diari

RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2011, de la Secretaria Autonòmica de Justícia, sobre delegació de l'exercici en la Direcció General de Justícia de determinades competències en matèria de fundacions. [2011/11761]

(DOGV núm. 6657 de 23.11.2011) Ref. Base de dades 011866/2011

RESOLUCIÓ de 15 d'octubre de 2011, de la Secretaria Autonòmica de Justícia, sobre delegació de l'exercici en la Direcció General de Justícia de determinades competències en matèria de fundacions. [2011/11761]
El Decret 5/2011, de 21 de juny, del president de la Generalitat, determina les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, i assigna a la Conselleria de Justícia i Benestar Social, d'acord amb el seu article 9, entre altres, les competències en matèria de fundacions.
A continuació, el Decret 75/2011, de 24 de juny, del Consell, pel qual s'establix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, arreplega en el seu títol VIII l'estructura de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, incloent-hi la Secretaria Autonòmica de Justícia i la Direcció General de Justícia.
Finalment, el Decret 99/2011, de 26 d'agost, del Consell, aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia i Benestar Social.
D'altra banda, l'article 2 del Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, disposa que: «1. El Protectorat de Fundacions de la Generalitat s'exercix per la conselleria competent en matèria de fundacions. 2. La titularitat del Protectorat correspon al conseller o la consellera, sense perjudici de la possibilitat de la seua delegació o desconcentració».
La Comissió del Protectorat de Fundacions de la Generalitat és l'òrgan consultiu i d'assistència i assessorament al Protectorat per al correcte exercici de les funcions que té atribuïdes per la Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana. Segons disposa l'article 41.3 de l'esmentat Decret 68/2011, l'esmentada Comissió estarà presidida pel titular del Protectorat, és a dir, pel conseller de Justícia i Benestar Social.
A fi de dotar de major agilitat la gestió d'estos assumptes, la competència de la qual té assignada el conseller de Justícia i Benestar Social, i d'acord amb el principi d'eficàcia que regix l'actuació de les administracions públiques, mitjançant una resolució del conseller de Justícia i Benestar Social, d'esta mateixa data, s'han delegat determinades competències en la Secretaria Autonòmica de Justícia, entre estes, les que corresponen al conseller de Justícia i Benestar Social com a president de la Comissió del Protectorat de Fundacions de la Generalitat, d'acord amb els articles 41 i 42 de l'esmentat Decret 68/2011.
Coherent amb l'al·ludida delegació de l'exercici de l'esmentada presidència, correspon que esta Secretaria Autonòmica delegue, al seu torn, l'exercici de les competències que, d'acord amb el que es preveu en els articles 41 i 42 del Decret 68/2011, de 27 de maig, li corresponen com a vicepresident de la Comissió del Protectorat de Fundacions de la Generalitat.
Per això, de conformitat amb el que establixen els articles 13 i 14 de la Llei 30/1992, de 30 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i en exercici del que preveu l'article 63.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, resolc:

Primer. Facultats delegades en la Direcció General de Justícia
Es delega en la persona titular de la Direcció General de Justícia l'exercici de les competències que, d'acord amb el que es preveu en els articles 41 i 42 del Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana, corresponen al secretari autonòmic de Justícia, com a vicepresident de la Comissió del Protectorat de Fundacions de la Generalitat.

Segon. Facultats d'avocació i revocació
La delegació de l'exercici de competències que es disposa en la present resolució no serà obstacle perquè el secretari autonòmic de Justícia puga avocar el coneixement i resolució de tots els assumptes que considere oportuns, i així mateix, poder revocar la delegació en qualsevol moment, de conformitat amb el que establix l'article 63.5 de l'esmentada Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Tercer. Efectes d'esta resolució
La present resolució de delegació produirà efectes a partir de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 15 d'octubre de 2011.- El secretari autonòmic de Justícia: Antonio Gastaldi Mateo.

linea