenció subjectes al procediment de concessió previst en l’apartat A de l’article 168.1 de la
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
g) La variació en els imports previstos en les línies de transferències, sense perjudici del que disposa l’article 23.e d’aquesta llei i la normativa especifica aplicable a cada una d’aquestes.
h) La variació de les dades descriptives de les línies de subvenció que no alteren les dades essencials ni la finalitat d’aquestes.
i) Les transferències de crèdits de capítol I, entre programes d’una mateixa conselleria.
f) La inclusió o supressió de projectes d’inversió.

Article 25. Competències de les conselleries per a autoritzar modificacions pressupostàries
1. Correspon a les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries respectives autoritzar, amb un informe previ favorable de la intervenció delegada corresponent, les modificacions pressupostàries següents:
a) Transferències de crèdit entre els capítols II del pressupost de despeses dels diferents programes adscrits a la conselleria de què siguen titulars, inclús entre programes pertanyents a grups funcionals distints.

b) Reobertura de línies de subvenció o de transferència, i de projectes d’inversió existents en exercicis anteriors que tinguen per objecte la imputació de les obligacions a què fa referència l’apartat 5 de l’article 39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i en els termes previstos en aquest, sempre que es financen per mitjà d’ajustos dins del mateix capítol i programa pressupostari.
2. En cas de discrepància de la intervenció delegada, l’òrgan competent per a resoldre-la serà la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
3. Autoritzades les modificacions pressupostàries a què es refereix aquest article, es trametran a l’òrgan de nivell directiu que tinga assignades les competències en matèria de pressupostos de la Generalitat, a l’efecte d’instrumentar-ne l’execució.
Article 26. De les modificacions pressupostàries en l’àmbit del sector públic instrumental
1. Durant 2018, les modificacions pressupostàries en els pressupostos dels organismes autònoms de la Generalitat, atenent el que disposen respecte d’això els articles 44, 45, 47, 49 i 50 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’autoritzaran per:
a) La persona que exercisca la direcció de l’organisme, aquelles que en l’àmbit de l’administració de la Generalitat la competència està atribuïda a les respectives conselleries.
b) La persona responsable de la conselleria a què estiguen adscrits, aquelles que en l’àmbit de l’administració de la Generalitat la competència està atribuïda a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

c) La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, aquelles que en l’àmbit de l’administració de la Generalitat la competència està atribuïda al Consell, a excepció de les previstes en l’article 23.e.
Quan les modificacions afecten despeses de personal requeriran, en tot cas, informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
En el supòsit d’informe negatiu de la intervenció delegada, les modificacions previstes en les lletres a i b d’aquest apartat es trametran en discrepància a la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, la qual les autoritzarà o denegarà.
2. Durant 2018, l’autorització de les modificacions en el pressupost dels consorcis adscrits a la Generalitat i de les entitats de dret públic integrades en el sector públic administratiu amb pressupost limitador correspondrà:
a) Al Consell quan varie la quantia global del pressupost mitjançant aportació de la Generalitat, d’acord amb el que disposen l’apartat e de l’article 23 d’aquesta llei i l’apartat tercer d’aquest article.

b) A la persona responsable de la conselleria a què estiguen adscrites, o de la qual depenguen funcionalment, quan les modificacions afecten despeses de personal, o subvencions subjectes al procediment de concessió directa previst en l’apartat A de l’article 168.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i requeriran informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
c) A la persona que exercisca la direcció de l’entitat, les variacions en la quantia global del pressupost, quan aquestes tinguen el seu origen en ingressos finalistes o ingressos de dret públic o privat que legalment estiguen autoritzats a percebre, sense perjudici del que disposa l’article 50.1.b de la mencionada Llei 1/2015, i en la resolució s’haurà de fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupostari de l’entitat, i haurà d’incorporar a l’expedient una memòria econòmica detallada.
3. En tot cas, en el supòsit que el finançament proposat per a modificar el pressupost dels organismes o entitats a què es refereix aquest article exigisca la modificació del pressupost de despeses de l’administració de la Generalitat, ambdues modificacions es tramitaran i acordaran conjuntament mitjançant el procediment que se li aplique a l’administració de la Generalitat.
4. Durant 2018, les modificacions pressupostàries en els pressupostos de les entitats del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, s’autoritzaran per:
a) Si la modificació està afectada per aportacions de l’administració de la Generalitat o d’altres entitats integrades en el seu sector públic instrumental, la competència correspondrà a qui, d’acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, la tinga atribuïda en l’àmbit de la Generalitat, per la qual cosa ambdues modificacions es tramitaran i acordaran conjuntament mitjançant el procediment que li siga aplicable.
b) A la persona responsable de la conselleria a què estiguen adscrites, o de la qual depenguen funcionalment, quan les modificacions afecten despeses de personal, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en matèria d’hisenda; en la resolució s’haurà de fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupostari de l’entitat, i haurà de contenir una memòria econòmica detallada.
c) A la persona que exercisca la direcció de l’entitat, les variacions en la quantia global del pressupost, quan aquestes tinguen el seu origen en ingressos finalistes o ingressos de dret públic o privat que legalment estiguen autoritzats a percebre, sense perjudici del que es disposa en l’article 50.1.b de la mencionada Llei 1/2015, i en la resolució s’haurà de fer constar que la modificació no afecta negativament l’equilibri pressupostari de l’entitat, i haurà d’incorporar a l’expedient una memòria econòmica detallada.


TÍTOL III
De les despeses de personal

CAPÍTOL I
Delimitació de l’àmbit subjectiu
i règim retributiu aplicable

Article 27. Delimitació de l’àmbit subjectiu
El que disposa aquest títol serà aplicable, en els termes i amb l’abast previst en cada cas, als subjectes següents:
a) Les institucions a què es refereix l’article 20.3 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat.
b) L’administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.
c) Les societats mercantils de la Generalitat.
d) Les entitats públiques empresarials de la Generalitat i altres entitats de dret públic diferents de les anteriors.
e) Les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de l’esmentada administració.
e) Les universitats públiques i els centres universitaris dependents de la Generalitat, així com les seues entitats dependents que hagen sigut classificades dins del sector d’administració pública de la Generalitat, d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.

Article 28. De les despeses del personal inclòs en l’àmbit subjectiu d’aquest títol
1. L’any 2018, les retribucions del personal al servei de les diferents entitats o subjectes a què es refereix l’article 27 d’aquesta llei no podran experimentar cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a la seua antiguitat.

2. Durant l’exercici 2018, les persones jurídiques incloses dins de l’àmbit d’aquest títol no podran:
a) Fer aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació,
b) Convocar i/o concedir qualsevol ajuda en concepte d’acció social, així com qualsevol altra que tinga la mateixa naturalesa i finalitat, sense perjudici de la contractació de pòlisses d’assegurança per a la cobertura de contingències per accidents dels empleats i empleades.
3. El que disposa l’apartat 1 d’aquest article ha d’entendre’s sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
4. Els acords, convenis o pactes que impliquen creixements retributius superiors als fixats en l’apartat 1 hauran d’experimentar l’adequació oportuna, i esdevindran inaplicables les clàusules que s’hi oposen.

5. Els complements personals i transitoris, i la resta de retribucions que tinguen caràcter anàleg, sempre que no siguen de caràcter general i obeïsquen a situacions concretes d’una o més persones al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu d’aquest títol, així com les indemnitzacions per raó de servei i les gratificacions per serveis extraordinaris, es regiran per la seua normativa especifica i pel que disposa aquesta llei.
6. Les referències relatives a retribucions contingudes en aquesta llei s’entenen sempre fetes a retribucions íntegres.
7. El personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquest títol, exceptuant-ne aquell sotmès al règim d’aranzel, no podrà percebre cap participació dels tributs, comissions i altres ingressos com a contraprestació de qualsevol servei o jurisdicció, ni participació o premi en multes imposades, encara que estiguen normativament atribuïdes a aquest, i haurà de percebre únicament les remuneracions del corresponent règim retributiu, sense perjudici de les que resulten de l’aplicació del règim d’incompatibilitats.

8. Tots els acords, convenis, pactes o instruments semblants, així com les mesures que s’adopten en el seu compliment o desplegament, adoptats en l’àmbit de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, dels quals deriven increments, directament o indirectament, de despesa pública en matèria de despeses de personal, requeriran, amb caràcter preceptiu i per a la seua plena efectivitat, l’informe previ i favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, i seran nuls de ple dret els que s’acorden sense el mencionat informe.
9. Els límits establits en aquest article seran aplicables a les retribucions dels contractes mercantils del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquest títol.


Article 29. Règim retributiu del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquest títol, sotmès a règim administratiu i estatutari
Amb efectes d’1 de gener de 2018, les quanties dels components de les retribucions del personal al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquest títol sotmès a règim administratiu i estatutari seran les derivades de l’aplicació de les normes següents:
a) El sou i els triennis del mencionat personal no podrà experimentar cap increment respecte dels vigents el 31 de desembre de 2017, en els termes que preveu l’article 28.1 i per les quanties reflectides en l’article 31.1.a d’aquesta llei.
b) Les retribucions complementàries de caràcter fix i periòdic assignades als llocs de treball que exercisca seran les vigents el 31 de desembre de 2017.
El que disposa el paràgraf anterior no impedirà l’adequació de les esmentades retribucions quan siga necessària per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat del lloc.
c) Les pagues extraordinàries del personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest article seran dos a l’any, una al mes de juny i una altra al de desembre. Cada una de les esmentades pagues inclourà les quanties de sou i triennis fixades en l’article 31.1.b d’aquesta llei i del complement de destinació o concepte retributiu equivalent mensual que es perceba.
d) El conjunt de les restants retribucions complementàries seran les vigents el 31 de desembre de 2017, sense perjudici del que disposen els articles 31.1.e i 40, i la disposició addicional vint-i-quatre d’aquesta llei.

El que disposa el paràgraf anterior ha d’entendre’s sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular, resulten imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa, o pel grau de consecució dels objectius fixats a aquest.

Article 30. Retribucions de les persones que ocupen llocs d’alts càrrecs del Consell, de l’administració de la Generalitat i del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat

1. Durant l’exercici 2018, les retribucions del personal a què es refereix aquest article no experimentaran increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2017.
2. A aquest efecte, les retribucions de les persones que ocupen llocs d’alts càrrecs del Consell o del nivell d’òrgans superiors de les conselleries es fixen en les quanties següents, referides a dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries:

Presidenta o president de la Generalitat 68.975,16 euros
Vicepresidenta o vicepresident 58.757,52 euros
Consellera o conseller 58.757,52 euros
Secretària autonòmica o secretari autonòmic 58.744,08 euros


3. Les retribucions de les persones que integren el nivell directiu de les conselleries i assimilats es fixen en les quanties de sou base, complement de destinació i complement específic següents, referides a dotze mensualitats:


Sou base
Euros C. destinació
Euros C. específic
Euros
Sotssecretari o sotssecretària 12.644,76 11.103,36 32.373,48
Director o directora general 12.783,72 11.225,28 30.365,16


Les pagues extraordinàries seran dos a l’any, una al mes de juny i una altra al de desembre, per un import cada una d’una mensualitat del sou base indicat en el quadre anterior i els triennis que, si és el cas, li corresponguen.
4. Les retribucions del personal directiu de les entitats del sector públic instrumental, sempre que no ocupen un alt càrrec de l’administració de la Generalitat, se subjectaran al que disposa el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat.
A l’efecte del que preveu l’article 34 d’aquesta llei, les esmentades retribucions no s’integraran en la massa salarial de les seues respectives entitats.
L’establiment o modificació de les retribucions del personal directiu dels ens que integren el sector públic instrumental requerirà l’informe favorable de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda i de sector públic.
5. D’acord amb el que estableix l’article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, el personal funcionari declarat en serveis especials per ser membre del Consell, o alt càrrec de l’administració de la Generalitat, tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puga tenir reconeguts com a personal funcionari, els quals s’abonaran a càrrec dels crèdits que s’inclouen a aquest efecte en els estats de despeses.

Article 31. Retribucions dels funcionaris de la Generalitat inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana

1. De conformitat amb el que estableix l’article 28 d’aquesta llei, i d’acord amb el que preveu la disposició final tercera de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, les retribucions que han de percebre l’any 2018 els funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest article seran les següents:

a) El sou i els triennis que corresponguen al grup o subgrup de classificació professional de pertinença del personal a què es refereix aquest article, d’acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats, que cal percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2018:

Grup/subgrup Grup Llei 30/1984 Sou (euros) Triennis (euros)
A1 A 13.576,32 522,24
A2 B 11.739,12 425,76
B – 10.261,56 373,68
C1 C 8.814, 12 322,20
C2 D 7.335,72 219,24
Agrupacions professionals E 6.714,00 165,00b) Les pagues extraordinàries, que es percebran d’acord amb el que disposa l’article 29.c d’aquesta llei, s’ajustaran cada una a les quanties següents:
– En concepte de sou i triennis:

Grup/subgrup Grup
Llei 30/1984 Sou (euros) Triennis
(euros)
A1 A 698,13 26,85
A2 B 713,45 25,87
B – 739,07 26,92
C1 C 634, 82 23,19
C2 D 605,73 18,09
Agrupacions professionals E 559,50 13,75– En concepte de complement de destinació o concepte retributiu equivalent, la corresponent a una mensualitat.
c) El complement de destinació serà el corresponent al nivell del lloc de treball exercit, d’acord amb les quanties següents referides a dotze mensualitats:

Nivell Import en euros
30 11.858,76
29 10.636,80
28 10.198,68
27 9.742, 20
26 8.547,00
25 7.583,16
24 7.135,68
23 6.688,80
22 6.241,08
21 5.794,56
20 5.382,60
19 5.107,80
18 4.832,76
17 4.557,96
16 4.283,64
15 4.008,36
14 3.733, 92
13 3.458,64
12 3.183,72
11 2.908,80
10 2.634,36
9 2.496,96
8 2.359,08
7 2.221,92
6 2.084, 40
5 1.947,00
4 1.740,96
3 1.535,40
2 1.329,12
1 1.123,20d) Els complements específics o conceptes anàlegs assignats als llocs de treball exercits pel personal a què es refereix aquest article, la quantia anual dels quals no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2017.
El complement específic anual es percebrà en catorze pagues iguals, de les quals dotze seran de percepció mensual, i dues addicionals del mateix import que una mensual, una al mes de juny i una altra al de desembre, respectivament, sense perjudici del que estableix l’article 40 d’aquesta llei.
e) El complement de carrera professional horitzontal, d’acord amb el que preveu la disposició addicional vint-i-quatre d’aquesta llei.
f) Durant l’exercici 2018, la quantia destinada al complement de productivitat, dins de cada secció pressupostària o equivalent, no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2017.

El complement de productivitat s’aplicarà, si és el cas, amb els criteris que establisca el Consell, a proposta de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, i per a la seua aplicació caldrà ajustar-se, en tot cas, al que preveu l’article 55.2.b del text refós de la Llei de la funció pública valenciana, aprovat pel Decret legislatiu de 24 d’octubre de 1995, del Consell. A aquest efecte, s’autoritza l’esmentada conselleria per a dotar, si és el cas, els crèdits globals destinats a atendre el mencionat complement, una vegada hagen sigut fixats els criteris pel Consell.
En cap cas les quanties assignades per complement de productivitat durant un període de temps originaran cap dret individual respecte a les valoracions o apreciacions corresponents a períodes successius.

La conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda podrà modificar la quantia dels crèdits globals destinats a atendre el complement de productivitat per a adequar-la al nombre d’efectius assignats a cada programa i al grau de consecució dels objectius fixats a aquest.
g) La concessió de gratificacions per serveis extraordinaris serà competència del Consell, a proposta de la conselleria que resulte afectada, amb un informe previ favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.
h) El que disposen els apartats anteriors ha d’entendre’s sense perjudici de l’adequació de les retribucions complementàries, de caràcter fix i periòdic, quan siga necessari, per a assegurar que les assignades a cada lloc de treball guarden la relació procedent amb el contingut d’especial dificultat tècnica, dedicació, responsabilitat, perillositat o penositat d’aquest.
i) Els complements personals de garantia i els transitoris es mantindran en les mateixes quanties que el 31 de desembre de 2017 i seran absorbits per les millores que puguen derivar-se del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, la promoció professional, el reconeixement o progressió del grau de carrera professional o desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu, inclòs, si és el cas, el de caràcter general, que afecte el lloc de treball o grup o subgrup de pertinença. En cap cas es consideraran els triennis, el complement de productivitat, les gratificacions extraordinàries ni les indemnitzacions per raó de servei.
Únicament es procedirà al reconeixement de nous complements personals, que en tot cas tindran el caràcter de transitoris, per al manteniment de les retribucions calculades en còmput anual, en els supòsits de classificació inicial en la Generalitat com a conseqüència de transferències de competències, així com els que es puguen reconèixer en aplicació d’un pla d’ordenació del personal.
j) No obstant això que disposen els apartats anteriors, i pel que fa als complements de destinació i específic del personal del grup E/agrupacions professionals de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, es mantindran les mateixes quanties que a 31 de desembre de 2017, atenent les condicions retributives previstes en l’article 24.1.B.d de la Llei 13/2009, de 29 de desembre.
2. Als efectes del que disposa l’article 28.8 d’aquesta llei, amb caràcter previ a qualsevol negociació que implique modificació de condicions retributives, i amb independència que comporte o no creixement real del capítol I, i de la naturalesa consolidable o no de la despesa afectada per aquesta, haurà de sol·licitar-se a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda l’autorització oportuna, que haurà de preveure, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries existents en el programa pressupostari a què està adscrit el lloc o llocs de treball les retribucions dels quals es pretén modificar.

3. Els crèdits de personal pressupostàriament consignats no implicaran necessàriament reconeixement de drets ni modificacions de plantilles pressupostàries.

Article 32, Retribucions del personal al servei de les institucions sanitàries
1. El personal inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, percebrà les retribucions bàsiques i el complement de destinació en les quanties assenyalades als mencionats conceptes en els articles 29 i 31 d’aquesta llei.
2. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements específics que estiguen assignats al mencionat personal no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2017, sense perjudici, si és el cas, del que preveuen els articles 31.1.h i 40 d’aquesta llei.
3. La quantia anual de les retribucions corresponents als complements de carrera professional i desenvolupament professional que tinga reconeguts el personal que té la condició de personal sanitari d’acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, no experimentarà increment respecte de la vigent el 31 de desembre de 2017.
4. Les restants retribucions complementàries que, si és el cas, puga percebre el personal a què es refereix aquest article, igualment no experimentaran cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2017.
5. D’acord amb les dotacions pressupostàries que es prevegen anualment, el personal sanitari a què es refereix l’apartat 1, i que preste serveis en els centres i institucions sanitàries dependents de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat, podrà percebre una productivitat variable, que respondrà a la ponderació dels paràmetres següents: ús eficient dels recursos, qualitat assistencial, accessibilitat i grau d’implicació en activitats pròpies de l’organització.

En tot cas, les quantitats que perceba cada persona per aquest concepte seran de coneixement públic del personal de la institució sanitària on preste serveis, així com dels que tinguen la representació sindical de l’esmentat personal. La quantificació dels paràmetres, la fixació dels criteris de distribució i, si és el cas, la seua modificació, s’establiran mitjançant un acord del Consell. La quantia individual del complement de productivitat es fixarà mitjançant una resolució de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
El crèdit total assignat a aquest concepte retributiu no experimentarà cap increment, en termes anuals, respecte de l’establit el 31 de desembre de 2017, en els termes i les condicions previstos en l’apartat 1.f de l’article 31 d’aquesta llei.
6. Els complements personals de garantia, els transitoris i tots aquells complements que no responguen a retribucions de caràcter general, inclòs el complement de productivitat compensatòria, que puga tenir reconeguts el personal sanitari a què es refereix l’apartat 3 d’aquest article, es regularan, quant a l’increment anual aplicable, pel que preveu l’article 28.5 d’aquesta llei, i quant al règim d’absorció, pel que preveu l’article 31.1.i d’aquesta llei. A aquest efecte, el complement de productivitat compensatòria serà absorbit en còmput anual per un import equivalent al cent per cent de l’increment retributiu, quan siga com a conseqüència del canvi de grup o subgrup, nivell, lloc de treball, carrera professional, desenvolupament professional o qualsevol altre increment retributiu que afecte el lloc de treball, el grup o subgrup de pertinença, o el grau de carrera o desenvolupament professional.

7. El personal llicenciat o diplomat en alguna de les titulacions recollides en els articles 6 i 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, que ocupen llocs en l’administració de la Generalitat adscrits a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de sanitat per als quals s’incloga com a requisit estar en possessió d’alguna de les esmentades titulacions, tindrà la consideració de personal sanitari d’acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat.
8. Les retribucions del personal en formació, personal de quota i zona, i personal de cossos sanitaris locals al servei de les institucions sanitàries, d’acord amb el que disposa l’article 28.1 d’aquesta llei, no experimentaran increment respecte de les quanties vigents el 31 de desembre de 2017.

Article 33. Retribucions del personal eventual
1. Durant l’exercici 2018, les retribucions del personal a què es refereix aquest article no experimentaran cap increment respecte de les vigents el 31 de desembre de 2017.
2. D’acord amb el que estableix l’article 124 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, el personal funcionari declarat en serveis especials per ser nomenat en un lloc de naturalesa eventual en la Generalitat tindrà dret a la percepció, referida a catorze mensualitats, dels triennis que puga tenir reconeguts com a personal funcionari, els quals s’abonaran a càrrec dels crèdits que s’inclouen a aquest efecte en els estats de despeses.


Article 34. Règim retributiu del personal laboral al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol

1. La massa salarial del personal laboral al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu d’aquest títol, que no experimentarà cap increment en 2018, està integrada, als efectes d’aquesta llei, pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials meritades durant l’exercici 2017 pel personal esmentat, amb el límit, per al personal de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, de les quanties que tenen l’informe favorable de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda per a l’esmentat exercici pressupostari.
Se n’exceptuen en tot cas:
a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.
b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’entitat ocupadora.
c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.
d) Les indemnitzacions o bestretes per despeses que haja realitzat la persona empleada.
La limitació de l’increment a què es refereix el paràgraf primer operarà sense perjudici del que puga derivar-se de la modificació dels sistemes d’organització de treball o classificació professional i de la consecució dels objectius assignats a cada conselleria per mitjà de l’increment de la productivitat.
2. Les variacions de la massa salarial bruta es calcularan en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de la comparació, tant pel que fa als efectius de personal i la seua antiguitat com al règim privatiu de treball, jornada, hores extraordinàries efectuades i altres condicions laborals, i es computaran per separat les quantitats que corresponguen a les variacions en aquests conceptes.
3. El que preveuen els apartats anteriors representa el límit màxim de massa salarial, la distribució i aplicació individual de la qual es produirà a través de la negociació col·lectiva.
En l’àmbit de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, l’autorització de la massa salarial serà requisit previ per al començament de les negociacions de convenis o acords col·lectius que tinguen lloc l’any 2018, i a càrrec d’aquesta hauran de satisfer-se la totalitat de les retribucions del personal laboral derivades del corresponent acord i totes les que es meriten al llarg de l’any esmentat.

4. Amb anterioritat a l’1 de març de 2018, els distints òrgans de l’administració de la Generalitat amb competències en matèria de personal, i els responsables en la matèria dels diferents subjectes que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, hauran de sol·licitar a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda la corresponent autorització de massa salarial i hauran d’aportar a aquest efecte el certificat de les retribucions salarials satisfetes i meritades en 2017. La massa salarial autoritzada es tindrà en compte per a determinar, en termes d’homogeneïtat, els crèdits o dotacions corresponents a les retribucions del personal laboral afectat.
Les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat hauran de trametre a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, junt amb la sol·licitud d’autorització de la massa salarial, informació relativa a la contractació temporal realitzada en l’exercici anterior, detallant el nombre de jornades anualitzades i el seu cost, així com qualsevol altra informació relativa als costos de personal assumits durant l’exercici anterior.
Mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d’hisenda, s’establiran els requisits de la informació que han de subministrar les entitats mencionades en el paràgraf anterior, i el procediment per a l’autorització de la massa salarial.
5. Quan es tracte de personal no subjecte a conveni col·lectiu les retribucions del qual estiguen determinades, en tot o en part, per mitjà de contracte laboral, hauran de comunicar-se a la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda les retribucions satisfetes i meritades durant 2017.
6. Les indemnitzacions, complements personals de garantia i altres retribucions de caràcter anàleg del personal laboral no podran experimentar creixement respecte a 2017.

Article 35. Requisits per a la determinació o la modificació de retribucions del personal laboral i no funcionari al servei de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental
1. Durant l’any 2018, per a procedir a determinar o modificar les condicions retributives del personal laboral i no funcionari al servei de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, seran preceptius els següents informes favorables:
a) Per al personal al servei de l’administració de la Generalitat i dels organismes autònoms adscrits a aquesta, els corresponents a les conselleries competents en matèria d’hisenda i funció pública.

b) Per al personal al servei dels consorcis hospitalaris a què es refereix l’apartat 3 de l’article 2 d’aquesta llei, els corresponents a les conselleries competents en matèria d’hisenda i sanitat.

c) Per al personal al servei de la resta de subjectes que conformen el sector públic instrumental de la Generalitat, els corresponents a les conselleries competents en matèria d’hisenda i sector públic.
2. Als efectes d’aquest article, s’entendrà per determinació o modificació de condicions retributives del personal laboral i no funcionari les actuacions següents:
a) Determinació de les retribucions per a llocs de nova creació o modificació dels corresponents a llocs ja existents en la relació de llocs de treball de l’entitat o organisme.
b) Signatures de convenis col·lectius, acords o instruments semblants subscrits per qualsevol dels subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat, així com les seues revisions, adhesions o extensions a aquests.
c) Aplicació del vigent Conveni col·lectiu del personal laboral al servei de l’administració de la Generalitat i dels convenis col·lectius d’àmbit sectorial, així com les seues revisions i les adhesions o extensions d’aquests.
d) Fixació de les retribucions per mitjà de contracte individual, ja es tracte de personal fix o contractat per un temps determinat, quan no estiguen reflectides, en tot o en part, per mitjà de conveni col·lectiu, exceptuant-ne el personal temporal subjecte a la relació laboral de caràcter especial regulada en l’article 2, apartat 1, lletra a del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors. No obstant això, s’haurà de facilitar informació de les retribucions d’aquest últim personal a les conselleries competents per a l’emissió dels informes mencionats en l’apartat 1 d’aquest article.
e) Atorgament de qualsevol classe de millores salarials de tipus unilateral, amb caràcter individual o col·lectiu, encara que es deriven de l’aplicació extensiva del règim retributiu del personal sotmès a règim administratiu al servei del sector públic de la Generalitat.
3. La determinació o la modificació de les retribucions se subjectarà al procediment següent:
a) La proposta o el projecte, amb caràcter previ al seu acord o signatura, es trametrà a les conselleries competents als efectes de l’emissió dels informes previstos en l’apartat primer, acompanyat d’una memòria econòmica que incloga una valoració del seu cost, així com dels efectes en els estats d’ingressos i despeses dels programes pressupostaris de la Generalitat i de les entitats amb comptabilitat pressupostària, i en els estats de recursos i dotacions de la resta de persones jurídiques afectades. En tot cas, la proposta haurà d’estar degudament motivada.

b) Els informes mencionats seran evacuats en el termini màxim de 20 dies, comptat des de la data de recepció del projecte i de la seua valoració, i versaran sobre:
– El corresponent a la conselleria competent en matèria d’hisenda, sobre tots aquells aspectes dels quals es deriven conseqüències directes o indirectes en matèria de despesa pública, tant per a l’any 2018 com per a exercicis futurs, i, especialment, pel que fa a la determinació de la massa salarial i al control del seu creixement.

– El corresponent a la conselleria competent en matèria de funció pública, sobre les repercussions respecte de les relacions de llocs de treball i, en general, la seua adequació a la política de recursos humans de la Generalitat.
– El corresponent a la conselleria competent en matèria de sanitat, sobre les repercussions relatives a la qualitat assistencial hospitalària i l’adequació a les polítiques retributives del personal d’institucions sanitàries.
– El corresponent a la conselleria competent en matèria de sector públic, sobre les repercussions respecte de la relació de llocs de treball de l’entitat i, en general, sobre la seua coherència respecte de la política retributiva i els processos de reestructuració i racionalització del sector públic instrumental.
Si no s’emet qualsevol dels informes mencionats, en el termini assenyalat, s’entendrà que aquest és desfavorable.
4. Seran nuls de ple dret els acords adoptats en aquesta matèria amb omissió del tràmit d’informe o en contra d’un informe desfavorable, considerat d’acord amb l’apartat anterior, així com els pactes que impliquen creixements salarials per a exercicis successius contraris al que determinen les futures lleis de pressupostos.
5. Durant 2018 el personal laboral i no funcionari que preste els seus serveis en qualsevol dels distints subjectes que integren el sector públic instrumental de la Generalitat no podrà meritar, ni en conseqüència, percebre cap retribució en concepte de productivitat. En aquest sentit, durant 2018 les esmentades persones jurídiques no podran aplicar el concepte de productivitat.
El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable al personal que presta els seus serveis en els consorcis hospitalaris, el qual es regirà, als efectes de la meritació i la percepció, si escau, de retribucions en concepte de productivitat, per allò establert en l’apartat 5 de l’article 32 d’aquesta llei.
6. No podran autoritzar-se despeses derivades de la determinació o modificació de les retribucions del personal inclòs en aquest article, sense el compliment dels requisits que s’hi estableixen.

Article 36. De l’oferta d’ocupació pública o un altre instrument semblant de gestió de la provisió de necessitats de personal
1. Al llarg de l’exercici 2018 únicament es podrà procedir, en l’àmbit subjectiu delimitat en l’article 27 d’aquesta llei, a excepció de les societats mercantils de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat, les fundacions del sector públic de la Generalitat i consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquella, que es regiran pel que disposa la disposició addicional vint d’aquesta llei, i de les institucions a què es refereix l’article 20.3 de l’Estatut d’autonomia de la Comunitat, a la incorporació de nou personal, amb subjecció als límits i requisits establits en els apartats següents, excepte la que puga derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors i d’allò que s’ha establit, amb relació a les taxes addicionals per a l’estabilització de l’ocupació temporal, en les disposicions addicionals tercera i quarta del Decret llei 2/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual es modifica la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 2017.
2. Respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I dels corresponents pressupostos de despeses, en els sectors o funcions següents la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del cent per cent:
a) Administració educativa, en matèria d’educació no universitària, amb relació a la determinació del nombre de places per a l’accés als cossos de funcionaris docents.
b) Administració sanitària, respecte de les places de personal estatutari dels serveis de salut del Sistema Nacional de Salut.
c) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades al control i la lluita contra el frau fiscal, laboral, de subvencions públiques i del control de l’assignació eficient dels recursos públics.
d) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades a l’assessorament jurídic i a la gestió dels recursos públics.
e) Llocs de treball les funcions dels quals estan vinculades als serveis de prevenció i extinció d’incendis.
f) Places de personal investigador doctor adscrites a organismes públics d’investigació definits en la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.
Igualment, amb el límit màxim del cent per cent de la taxa de reposició, s’autoritza als organismes públics d’investigació per a la contractació de personal d’investigador doctor que ha superat una avaluació equivalent al certificat I3, en la modalitat d’investigador distingit, com a personal laboral fix en els esmentats organismes, amb l’acreditació prèvia que l’oferta d’ocupació pública d’aquestes places no afecta els límits fixats en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
g) A les places dels cossos de catedràtics d’universitat i de professors titulars d’universitat, de professors contractats doctors d’universitat regulats en l’article 52 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i a les places de personal d’administració i serveis de les universitats públiques de la Generalitat i centres universitaris que en depenen, en els termes i les condicions establits en la legislació bàsica en matèria d’oferta pública d’ocupació.

h) A les places corresponents a la seguretat aèria, respecte del personal que realitza actuacions d’inspecció i supervisió de la seguretat aèria, les operacions de vol i operacions aeroportuàries i actuacions relacionades amb aquestes, i a les places de personal amb relació a la seguretat marítima, que realitza tasques de salvament marítim i prevenció i lluita contra la contaminació marina, així com a les places de personal amb relació a la seguretat ferroviària i les operacions ferroviàries.

i) A les places de personal que presta assistència directa als usuaris de serveis socials.
j) A les places de personal que realitza la gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació.
k) Places de seguretat i emergències.
l) Places de personal que realitza una prestació directa als usuaris del transport públic.
m) Personal d’atenció als ciutadans en els serveis públics.
3. En els sectors no arreplegats en l’apartat anterior, la taxa de reposició es fixarà fins a un màxim del 50 %.
4. Les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i de funció pública podran proposar, als efectes de l’oferta d’ocupació pública dels sectors i funcions assenyalats en l’apartat segon, l’acumulació de les places resultants de l’aplicació de la taxa de reposició corresponent a cada sector o funció, en aquells llocs de treball la cobertura dels quals es considere prioritària o que afecten el funcionament dels serveis públics essencials. En tots els casos, serà necessària la valoració prèvia i l’informe sobre la seua repercussió en els costos de personal, i que en tot cas l’acumulació estiga referida a llocs de treball susceptibles d’incloure’s en algun dels sectors o funcions arreplegats en l’apartat segon mencionat.
5. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors, tant per al càlcul de la taxa de reposició d’efectius com per a l’aprovació i publicació de l’oferta d’ocupació pública, i de les consegüents convocatòries de places que s’efectuen, caldrà ajustar-se igualment al que estableix la normativa bàsica.
6. Durant l’any 2018, no es procedirà a la contractació de personal laboral temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, en l’àmbit de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables.
La contractació de personal laboral temporal i el nomenament de personal funcionari interí i de personal estatutari temporal, en les condicions establides en el paràgraf primer, requerirà l’autorització prèvia de les conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d’hisenda i en matèria de funció pública.
No obstant això, no es requerirà l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de funció pública i, en conseqüència, únicament serà necessària l’autorització de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda, per a la contractació de personal laboral temporal o el nomenament de personal estatutari temporal o funcionari interí en els supòsits següents:
a) En l’àmbit de les entitats de dret públic de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat, societats mercantils de la Generalitat, de les fundacions del sector públic de la Generalitat i dels consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió d’aquesta administració.
b) En l’àmbit d’aplicació de la Llei 55/2003, de 16 de desembre.

c) Per al personal docent.
d) Per al personal al servei de l’administració de justícia, competència de la comunitat autònoma.
Mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria d’hisenda, es fixaran les condicions, els criteris i les limitacions de l’autorització a què es refereix aquest apartat, que per a determinats supòsits podrà articular-se mitjançant un sistema de quotes.
7. La subscripció de contractes de posada a disposició amb empreses de treball temporal només podrà formalitzar-se en les condicions de l’apartat anterior, i, a aquest efecte, requerirà, en tot cas, l’autorització prèvia de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
8. La validesa de la taxa autoritzada en els apartats dos i tres d’aquest article, estarà condicionada que les places resultants s’incloguen en una oferta d’ocupació pública que haurà de ser aprovada en els termes i condicions previstos en l’apartat 2 de l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana abans de la finalització de l’exercici.
La validesa de l’esmentada autorització estarà igualment condicionada al fet que la convocatòria de les places s’efectue per mitjà de publicació en el mencionat Diari, en el termini improrrogable de dos anys, comptats a partir de la data de la publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguen les esmentades places, amb els requisits establits en el paràgraf anterior, de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 del mencionat article 70 i d’allò que disposa l’article 46.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol.

Article 37. De la contractació de personal temporal a càrrec dels crèdits per a inversions
1. Les distintes conselleries i els organismes autònoms de la Generalitat podran formalitzar durant 2018, a càrrec dels respectius crèdits d’inversions, contractes laborals de caràcter temporal per a la realització d’obres o serveis, sempre que hi haja concurrència dels requisits següents:
a) Que la contractació tinga com a objecte l’execució d’obres per administració directa i amb aplicació de la legislació de contractes de l’Estat, o la realització de serveis que tinguen la naturalesa d’inversions.

b) Que aquestes obres o serveis corresponguen a inversions previstes i aprovades en els pressupostos de la Generalitat vigents.
c) Que les obres o els serveis no puguen ser executats amb el personal fix de plantilla i no hi haja disponibilitat suficient en el crèdit pressupostari destinat a la contractació de personal.
2. Als efectes del que preveu l’article 38 d’aquesta llei, en els contractes a què es refereix el present article es farà constar l’obra o el servei per a la realització del qual es formalitza el contracte i el temps de duració, així com la resta de les formalitats que imposa la legislació sobre contractes laborals, eventuals o temporals. En tot cas, haurà d’evitar-se l’assignació de personal contractat per a funcions diferents de les determinades en els contractes, de les quals puguen derivar-se drets de permanència per al personal contractat.
La informació als representants dels treballadors es farà de conformitat amb el que estableix el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.
3. La contractació podrà excedir l’exercici pressupostari quan es tracte d’obres o serveis que hagen d’excedir l’esmentat període i corresponguen a projectes d’inversió de caràcter plurianual que complisquen els requisits que per a aquests es preveuen en l’article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
4. La realització dels contractes regulats en aquest article serà objecte de fiscalització prèvia en tot cas. A aquests efectes, els crèdits d’inversions s’entendran adequats per a la formalització de contractes laborals de caràcter temporal, si no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari destinat específicament a la contractació laboral temporal.
5. Durant l’exercici 2018, amb caràcter excepcional, i en el marc del que preveu l’article 16.2.c de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, podrà autoritzar-se el nomenament de personal interí, per a l’execució de programes de caràcter temporal i de duració determinada, i que responguen a necessitats no permanents de l’Administració, a càrrec de crèdits per a inversions.


CAPÍTOL II
Altres normes en matèria de despeses de personal

Article 38. Responsabilitat en la gestió de la contractació laboral temporal
1. Els contractes de treball del personal laboral en l’àmbit de l’article 27 d’aquesta llei, hauran de formalitzar-se seguint les prescripcions i en els termes establits en l’Estatut dels treballadors i la resta de normativa reguladora de la contractació laboral, així com d’acord amb les previsions que amb el caràcter de bàsic establisca l’Estat en la corresponent llei de pressupostos, els seran aplicables els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat en l’accés a l’ocupació pública, i es respectarà el que disposa la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i qualsevol altra normativa en matèria d’incompatibilitats.

2. Els òrgans competents en matèria de personal dels departaments de l’administració de la Generalitat i de les entitats que conformen el seu sector públic instrumental seran responsables del compliment de la citada normativa, a fi d’evitar qualsevol tipus d’irregularitat en la contractació laboral temporal que puga donar lloc a la conversió dels contractes esmentats en indefinits no fix.
3. La condició d’indefinit no fix només podrà atribuir-se quan derive d’una resolució judicial.
4. Les actuacions irregulars en aquesta matèria donaran lloc a l’exigència de responsabilitats als òrgans referits en l’apartat segon, de conformitat amb el que disposen les disposicions contingudes en el títol VIII de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

Article 39. Indemnitzacions per extinció de contractes mercantils i d’alta direcció i per acomiadament del personal laboral del sector públic de la Generalitat
1. L’extinció, per desistiment de l’empresari, dels contractes mercantils i d’alta direcció, siga quina siga la data de la seua subscripció, del personal que preste serveis en el sector públic instrumental de la Generalitat, únicament donarà lloc a una indemnització no superior a set dies per any de servei de la retribució anual en metàl·lic, amb un màxim de sis mensualitats.
El càlcul de la indemnització es farà tenint en compte la retribució anual en metàl·lic que en el moment de l’extinció s’estiguera percebent com a retribució fixa íntegra i total, exclosos els incentius o complements variables si n’hi ha.
No es tindrà dret a cap indemnització quan la persona, el contracte mercantil o d’alta direcció de la qual s’extingisca per desistiment de l’empresari, tinga la condició de funcionari de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, o siga empleat d’entitat integrant del sector públic estatal, autonòmic o local amb reserva de lloc de treball.
El desistiment haurà de ser comunicat per escrit, amb un termini màxim d’antelació de quinze dies naturals. En cas d’incompliment del preavís mencionat, l’entitat haurà d’indemnitzar amb una quantia equivalent a la retribució corresponent al període de preavís incomplit.

Seran nul·les de ple dret les clàusules dels contractes mercantils o d’alta direcció a què es refereix aquest article que s’oposen al que s’ha establit en aquest.
2. Les indemnitzacions per acomiadament, cessament o extinció del personal laboral del sector públic de la Generalitat que no siga personal directiu, no podran ser superiors a les establides per disposició legal de dret necessari. Seran nuls de ple dret els pactes, acords o convenis que reconeguen indemnitzacions o compensacions econòmiques superiors a les mencionades. Excepcionalment, mitjançant una resolució motivada, la conselleria que tinga competències en matèria d’hisenda podrà autoritzar imports superiors als indicats.

Article 40. Paga addicional o equivalent del personal al servei de la Generalitat
Les pagues addicionals o equivalents del complement específic percebudes junt amb les pagues extraordinàries de juny i desembre no podran incloure, en cap cas, els següents conceptes retributius:
– Component compensatori del complement específic, regulat per Decret 34/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat.
– Complements de festivitat, nocturnitat i treball per torns, creats per Decret 99/1995, de 16 de maig, del govern valencià.
– Component singular del complement específic per l’exercici d’òrgans unipersonals de govern, de llocs de treball docents singulars o per inspecció educativa.
– Component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament, regulat en el Decret 99/2014, de 27 de juny, del Consell.
– Qualsevol altre concepte que retribuïsca el grau d’interès, iniciativa o esforç amb què l’empleat exerceix el seu treball i el rendiment o resultats obtinguts, així com els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.
El personal al servei de la Generalitat que estiga percebent algun dels esmentats complements retributius en les pagues addicionals o equivalents del complement específic percebudes junt amb les pagues extraordinàries de juny i desembre, en perdrà el dret a la percepció.


Article 41. Retribucions del personal al servei de l’administració de justícia, competència de la Generalitat
L’any 2018, d’acord amb el que disposa l’article 28.1 d’aquesta llei, les retribucions del personal al servei de l’administració de justícia, pertanyent als cossos i escales de metges forenses, de secretaris de jutjats de pau, de gestió processal i administrativa, de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial, competència de la Generalitat, seran les següents:
a) Les retribucions bàsiques i el complement general del lloc o concepte anàleg seran les establides en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2017, sense perjudici del que disposa la disposició transitòria tercera d’aquesta llei.
b) Les restants retribucions complementàries que, si escau, puga percebre el personal a què es refereix el present article, no experimentaran cap increment respecte de les vigents a 31 de desembre de 2017, sense perjudici de les adaptacions que deriven de l’establiment de les noves relacions de llocs de treball d’aquest personal, així com dels programes concrets d’actuació que es puguen implantar al llarg de l’exercici.
2. Durant l’exercici 2018, d’acord amb l’article 519.3 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, per part de la conselleria competent en matèria de justícia, amb un informe previ de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, es fixaran les quanties individualitzades del complement específic d’aquells funcionaris al servei de l’administració de justícia destinats a la Comunitat Valenciana que s’integren en alguna de les relacions de llocs de treball que s’aproven d’acord amb el que disposa la llei orgànica esmentada.
En compliment del precepte mencionat, en cap cas es pot assignar més d’un complement específic a un lloc de treball. La seua percepció serà incompatible amb la dels següents complements retributius:

– complement autonòmic transitori
– complement de penositat
Així mateix, la percepció de l’esmentat complement específic donarà lloc a la finalització del dret a percebre la productivitat lineal establida en l’acord de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les organitzacions sindicals de data 28 de setembre de 2004.

Article 42. Altres mesures de control de les despeses de personal
1. Durant l’exercici 2018, els crèdits màxims destinats, dins de cada programa pressupostari, a satisfer les despeses de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic no podran experimentar cap increment respecte de les abonades per aquests conceptes durant l’exercici 2017, en termes anuals i d’homogeneïtat.
2. Als efectes de l’apartat anterior, s’entendran per despeses de personal que no siguen de caràcter fix i periòdic les següents:
a) Pagaments en conceptes de guàrdies, festivitat, nocturnitat, treball per torns i atenció continuada.
b) Les derivades de substitucions de personal per vacances, permisos i llicències, per incapacitat transitòria, llicències per maternitat i qualsevol altre supòsit legalment reconegut.
3. Amb caràcter excepcional, la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria d’hisenda podrà autoritzar la modificació dels crèdits màxims assenyalats en el primer apartat, amb la sol·licitud prèvia motivada de l’òrgan competent en matèria de personal de cada conselleria.

Article 43. Dels acords i pactes
1. Amb efectes d’1 de gener de 2018 se suspenen parcialment tots els acords i pactes sindicals signats en l’àmbit del personal funcionari i estatutari, i del laboral, al servei de les entitats i subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació subjectiu del títol III de la present llei, en els termes necessaris per a la correcta aplicació d’aquesta llei, i en concret, les mesures de caràcter econòmic. A aquest efecte, i per a fer efectiu el manament previst en l’apartat 2.b de l’article 28 d’aquesta llei, d’acord amb el que disposen els articles 32.2 i 38.10 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovada per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, se suspenen les previsions dels convenis, pactes i acords contràries al manament esmentat.

2. Les autoritzacions de la massa salarial per la conselleria competent en matèria d’hisenda a què es refereix l’article 34 d’aquesta llei, es farà tenint en compte la minoració del concepte d’acció social i la dels conceptes vinculats a aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguen la cobertura de la contingència de jubilació.


TÍTOL IV
Gestió de les línies de subvenció i de transferències

CAPÍTOL ÚNIC
De les subvencions i les transferències

Article 44. Subvencions corrents i de capital exceptuades del règim de pagament anticipat
Durant l’exercici 2018, queden exceptuades del règim de pagament anticipat de subvencions previst en l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, les següents:
1. En l’àrea dels serveis socials, les subvencions de naturalesa corrent:
a) Les subvencions destinades a pal·liar situacions de primera necessitat, d’emergència, o de subsistència, degudament justificades, de persones individuals o unitats familiars, així com les prestacions econòmiques individualitzades per acolliments familiars i les subvencions per al finançament de despeses extraordinàries per acolliment familiar, de les quals podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al cent per cent del seu import. Igualment podran lliurar-se immediatament després de la seua concessió, fins al cent per cent del seu import, els fons transferits a les corporacions locals, que actuen com a entitats col·laboradores, per a les prestacions econòmiques d’acolliments familiars.

b) Les partides de subvencions dirigides a àmbits d’emergència social, pobresa i col·lectius d’especial vulnerabilitat en què podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides fins al 70 % del seu import i el 30 % restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
c) En el marc de les actuacions del programa 313.10 Serveis socials, les destinades a finançar les despeses de personal, serveis i programes desenvolupats per les entitats locals, inclosos en la línia de subvenció S0228: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 70 % de l’import i el 30 % restant es lliurarà després de l’aportació i comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
Els percentatges, dins dels límits a què es refereix l’apartat anterior, podran ser fraccionats, en cas de ser necessari, en un nombre més gran de pagaments anticipats, fins a arribar al límit de percentatge màxim assenyalat, i es mantindrà la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius de la subvenció.
d) Subvencions destinades als serveis socials especialitzats:
1. Quan vagen dirigides al manteniment dels centres, sempre que es tracte d’entitats públiques, cooperatives o entitats sense fins de lucre, podrà alliberar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 65 % del seu import, el 35 % restant s’alliberarà després de l’aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de, almenys, el 75 % de l’import inicialment anticipat.
2. Quan vagen dirigides al finançament de programes d’actuació i activitats de serveis socials especialitzats, inclosos els programes relatius a l’execució de mesures judicials i els programes de promoció dels drets de la infància i la participació infantil, podrà alliberar-se immediatament, una vegada concedides, fins al 65 % del seu import, el 35 % restant s’alliberarà després de l’aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
Els percentatges, dins dels límits a què es refereixen els apartats 1 i 2 precedents, podran ser fraccionats, en cas de ser necessari, en un nombre més gran de pagaments anticipats, fins a contemplar el límit de percentatge màxim assenyalat, mantenint la resta de condicions per al seguiment i el control dels objectius de la subvenció.
En tot cas, les persones que resulten beneficiàries de les subvencions de naturalesa corrent recollides en els apartats anteriors, durant el mes de gener de l’exercici següent, hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de la subvenció, moment a partir del qual se’n procedirà a la liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l’exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, cas que la justificació fóra insuficient.

3. El lliurament de les línies de subvenció destinades a finançar els concerts per a la prestació de serveis socials per entitats d’iniciativa social es realitzarà mensualment, d’acord amb els mòduls econòmics fixats en la convocatòria i el nombre de places concertades en el corresponent concert social. El pagament de les mensualitats s’alliberarà a mes vençut amb la presentació de la relació nominal de persones ateses, en les quals haurà de detallar-se les places concertades no ocupades, conformades per l’òrgan competent. El lliurament corresponent al mes de desembre s’alliberarà de forma anticipada amb la relació nominal de persones ateses i places no ocupades a data 1 de desembre, sense perjudici de les regularitzacions corresponents que s’efectuaran, en tot cas, abans del 31 de gener de l’exercici següent, que implicaran l’exigència, si escau, de reintegrament dels imports indegudament percebuts.

e) Les subvencions personals per a finançar estades en residències per a persones majors i persones amb diversitat funcional i centres de dia.
El pagament de les subvencions personals per a finançar estades en residències per a persones majors i persones amb diversitat funcional i centres de dia per a persones majors es lliurarà a mes vençut, després de la presentació de la corresponent factura justificada amb la relació nominal, conformada per l’òrgan competent, dels residents acollits durant el mes immediatament anterior a la justificació, excepte la liquidació corresponent al mes de desembre, la qual es lliurarà justificada amb la relació nominal dels beneficiaris atesos en el centre a 1 de desembre. La justificació de les subvencions efectivament prestades s’efectuarà fins al dia 15 de gener de l’any següent, i se’n procedirà en aquest moment a la liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització que implicarà l’exigència de reintegrament dels imports indegudament percebuts juntament amb l’interès de demora corresponent, en el cas que la justificació siga insuficient.
f) Les subvencions per a la realització de programes d’interès general a càrrec de l’assignació tributària de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a la Comunitat Valenciana. En les quals es podrà lliurar immediatament una vegada concedides, fins al cent per cent del seu import.
g) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides al Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, articulades a través de les línies de subvenció SE000014 i SE000083 del pressupost de despeses de l’Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove, podran lliurar-se anticipadament fins a un cent per cent una vegada concedides i amb caràcter previ a la justificació.
2. En l’àrea d’educació les subvencions següents:
a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 422.20 Ensenyament primari, destinades a finançar l’educació infantil: el cent per cent podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida.
La justificació de la subvenció al primer cicle d’educació infantil es farà per mitjà de l’aportació a l’Administració, per part dels centres, dels bons entregats mensualment pels pares com a part del pagament de l’escolarització.
b) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 Ensenyament primari, destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres específics d’educació especial, inclosos en la línia de subvenció S1572: fins al 50 % podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida. Justificat l’import anticipat, la resta de la subvenció, fins al màxim del cent per cent de l’import concedit, s’abonarà després de la comprovació prèvia de la documentació justificativa presentada, en els termes que establisquen les bases reguladores de la subvenció.

c) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 Ensenyament primari, destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador del centre d’educació especial Creu Roja, de València, inclòs en la línia de subvenció S2049: podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida, fins al 50 % del seu import. La resta de la subvenció es lliurarà una vegada comprovada la documentació justificativa del total de la despesa realitzada.
d) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions dels programes 422.20 Ensenyament primari i 422.30 Ensenyament secundari destinades a finançar les ajudes individuals per al servei de transport escolar, línies de subvenció S0827 i S7893: es faran efectives al cent per cent una vegada resolta la convocatòria i amb caràcter previ a la justificació.
Als efectes de justificació les secretaries dels centres, una vegada conclòs el període lectiu del curs escolar, comprovaran que els alumnes han complit la finalitat per a la qual se’ls concedeix la subvenció. A aquest efecte s’entendrà que no han complit l’esmentada finalitat els alumnes que els dies de no assistència a classe suposen més del 20 % del total de dies lectius del curs escolar. Les secretaries dels centres trametran, en el termini de 15 dies des de la finalització del període lectiu, a la direcció territorial corresponent, un certificat on conste la relació d’alumnes que han complit la finalitat per a la qual se’ls concedeix la subvenció i aquells que no la compleixen, a fi que s’instruïsca el procediment de reintegrament corresponent.
e) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana: fins al cent per cent de la subvenció podrà lliurar-se immediatament una vegada concedida i amb caràcter previ a la justificació.
f) Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 542.50 Investigació, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I), destinades a finançar la R+D+I podran lliurar-se anticipadament als organismes i centres d’investigació, així com a les persones beneficiàries, fins a un cent per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedides.
g) Les subvencions destinades a clubs o entitats esportives sense ànim de lucre dedicades al foment de l’esport de base saludable i a hàbits de desenvolupament social sostenible, fins al 50 % del seu import.
3. En l’àrea d’ocupació i relacions laborals:
a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’ocupació, a través del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, destinades a atendre les despeses salarials del personal fix amb discapacitat o diversitat funcional, així com les despeses salarials i de Seguretat Social del personal integrant de les unitats de suport a l’activitat professional en els centres especials d’ocupació, podran fer-se efectives pel sistema que a continuació s’estableix:
1.r La subvenció es farà efectiva en dos pagaments, equivalents cada un al 50 % del total. El primer d’aquests es farà efectiu una vegada concedida aquesta i el pagament restant es lliurarà a l’inici del segon semestre natural amb caràcter igualment anticipat, i amb la justificació prèvia per la persona beneficiària del pagament corresponent al semestre anterior. L’import del pagament serà minorat en el cas que la justificació corresponent a la bestreta del primer semestre siga inferior a la quantitat lliurada.
2.n La justificació corresponent a la quantitat anticipada de l’últim semestre de l’any es farà a l’inici de l’exercici pressupostari següent, i quedarà condicionat el pagament de la subvenció que li puga correspondre en aquest exercici a la correcta justificació de les quantitats anticipades.
b) Les subvencions de naturalesa corrent concedides per la conselleria que tinga assignades les competències en matèria de treball, destinades a finançar el Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, costos fixos d’inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social, podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins al cent per cent del seu import, amb caràcter previ a la justificació, amb la comprovació prèvia de la documentació presentada d’acord amb les corresponents bases reguladores.
4. En matèria de formació professional per a l’ocupació el règim aplicable serà el previst en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
5. En l’àrea d’innovació empresarial, les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides en el marc de les actuacions vinculades directament a programes i convenis en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació empresarial, podran fer-se efectives en els termes següents: en subvencions per a la realització de projectes de R+D+I, adquisició, renovació o millora d’infraestructures d’investigació científica i tècnica, difusió de congressos, jornades i reunions de caràcter científic, tecnològic, humanístic o artístic, realització d’accions especials, complementàries per a projectes d’investigació, grups i xarxes d’investigació i transferència de tecnologia, així com altres actuacions en matèria de R+D+I dutes a terme per instituts tecnològics de la Xarxa d’Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana, per instituts superiors d’investigació cooperativa i en els parcs científics de la Comunitat Valenciana, podrà lliurar-se anticipadament fins a un cent per cent de la subvenció corresponent a cada anualitat, una vegada concedida.

6. En les subvencions concedides als Centres Europeus d’Empreses i Innovació de la Comunitat Valenciana (CEEI) que tinguen l’etiqueta European Community Business & Innovation Center concedida per EBN (European and Business Innovation Centre Network) en el marc de les actuacions dirigides a aconseguir un ecosistema valencià de l’emprenedoria innovador, diversificat i eficient, podrà lliurar-se anticipadament fins a un cent per cent de la subvenció corresponent a cada anualitat una vegada concedida.
7. Les subvencions de naturalesa corrent o de capital concedides als centres tecnològics de la Comunitat Valenciana que tinguen la condició d’organisme d’investigació i difusió del coneixement segons la definició de l’apartat 1.15.e.e del Marc sobre ajudes estatals d’investigació i desenvolupament e innovació (DOUE C 198/01, 27.6.2014), i es troben registrats com a centres tecnològics a l’empara del que disposa el Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal i es crea el registre d’aquests centres, en el marc de les actuacions vinculades directament a programes i convenis en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació empresarial, que podran fer-se efectives fins a un cent per cent de la subvenció corresponent a cada anualitat, una vegada concedides.
8. En l’àrea de sanitat:
a) Les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 313.20 Drogodependències i altres addiccions, i del subprograma 412.28 Salut mental i atenció sanitària de mitja i llarga estada, destinades a finançar a entitats públiques, entitats sense ànim de lucre, associacions i organitzacions no governamentals podran alliberar-se immediatament, una vegada concedida, fins al 60 % de l’import, i el 40 % restant s’alliberarà després de l’aportació i la comprovació de la documentació justificativa de l’efectiva i la correcta aplicació de l’import inicialment anticipat.
b) Les subvencions de naturalesa corrent o capital en el marc de les actuacions del programa pressupostari 411.60 Anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient i investigació en ciències de la salut, destinades a finançar la R+D+I, podran lliurar-se anticipadament als organismes i centres d’investigació beneficiaris, fins a un cent per cent corresponent a cada anualitat, una vegada concedides. Els organismes i centres d’investigació que resulten beneficiaris de les subvencions esmentades, durant el mes de gener de l’exercici següent, hauran de justificar la totalitat de la despesa anual objecte de subvenció, moment a partir del qual se’n procedirà a la liquidació, de la qual podrà derivar-se una regularització, que implicarà l’exigència del reintegrament dels imports indegudament percebuts, en el cas que la justificació siga insuficient.
9. En les subvencions concedides als municipis, mancomunitats de municipis i consorcis inclosos en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, en el marc del fons de compensació previst en el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, podrà alliberar-se anticipadament fins un cent per cent de l’ajuda una vegada concedida.
10. En l’àmbit d’actuació de l’Agència Valenciana d’Innovació, les subvencions corrents i de capital gestionades per l’esmentada agència dirigides a finançar activitats d’R+D+I, i els beneficiaris de les quals siguen universitats i els seus instituts universitaris, organismes públics d’investigació, centres tecnològics, instituts d’investigació sanitària, centres públics d’R+D+I dependents o vinculats a les administracions públiques, i entitats sense ànim de lucre que realitzen activitat d’R+D+I, podran alliberar-se, una vegada concedides, fins al cent per cent del seu import corresponent a cada anualitat, amb caràcter previ a la justificació. Per la seua banda, en l’àmbit d’actuació de l’Institut Valencià de Finances, les subvencions corrents gestionades per la Direcció General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, a través de la línia S5113000, podran alliberar-se anticipadament fins un cent per cent del seu import, una vegada concedides i amb caràcter previ a la justificació.

11. En l’àrea de transparència i participació, les subvencions de naturalesa corrent concedides en l’àmbit de les actuacions del programa 112.90 Transparència en l’activitat pública i participació ciutadana, destinades a finançar projectes d’entitats ciutadanes que posen en pràctica fórmules de participació ciutadana, de foment de l’associacionisme i de promoció de la cultura d’administracions transparents, en el marc de la línia de subvenció S7310 Ajudes foment de l’associacionisme, podrà lliurar-se immediatament, una vegada concedida fins al 60 % del seu import. La resta de la subvenció es lliurarà una vegada comprovada la documentació justificativa del total de la despesa realitzada.
12. Durant l’exercici 2018, sense perjudici del que preveu l’apartat 5 de l’article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, els beneficiaris de les subvencions que a continuació es detallen estaran exempts de l’obligació de prestar les garanties previstes per al pagament anticipat en l’apartat 2 de l’esmentat article 171, en els termes definits per a cada supòsit, expressament, en el corresponent instrument jurídic de concessió:
a) Els beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa 422.20 Ensenyament primari destinades a finançar l’educació infantil.
b) Els beneficiaris de les subvencions destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador de l’alumnat de centres específics d’educació especial inclosos en la línia de subvenció S1572.

c) Els beneficiaris de les subvencions concedides en el marc de les actuacions per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a l’alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.
d) L’entitat Creu Roja, titular del CEE Paràlisi Cerebral Infantil Creu Roja, de València, quan es tracte de subvencions destinades a finançar els serveis complementaris de transport i menjador de l’esmentat centre, articulades a través de la línia de subvenció S2049.
e) Els titulars dels centres especials d’ocupació, qualificats i inscrits en el Registre administratiu de centres especials d’ocupació de la Comunitat Valenciana, amb relació a les subvencions de naturalesa corrent en matèria de foment d’ocupació destinades a finançar els costos laborals dels treballadors amb discapacitat o diversitat funcional i contracte indefinit per al manteniment de llocs i els costos laborals del seu personal de suport.
En ambdós supòsits, l’òrgan competent per a resoldre podrà requerir al beneficiari perquè constituïsca i acredite el corresponent aval quan això resulte justificat per les circumstàncies objectives concurrents.

f) Persones beneficiàries de les prestacions econòmiques individualitzades per a despeses de manteniment de les persones menors d’edat acollides i subvencions per al finançament de despeses extraordinàries per acolliments familiars.
g) Els beneficiaris de beques concedides per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).
h) Els beneficiaris de les subvencions de naturalesa corrent concedides en el marc de les actuacions del programa pressupostari 313.20 Drogodependències i altres addiccions, i del subprograma 412.28 Salut mental i atenció sanitària de mitja i llarga estada, destinades a finançar entitats públiques, entitats sense ànim de lucre, associacions i organitzacions no governamentals.
i) Les convocatòries de les subvencions a què es refereix l’apartat 5 del present article podran exonerar de l’obligació de presentar garanties als instituts tecnològics inscrits com a centres d’innovació i tecnologia en el registre regulat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, si bé podrà exigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.
j) Les convocatòries o convenis de col·laboració que ordenen les subvencions a què es refereix l’apartat 6 del present article, podran exonerar als beneficiaris de l’obligació de presentar garanties, si bé podrà exigir-se la presentació d’un informe d’auditoria elaborat per auditor o empresa auditora externa inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes.
k) Les federacions esportives de la Comunitat Valenciana.
l) Les entitats beneficiàries de les subvencions de naturalesa corrent i de capital concedides en el marc del programa pressupostari 411.60 Anàlisi i avaluació de l’atenció al pacient i investigació en ciències de la salut, destinades a finançar la R+D+I.
m) Els beneficiaris de les subvencions destinades a finançar el Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, i els costos fixos d’inclusió en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms de la Seguretat Social.
n) Els centres tecnològics de la Comunitat Valenciana que tinguen la condició d’organisme d’investigació i difusió del coneixement segons la definició de l’apartat 1.15.e.e del Marc sobre ajudes estatals d’investigació, desenvolupament i innovació (DOUE C 198/01, 27.6.2014), i es troben registrats com a centres tecnològics a l’empara del que disposa el Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els centres tecnològics i els centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal i es crea el registre d’aquests centres, en el marc de les actuacions vinculades directament a programes i convenis en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic i innovació empresarial.

o) Els beneficiaris de les subvencions a què es refereix l’apartat 10 del present article.
p) Els beneficiaris de les subvencions a què es refereix l’apartat 11 del present article.
13. Durant 2018, i d’acord amb les necessitats reals de la tresoreria, en tots aquells supòsits previstos en el present article que s’haja fixat un percentatge de lliurament anticipat, els lliuraments efectius podran ser fraccionats en un nombre més gran de pagaments anticipats sempre que ho permeta la naturalesa i objecte de la subvenció, fins a arribar al límit de percentatge màxim assenyalat, i es mantindrà la resta de condicions per al seguiment i control dels objectius de la subvenció.
A aquest efecte, per l’òrgan de nivell directiu o superior de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que tinga assignades les competències en matèria de tresoreria podrà dictar les instruccions necessàries per a assegurar l’efectivitat del que preveu el paràgraf anterior.

Article 45. Del lliurament de les línies de transferències
1. Durant 2018, els fons transferits a les corporacions locals, que actuen com a entitats col·laboradores, per a les prestacions econòmiques de renda garantida de ciutadania podran lliurar-se immediatament després de la seua concessió fins al cent per cent del seu import.
2. El lliurament de les línies de transferències corrents destinades a prestacions de dependència i per acolliment familiar de persones menors d’edat es realitzarà mensualment, amb anterioritat a la finalització del mes de meritació a què corresponga, acompanyat d’una relació nominal de les persones ateses a dia 15 de cada mes conformada per l’òrgan competent, i sense perjudici de les regularitzacions corresponents que s’efectuaran i que implicaran l’exigència, si escau, de reintegrament dels imports indegudament percebuts.


TÍTOL V
De les operacions financeres

CAPÍTOL ÚNIC
Deute públic, operacions
de tresoreria i avals de la Generalitat

Article 46. Del deute públic
1. S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, incremente el deute de la Generalitat amb la limitació que el seu saldo viu a 31 de desembre de 2018 no supere el corresponent saldo a 1 de gener de 2018 en més de 559.139.665 euros.
2. Aquest límit serà efectiu al final de l’exercici, podrà ser sobrepassat en el curs d’aquest, i quedarà automàticament revisat:

a) Per l’import de les modificacions netes de crèdits pressupostaris corresponents als capítols I a VII de despeses.
b) Per l’import de la variació neta d’actius financers.
c) Per les desviacions entre les previsions d’ingressos corresponents als capítols I a VII contingudes en la present llei i els realment cobrats en l’exercici.
d) Per les bestretes reintegrables o préstecs concertats amb altres administracions públiques, per a les inversions incloses en plans o programes conjunts.
e) Per la diferència entre els crèdits pressupostaris totals dels capítols I a VIII i l’import global de les obligacions reconegudes dels esmentats capítols en l’exercici.
f) Per les bestretes de tresoreria i la variació neta de les operacions no pressupostàries amb impacte en la tresoreria de la Generalitat, previstes legalment.
g) Per la diferència entre les obligacions reconegudes a l’inici de l’exercici, pendents de pagament d’exercicis anteriors i els drets reconeguts d’exercicis anteriors que s’hagen cobrat durant l’exercici.

h) Pels imports procedents de la disminució del saldo net de deute viu d’aquelles entitats que es classifiquen en el sector administracions públiques i el seu endeutament consolide amb el de la Comunitat Valenciana d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
i) Per la quantia de l’endeutament autoritzat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017 que no haja sigut utilitzat, com a conseqüència de variacions en la periodificació de les necessitats de finançament de la Generalitat.
j) Amb vigència exclusiva per a l’exercici 2018, per l’import derivat de l’adhesió de la Comunitat Valenciana a qualsevol mecanisme de liquiditat que s’implante o prorrogue durant l’exercici, a fi de permetre a les comunitats autònomes atendre les seues necessitats financeres, en els termes i condicions que s’establisquen a aquest efecte.
Les esmentades revisions incrementaran o reduiran el límit assenyalat en l’apartat anterior segons suposen un augment o disminució, respectivament, de les necessitats de finançament de la Generalitat.
Article 47. Del deute públic a curt termini
La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, serà l’òrgan competent per a autoritzar les operacions d’endeutament per un termini igual o inferior a un any, destinades a atendre les necessitats de tresoreria derivades de diferències en el venciment dels seus ingressos i pagaments, amb el límit del 30 % dels crèdits consignats. Aquest límit haurà d’entendre’s referit, en tot cas, al volum viu.

Article 48. Dels avals
1. La Generalitat, en els termes previstos en els articles 89 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, podrà prestar avals durant l’exercici 2018 per a les operacions que concerten les entitats o empreses públiques, institucions firals de la Comunitat Valenciana, i societats que tinguen per objecte facilitar el finançament o la promoció d’empreses no financeres, fins a un límit de 100 milions d’euros.

2. La quantia a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article podrà ser alterada en funció dels avals que puguen amortitzar-se durant l’exercici.

3. Els imports de les operacions de productes derivats, avalades i vinculades a operacions de crèdit, no computaran en el límit màxim per avals a què es refereix l’apartat 1 del present article.
4. Als efectes del que preveuen els apartats anteriors serà el Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, l’òrgan que haurà d’autoritzar els avals, en els termes previstos en els articles 89 i 90 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
5. L’Institut Valencià de Finances podrà prestar avals, caucions o un altre tipus de garanties durant l’exercici 2018, en els termes que preveu el seu reglament, per un import mínim que no podrà superar els 500 milions d’euros de volum viu a 31 de desembre de 2018.
No obstant això, s’autoritza el Consell a modificar el límit esmentat, si es considera convenient per raons d’una major operativitat en l’àmbit creditici.
6. Durant 2018 totes les operacions d’avals a concedir per l’administració de la Generalitat o per qualsevol de les persones jurídiques que integren el seu sector públic estaran subjectes a les condicions de prudència financera establides en la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les comunitats autònomes, en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril i la resta de normativa de desplegament.

Article 49. Assumpció per la Generalitat de la càrrega del deute per a 2018 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
1. La Generalitat assumeix la càrrega del deute de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana corresponent a 2018. L’import del deute amortitzat en virtut del que disposa el paràgraf anterior es constitueix en aportació de la Generalitat per a incrementar el fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.
2. La persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda autoritzarà les operacions de tresoreria i adoptarà les mesures necessàries per al compliment del que disposa el present article.

Article 50. De les operacions de crèdit del sector públic
1. A proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, establirà, per a l’exercici 2018, el límit màxim d’endeutament de les persones jurídiques que es classifiquen en el sector administracions públiques de la Comunitat Valenciana o en el sector societats no financeres, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema de Comptes Nacionals i Regionals. Quedaran excloses del còmput d’aquest límit màxim d’endeutament les operacions de confirmació de pagaments que instrumente la tresoreria de la Generalitat com a forma de pagament a les persones jurídiques mencionades.
El volum màxim d’operacions haurà de respectar els límits que garantisquen el compliment del que disposa la normativa en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
2. L’acord en què s’estableix el mencionat límit, fixarà l’import màxim de deute susceptible de contractar-se per cada una de les persones jurídiques a què es refereix l’apartat anterior durant 2018, i distingirà els que provinguen del refinançament de venciments, dels que siguen nou endeutament.
3. L’acord podrà ser objecte de les revisions i actualitzacions necessàries, sempre que els nous límits d’endeutament garantisquen el compliment del que disposa la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
4. Semestralment el centre directiu competent en matèria de política financera i tresor haurà de comunicar a la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, el detall de totes i cadascuna de les operacions que hagen subscrit les persones jurídiques mencionades en l’apartat 1 anterior, que, en tot cas, hauran de respectar els límits d’endeutament màxims per entitat establits per l’esmentada comissió.

5. Les operacions a curt i llarg termini que, si escau, puga subscriure l’Institut Valencià de Finances al llarg d’enguany no se subjectaran al que preveuen els apartats anteriors.
6. Sense perjudici del que preveu l’article 14.4 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional, adoptat l’acord, no podrà subscriure’s cap operació de crèdit que per la seua naturalesa o import no s’ajuste als requisits i a les condicions d’aquest. En tot cas, durant l’exercici 2018 no podrà subscriure’s cap operació d’endeutament en l’àmbit de sector públic autonòmic, sense que prèviament la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics haja establit el límit a què es refereix l’apartat primer del present article.
7. L’Institut Valencià de Finances, durant l’any 2018, podrà realitzar operacions d’endeutament sempre que no sobrepasse els 800 milions d’euros de volum viu a 31 de desembre de 2018.
No obstant això, s’autoritza el Consell a modificar el límit esmentat, si es considera convenient per raons d’una major operativitat en l’àmbit creditici.
L’acord que s’adopte es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.


TÍTOL VI
De les normes tributàries

CAPÍTOL I
Dels impostos indirectes

Article 51. Cànon de sanejament
1. Amb efectes a partir del dia 1 de gener de l’any 2018, les tarifes del cànon de sanejament seran les següents:
a) Usos domèstics: d’acord amb els següents trams de població, determinats segons l’últim cens:

Població municipi Quota de consum Quota de servei
(nre. habitants) (euros/ m3) (euros/ any)
Entre 500/3.000 0,321 32,43
Entre 3.001/10.000 0,376 39,75
Entre 10.001/50.000 0,412 43,81
Superior a 50.000 0,441 44,83b) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua de fins a 3.000 metres cúbics per any, que no tinguen aprovat un coeficient corrector: la tarifa del cànon serà l’establida per a usos domèstics en el municipi en què s’ubique l’empresa, local o establiment corresponent. Per a això, s’utilitzarà sempre com a referència el consum produït l’any anterior. En el moment en què s’aprove un coeficient corrector, li seran aplicables les tarifes previstes en el paràgraf següent.

c) Usos industrials (no domèstics) amb consums d’aigua superiors a 3.000 metres cúbics per any:
c.1) Quota de consum: 0,570 euros/m3
c.2) Quota de servei:

Calibre del comptador Quota de servei (euros/any)
Fins a 13 mm 116,39
Fins a 15 mm 174,48
Fins a 20 mm 290,65
Fins a 25 mm 407,05
Fins a 30 mm 581,67
Fins a 40 mm 1.163,34
Fins a 50 mm 1.745,02
Fins a 65 mm 2.326,47
Fins a 80 mm 2.908,34
Major de 80 mm 4.071,502. Als efectes del que estableix la Llei 2/1992, de 26 de març, de sanejament d’aigües residuals de la Comunitat Valenciana, les quotes de consum i de servei per a usos industrials podran ser incrementades o disminuïdes en funció dels coeficients correctors que s’establisquen en consideració amb els criteris establits en la mencionada llei.
3. Quan es produïsquen facturacions de l’aigua el període de consum de les quals comprenga diferents anys, s’imputarà a cadascun d’aquests la part de la quota total de consum que proporcionalment corresponga a la fracció del mencionat període compresa en aquests.


CAPÍTOL II
De les taxes i altres ingressos

Article 52. Taxes pròpies i altres ingressos de dret públic
1. Fins que no es derogue el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, es mantenen per a l’any 2018 els tipus de quantia fixa de les taxes de la Generalitat, en l’import exigible durant l’any 2017.
Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per un percentatge de la base o aquesta no es valora en unitats monetàries.
2. Es mantenen per a l’any 2018 els tipus dels restants ingressos de dret públic no tributaris de la Hisenda de la Generalitat, en l’import exigible durant l’any 2017, a excepció dels preus públics, les quanties dels quals es fixaran, si escau, per la seua normativa específica.

Es consideren tipus de quantia fixa aquells que no es determinen per un percentatge de la base o aquesta no es valora en unitats monetàries.
3. El que disposa l’apartat primer no serà aplicable als ingressos següents:
a) A la taxa que grava els jocs de sort, envit o atzar, que s’exigirà d’acord amb el que disposa l’article 15 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el tram autonòmic de l’Impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits.
b) A la taxa per serveis acadèmics universitaris, que s’exigirà d’acord amb el que preveuen els articles 81.3.b) de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, i 150.dos del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat.
4. Quan de la recaptació de taxes i altres ingressos de dret públic, al llarg del 2018, es puga estimar un rendiment inferior o superior al previst, es podran modificar els crèdits de l’estat de despeses finançats amb la mencionada font de recursos.TÍTOL VII
De la informació a les Corts

CAPÍTOL ÚNIC
De la informació a les comissions de les Corts

Article 53. De la informació de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
Sense perjudici del que disposen els articles 47.2, 57,2, 89.5, 91.4 i 139 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i els distints articles de la present llei, la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria competent en matèria d’hisenda donarà compte a la comissió corresponent de les Corts, dels aspectes següents del desenvolupament pressupostari:
a) En el termini dels quinze dies següents a la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, dels romanents de crèdits que, procedents de l’exercici liquidat, s’incorporen a l’exercici corrent.
b) Trimestralment, del grau d’execució del programa d’inversions de la Generalitat.
c) Anualment, de la distribució de la participació de les entitats locals en els ingressos generals de l’Estat.
d) Mensualment, l’estat d’execució del pressupost dels organismes autònoms.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Dels pressupostos de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comitè Econòmic i Social
1. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comitè Econòmic i Social podran incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estigueren consignats en 2017.
2. Les dotacions pressupostàries de les seccions de les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comitè Econòmic i Social es lliuraran mensualment, per dotzenes parts, a nom d’aquestes i no estaran subjectes a justificació, sense perjudici del que preveu l’apartat tercer de la present disposició addicional.
3. Les Corts, la Sindicatura de Comptes, el Consell Valencià de Cultura, el Síndic de Greuges, el Consell Jurídic Consultiu, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Comitè Econòmic i Social, amb anterioritat al 30 de març de 2018, hauran de reintegrar a la Generalitat la totalitat dels romanents de tresoreria, excepte aquells que queden vinculats per l’aplicació del que preveu el primer apartat de la present disposició addicional.

Segona. De les agricultores i dels agricultors que estan en situació de jubilació i siguen titulars d’explotacions agràries
Les agricultores i els agricultors que estan en situació de jubilació i siguen titulars d’explotacions agràries, en el cas que resulten subjectes beneficiaris d’ajudes públiques per adversitats meteorològiques de quanties inferiors a 1.202,02 euros, no tindran l’obligació d’acreditar la seua alta en el règim especial agrari de la Seguretat Social.


Tercera. De les operacions de capital
Les activitats d’industrialització, investigació, desenvolupament i innovació i de formació de capital humà, tindran la consideració d’operacions de capital tenint especialment en compte el seu impacte plurianual i la seua vinculació a la reactivació econòmica.

Quarta. De l’estructura de la comptabilitat pressupostària
Sense perjudici de les peculiaritats arreplegades en les respectives lleis de creació, els organismes autònoms de la Generalitat així com les entitats de dret públic a què es refereix l’article 2.3.a 3.r de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, s’ajustaran a l’estructura de comptabilitat pressupostària d’aquesta, tant en la presentació dels seus estats de despeses i ingressos inicials, com en el reflex de la seua gestió econòmica.

Cinquena. De la concessió directa de subvencions per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública
1. Durant l’any 2018, l’aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions per raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública, quan aquestes no superen els 18.000 euros per beneficiari o beneficiària, així com l’apreciació de la concurrència de les esmentades circumstàncies i el seu atorgament, correspondrà al president o a la presidenta i, si escau, a la persona titular de la conselleria en el seu respectiu àmbit competencial.
Quan concórreguen i s’acrediten idèntiques raons, la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, amb la proposta prèvia del president o de la presidenta o de la persona titular de la conselleria que s’encarregue de la gestió de la subvenció, podrà aprovar les corresponents bases reguladores i concedir directament subvencions quan la quantia d’aquestes per beneficiari o beneficiària siga superior a 18.000 euros però no excedisca de 100.000 euros. En aquests casos, serà necessària la proposta prèvia del president o de la presidenta o, si escau, de les persones titulars de les conselleries els crèdits de les quals les financen, i l’existència d’una línia de subvenció en els corresponents programes pressupostaris de la Presidència i de la resta de conselleries la finalitat de la qual siga la d’atendre aquestes eventualitats.

2. Les bases reguladores de la concessió d’aquestes subvencions no tindran la consideració de disposicions de caràcter general, seran aprovades per decret del president o de la presidenta o per ordre de les persones titulars de les conselleries que les establisquen o, si escau, per la persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda, i es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les esmentades bases contindran com a mínim els punts següents:
a) Haurà de constar el caràcter singular de la subvenció i les raons que acrediten l’interès públic, social, econòmic o humanitari, així com aquelles que justifiquen la dificultat de la seua convocatòria pública. A aquest efecte, l’expedient inclourà necessàriament una memòria de l’òrgan gestor de la subvenció competent per raó de la matèria en què hauran de quedar degudament justificades aquestes circumstàncies.
b) Definició de l’objecte de la subvenció i el règim jurídic aplicable.

c) Persones beneficiàries i modalitats de subvenció.
d) Procediment de concessió i règim de justificació de l’aplicació donada a les subvencions per les persones beneficiàries i, si escau, entitats col·laboradores.
3. Si la quantia d’aquestes subvencions per beneficiari supera els 100.000 euros, s’haurà d’ajustar al que disposen els articles 160.1.a i 168.1.C de la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat.

Sisena. De l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana
1. Durant l’exercici pressupostari del 2018, la gestió economicopressupostària de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana s’instrumentarà a través del programa pressupostari 422.80 integrat en el centre gestor 03 Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència del Servei 02 Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació de la Secció 09 Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
2. D’acord amb això, s’autoritza les persones que tinguen assignada la titularitat de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i d’universitats, perquè adopten les mesures necessàries perquè la instrumentació de l’esmentada gestió s’adeqüe a la naturalesa i el règim juridicopressupostari de l’entitat.

Setena. De les aportacions patrimonials a càrrec dels pressupostos de la Generalitat
Serà preceptiu l’informe de la Secretaria Autonòmica d’Hisenda per a la realització d’aportacions patrimonials, a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, a les societats mercantils de la Generalitat així com a les entitats públiques empresarials de la Generalitat.
L’informe esmentat tindrà com a objecte la valoració de les necessitats de finançament de les societats i entitats, així com l’examen dels efectes que l’aportació pretesa puga tenir en el compliment dels principis establits en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.

Huitena. De les entitats financeres
A fi de garantir la coordinació i l’adequada relació entre les entitats financeres i la Generalitat, incloent-hi a aquest efecte l’administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, l’òrgan de nivell directiu o superior de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic que tinga assignades les competències en matèria de tresoreria informarà, amb caràcter preceptiu i vinculant, sobre els acords de col·laboració que haja de subscriure qualsevol òrgan o persona jurídica de la Generalitat i una entitat financera.

Novena. Adaptació de les mesures de reestructuració del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat
En el marc del procés de reestructuració del sector públic, durant 2018, s’autoritza la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda perquè adopte les mesures necessàries amb vista a assegurar que les consignacions i dotacions pressupostàries reflecteixen adequadament l’estructura juridicoorganitzativa resultant de l’esmentat procés.
En tot cas, el conjunt de mesures que puguen adoptar-se en el marc de l’anterior autorització, no podran suposar increment de despesa en el pressupost consolidat de la Generalitat.

Deu. De la tramitació anticipada de subvencions i beques de R+D+I

Sense perjudici del que preveu l’article 41 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i per raó de les particulars circumstàncies que concorren en la tramitació de subvencions i beques d’investigació, desenvolupament i innovació, les conselleries amb competències en la matèria podran iniciar-ne la tramitació anticipada a partir de l’1 de març de 2018.

Onze. Del pagament ajornat
1. Amb vigència exclusiva per a l’any 2018 el Consell, mitjançant un acord, i a proposta de la conselleria competent per raó de la matèria, podrà autoritzar la modificació de tots aquells contractes en vigor que incloguen clàusules de preu ajornat, a fi que l’ajornament previst puga ser objecte de pròrroga.
L’autorització a què es refereix l’apartat anterior estarà condicionada a:
– l’existència d’un informe preceptiu i vinculant de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda,
– l’existència d’un informe de l’Institut Valencià de Finances, si escau, sobre la idoneïtat de les condicions financeres derivades de la pròrroga i la seua adequació al principi de prudència financera,
– que el temps total de l’ajornament, incloent-hi a aquest efecte el que es proposa com de pròrroga, no supere el de deu anualitats posteriors a aquella en què es finalitze la corresponent obra,
– que així ho permeten els plecs del contracte objecte de pròrroga,
– que la modificació s’aprove abans del 31 de desembre de 2018.
2. Sense perjudici dels requisits establits en la normativa en vigor, la inclusió de clàusules de pagament ajornat del preu en els contractes de l’administració de la Generalitat o de qualsevol persona jurídica integrant del sector públic instrumental de la Generalitat, siga quina siga la seua naturalesa jurídica, exigirà, en tot cas, un informe preceptiu i vinculant de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d’hisenda.

Dotze. Altres mesures de control de les despeses corrents
Durant l’exercici 2018, se subjectaran a autorització prèvia de la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, aquells contractes de serveis a subscriure en l’àmbit de l’administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, l’import dels quals siga igual o superior als 100.000 euros, calculat d’acord amb el que disposa l’article 88 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, sempre que es comprenguen en alguna de les categories que s’indiquen a continuació:
a) Serveis connexos en matèria d’informàtica.
b) Serveis d’investigació i desenvolupament.
c) Serveis de comptabilitat, auditoria i tenidoria de llibres.
d) Serveis d’investigació d’estudis i enquestes de l’opinió pública.

e) Serveis de consultors de direcció i serveis connexos.
f) Serveis de col·locació i subministrament de personal.
En la sol·licitud d’autorització haurà d’incorporar-se un informe en què es justifique que els serveis esmentats no poden ser atesos per personal propi i que responen a necessitats urgents i inajornables.
2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, no quedaran subjectes a autorització prèvia de la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda i Assumptes Econòmics, els contractes de serveis connexos en matèria d’informàtica sempre que es financen a càrrec del pressupost de despeses de qualsevol dels programes pressupostaris vinculats a la direcció general competent en matèria d’informàtica i telecomunicacions.


Tretze. De la informació en matèria d’estabilitat i sostenibilitat

La conselleria amb competències en matèria d’hisenda serà l’òrgan responsable del seguiment mensual de les dades d’execució del pressupost als efectes del que preveu l’article 18 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.
A aquest efecte, en el marc de la normativa vigent en matèria de modificacions pressupostàries, impulsarà els ajustos necessaris per a garantir que al tancament de l’exercici no s’incompleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària assignat.

Catorze. Dels fons vinculats a la dependència i de la taxa per prestació de serveis d’atenció social
1. Durant 2018 totes les aportacions, siguen de l’Estat o de qualsevol altre subjecte, públic o privat, per a finançar les prestacions de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, quedaran afectades al compliment d’aquesta. A aquest efecte, en el cas de tractar-se d’ingressos superiors als totals previstos, així com d’ingressos no previstos i que estiguen vinculats en origen a la matèria, haurà de tramitar-se, en el marc de la legislació vigent, la generació de crèdits corresponent, amb vista a formalitzar la mencionada afectació.
2. Durant 2018, si en aplicació de la taxa per prestació de serveis d’atenció social es reconeixen ingressos superiors als inicialment previstos per aquest concepte en el pressupost, l’import de l’excés reconegut quedarà directament afectat al finançament dels serveis d’atenció social, amb la tramitació prèvia del corresponent expedient de generació de crèdit.

Quinze. Dels crèdits afectats per taxes i altres ingressos
A càrrec dels crèdits que figuren en els estats de despeses dels diferents subjectes que integren el sector públic administratiu de la Generalitat, corresponents a serveis el volum de despeses dels quals tinga correlació amb l’import de taxes, cànons i preus públics liquidats per aquests, o que per la seua naturalesa o normativa aplicable hagen de finançar-se totalment o parcialment amb uns ingressos específics o predeterminats, com ara els provinents de transferències i altres ingressos finalistes, subvencions gestionades o convenis amb altres administracions, només podran gestionar-se despeses en la mesura que vaja assegurant-se el seu finançament.
A aquest efecte, la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic determinarà els crèdits pressupostaris i el procediment d’afectació en cada cas.

Setze. Costos unitaris de les taxes per prestació de serveis socials relatius a residència i habitatge tutelat
En 2018, els costos unitaris de referència dels serveis relatius a residència i habitatge tutelat, als quals es refereix el capítol II del títol XI del text refós de la Llei de taxes de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell seran els següents:
a) Servei d’atenció residencial:
1.r Persones majors: 1.500 euros mensuals/18.000 euros anuals
2.n Persones amb discapacitat: 2.100 euros mensuals/25.200 euros anuals
b) Servei d’habitatge tutelat:
1.r Habitatge tutelat d’atenció residencial: 2.100 euros mensuals/25.200 euros anuals.
2.n Habitatge tutelat d’atenció supervisada o assistida: 810 euros mensuals/9.720 euros anuals.

Dèsset. Dels actius financers
La Secretaria Autonòmica d’Hisenda és l’òrgan responsable del compliment de les condicions de prudència financera amb relació a la variació neta d’actius financers en l’àmbit de les entitats incloses en el sector administracions públiques, subsector comunitats autònomes o en el subsector societats no financeres, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. A aquest efecte i sense perjudici del que disposa la legislació bàsica en la matèria, durant 2018, amb caràcter previ a la formalització d’aquest tipus d’operacions, sempre que la seua contrapartida siga un passiu o compte de patrimoni net de persones físiques o jurídiques diferents de les arreplegades en l’àmbit d’aplicació de l’article 2.1.b de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, els diferents subjectes o entitats inclosos en l’àmbit subjectiu definit en el paràgraf anterior, hauran de sol·licitar de la mencionada secretaria autonòmica l’autorització corresponent.


Divuit. Dels ingressos vinculats a la cooperació al desenvolupament

Durant 2018, en matèria de cooperació internacional al desenvolupament, els ingressos obtinguts de recuperació d’actius, segons sentències judicials fermes, que ordenen el reintegrament de fons públics indegudament disposats, quedaran afectes al pressupost de la conselleria competent en matèria de cooperació al desenvolupament, i seran destinats al compliment de fins del Programa de cooperació internacional al desenvolupament.

Dinou.De la publicació de les taules retributives
En el marc del que preveu la disposició transitòria tercera d’aquesta llei, el Consell acordarà la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de les taules retributives vigents del personal al servei de l’administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.


Vint. Contractació de personal de les societats mercantils de la Generalitat, de les entitats públiques empresarials de la Generalitat, de les fundacions del sector públic de la Generalitat i dels consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat en 2018
1. Durant 2018 les societats mercantils de la Generalitat, les entitats públiques empresarials de la Generalitat, les fundacions del sector públic de la Generalitat i els consorcis adscrits a la Generalitat sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat podran procedir a la contractació de nou personal amb els requisits i les limitacions establits en aquest article.
Aquestes limitacions no seran aplicables, en el supòsit de societats mercantils de la Generalitat, entitats públiques empresarials de la Generalitat i fundacions del sector públic de la Generalitat, quan es tracte de contractació de personal, funcionari o laboral, amb una relació preexistent de caràcter fix i indefinida en el sector públic de la Generalitat. A aquest efecte, els contractes subscrits a l’empara del que estableix aquest apartat generaran dret a continuar percebent, des de la data de la seua subscripció, el complement d’antiguitat que es percebera en la mateixa quantia.
2. Les societats mercantils i entitats públiques empresarials que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les enumerades en l’article 36.2 d’aquesta llei tindran, com a màxim, la taxa de reposició establida per al respectiu sector en l’esmentat precepte, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat.
Així mateix, les societats mercantils de la Generalitat i les entitats públiques empresarials, diferents de les previstes en el paràgraf anterior, que hagen tingut beneficis en dos dels últims tres exercicis podran realitzar contractes indefinits amb un límit del cent per cent de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles de l’article 36.5 d’aquesta llei.
Les societats mercantils i les entitats públiques empresarials diferents de les previstes en el paràgraf anterior, que no hagen tingut beneficis en dos dels tres últims exercicis, podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 60 % de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles de l’article 36.5 d’aquesta llei. Addicionalment podran realitzar, exclusivament per a processos de consolidació d’ocupació temporal, contractes indefinits amb un límit del 15 % de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles de l’article 36.5 d’aquesta llei.
3. Les fundacions del sector públic de la Generalitat que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les enumerades en l’article 36.2 d’aquesta llei tindran, com a màxim, la taxa de reposició establida per al respectiu sector en l’esmentat precepte, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat.
La resta de fundacions del sector públic de la Generalitat podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 50 % de la seua taxa de reposició calculada d’acord amb les regles de l’article 36.5 d’aquesta llei.
4. Els consorcis adscrits a la Generalitat, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la Generalitat que, d’acord amb la legislació aplicable puguen contractar personal propi, podran realitzar contractes indefinits amb un límit del 50 % de la seua taxa de reposició, calculada d’acord amb les regles de l’article 36.5 d’aquesta llei.
Els consorcis que gestionen serveis públics o realitzen activitats de les enumerades en l’article 36.2 d’aquesta llei tindran, com a màxim, la taxa de reposició establida per al respectiu sector en l’esmentat precepte, sempre que quede justificada la necessitat d’aqueixa taxa per a l’adequada prestació del servei o realització de l’activitat.
5. Les contractacions de personal de caràcter indefinit, a què es refereixen els apartats anteriors, requeriran, en tot cas, informe favorable de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda i de sector públic.

La conselleria competent en matèria de sector públic podrà establir bases o criteris d’actuacions comuns en els processos selectius, a fi de fer efectiva l’aplicació dels principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, així com la implantació del procediment electrònic.

6. Les contractacions temporals dels distints subjectes inclosos en l’àmbit subjectiu de la present disposició només podran realitzar-se en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables o, en el cas que aquestes les realitzen societats mercantils públiques o entitats públiques empresarials, quan es duguen a terme en els termes de l’article 24.6 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret llei 3/2011 de 14 de novembre, i en tot cas hauran d’ajustar-se al que preveu l’article 36.6 d’aquesta llei.


Vint-i-una. Del càlcul de la prestació econòmica en els supòsits d’incapacitat temporal
El càlcul del complement retributiu a què es refereix l’article 6 del Decret llei 6/2012, de 28 de setembre, del Consell, de desenvolupament i aplicació de les disposicions incloses en el títol I i disposicions concordants del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, se suportarà sobre les retribucions que es perceben en el mes anterior al de causar-se la incapacitat, i en quedaran exclosos, en tot cas, els conceptes retributius que a continuació es detallen: els endarreriments de qualsevol concepte retributiu, les gratificacions o indemnitzacions, la productivitat variable, així com les pagues extraordinàries i el component compensatori del complement específic.

Vint-i-dos. Del règim en matèria del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents i del complement específic singular per a determinats llocs docents
1. Amb efectes 1 de gener de 2018, les quanties del component retributiu relacionat amb la formació permanent dels funcionaris dels diferents cossos docents, seran les establides en l’annex III de la present llei, referides en còmput anual.
2. Tindrà dret a la percepció del component retributiu relacionat amb la formació permanent i la realització d’altres activitats per a la millora de la qualitat de l’ensenyament el personal docent que tinga la condició de funcionari.
3. De conformitat amb el Decret 126/2015, de 31 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els llocs de treball de caràcter docent per a la realització de funcions específiques d’assessorament i coordinació-assessorament tècnic docent en l’àmbit de la conselleria competent en matèria d’educació de la Generalitat, els imports retributius que percebran els ocupants dels llocs de treball de coordinador assessor tècnic docent i assessor tècnic docent, queden equiparats als imports retributius dels complements específics per exercici de llocs de treball docent singular, assignats als llocs de coordinador tècnic i assessor tècnic de programes de reforma dels ensenyaments, respectivament.


Vint-i-tres. Del règim en matèria de carrera professional i desenvolupament professional del personal al servei de les institucions sanitàries
Amb efectes 1 de gener de 2018, les quanties dels complements de carrera professional i desenvolupament professional que percep determinat personal que realitza la seua activitat en el marc de l’estructura orgànica i funcional de la Conselleria de Sanitat Universitat i Salut Pública i de les persones jurídiques que formant part del sector públic instrumental de la Generalitat depenen de l’esmentada conselleria, seran les establides en l’annex IV d’aquesta llei, referides en còmput anual.


Vint-i-quatre. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera de l’administració de la Generalitat

Amb efectes 1 de gener de 2018, i d’acord amb el que preveu el Decret 186/2014, de 7 de novembre, del Consell, l’import del complement de carrera professional horitzontal que corresponga a cada funcionària o funcionari de carrera serà l’establit en l’annex IV d’aquesta llei, referit en còmput anual.

Vint-i-cinc. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal laboral fix de l’administració de la Generalitat
Amb efectes 1 de gener de 2018, l’import del complement de carrera professional horitzontal del personal laboral fix de l’administració de la Generalitat, es determinarà en els mateixos termes i condicions previstos en la disposició addicional vint-i-quatre per al personal funcionari de carrera, de conformitat amb el que establisca el corresponent Acord de la Comissió Paritària del II Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de la Generalitat.
L’import que corresponga al personal laboral fix de l’administració de la Generalitat conseqüència del que preveu el paràgraf anterior estarà referit en còmput anual.

Vint-i-sis. Del règim de la carrera professional horitzontal del personal funcionari de carrera i laboral fix d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana
Amb efectes d’1 de gener de 2018, i d’acord amb els criteris i condicions establits en la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017, la implantació progressiva del complement de carrera professional del personal funcionari de carrera i laboral fix d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, es fixa en un import mínim del 66 %.
A aquest efecte, les universitats no necessitaran per a aplicar-lo, durant aquest exercici, l’autorització a què es referia l’últim paràgraf de la mencionada disposició addicional.
Vint-i-set. Component singular del complement específic del personal que ocupe llocs de treball de la inspecció d’educació

Els imports del component singular del complement específic del personal que ocupe llocs de treball inclosos en l’estructura de la inspecció d’educació, d’acord amb el que preveuen els articles 7 i següents del Decret 80/2017 de 23 de juny, del Consell, pel qual es regula l’actuació, el funcionament i l’organització de la inspecció d’educació de la Comunitat Valenciana, seran els establits en l’annex VI d’aquesta llei, referits en còmput anual.

Vint-i-vuit. Autorització d’unitats escolars en centres privats sostinguts amb fons públics per al curs escolar 2018-2019
1. El Consell autoritzarà el nombre màxim d’unitats a concertar per al curs escolar 2018-2019. L’autorització esmentada, que tindrà caràcter global, es tramitarà a proposta de la conselleria amb competències en matèria d’educació, i amb un informe previ, de caràcter preceptiu i vinculant, de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda.
2. La conselleria amb competències en matèria d’educació únicament podrà autoritzar permutes del concert de cicles formatius de grau mitjà i grau superior en un centre que no impliquen increment de despesa. En el cas que per raons justificades i excepcionals, es propose una permuta que implique increment de despesa, haurà de ser autoritzada pel Consell mitjançant el procediment indicat en l’apartat anterior, excepte en aquells supòsits en què les permutes siguen conseqüència de modificacions derivades de la normativa bàsica.

Vint-i-nou. Prestacions per acolliment familiar
D’acord amb el que estableix l’apartat tercer de l’article 121 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol, de la Generalitat, de protecció integral de la infància i l’adolescència de la Comunitat Valenciana, durant 2018 l’import de les prestacions per acolliment familiar es determinarà en funció de les quanties o el mòdul per dia d’acolliment que s’arrepleguen en l’annex V d’aquesta llei.

Trenta. De la comptabilitat aplicable a determinades entitats del sector públic administratiu de la Generalitat
1. Durant l’exercici 2018 el control intern dels organismes autònoms Institut Cartogràfic Valencià, Institut Valencià d’Investigacions Agràries, Institut Valencià de la Joventut. Generalitat Jove i Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària s’exercirà exclusivament per mitjà de la modalitat d’auditoria pública.
2. Fins que no s’aprove l’adaptació del Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat a què es refereix la disposició transitòria segona de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, les entitats de dret públic integrades en el sector públic administratiu a què es refereix l’article 3.1.c de la llei esmentada continuaran aplicant els principis i les normes de comptabilitat arreplegats en el Codi de Comerç i el Pla general de comptabilitat de l’empresa espanyola.

Trenta-una. Del personal dels consorcis adscrits a la Generalitat

1. En aplicació del que disposa l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el règim jurídic del personal al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat serà l’aplicable al personal dependent d’aquesta última, i les seues retribucions en cap cas podran superar les establides per a llocs de treball equivalents a aquella.

A aquest efecte el sistema retributiu del personal dels consorcis, tant pel que fa a les retribucions bàsiques com a les complementàries, i amb independència del tipus de jornada que tinga assignat, s’ha d’articular sobre la base de quanties unitàries o equivalents respecte de les percebudes pel personal al servei de la Generalitat. En conseqüència, les retribucions del personal que preste els seus serveis en els diferents consorcis adscrits a la Generalitat no podran sobrepassar, per a cada categoria professional, les establides en les taules retributives aplicables, durant 2018, al personal inclòs en l’àmbit subjectiu de l’article 27 d’aquesta llei.
2. Les diferències per excés que puguen resultar per aplicació del que preveu aquesta disposició als contractes preexistents, es computaran mitjançant un complement personal de garantia, de caràcter transitori i absorbible a càrrec de futurs increments retributius, per al càlcul del qual s’ajustarà al que disposa l’article 31.1.i de la present llei.

3. Les diferents conselleries competents per raó de la matèria, seran les responsables d’impulsar l’aplicació del que preveu la aquesta disposició addicional.

Trenta-dos. De les retribucions del personal laboral adscrit a les entitats que conformen el sector públic instrumental
1. Les retribucions del personal laboral al servei de les diferents entitats que componen en sector públic instrumental de la Generalitat no podran sobrepassar en cap concepte les que es determinen en la present llei per a un lloc de treball de categoria A1, complement de destinació 30 i complement específic E050.
Les diferències per excés que puguen resultar per aplicació del que preveu el present apartat als contractes preexistents, es computaran mitjançant un complement personal de garantia, de caràcter transitori i absorbible a càrrec de futurs increments retributius per al càlcul del qual s’ajustarà al que disposa l’article 31.1.i de la present llei.

2. Excepcionalment, per causes degudament justificades i vinculades a l’especial qualificació requerida per al lloc de treball, podrà autoritzar-se una retribució per damunt de la indicada en l’apartat anterior, en funció de les circumstàncies concurrents en cada cas. L’autorització correspon al Consell mitjançant acord motivat, a proposta de la conselleria d’adscripció de l’entitat que així ho requerisca, la qual ha d’adjuntar a la seua petició una memòria econòmica i un informe motivat, subscrits pel màxim responsable de l’entitat.

Amb caràcter previ a l’adopció de l’acord per part del Consell, s’ha de sol·licitar informe preceptiu i vinculant de les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i sector públic.
3. El que disposa la present disposició no és aplicable:
a) A les retribucions corresponents al personal directiu del sector públic instrumental, que en tot cas es regiran pel que preveu el Decret 95/2016, de 29 de juliol, del Consell.
b) A les retribucions del personal al servei dels consorcis adscrits a la Generalitat, que s’ajustaran al que disposa l’article 121 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

Trenta-tres. Complement específic B per a caps de servei i secció

1. Els llocs de caps de servei o secció de personal estatutari facultatiu del sistema sanitari públic de la Comunitat Valenciana, o que estiguen expressament considerats equivalents a aquests, tindran assignada la modalitat B de complement específic, per la qual cosa comportaran dedicació exclusiva.
El règim de transitorietat cap a aquesta modalitat de dedicació es desenvoluparà reglamentàriament. Fins llavors continuarà sent aplicable per a aquests llocs la regulació continguda en els articles 53 a 56 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat.
2. Una vegada haja tingut efecte en un determinat lloc el complement específic «B» segons el que disposa el punt anterior i, posteriorment, el personal cesse en la direcció esmentada i torne a exercir el lloc bàsic reservat, podrà optar entre mantenir el règim de dedicació exclusiva o acollir-se a alguna de les altres dues modalitats de complement específic previstes per al personal facultatiu.
Aquesta opció podrà dur-se a terme per una sola vegada, en el moment de la presa de possessió del lloc bàsic reservat, i a continuació s’aplicarà el règim general de regulació del complement específic de personal facultatiu, esmentat en paràgraf segon del punt anterior.
3. Fins que s’aprove un nou reglament de selecció i provisió del personal sanitari gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la vigència dels nomenaments provisionals previstos en l’article 51 de l’actual Reglament aprovat pel Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat s’estendrà fins a la provisió definitiva de la plaça, siga per concurs o per lliure designació.

Trenta-quatre. Del complement específic per festivitat, nocturnitat i treball per torns
Els imports dels components del complement específic per festivitat, nocturnitat i treball per torns, regulats en l’article sisè del Decret 99/1995, de 16 de maig, del govern valencià, pel qual es reordena el sistema retributiu corresponent al personal al servei de l’Administració del Consell de la Generalitat i de les entitats autònomes que en depenen, seran els establits en l’annex VII d’aquesta llei.


Trenta-cinc. Del règim excepcional de modificació de determinats crèdits de transferències en matèria d’educació
1. No obstant el que disposen els articles 23 i 25 de la present llei, durant 2018 correspon a la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’educació autoritzar, amb un informe previ favorable de la intervenció delegada, les transferències de crèdits entre les dotacions de les línies de subvenció i transferències que estant incloses tant en el programa pressupostari 422.20 Ensenyament primari com en el 422.30 Ensenyament secundari, donen cobertura als programes d’ajudes de menjador i transport escolar, de xarxa de llibres, i al de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat, per a la construcció, ampliació, adequació i reforma, i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

2. Les transferències de crèdits a què es refereix l’apartat anterior, únicament podran autoritzar-se d’acord amb les correspondències que a continuació es detallen:
a) Ajudes de menjador: S0829 Menjadors escolars i S3140 Menjadors escolars, aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.4 i 09.02.01.422.30.4, respectivament.
b) Transport escolar: línies S0827 Transport escolar. Ajudes individualitzades i S7893 Transport escolar. Ajudes individualitzades, aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.4 i 09.02.01.422.30.4, respectivament.
c) Programa XarxaLlibres: línies S8207 Reposició i renovació de llibres de text i material curricular ensenyaments obligatoris (Programa banc de llibres XarxaLlibres) i S8208 Reposició i renovació de llibres de text i material curricular ensenyaments obligatoris (Programa banc de llibres XarxaLlibres), aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.4 i 09.02.01.422.30.4, respectivament.
d) Programa de cooperació amb entitats locals infraestructures educatives: línies T8253 Finançament delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives d’Educació primària i T8254, Finançament delegació de competències en matèria d’infraestructures educatives d’educació secundària aplicacions pressupostàries 09.02.01.422.20.7 i 09.02.01.422.30.7, respectivament.


DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. De l’ampliació dels terminis previstos en les disposicions transitòries tercera, quarta i cinquena de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat
1. S’amplia fins al 31 de desembre de 2018 el termini establit en la disposició transitòria tercera de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
L’ampliació del termini establida en el paràgraf anterior no eximirà els organismes autònoms afectats de l’obligació d’elaborar els seus pressupostos per a l’exercici del 2019 d’acord amb el règim jurídic i economicofinancer previst en la mencionada llei per a aquest tipus d’ens.
2. S’amplia fins al 31 de desembre de 2018 el termini establit en la disposició transitòria quarta de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
En tot cas, les entitats afectades per l’esmentada disposició transitòria elaboraran els seus pressupostos per a l’exercici del 2019 d’acord amb el règim jurídic i economicofinancer previst en la mencionada llei per a aquest tipus d’entitats.
3. S’amplia fins al 31 de desembre del 2018 el termini establit en la disposició transitòria cinquena de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.
En tot cas, les entitats afectades per l’esmentada disposició transitòria elaboraran els seus pressupostos per a l’exercici del 2019 d’acord amb les previsions arreplegades en el corresponent contracte plurianual de gestió.

Segona. De les retribucions del personal laboral
Fins que no es formalitze el conveni o els convenis a què es refereix l’article 34 d’aquesta llei, les retribucions del personal laboral se subjectaran al que preveu l’article 28 d’aquesta llei, sense perjudici, si escau, d’ulteriors regularitzacions.

Tercera. De l’adequació a la normativa bàsica en matèria de personal

Les previsions arreplegades en la present llei relatives al règim i condicions retributives del personal al servei de la Generalitat i del seu sector públic, i a l’oferta d’ocupació pública per al 2018, hauran d’adequar-se a les normes que amb el caràcter de bàsic s’incloguen en la disposició que, si escau, articule la corresponent pròrroga dels pressupostos generals de l’Estat i, en tot cas, en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2018.
A aquest efecte, s’autoritza el Consell, una vegada aprovada la norma corresponent, perquè adopte les mesures necessàries per a assegurar el compliment del que preveu el paràgraf anterior. En aquest sentit, es faculta el Consell per a determinar l’increment de retribucions del personal del sector públic de la Generalitat, dins dels límits previstos en la normativa bàsica estatal.

Quarta. Del sector públic instrumental de la Generalitat
Durant 2018, s’autoritza al Consell perquè, mitjançant un acord, aprove el pressupost dels ens del sector públic instrumental, incloent-hi a l’efecte els fons sense personalitat jurídica, que inicien la seua activitat al llarg d’aquest.
L’aprovació esmentada haurà d’acordar-se amb anterioritat a l’efectiva posada en marxa de les entitats o els organismes, i el seu contingut estarà delimitat pel que preveu a aquest efecte l’Ordre 5/2017, de 26 de juny, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es dicten les normes per a l’elaboració del pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2018.

Cinquena. Autorització de les despeses de personal de les universitats públiques per a 2019
Les universitats públiques hauran d’elaborar una proposta d’avantprojecte de despeses de personal per a l’exercici 2019 en què es justifiquen els costos salarials reals bruts a 30 de juny de 2018, així com les dotacions necessàries per a la cobertura pressupostària dels llocs vacants, tot això en còmput anual, diferenciant-los per al personal docent i investigador i per al personal d’administració i serveis, i detallant, dins de cada un d’aquests sectors, els corresponents al personal fix i al temporal. Acompanyant la informació esmentada elaboraran una estimació de necessitats addicionals en matèria de despeses de personal per a 2019, que haurà de ser suficientment motivada.

L’esmentada proposta s’ha de trametre amb anterioritat a l’1 de setembre de 2018, a la conselleria competent en matèria d’universitats, que l’analitzarà i valorarà, i trametrà les seues conclusions a la conselleria competent en matèria d’hisenda per a la inclusió de l’autorització prevista en l’article 81.4 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, en l’articulat de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a 2019.


Sisena. Del complement autonòmic transitori del personal al servei de l’administració de justícia, competència de la Generalitat
1. Les quanties del complement autonòmic transitori a percebre pel personal funcionari dels cossos al servei de l’administració de justícia dependents de la Generalitat Valenciana que, a 31 de desembre de 2017, no estiguen inclosos en una relació de llocs de treball i no tinguen adaptada la seua estructura retributiva al nou règim resultant de la implantació de la nova oficina judicial, seran les que es detallen a continuació:

Cos Complement autonòmic
transitori anual
Gestió processal i administrativa 6.336,72
Tramitació processal i administrativa 5.891,16
Auxili 5.759,88


2. Les esmentades quanties de complement autonòmic transitori s’abonaran a partir de l’1 de gener de 2018 al personal assenyalat en el paràgraf anterior fins que siguen substituïdes per l’assignació del complement específic en el procés d’implantació progressiva de l’Oficina Judicial a la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que estableix l’article 41.2 de la present llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. De la coordinació amb diputacions
D’acord amb el que disposa l’article 7 de la Llei 2/1983, de 4 d’octubre, per la qual es declaren d’interès general per a la Comunitat Valenciana determinades funcions pròpies de les diputacions provincials, s’uniran, com a annex al pressupost de la Generalitat per a l’exercici 2018, els pressupostos aprovats per les diputacions provincials d’Alacant, Castelló i València, per a aquest mateix any, que seran publicats en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segona. De la modificació de l’apartat tercer de la disposició addicional tercera del Decret llei 2/2017, de 14 de juliol, del Consell, pel qual es modifica la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 2017
Es modifica l’apartat tercer de la disposició addicional tercera del Decret llei 2/2017, de 14 de juliol, que queda redactat de la manera següent:
«3. Sectors i funcions inclosos en l’àmbit subjectiu d’aplicació de la present disposició addicional:
– Administració educativa, en matèria d’educació no universitària, amb relació a la determinació del nombre de places per a l’accés als cossos de personal funcionari docent.
– Administració sanitària, respecte de les places de personal estatutari dels serveis de salut del Sistema Nacional de Salut.
– A les places de personal que presta assistència directa a les persones usuàries de serveis socials.
– A les places de personal que realitza la gestió de prestacions i polítiques actives en matèria d’ocupació.
– El personal docent i investigador comprés en la lletra g de l’article 36.2 de la Llei 14/2016, de 30 de desembre.
– Personal que preste serveis en matèria de gestió tributària i recaptació.
– Personal que preste serveis en matèria d’inspecció i sanció de serveis i activitats.
– Personal que preste serveis en matèria de gestió i control de prestacions de desocupació i activitats dirigides a la formació per a l’ocupació, en l’àmbit de l’administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.»

Tercera. Desenvolupament i l’execució d’aquesta llei
S’autoritza el Consell perquè, a proposta de la persona que tinga assignada la titularitat de la conselleria amb competències en matèria d’hisenda, dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució del que disposa aquesta llei.

Quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2018.

Per tant, ordene que tots els ciutadans i totes les ciutadanes, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.

València, 29 de desembre de 2017

El president de la Generalitat
Ximo Puig i Ferrer
ANNEX II
Distribució de les subvencions per al finançament
de les activitats de les universitats públiques
competència de la Generalitat

ANY 2018

Import línia
T0097000
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA -ESTUDI GENERAL 230.035.070,00
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 203.643.340,00
UNIVERSITAT DŽALACANT 122.689.050,00
UNIVERSITAT JAUME I 62.368.830,00
UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ 58.677.410,00
677.413.700,00 €ANNEX III
Imports corresponents al component retributiu relacionat
amb la formació permanent dels funcionaris
dels diferents cossos docents

ANY 2018

SEXENI IMPORT ANUAL (€) IMPORT ANUAL ACUMULAT (€)
PRIMER 1.256,16 1.256,16
SEGON 1.330,44 2.586,60
TERCER 1.521,96 4.108,56
QUART 1.656,60 5.765,16
QUINT 962,88 6.728,04
ANNEX IV
Imports corresponents als sistemes
de carrera professional vigents a la Generalitat

ANY 2018

1. COMPLEMENT DE CARRERA PROFESSIONAL

GRUP A1 GRUP A2
GRAU 1 3.153,22 euros/any GRAU 1 2.049,60 euros/any
GRAU 2 6.306,30 euros/any GRAU 2 4.099,20 euros/any
GRAU 3 9.459,38 euros/any GRAU 3 6.148,66 euros/any
GRAU 4 12.612,60 euros/any GRAU 4 8.198,26 euros/any

GRUP C1 GRUP C2
GRAU 1 1.313,90 euros/any GRAU 1 1.051,26 euros/any
GRAU 2 2.627,66 euros/any GRAU 2 2.102,24 euros/any
GRAU 3 3.941,56 euros/any GRAU 3 3.153,22 euros/any
GRAU 4 5.255,32 euros/any GRAU 4 4.204,34 euros/any

AP
GRAU 1 788,34 euros/any
GRAU 2 1.576,68 euros/any
GRAU 3 2.365,02 euros/any
GRAU 4 3.153,22 euros/any


2. COMPLEMENT DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES INSTITUCIONS SANITÀRIES

GRUP A1 GRUP A2
GRAU 1 3.091,44 euros/any GRAU 1 2.009,52 euros/any
GRAU 2 6.182,76 euros/any GRAU 2 4.018,80 euros/any
GRAU 3 9.274,08 euros/any GRAU 3 6.028,20 euros/any
GRAU 4 12.365,40 euros/any GRAU 4 8.037,48 euros/any
GRUP C1 GRUP C2
GRAU 1 1.288,20 euros/any GRAU 1 1.030,56 euros/any
GRAU 2 2.576,28 euros/any GRAU 2 2.061,00 euros/any
GRAU 3 3.864,24 euros/any GRAU 3 3.091,44 euros/any
GRAU 4 5.152,20 euros/any GRAU 4 4.121,88 euros/any

AP
GRAU 1 772,92 euros/any
GRAU 2 1.545,84 euros/any
GRAU 3 2.318,64 euros/any
GRAU 4 3.091,44 euros/any


ANNEX V
Mòduls i quanties per a determinar l’import
de les prestacions per acolliment familiar

ANY 2018

1. Acolliments en família acollidora, extensa i educadora Mòduls xiquet/a per dia
a) per cada persona menor d’edat acollida 14,00 €
b) por cada persona menor d’edat acollida amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % 16,00 €
c) per cada persona menor d’edat acollida en acolliment especialitzat 33,00 €

2. Acolliment en família monoparental
a) per cada persona menor d’edat acollida 16,00 €
b) per cada persona menor d’edat acollida amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % 18,00 €
c) per cada persona menor d’edat acollida en acolliment especialitzat 35,00 €

3. Acolliment en família d’urgència-diagnòstic Quantia anual
a) disponibilitat per a una persona menor d’edat 9.855,00 €
b) disponibilitat per a una persona menor d’edat en família monoparental 12.775,00 €
c) disponibilitat per a dues persones menors d’edat 19.710,00 €
d) disponibilitat per a dues persones menors d’edat en família monoparental 25.550,00 €

4. Assistència mèdica qualificada
Quantia màxima
anual per xiquet/a
Tots els conceptes 10.000,00 €ANNEX VI
Component singular del complement específic del càrrec.

INSPECCIÓ EDUCATIVA

ANY 2018

Denominació del lloc Import anual (€)
Inspector General d’Educació 6.675,12
Inspector Cap Territorial 5.006,04
Inspector adscrit a Inspecció General 3.949,20
Inspector Secretari Territorial 3.949,20
Inspector Coordinador Territorial 3.949,20
ANNEX VII
Imports corresponents al component específic
per festivitat, nocturnitat i treball per torns del personal
al servei de l’Administració de la Generalitat
i dels organismes autònoms que en depenen

ANY 2018

FESTIVITAT NOCTURNITAT TREBALL
PER TORNS
Grup import
mòdul
8 hores (€) Grup import
mòdul
8 hores (€) Grup import
per un
mes (€)
A 50,82 A 44,65 A 86,36
B 38,42 B 36,33 B 67,22
C 33,64 C 29,93 C 48,03
D 28,81 D 25,84 D 28,81
E 28,81 E 25,84 E 28,81
 
A partir
del 8é
mòdul (€) 21,42

linea