diari

CORRECCIÓ d'errades del Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana, i del Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador dels habitatges turístics anomenats apartaments, vil·les, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2009/12323]

(DOGV núm. 6135 de 02.11.2009) Ref. Base de dades 012274/2009

CORRECCIÓ d'errades del Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana, i del Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador dels habitatges turístics anomenats apartaments, vil·les, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. [2009/12323]
Primer
Comprovat que en el text del Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, abans esmentat, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6051, de 7 de juliol de 2009, s'han detectat diverses errades materials, tant en la versió en castellà com en valencià, en l'articulat i en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles als blocs i conjunts d'habitages turístiques, les quals són les següents:
· En la versió en castellà, en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles als blocs i conjunts d'habitatges turístics, en l'apartat 4, dimensions dels habitatges (dimensions mínimes).
On diu:
Superior Primera Estándar
- Dotación según núm. de plazas + 4 plazas + 6 plazas -
1 baño 2 baños o 1 baño o
1 baño o aseo aseo
aseo
Ha de dir:
Superior Primera Estándar
- Dotación según núm. de plazas + 4 plazas + 6 plazas -
1 baño 2 baños o 1 baño o
1 baño o aseos aseo
aseo
· En la versió en castellà, en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles als blocs i conjunts d'habitatges turístics, en l'apartat 5, dotació dels habitatges.
On diu:
«Todas las viviendas estarán dotados de TV color»;
Ha de dir:
«Todas las viviendas estarán dotadas de televisor en color».
· En la versió en valencià, en l'article 16, punt 1.
On diu:
«1. El Servici Territorial de Turisme serà l'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment d'inscripció en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana -d'ara en d'avant, el Registre. El qual, atenent la comunicació efectuada per la persona interessda, classificarà turísticament i inscriurà d'ofici a l'establiment en el Registre, en la modalitat i categoria que s'haguera indicat. A este efecte, entregarà al titular un document que acredite la inscripció»;
Ha de dir:
«1. El Servici Territorial de Turisme serà l'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment d'inscripció en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana -d'ara en d'avant, el Registre. El qual, atenent la comunicació efectuada per la persona interessada, classificarà turísticament i inscriurà d'ofici a l'establiment en el Registre, en la modalitat i categoria que s'haguera indicat. A este efecte, entregarà al titular un document que acredite la inscripció».
· En la versió en valencià, en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles als blocs i conjunts d'habitages turístics, en l'apartat 2, instal·lacions, quan es contempla la calefacció.
On diu:
Superior Primera Estàndard
- Dormitoris SÍ -
Ha de dir:
Superior Primera Estàndard
- Dormitoris SÍ SÍ -
· En la versió en valencià, en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles als blocs i conjunts d'habitatges turístics, en l'apartat 4, dimensions dels habitatges (dimensions mínimes).
On diu:
Superior Primera Estàndard
- Dotació segons núm.
de places 4 places 6 places -
1 bany 2 banys o 1 bany o
1 bany o lavabo labavo
labavo
Ha de dir:
Superior Primera Estàndard
Dotació segons núm.
de places + 4 places + 6 places -
1 bany 2 banys o 1 bany o
1 bany o lavabos lavabo
lavabo

· En la versió en valencià, en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles als blocs i conjunts d'habitatges turístics, en l'apartat 5, dotació dels habitatges.
On diu:
Superior Primera Estàndard
- Planxa elèctrica (**) SÍ SÍ
Ha de dir:
Superior Primera Estàndard
- Planxa elèctrica (**) SÍ SÍ -
· En la versió en valencià, en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles als blocs i conjunts d'habitatges turístics, en l'apartat 5, dotació dels habitatges.
On diu:
«· Tots els habitatges estaran dotats de TV color»;
Ha de dir:
«· Tots els habitatges estaran dotats de televisor en color».
Segon
Igualment, havent-se comprovat el text del Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, abans indicat, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6051, de 7 de juliol de 2009, s'han detectat diverses errades materials en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles als habitatges turístics, les quals són:
· En la versió en castellà, en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles als habitatges turístics, en l'apartat 2, instal·lacions i servicis.
On diu:
Superior Primera Estándar
· Refrigeración (****)
Dormitorios SÍ - -
Salas y salones SÍ SÍ -
Ha de dir:
Superior Primera Estándar
· Refrigeración (****)
Dormitorios SÍ - -
Salas y salones SÍ SÍ -
On diu:
Superior Primera Estándar
· Telefono o acceso a Internet SÍ - -
· Agua caliente SÍ SÍ SÍ
· Jardines comunes SÍ - -
Ha de dir:
Superior Primera Estándar
· Telefono o acceso a Internet SÍ - -
· Agua caliente SÍ SÍ SÍ
· Jardines comunes SÍ - -
· En la versió en castellà, en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles als habitatges turístics, en l'apartat 3, dimensions dels habitatges.
On diu:
Superior Primera Estándar
- Por cada plaza en litera m² de más - 4,50 3,50
Ha de dir:
Superior Primera Estándar
- Por cada plaza en litera m² de más - 4,50 3,50
On diu:
Superior Primera Estándar
· Lavadero SÍ - -
Ha de dir:
Superior Primera Estándar
· Lavadero SÍ - -
· En la versió en castellà, en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles a les vivendes turístiques, en l'apartat 4, dotació dels habitatges.
On diu:
«· Las viviendas de las categorías superior y primera estarán dotados de TV color»;
Ha de dir:
«· Las viviendas de las categorías superior y primera estarán dotadas de televisor en color».
· En la versió en valencià, en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles als habitatges turístics, en l'apartat 2, instal·lacions i servicis.
On diu:
Superior Primera Estàndard
· Refrigeració (****)
Dormitoris SÍ - -
Sales i salons SÍ SÍ -
Ha de dir:
Superior Primera Estàndard
· Refrigeració (****)
Dormitoris SÍ - -
Sales i salons SÍ SÍ -
On diu:
Superior Primera Estàndard
· Telèfon o accés a Internet SÍ - -
· Aigua calenta SÍ SÍ SÍ
· Jardins comuns SÍ - -
Ha de dir:
Superior Primera Estàndard
· Telèfon o accés a Internet SÍ - -
· Aigua calenta SÍ SÍ SÍ
· Jardins comuns SÍ - -
· En la versió en valencià, en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles als habitatges turístics, en l'apartat 3, dimensions dels habitatges.
On diu:
Superior Primera Estàndard
- Per cada plaça en llitera m² de més - 4,50 3,50
Ha de dir:
Superior Primera Estàndard
- Per cada plaça en llitera m² de més - 4,50 3,50
On diu:
Superior Primera Estàndard
- Dotació segons núm. de places + 4 places +6 places -
1 bany 2 banys o 1 bany o
1 bany labavos lavabo
o lavabo
Ha de dir:
Superior Primera Estàndard
- Dotació segons núm. de places + 4 places +6 places -
1 bany 2 banys o 1 bany o
1 bany lavabos lavabo
o lavabo
On diu:
Superior Primera Estàndard
· Llavador SÍ - -
Ha de dir:
Superior Primera Estàndard
· Llavador SÍ - -
· En la versió en valencià, en l'annex de requisits tècnics de classificació exigibles als habitatges turístics, en l'apartat 4, dotació dels habitatges.
On diu:
«· Els habitatges de les categories superior i primera estaran dotats de TV color»;
Ha de dir:
«· Els habitatges de les categories superior i primera estaran dotats de televisor en color».

linea