diari

LLEI 13/2008, de 8 d'octubre, de la Generalitat, reguladora dels Punts d'Encontre Familiar de la Comunitat Valenciana. [2008/11899]

(DOGV núm. 5871 de 16.10.2008) Ref. Base de dades 011834/2008

LLEI 13/2008, de 8 d'octubre, de la Generalitat, reguladora dels Punts d'Encontre Familiar de la Comunitat Valenciana. [2008/11899]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
Preàmbul
Els menors que viuen separats dels seus progenitors i familiars tenen dret a mantindre relacions personals i contacte directe amb ells de forma regular, sempre que això no resulte contrari als seus superiors interessos.
La Convenció dels Drets del Xiquet de les Nacions Unides de 20 de novembre de 1989, ratificada per Espanya el 30 de novembre de 1990, en l'article 9 indica que «Els estats parts respectaran el dret del xiquet que està separat d'un o d'ambdós pares a mantindre relacions personals i contacte directe amb els dos pares de manera regular, excepte si això és contrari a l'interés superior del xiquet».
La Recomanació del Consell d'Europa número R(98) del Comité de Ministres dels Estats Membres sobre la Mediació Familiar, adoptada pel Comité de Ministres el 21 de gener de 1998, assenyala en l'exposició de motius que s'ha d'assegurar la protecció dels interessos del xiquet, la xiqueta o l'adolescent i del seu benestar, especialment en relació amb la guarda i el dret de visites en situacions de separació o divorci.
L'article 39.1 de la Constitució Espanyola establix que «els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família», i en l'apartat 2 es determina l'obligatorietat dels poders públics d'assegurar «la protecció integral dels fills».
En el mateix sentit es pronuncia el Codi Civil, en la seua regulació del dret de visites, comunicacions i estades, a l'establir en l'article 94 que «El progenitor que no tinga amb ell als fills menors o incapacitats gaudirà del dret de visitar-los, comunicar-se amb ells i tindre'ls en la seua companyia. El jutge determinarà el temps, la manera i el lloc de l'exercici d'este dret, el qual podria limitar-se o suspendre's si es donaren greus circumstàncies que així ho aconsellen o s'incompliren greu i/o reiteradament els deures imposats per la resolució judicial». «Igualment podrà determinar, amb audiència prèvia dels pares i dels iaios, els quals hauran de prestar el seu consentiment, el dret de comunicació i visita dels néts amb els iaios, conforme a l'article 160 d'este codi, atés sempre l'interés del menor».
En la mateixa línia, la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, en l'article 2, establix que «En l'aplicació de la present llei primarà l'interés superior dels menors sobre un altre interés legítim que puga concórrer», i en l'article 11.2 enumera entre els principis rectors de l'actuació dels poders públics, la supremacia de l'interés del menor, la seua integració familiar i social, el manteniment del menor en el medi familiar d'origen -llevat que no siga convenient per al seu interés-, i la prevenció de totes aquelles situacions que puguen perjudicar el seu desplegament personal.
En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, l'Estatut d'Autonomia establix en l'article 10.3 que l'actuació de la Generalitat se centrarà primordialment en la defensa integral de la família i la protecció específica i tutela social del menor.
Dues són les situacions diferenciades en les que un menor pot necessitar acudir a un Punt de Trobada Familiar. Per una banda, aquelles en què el menor està sota la tutela i protecció de l'administració degut a una situació de desarrelament familiar i social, i per l'altra, aquelles altres en què com a conseqüència d'un procediment de separació, divorci, nul·litat o ruptura de les unions de fet, el menor veu com s'altera la seua relació amb algun dels seus progenitors.
En ambdues situacions, i amb la finalitat de garantir el dret del menor a mantindre un contacte adequat amb els seus progenitors i les seues famílies, tant les administracions competents en matèria de servicis socials com els òrgans judicials, establixen un règim de visites que, de vegades, es veu alterat o interromput i provoquen un elevat nombre d'incompliments que acaben en denúncies i procediments judicials i que, en alguns casos s'ha de recórrer a la la força pública per a fer complir el dret del menor per a relacionar-se amb els seus progenitors.
Per a donar solució a estes situacions sorgixen els Punts de Trobada Familiar com un recurs neutral que té com a finalitat facilitar el compliment del règim de visites i garantir així el dret dels menors a relacionar-se amb ambdós progenitors i les seues famílies en un ambient de normalitat, alhora que es facilita als progenitors el compliment de les seues responsabilitats i drets parentals i se'ls facilita un espai en què construir els coparentals.
La Generalitat, en compliment del mandat estatutari i conscient de la realitat que envolta les relacions familiars, considera necessari plantejar una normativa específica que definisca i regule els Punts de Trobada Familiar de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de facilitar en ambdues situacions la transició a una nova configuració familiar, la qual pren com a principal referència i com bé a protegir l'interés superior dels menors, mitjançant la promulgació de la present llei, la qual s'estructura en un títol preliminar, quatre títols i dues disposicions finals.
El títol preliminar definix el concepte de Punt de Trobada Familiar, establix l'objecte i l'àmbit d'actuació així com els seus principis rectors: interés del menor, neutralitat, confidencialitat, subsidiarietat, temporalitat i especialització.
El títol I es referix a les persones beneficiàries i usuàries, als seus drets i obligacions, a la coordinació que ha d'existir entre les entitats derivants i els Punts de Trobada Familiar.
El títol II descriu els tipus d'actuació que s'han de prestar en els Punts de Trobada Familiar, la gratuïtat del recurs, els registres que hauran de dur i, també, les causes per les quals es podrà suspendre o finalitzar la prestació del servici.
El títol III disposa la creació d'un Registre Públic de Punts de Trobada Familiar i el títol IV preveu el règim sancionador aplicable.
La llei, en la disposició final primera, autoritza els titulars de les conselleries amb competències en matèria de justícia i de benestar social per al desplegament i execució de la llei.
Finalment, la disposició final segona fixa l'entrada en vigor de la llei l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
La present llei té com a objecte regular els Punts de Trobada Familiar que presten l'administració de la Generalitat i les entitats locals de la Comunitat Valenciana, així com les entitats públiques i privades, que col·laboren en la prestació del servici en el territori de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Definició de Punt de Trobada Familiar
S'anomena Punt de Trobada Familiar al servici especialitzat en el qual es presta atenció professional per a facilitar que els menors puguen mantindre relacions amb els seus familiars durant els processos i situacions de separació, divorci o altres supòsits d'interrupció de la convivència familiar, fins que desapareguen les circumstàncies que motiven la necessitat utilitzar este recurs.
El Punt de Trobada Familiar és un servici social gratuït, universal i especialitzat, al qual s'accedirà per resolució judicial o administrativa, que facilitarà el dret dels menors a relacionar-se amb ambdós progenitors i/o altres parents o acostats i la seguretat en les seues relacions, mitjançant una intervenció temporal de caràcter psicològic, educatiu i jurídic per part de professionals degudament formats, a fi de normalitzar i dotar a aquells de l'autonomia suficient per a relacionar-se fora d'este servici.
Reglamentàriament s'establiran els requisits específics, normes i condicions mínimes dels Punts de Trobada.
Article 3. Principis rectors d'actuació
Els Punts de Trobada Familiar tindran com a principis rectors d'actuació els següents:
1. Interés del menor. Davant de qualsevol situació en què es donen interessos enfrontats o oposats, sempre serà prioritària la seguretat i benestar del menor.
2. Neutralitat. Els Punts de Trobada Familiar duran a terme les seues intervencions amb objectivitat, imparcialitat i salvaguardant la igualtat de les parts en conflicte.
3. Confidencialitat. A fi de protegir l'interés del menor, les dades de caràcter personal obtingudes en el Punt de Trobada Familiar seran confidencials, excepte el que preveu la legislació vigent i les que hagen de comunicar-se a l'òrgan derivant per referir-se a la realització de les visites o que hi tinguen incidència.
4. Subsidiarietat. Les derivacions al Punt de Trobada Familiar únicament s'efectuaran quan siga l'únic mitjà possible per a facilitar les relacions entre el menor i la seua família i, després d'haver esgotat altres vies de solució.
5. Temporalitat. L'actuació del Punt de Trobada Familiar tindrà caràcter temporal i es convertirà en un instrument puntual per a aconseguir la normalització de les relacions paternofilials i, entre el menor i la família.
6. Especialització. El personal que preste els seus servicis en un Punt de Trobada Familiar haurà de comptar amb l'experiència suficient i formació especialitzada en matèria de família, menors, violència de gènere i resolució de conflictes.
Article 4. Finalitats del Punt de Trobada Familiar
A l'efecte de la present llei, les finalitats d'un Punt de Trobada Familiar són les següents:
1. Facilitar el compliment del règim de visites com un dret fonamental del menor.
2. Vetlar pel dret i facilitar la trobada dels progenitors i la resta de familiars amb el menor.
3. Vetlar per la seguretat i el benestar físic, i fomentar l'equilibri psicològic i social del menor, de les víctimes de violència domèstica i de qualsevol altre familiar vulnerable, durant el compliment del règim de visites.
4. Facilitar les persones usuàries la possibilitat d'arribar a acords tendents a resoldre el conflicte en què estan immersos.
5. Proporcionar l'orientació professional per a desplegar les habilitats parentals necessàries que milloren les relacions familiars i les habilitats de criança amb la finalitat d'aconseguir que la relació amb els menors gaudisca d'autonomia, sense necessitat dependre d'este recurs.
6. Garantir la presència d'un professional expert que facilite l'execució de les visites entre els menors i els progenitors i/o familiars amb dret a visites.
Article 5. Competències en matèria de Punts de Trobada Familiar
Atesa la naturalesa de l'òrgan derivant, les administracions competents en la matèria tindran les atribucions següents, sense perjuí d'aquelles que siguen necessàries per al bon funcionament del servici:
1. Inspeccionar els locals que es destinen a tal activitat per a garantir que complisquen amb les exigències que reglamentàriament es determine.
2. Realitzar un seguiment dels procediments que es deriven als Punts de Trobada Familiar.
3. Exercir la potestat sancionadora establida en el títol IV de la present llei.
4. Recolzar les actuacions dels Punts de Trobada Familiar amb programes d'ajuda i finançament.
5. Col·laborar amb les entitats locals per a la difusió i execució de les activitats que realitzen els Punts de Trobada Familiar.
6. Resoldre les queixes i suggeriments que es formulen en ocasió de l'activitat exercida pels Punts de Trobada Familiar.
Article 6. Composició del Punt de Trobada Familiar
El Punt de Trobada Familiar comptarà amb un equip mínim format per un Lletrat o Lletrada, que serà qui coordine el Punt de Trobada, un Psicòleg i un Auxiliar Administratiu. L'equip tècnic podrà completar-se amb les figures d'un Treballador Social i/o, Educació Social.
Article 7. Àmbit objectiu d'actuació del Punt de Trobada Familiar
El Punt de Trobada Familiar atendrà famílies en què hi haja una situació de crisi o ruptura i concórrega alguna circumstància que dificulte el compliment del règim de visites.
En cap cas no cabrà intervenció del Punt de Trobada Familiar quan el dret de visites estiga suspés judicialment per al titular o titulars del dret de visites que acudix al servici.
L'àmbit d'actuació del Punt de Trobada Familiar estarà determinat per l'administració que ostente la seua titularitat, la qual concretarà les entitats derivants que podran accedir a eixe recurs.
Article 8. Àmbit territorial d'actuació
Serà condició indispensable per a ser persona usuària del Punt de Trobada Familiar que el menor, beneficiari del servici, residisca a la Comunitat Valenciana.
Article 9. Entitats derivantes
Podran derivar persones usuàries als Punts de Trobada Familiar:
1. Els òrgans judicials competents.
2. Les administracions competents en matèria de protecció del menor.
TÍTOL I
De les persones beneficiàries i usuàries
Article 10. De les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries dels Punts de Trobada Familiar són els menors que estiguen immersos en situacions de crisi o ruptura familiar i així ho determine una resolució judicial o administrativa.
A l'efecte de la present Llei, queden equiparats als fills menors els fills majors d'edat incapacitats per resolució judicial, als quals els haja estat prorrogada la pàtria potestat dels seus pares.
Article 11. De les persones usuàries
Les persones usuàries són els membres del nucli familiar i, si fa el cas, altres familiars i persones acostades que, per resolució judicial o administrativa, tinguen establit el compliment del règim de visites en un Punt de Trobada Familiar, en atenció a les dificultats observades per a realitzar dites visites de forma autònoma.
Article 12. Dels drets de les persones beneficiàries
Amb caràcter específic els menors atesos en els Punts de Trobada Familiar disfrutaran dels drets arreplegats en la legislació vigent en matèria de protecció a la infància.
Article 13. Dels drets de les persones usuàries
Les persones usuàries dels Punts de Trobada familiar tindran dret a:
1. Accedir al centre sense discriminació per raó de sexe, nacionalitat, religió, ideologia o qualsevol altra condició personal o social.
2. Ser ateses, per part del personal del servici, amb respecte cap a la seua dignitat i la seua intimitat.
3. Ser informades de les normes de funcionament del Punt de Trobada Familiar així com de les possibles conseqüències del seu incompliment.
4. Presentar els suggeriments o fer les queixes i reclamacions en relació amb el servici prestat pel Punt de Trobada Familiar.
5. Mantindre la confidencialitat del seu expedient, de conformitat amb el que preveu la legislació vigent.
6. Obtindre justificants de compareixença en el centre sobre les visites que es produïsquen.
Article 14. Deures de les persones usuàries
Les persones usuàries dels Punts de Trobada Familiar tindran el deure de:
1. Complir les normes de funcionament intern establides que, si fa el cas, seran desplegades reglamentàriament.
2. Observar una conducta basada en el respecte mutu, encaminada a facilitar una millor convivència.
3. Col·laborar amb els professionals del Punt de Trobada Familiar encarregats de prestar l'assistència necessària.
4. Utilitzar de manera responsable el material i les instal·lacions del centre.
5. Respectar la privacitat de les altres persones usuàries del Punt de Trobada.
6. Les persones usuàries tindran el deure de complir l'horari fixat pel Punt de Trobada familiar per al compliment de les visites.
Article 15. Incompliment de les normes de funcionament
Les normes de funcionament intern dels Punts de Trobada Familiar que reglamentàriament es determinen, seran de compliment obligatori per a les persones usuàries. Els incompliments que es produïsquen seran comunicats a l'òrgan derivant i podran suposar la suspensió provisional de la visita.
Article 16. Observacions, queixes i suggeriments
1. Les persones usuàries podran formular les observacions que estimen oportunes en relació amb la prestació del servici a través d'un full d'observacions adreçat al coordinador o coordinadora del centre.
2. Les queixes i els suggeriments que es formulen es presentaran en el Punt de Trobada Familiar i tindran la mateixa via prevista en la legislació vigent per la qual es regulen les queixes i els suggeriments en l'àmbit de l'administració i les organitzacions de la Generalitat.
Article 17. Protecció de dades de caràcter personal
El tractament de les dades de caràcter personal que es demanen dels usuaris i beneficiaris dels punts de trobada familiar se subjectarà al que establix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
TÍTOL II
De l'actuació en el punt de trobada familiar
Article 18. Tipus d'atenció
El servici prestat pels Punts de Trobada Familiar consistirà en:
1. Supervisar l'entrega i arreplegada dels menors per a la realització de visites que s'efectuaran fora del centre.
2. Tutelar les visites que tinguen lloc en el Punt de Trobada Familiar quan així ho establisca una resolució judicial o administrativa.
3. Posar a disposició de les persones usuàries els recursos humans i materials necessaris que garantisquen el funcionament correcte de les visites quan estes no requerisquen la supervisió directa o presència continuada de l'equip tècnic.
Article 19. Horaris del Punt de Trobada Familiar
Els Punts de Trobada Familiar hauran de prestar el seu servici en un horari tal, que facilite la conciliació del dret de visites amb el calendari, l'horari escolar i la vida laboral.
Article 20. Caràcter gratuït
Els servicis prestats pels punts de trobada familiar que es produïsquen com a conseqüència d'una derivació judicial o administrativa, tindran caràcter gratuït per a les persones usuàries.
Article 21. La fitxa de derivació
1. A fi d'una eficaç col·laboració entre les administracions públiques actuants, es procuraran els mecanismes oportuns a l'efecte que els òrgans derivants puguen facilitar als Punts de Trobada Familiar una fitxa de derivació, el contingut de la qual s'establirà reglamentàriament, comprensiva de les dades identificatives de les persones usuàries i dels menors, modalitat d'intervenció, duració i periodicitat de les visites.
2. La dita fitxa, junt ab el testimoni o còpia íntegra de la resolució judicial o administrativa de referència on es fixen les visites i s'acorde la derivació al Punt de Trobada Familiar, i la resta de documentació que s'estime pertinent als fins del Punt de Trobada Familiar, així com l'informe de l'equip psicosocial, en cas d'haver-se produït una pericial prèvia i tots els informes psicològics o socials que figuren en el procediment judicial i/o administratiu tant sol·licitats d'ofici com a instàncies de part, serviran de manera essencial al Punt de Trobada Familiar al compliment del servici prestat en el mateix.
3. La inobservança del procediment establit impedirà la prestació del servici per part del Punt de Trobada Familiar.
4. Es procuraran els mecanismes de col·laboració oportuns amb els òrgans derivants a l'efecte de facilitar aquella informació que resulte significativa per al compliment dels fins del Punt de Trobada Familiar, pel que fa a la vigència d'ordes d'allunyament, si n'hi ha, amb el trasllat de les resolucions judicials corresponents per les quals s'acorden, amb indicació de la data de finalització d'estes.
Article 22. Coordinació i col·laboració
1. Els Punts de Trobada Familiar coordinaran l'exercici de les seues funcions i el desplegament de la seua activitat amb:
a) Els jutjats i tribunals de justícia derivants.
b) Els servicis socials, en especial amb els servicis de protecció dels menors d'edat, amb els servicis d'atenció i protecció a la dona i a la família i amb els servicis de mediació familiar.
c) Amb altres entitats i/o institucions competents en matèria d'infància i adolescència, dona i família.
d) Amb servicis anàlegs situats en altres comunitats autònomes.
2. Per a vetlar per una efectiva coordinació es podran constituir comissions mixtes de seguiment, la composició, règim i funcionament de les quals seran establits reglamentàriament.
Article 23. Registres
En els Punts de Trobada Familiar es portaran, com a mínim, els registres següents:
1. Registre d'entrada de documents.
2. Registre d'eixida de documents.
3. Registre d'expedients.
4. Registre d'entrada i eixida de persones usuàries.
Article 24. Registres d'entrada i eixida de documents
Tots els documents hauran de dur el resgistre corresponent, amb la numeració correlativa i la data d'entrada o eixida del Punt de Trobada Familiar.
Article 25. Registre d'expedients
Totes les derivacions que es produïsquen al Punt de Trobada Familiar hauran de registrar-se per rigorós orde d'arribada en el registre d'expedients i eixe número de registre serà el de referència en totes les instàncies.
Article 26. Registre d'entrada i eixida de persones usuàries
Totes les persones usuàries majors d'edat que accedisquen al centre hauran de ser convenientment identificades pel personal del Punt de Trobada Familiar i es deixarà constància de les hores d'entrada i eixida, les quals hauran de firmar abans d'abandonar el centre.
Article 27. Suspensió de la intervenció
A més del que preveu l'article 15 d'esta llei la intervenció del Punt de Trobada Familiar podrà suspendre's per una resolució de l'òrgan derivant dictada d'ofici o a instàncies d'una proposta motivada de l'equip tècnic del Punt de Trobada Familiar.
Article 28. Acabament de la intervenció
La intervenció del Punt de Trobada Familiar només podrà acabar per resolució judicial o administrativa.
Article 29. Seguretat
Els professionals del Punt de Trobada Familiar vetlaran per la seguretat de les persones usuàries, beneficiàries i de les instal·lacions. En casos de situacions en què hi ha risc per a la integritat de les persones, es donarà avís a l'autoritat que corresponga.
En els casos en què hi haja una orde de protecció hauran d'adoptar-se mesures de seguretat especials orientades a facilitar la vigilància i protecció les persones usuàries a través d'un protocol d'actuació en coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
Article 30. Protocol de vigilància
A l'efecte d'esta llei s'establirà un protocol de vigilància entre les administracions competents i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat a fi de que es garantisca la seguretat en els Punts de Trobada en tot moment.
TÍTOL III
Del registre públic i autorització
dels punts de trobada familiar
Article 31. Del registre i autorització dels Punts de Trobada Familiar de la Comunitat Valenciana
1. La conselleria competent en matèria de Justícia crearà un Registre Públic dels Punts de Trobada Familiar de la Comunitat Valenciana, on s'inscriuran aquells el funcionament dels quals haja sigut prèviament autoritzat.
2. Reglamentàriament es regularà el funcionament i l'organització del Registre Públic dels Punts de Trobada Familiar de la Comunitat Valenciana, així com dels requisits que els Punts de Trobada Familiar han de complir per a ser autoritzats com a tals.
3. Els centres i servicis de Punts de Trobada Familiars de titularitat i gestió privades quedaran sotmesos a autorització administrativa, supeditada al compliment de la regulació prevista en la present llei, en els títols II (de l'Actuació), III (del Registre Públic), IV (del Règim Sancionador), i de les condicions i els requisits reglamentàriament establerts.
TÍTOL IV
Del règim sancionador
CAPÍTOL I
De les infraccions i sancions administratives
Article 32. De les infraccions administratives
1. Constituiran infraccions administratives les accions o omissions de les persones físiques i/o jurídiques que presten el servici de Punt de Trobada Familiar, ja siguen públiques o privades, que vulneren les normes legals tipificades i sancionades de conformitat amb la present llei.
2. Les infraccions es qualifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat amb el que establix la present llei.
Article 33. Sobre les infraccions lleus
Són infraccions lleus les següents:
1. Mantindre els locals, instal·lacions, mobiliari o efectes amb deficiències en el seu estat, en el seu funcionament, en la seua neteja i higiene sense que d'això es derive risc per a la integritat física o la salut de les persones usuàries i beneficiàries.
2. No tindre actualitzats ni correctament complimentats els llibres de registre establits en l'article 23 de la present llei.
3. Obstruir la labor inspectora de manera que es retarde el compliment de les obligacions d'informació, comunicació o compareixença.
4. Cometre qualsevol altra infracció que vulnere el que disposa la present llei o en les seues normes de desplegament i no constituïsca una infracció greu o molt greu.
Article 34. Sobre infraccions greus
Són infraccions greus les següents:
1. No disposar dels llibres de registre establits en l'article 23 de la present llei.
2. Traslladar el Punt de Trobada Familiar sense haver obtingut l'autorització administrativa corresponent, ja siga provisional o definitiva.
3. Incomplir allò que s'ha establit en matèria d'ubicació, habitabilitat, instal·lacions i mòduls de personal exigits com a requisit indispensable per a la seua autorització.
4. Desatendre els requeriments de l'administració per a aplicar les mesures correctores que s'establisquen per al seu funcionament.
5. No tindre expedient individual o d'aquells altres documents que reglamentàriament s'establisquen, els quals han de formar part de l'expedient.
6. No disposar del reglament de règim interior o no facilitar els drets de les persones usuàries i les persones beneficiàries assenyalades en la present llei.
7. Obstruir la labor inspectora mitjançant accions o omissions que dificulten, pertorben o retarden les funcions pròpies de la inspecció.
8. No conservar en bones condicions higièniques i d'habitabilitat els centres o servicis, de les quals es derive risc per a la integritat física o la salut de les persones usuàries i beneficiàries.
9. No instal·lar ni mantindre en adequades condicions d'ús totes aquelles mesures de seguretat, protecció contra incendis i evacuació, establides en la normativa vigent per a les característiques del centre de què es tracte.
10. Aplicar les ajudes i subvencions públiques a finalitats diferents d'aquelles per a les quals hagen sigut atorgades, sense perjuí d'altres responsabilitats civils o penals en què es puga incórrer.
11. Realitzar una altra acció o omissió que cause risc o dany efectiu per a la salut, perjuí per a les persones usuàries i les persones beneficiàries o que conculque algun dret reconegut que no constituïsca falta lleu o molt greu, ja siga de forma conscient o deliberada, per abandó de la diligència o falta de precaució exigible.
Article 35. Sobre les infraccions molt greus
Són infraccions molt greus les següents:
1. Obrir o tancar un Punt de Trobada Familiar, així com prestar un Servici, sense haver obtingut l'autorització administrativa corresponent, provisional o definitiva.
2. Obstruir la labor inspectora per a impedir l'accés a les dependències del centre, resistència reiterada, coacció, amenaces, violència o qualsevol altra forma de pressió exercida sobre els inspectors.
3. Proporcionar les persones usuàries i les persones beneficiàries un tracte degradant que afecte la seua dignitat, així com vulnerar el seu dret a la intimitat, qualsevol altre dret o imposar dificultats per a exercir-lo.
Article 36. De les sancions administratives a les entitats
Les sancions administratives seran imposades segons la qualificació de la infracció:
a) Per infraccions lleus es podran imposar les sancions següents:
1. Advertència.
2. Multa de 300 a 3.000 euros.
b) Per infraccions greus es podran imposar les sancions següents:
1. Multa de 3.001 a 15.000 euros.
2. Prohibició d'accedir al finançament públic durant un període de fins a un any.
3. Suspensió temporal de l'autorització per a prestar el servici de Punt de Trobada Familiar per període màxim d'un any.
c) Per infraccions molt greus es podran imposar les sancions següents:
1. Multa de 15.001 a 60.100 euros.
2. Prohibició d'accedir al finançament públic durant un període de fins a tres anys.
3. Suspensió temporal o definitiva de l'autorització per a actuar com a Punt de Trobada Familiar. Si és temporal no excedirà de tres anys.
d) En tot cas, les sancions per infraccions greus i molt greus assenyalades en els punts 2 i 3 dels apartats b i c també es podran imposar amb caràcter accessori a les de naturalesa pecuniària.
Totes les quanties fixades en este article podran ser revisades periòdicament pel Consell en atenció a les variacions que experimente l'índex de preus al consum.
Article 37. De la graduació de les sancions
Per a la graduació de les sancions es tindran en compte les circumstàncies següents:
1. La gravetat del risc o perill per les persones usuàries i beneficiàries.
2. El grau d'intencionalitat o negligència de l'acció.
3. Els perjuís físics o morals ocasionats.
4. El benefici econòmic obtingut.
5. La rellevància o transcendència social dels fets.
6. La reincidència en la comissió d'altres infraccions. S'entendrà per reincidència, a l'efecte de la present llei, cometre en el termini d'un any més d'una infracció de la mateixa naturalesa, quan així haja sigut declarat per resolució ferma.
7. El nombre de persones usuàries i beneficiàries afectades per la infracció.
8. L'incompliment dels advertiments i requeriments previs.
Article 38. De la prescripció de les infraccions i de les sancions
1. Les infraccions a què es referix la present llei prescriuran al cap de sis mesos si són lleus, als dos anys si són greus i als tres anys si són molt greus, des del moment que s'hagueren comés.
2. Les sancions imposades per infraccions molt greus prescriuran al cap de tres anys, les imposades per infraccions greus als dos anys i les imposades per infraccions lleus a l'any.
3. El termini de prescripció començarà a comptar des de l'endemà d'aquell en què adquirisca fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció, o des que es crebantà el compliment de la sanció, si haguera començat.
CAPÍTOL II
Del procediment sancionador
Article 39. Del procediment sancionador
El procediment sancionador de les infraccions tipificades en la present llei s'ajustarà al que disposa el títol IX de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i al que establix el Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprovà el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora.
Article 40. Dels responsables
1. Seran responsables de les infraccions previstes en la present llei les persones físiques o jurídiques, titulars o gestors dels servicis que presten assistència com a Punt de Trobada Familiar.
2. Les responsabilitats administratives derivades de la present llei s'exigiran sense perjuí de les responsabilitats civils, penals o laborals que puguen derivar-se.
3. En els supòsits en què els fets puguen ser constitutius de delicte, s'informarà el Ministeri Fiscal o l'òrgan judicial competent.
4. L'administració suspendrà el procediment sancionador quan tinga coneixement de la tramitació d'un procés judicial fundat en els mateixos fets. Si l'autoritat judicial competent no estima l'existència de delicte, l'administració reprendrà el procediment sempre que els fets en qüestió s'hagen considerat com a provats per dita autoritat.
Article 41. De la iniciació del procediment sancionador
El procediment sancionador s'iniciarà mitjançant un acord motivat del titular de la Direcció General de Justícia i Menor, ja siga d'ofici, per denúncia o a petició raonada d'altres òrgans administratius.
Article 42. De l'instructor
1. Per a la incoació de l'expedient sancionador, el titular de la Direcció General de Justícia i Menor nomenarà instructor de l'expedient un funcionari adscrit a la unitat administrativa competent per raó de la matèria o per raó del territori.
2. A fi de preservar la imparcialitat del procediment sancionador i dotar d'una major garantia al presumpte infractor, en cap cas no podran actuar com a instructors de l'expedient aquells òrgans que tinguen atribuïdes funcions d'investigació, esbrinament i inspecció, les actuacions dels quals hagen servit de base per a la iniciació del procediment.
Article 43. Sobre mesures provisionals
A fi d'assegurar l'eficàcia de la resolució que puga recaure, evitar el manteniment dels efectes de la infracció i les exigències dels interessos generals, el titular de la Direcció General de Justícia i Menor podrà adoptar, en qualsevol moment del procediment i mitjançant un acord motivat, les mesures provisionals següents:
1. Exigir fiances.
2. Suspendre temporalment les activitats.
3. Inhabilitar dependències o suspendre temporalment els servicis específics per raons d'higiene, sanitat i seguretat.
4. Suspendre l'admissió de nous expedients.
Article 44. De la resolució de l'expedient sancionador
La resolució de l'expedient sancionador, així com la imposició de sancions, si fa el cas, correspondrà al titular de la Direcció General de Justícia i Menor.
Article 45. Dels recursos
1. Contra les resolucions dictades pel titular de la Direcció General de Justícia i Menor es podrà interposar recurs d'alçada davant del titular de la conselleria competent en matèria de justícia en el termini d'un mes.
2. Les resolucions dictades pel titular de la conselleria de competent en matèria de justícia, recaigudes en els procediments sancionadors, posen fi a la via administrativa i s'hi pot interposar recurs davant de la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb el que establix la normativa vigent.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Desplegament reglamentari
S'autoritza el Consell perquè, a proposta del o dels titulars de les conselleries que tinguen atribuïdes les competències en matèria de justícia i de benestar social dicten, en un termini no superior a un any, les disposicions necessàries per al desplegament i execució de la present llei.
Segona. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 8 d'octubre de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea