diari

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2011/13227]

(DOGV núm. 6682 de 30.12.2011) Ref. Base de dades 012992/2011

CORRECCIÓ d'errades de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat. [2011/13227]
S'ha observat un error material en el text de la Llei 9/2011, de 26 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6680, de 28 de desembre de 2011, per la qual cosa es procedix a corregir-lo.

En l'article 37, que modifica l'article 15, apartat dos, punt 2, de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

On diu:

«2. En les modalitats del joc del bingo distintes del bingo electrònic, conforme a l'escala següent:

Trams d'import acumulat del valor facial dels Tipus de
cartons adquirits en l'any natural (euros) gravamen (%)
Inferior o igual a 400.000 2
Entre 400.000,01 i 3.000.000 15
Entre 3.000.000,01 i 8.000.000 16
Més de 8.000.000 19»;


Ha de dir:

«2. En les modalitats del joc del bingo distintes del bingo electrònic, conforme a l'escala següent:

Trams d'import acumulat del valor facial dels Tipus de
cartons adquirits en l'any natural (euros) gravamen (%)
Inferior o igual a 400.000 2
Entre 400.000,01 i 3.000.000 15
Entre 3.000.000,01 i 8.000.000 16
Més de 8.000.000 18».

linea