diari

DECRET 173/2007, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Sistema de Carrera Professional del Personal de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. [2007/12220]

(DOGV núm. 5615 de 08.10.2007) Ref. Base de dades 012618/2007

DECRET 173/2007, de 5 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Sistema de Carrera Professional del Personal de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat. [2007/12220]
L'article 41 de la Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut, reconeix el dret dels professionals a la carrera professional, previsió que es troba regulada en els aspectes bàsics en la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries. Per la seua banda, la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Servicis de Salut, arreplega estes previsions i regula el dret a la carrera professional del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de la llei.
En el nostre àmbit, l'article 35 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, reconeix el dret a la carrera professional dels nostres professionals sanitaris. Este article l'ha desplegat el Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la conselleria de Sanitat. La disposició final tercera del indicat Decret 66/2006 preveu l'accés del personal de Salut Pública a la carrera professional en els termes regulats en la Llei de Salut Pública de la Comunitat Valenciana i en les disposicions que la despleguen.
L'article 28 de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, establix que per mitjà d'un reglament s'ha de promoure la carrera professional del personal de Salut Pública, i s'ha d'establir un sistema de retribucions en funció del compliment d'objectius i que tinga en compte el nivell de responsabilitat, la dificultat tècnica especial, la dedicació, la incompatibilitat, i la perillositat o penositat de cada lloc de treball de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública. La disposició final setena de la mateixa llei fixa un termini d'un any des de la creació de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública perquè el Consell de Govern d'esta institució complisca el que preveu l'article 28.
La necessitat d'una regulació pròpia del sistema de carrera professional aplicable al personal de salut pública està justificada per l'especificitat de les funcions que té encomanades este personal, i també per l'estructura organitzativa peculiar que l'engloba. En ambdós aspectes queda patent la diferència respecte al personal sanitari adscrit a altres institucions sanitàries de la conselleria de Sanitat. En primer lloc, s'ha de tindre present la relació jurídica del personal de salut pública, majoritàriament funcionaris, i basada per tant en una estructura de llocs de treball arreplegats en una llista de llocs de treball, a diferència del personal majoritàriament estatutari al qual s'aplica el mencionat Decret 66/2006. Així mateix, les funcions i l'organització dels centres de treball també diferixen molt entre ambdós col·lectius, la qual cosa justifica la previsió que conté en la Llei de Salut Pública de la Comunitat Valenciana de crear un organisme autònom i dos ens públics per al desplegament i l'execució de les competències de la Generalitat en salut pública.
D'altra banda, l'article 27.4 de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, establix que el personal de l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública que tinga la condició de funcionari ha de tindre la consideració jurídica de funcionari d'institucions sanitàries al servici de la conselleria de Sanitat i adscrit a l'Entitat Valenciana per a l'Acció en Salut Pública. Així mateix, la disposició final quarta de la llei esmentada exigix unificar la naturalesa del personal funcionari amb funcions de salut pública com a funcionaris d'institucions sanitàries. En compliment de les previsions esmentades, es va aprovar el Decret 166/2006, de 3 de novembre, del Consell, que atribuïx a la conselleria de Sanitat la gestió dels llocs de treball i del personal de Salut Pública. Com a annexos del decret esmentat s'allisten els llocs que són objecte de transferència, i també una nova taula IX (Personal de Salut Pública) de les taules retributives que s'aplica al personal d'institucions sanitàries dependents de la conselleria de Sanitat. Com a conseqüència de tot això, el personal inclòs en els annexos esmentats té la consideració de personal sanitari pel que fa al Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell, sobre regulació dels òrgans de gestió de personal de la conselleria de Sanitat i Consum i els òrgans que en depenen. El sistema de carrera professional regulat en esta disposició s'aplica al personal arreplegat en els annexos esmentats del Decret 166/2006, i també al personal que ocupa llocs de treball dels centres de Salut Pública que ja figuraven en la llista de llocs de Salut Pública gestionats per la conselleria de Sanitat.
Este decret s'aprova després de la negociació amb les centrals sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el que preveu el capítol IV del títol III de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Per tant, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 5 d'octubre de 2007,
Decrete
Article 1. Àmbit d'aplicació
Este sistema de carrera professional de Salut Pública s'aplica al personal fix adscrit a l'estructura de Salut Pública, d'acord amb el que disposa l'article 27 de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, i que tinga la consideració de personal sanitari, d'acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell.
Article 2. Definició de la carrera professional
1. Carrera professional.
S'entén com a carrera professional el dret dels professionals a progressar, de forma individualitzada, com a reconeixement al seu desenvolupament professional quant a coneixements, experiència i compliment dels objectius de la conselleria de Sanitat.
La progressió a un grau superior de la carrera professional requerix un període mínim de permanència en el grau anterior, i també l'avaluació favorable dels mèrits que establisca la conselleria de Sanitat. Els graus es definixen, una vegada adquirits, com a consolidats i irreversibles.
2.Voluntarietat.
L'accés a la carrera té caràcter voluntari, i el reconeixement individualitzat sobre la base d'una avaluació objectiva i reglada comporta la percepció del complement retributiu de carrera, d'acord amb les previsions d'esta norma.
Article 3. Graus de la carrera professional de Salut Pública
1. Nombre de graus.
S'establix una carrera professional sanitària amb 4 graus més, un grau inicial o d'accés.
2. Denominació dels graus de la carrera.
Els graus que componen la carrera professional de Salut Pública són:
Grau G-0
Grau G-1
Grau G-2
Grau G-3
Grau G-4
Article 4. Accés als graus
1. Accés a la carrera professional.
El dret a l'accés del professional sanitari a la carrera es produïx en el moment de la primera incorporació definitiva a un lloc de treball de personal sanitari adscrit a l'estructura de Salut Pública de la conselleria de Sanitat. Per a fer efectiu este dret, la persona interessada ha de fer la sol·licitud formal d'inclusió en la carrera professional, en els termes que arrepleguen les disposicions de desplegament d'esta norma.
2. Reconeixement de servicis previs i enquadrament en un grau.
El temps de treball prestat abans en qualsevol administració pública, en el sentit arreplegat en la Llei 70/1978, de 26 de desembre, es té en compte per a la valoració dels anys de permanència necessaris per a accedir als diferents graus de carrera professional en els termes arreplegats en les disposicions de desplegament d'esta norma. En este sentit, per a la progressió entre els graus de carrera només es tenen en compte els servicis prestats en el mateix grup de titulació, amb l'excepció només dels prestats en llocs d'auxiliar de gestió i d'administratiu. En este cas, per a la progressió en la carrera professional del personal auxiliar de gestió es pot acumular el temps de servicis prestats com a auxiliar i com a administratiu i, recíprocament, per a la progressió en la carrera professional del personal administratiu, es pot acumular el temps de servicis prestats com a administratiu i com a auxiliar de gestió.
L'avaluació del temps de servicis prestats determina l'enquadrament inicial del professional en el grau de carrera que li correspon, d'acord amb els criteris definits en els articles 10 a 19 i tenint en compte la disposició transitòria primera.
Article 5. Àrees d'avaluació en els grups A i B
Sense perjuí del que disposa la disposició transitòria primera, per a la promoció a graus superiors es requerix haver romàs en el grau anterior el mínim d'anys que s'establix en cada grau i complir els requisits determinats en relació amb l'avaluació de les àrees següents:
a) Activitat professional: valora l'experiència, l'esforç personal i la qualitat professional. Per a avaluar-la es té en compte, en cada grau, el temps de permanència en el grau corresponent i el compliment d'objectius fixats prèviament, mesurats per mitjà d'indicadors objectivables i referits a l'activitat i qualitat professional en Salut Pública.
b) Adquisició de coneixements: es valora l'assistència a activitats de formació contínua i continuada relacionades amb l'exercici professional en Salut Pública, sempre que estiguen acreditades oficialment. Es valora l'assistència a cursos, doctorat, aprenentatge de noves tècniques, etc. sempre que incidisca positivament en una formació acreditada. L'avaluació es fa d'acord amb un barem oportú que ha d'aprovar una disposició de desplegament d'esta norma.
c) Activitat docent i investigadora: considera la participació en programes de formació continuada acreditada, participació com a col·laborador en treballs d'investigació i publicacions científiques en les línies de Salut Pública prioritzades per la conselleria de Sanitat i la contribució als programes d'actualització i formació professional en l'àmbit de la seua àrea de coneixement. L'avaluació es fa d'acord amb un barem oportú que ha d'aprovar una disposició de desplegament d'esta norma.
d) Compromís amb l'organització: valora la participació voluntària en programes de millora de la qualitat, participació en comissions tècniques, grups d'experts, equips d'investigació, grups de qualitat i acreditació, exercici de llocs directius o de coordinació i supervisió i, en general, l'exercici d'activitats que contribuïsquen de forma efectiva a la millora de l'activitat professional en Salut Pública.
Article 6. Àrees d'avaluació en grups C, D i E
Sense perjuí del que disposa la disposició transitòria primera, per a la promoció a graus superiors en les categories que no requerixen titulació universitària, és necessari haver romàs en el grau anterior el mínim d'anys que s'establix en cada grau i complir els requisits determinats en relació amb l'avaluació de les àrees següents:
a) Activitat professional: valora l'experiència, l'esforç personal i la qualitat del treball fet. Per a avaluar-la es té en compte, en cada grau, el temps de permanència en el grau corresponent i el compliment d'objectius fixats abans mesurats per mitjà d'indicadors objectivables i referits a l'activitat exercida.
b) Compromís amb l'organització: valora la participació voluntària en programes de millora de la qualitat i, en general, l'exercici d'activitats que contribuïsquen de forma efectiva a la millora de l'activitat exercida. Si és el cas, valora la participació en grups d'experts i la col·laboració en equips d'investigació.
c) Adquisició de coneixements: es valora l'assistència a activitats de formació contínua i continuada relacionades amb l'exercici professional, sempre que estiguen acreditades oficialment. L'avaluació es fa d'acord amb un barem oportú que ha d'aprovar una disposició de desplegament d'esta norma, i s'han de tindre en compte les diferències en l'accés a esta activitat, que depenen de la naturalesa del centre.
Article 7. Avaluació de l'activitat professional
1. D'acord amb el principi d'eficiència, l'avaluació de l'activitat professional a què fa referència l'apartat a) dels articles 5 i 6 es basa en els mesuraments que es facen per a la determinació del compliment d'objectius previst en la disposició final setena de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana. Pel que fa al que disposen els articles 11.2.a), 12.2.a), 13.2.a), 14.2.a), 16.2.a), 17.2.a), 18.2.a) i 19.2.a), es considera que el personal ha complit els objectius professionals en un any determinat si, durant l'any, ha meritat alguna quantitat en concepte de productivitat variable o sistema de retribució, segons el compliment d'objectius implantat.
No obstant això, de forma transitòria, i fins que no s'implante algun dels sistemes esmentats, també es consideren complits els objectius si s'ha obtingut una avaluació positiva en el sistema d'avaluació de l'activitat professional del personal de Salut Pública.
Si, per qualsevol circumstància diferent del que disposa l'apartat següent, a un treballador determinat no se li aplica el complement de productivitat variable o un d'anàleg implantat, l'avaluació del compliment d'objectius es fa aplicant als objectius propis els mateixos criteris d'avaluació utilitzats per a la resta dels treballadors del centre, unitat o servici.
2. El personal en situació de servicis especials té dret al còmput del temps per a la carrera. Durant cada any o fracció que dure esta situació administrativa, s'assumix que els objectius professionals i el compromís amb l'organització s'han complit plenament.
3. Durant els permisos per a l'assistència a cursos o seminaris de formació o per a participar en programes acreditats de cooperació nacional o internacional o en activitats i tasques docents o d'investigació sobre matèries relacionades amb l'activitat de Salut Pública, s'assumix que els objectius professionals s'han complit plenament, sempre que se n'acredite l'aprofitament.
4. Quan l'any avaluat no coincidisca amb l'any natural, es pren com a mesura del compliment dels objectius professionals la mitjana dels resultats de cada un dels anys, ponderada pel temps efectiu computat de cada any.
Article 8. Sol·licitud d'avaluació
Quan un professional estiga, o crega estar, en condicions de progressar al grau següent de carrera, ha de sol·licitar voluntàriament l'avaluació en els termes regulats en esta norma, per mitjà del formulari específic que s'ha de publicar amb la normativa de desplegament. L'administració ha de resoldre en un termini no superior a 6 mesos, transcorregut el qual s'entén estimada la sol·licitud. En tots els casos, els efectes econòmics es reconeixen des del dia en què és efectiu el dret.
Article 9. Informació professional
La conselleria de Sanitat ha d'establir els mitjans per a garantir que els professionals puguen conéixer periòdicament quina és la situació del seu expedient de carrera professional i, en particular, quina és la seua puntuació en cada una de les àrees d'avaluació.
Article 10. Progressió del personal dels grups A i B: el grau 0 o inicial
Es pot accedir al grau 0 o inicial des del mateix moment en què s'ocupa de forma definitiva una plaça de plantilla de personal sanitari adscrita a l'estructura de Salut Pública de la conselleria de Sanitat, sempre que es complisquen els requisits de l'article 1. Este grau comporta els drets i complements retributius comuns a cada categoria professional
Article 11. El grau 1 del personal dels grups A i B
1. Requisits.
Sense perjuí del que disposa l'article 4.2, per a accedir al grau 1 es requerix:
a) Haver prestat servicis en l'estructura de Salut Pública de la conselleria de Sanitat durant almenys 5 anys en el grau de base 0.
b) Haver obtingut un mínim de 50 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 5.
2. Valoració de les àrees d'avaluació.
a) Activitat professional: fins a 70 crèdits, obtinguts de la manera següent:
– Permanència en el grau 0: fins a un màxim de 50 crèdits. S'assignen 10 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 5 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 20 crèdits, obtinguts de multiplicar per 20 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius.
b) Adquisició de coneixements: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Activitat docent i investigadora: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
d) Compromís amb l'organització: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
Article 12. El grau 2 del personal dels grups A i B
1.Requisits.
Sense perjuí del que disposa l'article 4.2, per a accedir al grau 2 es requerix:
a) Haver prestat servicis en l'estructura de Salut Pública de la conselleria de Sanitat durant almenys 5 anys en el grau 1.
b) Haver obtingut un mínim de 55 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 5.
2. Valoració de les àrees d'avaluació.
a) Activitat professional: fins a 65 crèdits, obtinguts de la manera següent:
– Permanència en el grau 1: fins a un màxim de 45 crèdits. S'assignen 9 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 5 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 20 crèdits, obtinguts de multiplicar per 20 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius, durant el temps de permanència en el grau 1.
b) Adquisició de coneixements: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Activitat docent i investigadora: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
d) Compromís amb l'organització: fins a 15 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
Article 13. El grau 3 del personal dels grups A i B
1. Requisits.
Sense perjuí del que disposa l'article 4.2, per a accedir al grau 3 es requerix:
a) Haver prestat servicis en l'estructura de Salut Pública de la conselleria de Sanitat durant almenys 6 anys en el grau 2.
b) Haver obtingut un mínim de 60 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 5.
2. Valoració de les àrees d'avaluació.
a) Activitat professional: fins a 60 crèdits, obtinguts de la manera següent:
– Permanència en el grau 2: fins a un màxim de 48 crèdits. S'assignen 8 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 4 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 12 crèdits, obtinguts de multiplicar per 12 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius, durant el temps de permanència en el grau 2.
b) Adquisició de coneixements: fins a 5 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Activitat docent i investigadora: fins a 15 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
d) Compromís amb l'organització: fins a 20 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
Article 14. El grau 4 del personal dels grups A i B
1. Requisits.
Sense perjuí del que disposa l'article 4.2, per a accedir al grau 4 es requerix:
a) Haver prestat servicis en l'estructura de Salut Pública de la conselleria de Sanitat durant almenys 6 anys en el grau 3.
b) Haver obtingut un mínim de 65 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 5.
2. Valoració de les àrees d'avaluació.
a) Activitat professional: fins a 55 crèdits, obtinguts de la manera següent:
– Permanència en el grau 3: fins a un màxim de 42 crèdits. S'assignen 7 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 4 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 13 crèdits, obtinguts de multiplicar per 13 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius.
b) Adquisició de coneixements: fins a 5 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Activitat docent i investigadora: fins a 20 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
d) Compromís amb l'organització: fins a 20 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
Article 15. Progressió del personal dels grups C, D i E: el grau 0 o inicial
Es pot accedir al grau 0 o inicial des del mateix moment en què s'ocupa de forma definitiva una plaça de plantilla de personal sanitari adscrita a l'estructura de Salut Pública de la conselleria de Sanitat, sempre que es complisquen els requisits de l'article 1. Este grau comporta els drets i complements retributius comuns a cada categoria professional.
Article 16. El grau 1 del personal dels grups C, D i E
1. Requisits.
Sense perjuí del que disposa l'article 4.2, per a accedir al grau 1 es requerix:
a) Haver prestat servicis en l'estructura de Salut Pública de la conselleria de Sanitat durant almenys 5 anys en el grau de base 0.
b) Haver obtingut un mínim de 50 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 6.
2. Valoració de les àrees d'avaluació.
a) Activitat professional: fins a 70 crèdits, obtinguts de la manera següent:
– Permanència en el grau 0: fins a un màxim de 50 crèdits. S'assignen 10 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 5 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 20 crèdits, obtinguts de multiplicar per 20 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius.
b) Compromís amb l'organització: fins a 20 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Adquisició de coneixements i docència: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
Article 17. El grau 2 del personal dels grups C, D i E
1. Requisits.
Sense perjuí del que disposa l'article 4.2, per a accedir al grau 2 es requerix:
a) Haver prestat servicis en l'estructura de Salut Pública de la conselleria de Sanitat durant almenys 5 anys en el grau 1.
b) Haver obtingut un mínim de 55 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 6
2. Valoració de les àrees d'avaluació.
a) Activitat professional: fins a 65 crèdits, obtinguts de la manera següent:
– Permanència en el grau 1: fins a un màxim de 45 crèdits. S'assignen 9 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 5 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 20 crèdits, obtinguts de multiplicar per 20 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius, durant el temps de permanència en el grau 1.
b) Compromís amb l'organització: fins a 25 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Adquisició de coneixements i docència: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
Article 18. El grau 3 del personal dels grups C, D i E
1. Requisits.
Sense perjuí del que disposa l'article 4.2, per a accedir al grau 3 es requerix:
a) Haver prestat servicis en l'estructura de Salut Pública de la conselleria de Sanitat durant almenys 6 anys en el grau 2.
b) Haver obtingut un mínim de 60 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 6.
2. Valoració de les àrees d'avaluació.
a) Activitat professional: fins a 60 crèdits, obtinguts de la manera següent:
– Permanència en el grau 2: fins a un màxim de 48 crèdits. S'assignen 8 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 4 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 12 crèdits, obtinguts de multiplicar per 12 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius, durant el temps de permanència en el grau 2.
b) Compromís amb l'organització: fins a 30 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Adquisició de coneixements i docència: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
Article 19. El grau 4 del personal dels grups C, D i E
1. Requisits.
Sense perjuí del que disposa l'article 4.2, per a accedir al grau 4 es requerix:
a) Haver prestat servicis en l'estructura de Salut Pública de la conselleria de Sanitat durant almenys 6 anys en el grau 3.
b) Haver obtingut un mínim de 65 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 6.
2. Valoració de les àrees d'avaluació.
a) Activitat professional: fins a 55 crèdits, obtinguts de la manera següent:
– Permanència en el grau 3: fins a un màxim de 42 crèdits. S'assignen 7 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 4 per cada any en què no es complisquen.
– Èxit d'objectius: fins a 13 crèdits, obtinguts de multiplicar per 13 el valor mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius.
b) Compromís amb l'organització: fins a 35 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
c) Adquisició de coneixements i docència: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem corresponent.
Article 20. Retribució dels graus de carrera
1. Percepcions econòmiques.
Les retribucions derivades de l'aplicació de la carrera professional queden enquadrades en el complement de carrera professional, segons el que establix la disposició addicional setena de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana. Estes retribucions s'adeqüen i actualitzen periòdicament d'acord amb el que disposen les lleis anuals de pressupostos o altres disposicions legals.
La retribució de la carrera professional té caràcter mensual i s'associa a l'obtenció d'un grau de carrera professional determinat.
2. Promoció de categoría.
a) El personal que es trobe en situació de promoció interna temporal només pot accedir a la carrera professional en el grup de titulació en què té el nomenament fix, i té dret a percebre el complement de carrera professional corresponent a este grup de titulació.
b) El personal que accedisca a un lloc fix en un grup de titulació superior i tinga reconegut un grau de carrera professional determinat, manté un complement retributiu equivalent a la quantia corresponent al grau de carrera que tenia fins que se li reconega un grau de carrera en el nou grup de titulació la quantia del qual supere la del primer. En cap cas es pot percebre de simultàniament el complement de carrera per més d'un grup de titulació.
c) La quantia, en còmput anual, del complement de carrera per al personal del grup A és la següent:
· Grau 1: 3.060 euros.
· Grau 2: 6.120 euros.
· Grau 3: 9.180 euros.
· Grau 4: 12.240 euros
d) La quantia, en còmput anual, del complement de carrera per al personal del grup B és la següent:
· Grau 1: 1.989 euros.
· Grau 2: 3.978 euros.
· Grau 3: 5.967 euros.
· Grau 4: 7.956 euros
e) La quantia, en còmput anual, del complement de carrera per al personal del grup C és la següent:
· Grau 1: 1.275 euros.
· Grau 2: 2.550 euros.
· Grau 3: 3.825 euros.
· Grau 4: 5.100 euros.
f) La quantia, en còmput anual, del complement de carrera per al personal del grup D és la següent:
· Grau 1: 1.020 euros.
· Grau 2: 2.040 euros.
· Grau 3: 3.060 euros.
· Grau 4: 4.080 euros.
g) La quantia, en còmput anual, del complement de carrera per al personal del grup E és la següent:
· Grau 1: 765 euros.
· Grau 2: 1.530 euros.
· Grau 3: 2.295 euros.
· Grau 4: 3.060 euros.
3. Altres beneficis associats a la carrera professional.
El grau aconseguit en la carrera professional és un mèrit que s'ha de valorar en els procediments de provisió de llocs, tant pel sistema de concurs com pel de lliure designació.
També és un mèrit que s'ha de valorar per a la participació com a docent en programes d'actualització i formació professional en l'àmbit de l'àrea de coneixement pròpia del treballador, i en programes de cooperació nacional o internacional o en activitats i tasques d'investigació sobre matèries relacionades amb esta àrea de coneixement.
Article 21. Comissió de Seguiment de la Carrera Professional de Salut Pública
1. Es crea la Comissió de Seguiment de la Carrera Professional de Salut Pública, amb la finalitat de comprovar el compliment de les responsabilitats exigit per a la promoció a nivells superiors.
2. La Comissió de Seguiment de la Carrera Professional de Salut Pública, de naturalesa paritària, està presidida pel director general de Salut Pública i se n'han de designar tants vocals com sindicats hi ha presents en la mesa sectorial de Sanitat.
Disposicions addicionals
Primera
Quan es constituïsquen l'organisme autònom i els ens públics previstos en la Llei de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, el personal d'estes institucions ha de quedar inclòs en l'aplicació d'este decret si té els requisits necessaris.
Segona
Durant l'any 2007 s'ha de negociar en la Mesa Sectorial de Sanitat l'oferta pública d'ocupació corresponent als exercicis 2006-2007.
Disposicions transitòries
Primera
1. Els servicis prestats abans de la data d'entrada en vigor d'este decret queden exempts d'avaluació, per la qual cosa es considera que durant el temps en què s'han prestat s'han complit plenament els requisits professionals i, en la part proporcional, la resta de requisits.
2. El personal que, abans de l'entrada en vigor d'este decret, haja accedit a un lloc fix després de prestar servicis, també de forma fixa, en un grup de titulació inferior, pot beneficiar-se del mecanisme previst en l'article 20.2.b) d'este decret, pel qual s'ha de considerar que, en el moment d'accedir al lloc superior, tenia consolidat el grau de carrera que li haguera correspost en l'inferior d'acord amb les seues circumstàncies.
Segona
El complement de carrera professional per als grups de titulació A i B s'ha de pagar a partir de l'1 de gener de 2007, de forma progressiva durant una fase d'implantació que dura 3 anys, amb l'equivalència següent:
– Primer exercici: el 40% del complement.
– Segon exercici: el 60% del complement.
– Tercer exercici: el 80% del complement.
– A partir del quart exercici se'n percep el 100%.
Tercera
Per als grups de titulació C, D i E, el complement de carrera professional s'ha de pagar de forma progressiva durant una fase d'implantació amb l'equivalència següent:
– Entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2007: 40% del complement.
– Entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2008: 60% del complement.
– Entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2009: 80% del complement.
– A partir de l'1 de gener de 2010: 100% del complement.
DisposiciOns finals
Primera
Les disposicions de desplegament del present decret s'han de negociar en la Mesa Sectorial de Sanitat.
Segona
Es faculta el conseller de Sanitat per a dictar totes les disposicions que requerisquen el desplegament i l'execució d'este decret.
València, 5 d'octubre de 2007
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Sanitat,
MANUEL CERVERA TAULET

linea