diari

DECRET 206/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen els decrets reguladors de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. [2010/13296]

(DOGV núm. 6414 de 10.12.2010) Ref. Base de dades 013172/2010

DECRET 206/2010, de 3 de desembre, del Consell, pel qual es modifiquen els decrets reguladors de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana. [2010/13296]
ÍNDEX
Preàmbul
Article 1. Aprovació de la modificació del Decret 153/1993, de 17 d'agost, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Aprovació de la modificació del Decret 188/2005, de 2 de desembre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana
Article 3. Aprovació de la modificació del Decret 119/2002, de 30 de juliol, del Consell, regulador dels campaments de turisme de la Comunitat Valenciana.
Article 4. Aprovació de la modificació del Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana.
Article 5. Aprovació de la modificació del Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador dels habitatges turístics anomenats apartaments, vil·les, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA. Normativa aplicable als albergs juvenils o «youth hostels».
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ÚNICA. Normativa aplicable als procediments en la tramitació.
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA. Habilitació per al desplegament reglamentari.
DISPOSICIÓ FINAL SEGONA. Entrada en vigor.
ANNEX I. Relació completa en la nova redacció dels preceptes que es modifiquen del Decret 153/1993, de 17 d'agost, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana.
Article segon. Classificació.
Article tercer. Establiments especialitzats i especials.
Article quart. Distintius.
Article deu. Definició i característiques dels servicis generals.
Article onze. Preus i reserves.
Article vint-i-u. Definició.
Article vint-i-quatre. Comunicació de la posada en funcionament i classificació turística. Obligatorietat.
Article vint-i-cinc. Documentació preceptiva.
Article vint-i-sis. Inscripció de l'establiment en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana.
Article vint-i-vuit. Període de funcionament i baixa de l'establiment.
Article vint-i-nou. Modificacions.
Article trenta. Normes de règim interior.
Article trenta-un. Règim de sancions.
Disposició addicional tercera. Concessió del qualificatiu de «gran luxe».
Disposició addicional quarta. Inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial.
Modificació dels annexos I i II del Decret 153/1993.
Annex IV. Comunicació/declaració responsable referent a l'activitat dels establiments hotelers regulats pel Decret 153/1993, de 17 d'agost, del Consell.
ANNEX II. Relació completa en la nova redacció dels preceptes que es modifiquen del Decret 188/2005, de 2 de desembre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Àmbit d'aplicació.
Article 3. Modalitats i categories.
Article 8. Especialitats.
Article 10. Requisits.
Article 16. Classificació.
Article 18. Requisits generals.
Article 19. Requisits específics.
Article 22. Comunicació de la posada en funcionament i classificació turística. Obligatorietat.
Article 23. Inscripció de l'establiment en el registre.
Article 26. Modificacions.
Article 28. Comunicació de la posada en funcionament i classificació turística. Obligatorietat.
Article 29. Alberg turístic.
Article 32. Comunicació de la posada en funcionament i classificació turística. Obligatorietat.
Article 33. Modalitats.
Article 35. Requisits.
Disposició addicional segona. Adequació dels establiments a la nova normativa.
Disposició addicional tercera. Inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial.
Annex. Comunicació/declaració responsable referent a l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana, regulat pel Decret 188/2005, de 2 de desembre, del Consell.
ANNEX III. Relació completa en la nova redacció dels preceptes que es modifiquen del Decret 119/2002, de 30 de juliol, del Consell, regulador dels campaments de turisme de la Comunitat Valenciana.
Article 3. Declaració responsable de l'inici de l'activitat. Obligatorietat.
Article 5. Acampada lliure.
Article 8. Classificació i especialitats.
Article 20. Requisits de la classificació.
Capítol IV. Comunicació de l'inici de l'activitat i declaració responsable. Procediment d'inscripció.
Article 21. Inscripció de l'establiment en el registre.
Article 22. Documentació preceptiva i contingut de la declaració responsable.
Article 23. Classificació i modificacions.
Article 24. Canvi de titular.
Article 25. Període de funcionament.
Disposició addicional primera. Dispenses.
Disposició addicional segona. Inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial.
Annex. Comunicació/declaració responsable referent a l'activitat d'allotjament en els campaments de turisme regulats pel Decret 119/2002, de 30 de juliol, del Consell.
ANNEX IV. Inclusió d'una disposició addicional segona en el Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana i de l'annex II del reglament aprovat per este decret.
Disposició addicional segona. Inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial.
Annex: Inclusió de l'annex II al Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana.
ANNEX V. Inclusió d'una disposició addicional segona en el Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament regulador dels habitatges turístics anomenats apartaments, vil·les, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana i de l'annex II del reglament aprovat per este decret.
Disposició addicional segona. Inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial.
Annex. Inclusió de l'annex II al Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador dels habitatges turístics anomenats apartaments, vil·les, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
PREÀMBUL
La Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, va incorporar a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als servicis en el mercat interior i va introduir els principis generals de llibertat d'establiment i la lliure prestació de servicis, per a reforçar més els drets i les garanties dels consumidors, d'esta manera va establir-se un nou marc de referència per a tota la normativa reguladora del sector servicis.
Igualment, esta llei determina l'obligació que totes les administracions tenen de revisar els seus procediments d'autorització i d'eliminar els requisits que obstaculitzen o dificulten l'accés lliure a les activitats dels servicis i el seu exercici i regula com a excepcionals els supòsits en els quals poden imposar-se restriccions a la prestació d'estes activitats.
En la pràctica, l'enunciat anterior es traduïx en què l'autorització, com a mecanisme de control d'accés a una determinada activitat de servicis, ha de ser excepcional i respondre a criteris no discriminatoris justificats per una raó imperiosa d'interés general i proporcionats a la finalitat pretesa.
D'altra banda, la posterior aprovació de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis, dóna una nova redacció als preceptes bàsics de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de l'administració de l'Estat i del Procediment Administrativa Comú, en establir, amb caràcter general, el règim de comunicació prèvia o declaració responsable per a l'establiment i l'inici de l'exercici d'una activitat de prestació de servicis.
En el nostre àmbit autonòmic, en virtut de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat té la competència exclusiva en matèria de turisme, en l'exercici de la qual es va promulgar la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, sector que, atesa la seua naturalesa, s'ha vist àmpliament afectat pel procés de revisió al qual hem al·ludit.
Igualment, correspon a la Generalitat, segons l'Estatut d'Autonomia, el desplegament i l'execució de la legislació de la Unió Europea en aquelles matèries que siguen de la seua competència - articles 49.4 i 61.3 d).
És per això que la Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, en el capítol VIII, modifica la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, a fi d'adequar-la als principis de la directiva.
La nova redacció donada a l'article 8 de la Llei 3/1998 establix com a única previsió necessària per a iniciar l'activitat d'allotjament, en qualsevol de les modalitats previstes, la de presentar, davant de l'administració turística competent la comunicació prèvia o declaració responsable, degudament emplenada, segons el model oficial. Una vegada rebuda, l'òrgan competent la inscriurà en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana i classificarà l'establiment segons allò que es manifesta.
Este canvi transcendental en la forma de com ha d'actuar l'administració implica la necessitat de modificar, no només l'articulat corresponent al procediment administratiu pròpiament dit, sinó tots els preceptes de les diferents normes reglamentàries que s'hi fonamenten.
En este sentit, la reglamentació que ara s'aprova modificarà els cinc decrets reguladors de les distintes modalitats de prestació dels servicis propis de l'allotjament turístic en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i té la seua justificació en el principi d'economia procedimental, en recollir, simultàniament, en una única norma, de forma immediata, les noves previsions derivades directament i indirecta de la directiva europea.
El decret consta de cinc articles, una disposició addicional única, una disposició transitòria única, dues disposicions finals i cinc annexos.
Per tot el susdit, oïts els sectors i les administracions públiques afectades, a proposta de la consellera de Turisme, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 de desembre de 2010,
DECRETE
Article 1. Aprovació de la modificació del Decret 153/1993, de 17 d'agost, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana
1. Se suprimix el segon paràgraf de l'article 7; es dóna una nova redacció als articles 2.3; 3; 4; 10, apartats 4, 5 i 8; 11; 21; 24; 25; 26; 28; 29; 30 i 31; s'afigen les disposicions addicionals tercera i quarta al Decret 153/1993, de 17 d'agost, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, el text de les quals s'inserix en l'annex I del present decret.
2. Es modifica la redacció de l'annex I del Decret 153/1993, de 17 d'agost, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, en els apartats i de la forma en què s'especifica en l'annex I del present decret.
3. Es deixen sense contingut l'aclariment (***) del número 8 i les lletres f), g), i), m) i n) del número 10, de l'apartat IV, lletra A) de l'annex I, del Decret 153/1993, de 17 d'agost, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana.
4. Es modifica la redacció de l'annex II del Decret 153/1993, de 17 d'agost, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, en els apartats i de la forma en què s'especifica en l'annex I del present decret.
5. S'inclou un annex IV al Decret 153/1993, de 17 d'agost, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, amb el model normalitzat de comunicació/declaració responsable, el contingut del qual s'especifica en l'annex I del present decret.
Article 2. Aprovació de la modificació del Decret 188/2005, de 2 de desembre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana
1. Se suprimix la lletra g) de l'apartat 1 de l'article 27 del Decret 188/2005, de 2 de desembre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana.
2. Es dóna una nova redacció als articles 2, apartat 3; 3, 8, 10, 16, apartat 2; 18, apartat 2; 19.II.2.b).2; 22, 23, 26, 28, apartat 1; 29, 32, 33, 35 i a la disposició addicional segona del Decret 188/2005, de 2 de desembre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana, el text de la qual s'inserix en l'annex II del present decret.
3. S'afig la disposició addicional tercera al Decret 188/2005, de 2 de desembre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana, el text de la qual s'inserix en l'annex II del present decret.
4. S'inclou un annex al Decret 188/2005, de 2 de desembre, del Consell, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana, el contingut del qual s'especifica en l'annex II del present decret.
Article 3. Aprovació de la modificació del Decret 119/2002, de 30 de juliol, del Consell, regulador dels campaments de turisme de la Comunitat Valenciana
1. Es dóna una nova redacció als articles 3 i 5; al primer paràgraf de l'article 8.2; al primer paràgraf de l'article 20; al títol del capítol IV i als articles 21, 22, 23, 24, i 25, inclosos en el Decret 119/2002, de 30 de juliol, del Consell, regulador dels campaments de turisme de la Comunitat Valenciana, el text de la qual s'inclou en l'annex III del present decret.
2. S'afigen dues disposicions addicionals, primera i segona, al Decret 119/2002, de 30 de juliol, del Consell, regulador dels campaments de turisme de la Comunitat Valenciana, el text de les quals s'inserix en l'annex III del present decret.
3. S'inclou un annex al Decret 119/2002, de 30 de juliol, del Consell, regulador dels campaments de turisme de la Comunitat Valenciana, amb el model normalitzat de comunicació/declaració responsable, el contingut del qual s'especifica en l'annex III del present decret.
Article 4. Aprovació de la modificació del Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana
1. S'afig la disposició addicional segona i la disposició addicional única passa a ser primera, al Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana.
2. Queda numerat com a annex I l'annex que conté els requisits tècnics de classificació exigibles als blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana del Reglament aprovat pel Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell.
3. S'inclou un annex II al reglament regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, amb el model normalitzat de la comunicació/declaració responsable, el contingut del qual s'especifica en l'annex IV del present decret.
Article 5. Aprovació de la modificació del Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador dels habitatges turístics anomenats apartaments, vil·les, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana
1. S'afig la disposició addicional segona i la disposició addicional única passa a ser primera al Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament regulador dels habitatges turístics anomenats apartaments, vil·les, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
2. Queda numerat com a annex I l'annex que conté els requisits tècnics de la classificació exigibles als habitatges turístics anomenats apartaments, vil·les, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, del Reglament aprovat per Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell.
3. S'inclou un annex II al reglament regulador dels habitatges turístics anomenats apartaments, vil·les, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, amb els models normalitzats de la comunicació/declaració responsable, el contingut dels quals s'especifica en l'annex V del present decret.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Normativa aplicable als albergs juvenils o «youth hostels»
1. Mentre que no siguen objecte de regulació específica i amb independència dels requisits d'ubicació previstos en l'article 2 del Decret 188/2005, de 2 de desembre, regulador de l'allotjament turístic rural a l'interior de la Comunitat Valenciana, els establiments oberts al públic en general que es comercialitzen com «albergues juvenils» o «youth hostels» i acullen en les seues instal·lacions a persones que no estiguen en possessió del carnet d'alberguista, comunicaran l'inici de la seua activitat a la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme i els serà d'aplicació el que disposen els capítols III i VI d'eixe decret.
2. A l'efecte de la seua inscripció en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana la seua classificació serà la d'albergs turístics, sense perjuí d'aquelles altres denominacions que puguen utilitzar-se en l'àmbit comercial.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Normativa aplicable als procediments en la tramitació
Els procediments referents als establiments afectats per este decret que s'hagen iniciat amb anterioritat a l'entrada en vigor d'este decret, seguiran la tramitació segons el que disposa la normativa anterior, tret que voluntàriament s'hi acullen.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Habilitació per al desplegament reglamentari
El titular de la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme queda facultat per a dictar totes les disposicions que calguen per al desplegament i execució del present decret, en l'exercici del que disposa l'article 37 de la Llei del Consell i, especialment, a modificar i actualitzar per ordre, quan siga procedent, els models de comunicació i declaració responsable que hagen de presentar-se davant de l'administració turística.
Segona. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
València, 3 de desembre de 2010
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
La consellera de Turisme,
BELÉN JUSTE PICÓNANNEX I
RELACIÓ COMPLETA EN LA NOVA REDACCIÓ DELS PRECEPTES QUE ES MODIFIQUEN DEL DECRET 153/1993, DE 17 D'AGOST, DEL CONSELL, REGULADOR DELS ESTABLIMENTS HOTELERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
Article segon. Classificació
3. Podran obtenir el qualificatiu de -gran luxe- els establiments classificats en la categoria de cinc estreles, amb la sol·lictud prèvia de les persones interessades i en atenció a les seues característiques, servicis i instal·lacions.
Article tercer. Establiments especialitzats i especials
Segons la prestació de determinats servicis o a l'existència de determinades instal·lacions complementàries, els establiments hotelers podran especialitzar-se en algun dels temes o matèries següents: balneari, casino, esportiu, familiar, etc.
Estos establiments hauran de reunir els requisits exigibles per a la seua classificació en un grup, modalitat i categoria concreta. Mitjançant una ordre de la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme podran especificar-se, d'acord amb les característiques pròpies, els requisits tècnics establits amb caràcter general.
Els establiments hotelers especials regulats en el capítol IV podran gaudir de les dispenses que estiguen justificades d'acord amb la seua especialitat.
Article quart. Distintius
En tots els establiments hotelers serà obligatòria l'exhibició d'una placa normalitzada junt a l'entrada principal, les característiques de la qual seran determinades mitjançant una ordre de la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme.
En tot cas, en eixa placa figurarà el distintiu corresponent al grup, la modalitat i categoria de l'establiment.
Article deu. Definició i característiques dels servicis generals
4. En tots els establiments hotelers hi haurà una farmaciola de primers auxilis i s'haurà de facilitar els mitjans per a l'assistència sanitària d'acord amb les especificacions dels clients o la urgència del cas a atendre.
5. El servici de recepció/consergeria, no exigible als establiments del grup tercer, constituirà el centre de relació amb els clients als efectes administratius, d'assistència i informació. Li correspondrà, entre altres funcions, les d'atendre les reserves d'allotjament; formalitzar l'hostalatge; rebre els clients; constatar la seua identitat a la vista dels documents corresponents; inscriure'ls en el llibre-registre d'entrada i assignar-los l'habitació; atendre les reclamacions; expedir factures i cobrar-ne l'import; custodiar les claus de les habitacions que els siguen encomanades; rebre, guardar i entregar els clients la correspondència, així com els avisos o missatges que reben i complir en la mesura que siga possible els encàrrecs dels clients.
8. El servici de bar se situarà en una part diferenciada de la resta quan s'instal·le en salons socials.
Article onze. Preus i reserves
Els establiments hotelers estaran subjectes al règim de preus i reserves aprovat pel Decret 19/1997, d'11 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el règim de preus i reserves dels allotjaments turístics, o la norma que el substituïsca, excepte les especificacions que en esta norma s'efectuen en el cas dels motels.
Article vint-i-u. Definició
Per a ostentar l'especialitat d'establiment-monument, l'establiment haurà d'estar instal·lat en un edifici que, en atenció a les seues característiques històriques o artístiques, haja sigut oficialment declarat com a Bé d'Interés Cultural o inclòs entre els catalogats com de màxima protecció per l'organisme corresponent.
Article vint-i-quatre. Comunicació de la posada en funcionament i classificació turística. Obligatorietat
1. Els qui vulguen realitzar l'activitat d'allotjament turístic en algun dels establiments previstos en este Decret, comunicaran a l'administració turística la seua posada en funcionament i classificació turística mitjançant l'imprés normalitzat adreçat al Servici Territorial de Turisme de la província on s'hi ubique, acompanyat de la documentació assenyalada en l'article següent. Este serà l'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment.
2. La comunicació de la posada en funcionament i classificació turística és obligatòria per a l'exercici de l'activitat.
Article vint-i-cinc. Documentació preceptiva
1. Junt amb la comunicació a què fa referència l'article anterior, el model de la qual es conté en l'annex IV d'este Decret, s'aportarà:
a) Document acreditatiu de la personalitat física o jurídica de la persona interessada. Les persones físiques podran substituir la presentació d'este document per l'autorització expressa a què es referix l'article 4 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.
b) Declaració responsable de la persona interessada, el contingut de la qual estarà incorporat en el model normalitzat, en la qual manifeste:
1r. Que s'ha redactat i té al seu abast un projecte bàsic i d'execució de l'edifici, preferentment en suport electrònic i a escala 1:100, firmat per un tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, amb un pronunciament exprés sobre el compliment de les normes següents:
Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell, pel qual es desplega la Llei 1/1998, de 5 de maig, de la Generalitat, en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència i en el medi urbà, i de l'Orde de 25 de maig de 2004.
Decret 73/1989, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims d'infraestructura en els allotjaments turístics.
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i les Ordres de 25 de setembre de 1979 i de 31 de març de 1980, sobre prevenció d'incendis en allotjaments turístics.
2n. Que disposa de títol suficient per a dedicar l'immoble a l'activitat d'allotjament hoteler.
3r. Que l'establiment disposa dels requisits tècnics generals i específics exigits per la present norma per a la seua classificació en el grup, la modalitat, categoria i, si fa el cas, especialització i/o especialitat comunicats i que es compromet a mantindre'ls durant la vigència de l'activitat.
4t. Que, de conformitat amb la normativa vigent, s'ha elaborat i implantat en l'establiment un pla d'autoprotecció, ajustat a les característiques de l'immoble.
5é. Que té al seu abast el certificat de compatibilitat urbanística expedit per l'Ajuntament corresponent i que l'establiment compta amb les llicències o autoritzacions exigides per altres departaments o administracions públiques, especialment urbanístiques, ambientals i d'obertura que, si fa el cas, resulten exigibles.
2. Amb caràcter voluntari, podran adjuntar-se qualssevol altres documents que recolzen la classificació de l'establiment hoteler en el grup, la modalitat, categoria i, si fa el cas, especialització i/o especialitat indicades.
Article vint-i-sis. Inscripció de l'establiment en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana
1. L'òrgan instructor, atenent la comunicació efectuada per la persona interessada, inscriurà d'ofici i classificarà turísticament l'establiment en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana -d'ara en davant el Registre-, en el grup, la modalitat, categoria i, si fa el cas, l'especialització o especialitat que s'haja indicat, tret que s'hagen omés dades o no s'hagen aportat documents de caràcter essencial. Practicada la inscripció, entregarà al titular un document que ho acredite.
2. Posteriorment, este òrgan revisarà:
a) Si, segons allò que ha sigut declarat per l'interessat, es disposa de la totalitat de la documentació a què es referix l'article anterior i la seua validesa formal.
b) Si en l'establiment es complixen els requisits generals i específics exigits per la norma per a tenir la classificació amb la qual s'ha inscrit.
3. Si com a resultat de les anteriors comprovacions s'observen deficiències de qualsevol índole, se seguiran els tràmits oportuns de conformitat amb el que establix la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o la norma que la substituïsca.
4. La inexactitud o falsedat de les dades declarades, la indisponibilitat de la documentació preceptiva o l'incompliment dels requisits tècnics generals i específics exigits en este Decret, quan tinguen caràcter essencial, així com el fet de no començar a exercir l'activitat en el termini de dos mesos des de la comunicació efectuada, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què puguen produir-se, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment que es tinga constància d'estos fets i podran comportar, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, la baixa i cancel·lació de la inscripció de l'establiment en el Registre i la revocació de la seua classificació turística.
5. La resolució a què es referix l'apartat anterior, així com aquelles altres que puguen dictar-se i que siguen determinants de l'acabament del procediment, seran adoptades per l'òrgan competent que en cada cas determinen les normes d'atribució de funcions de la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme.
Article vint-i-vuit. Període de funcionament i baixa de l'establiment
1. Els titulars dels establiments hotelers comunicaran a l'administració turística el seu període de funcionament i les variacions que s'hi produïsquen, per tal que es puga facilitar els usuaris turístics la informació concreta i veraç sobre la disponibilitat dels servicis oferits, de conformitat amb la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana.
2. Tot tancament d'un establiment dins del període de funcionament comunicat, haurà de ser comunicat al Servici Territorial de Turisme de la província on radique l'establiment, en un termini de quince dies des de l'endemà d'haver-se produït, i s'indicarà la seua causa i duració. Tret que el tancament siga degut a obres en l'establiment, quan este excedisca de nou mesos consecutius produirà la baixa de l'establiment en el Registre. El titular, si fa el cas, haurà de comunicar la reobertura amb l'aportació dels documents assenyalats en l'article 25 que la justifiquen.
3. Així mateix i prèvia instrucció del procediment oportú, en el qual s'oïrà la persona interessada, l'administració turística tramitarà d'ofici la baixa de l'establiment en el Registre quan comprove la seua inactivitat dins del període de funcionament comunicat, i no s'haja complit amb l'obligació assenyalada en l'apartat anterior.
Article vint-i-nou. Modificacions
Qualsevol modificació que puga afectar la classificació, capacitat, titularitat, denominació i/o disponibilitat de les instal·lacions o servicis dels establiments reglamentats en la present disposició, haurà de comunicar-se al Servici Territorial de Turisme de la província on radique l'establiment, amb l'aportació dels documents assenyalats en l'article 25 que la justifiquen. Este òrgan, excepte en el cas que es produïsca una omissió essencial de dades o documents, prendrà constància en el Registre i, a l'efecte, entregarà al titular un document que així ho acredite. Posteriorment, de conformitat amb l'article 26, es realitzaran les comprovacions que calguen.
Article trenta. Normes de règim interior
Els establiments hotelers seran considerats com a establiments oberts al públic, excepte en la zona d'habitacions i altres àrees com ara els menjadors, les piscines, els gimnasos, salons, etc., per als quals la direcció de l'establiment podrà determinar un caràcter privat i d''accés restringit als clients residents.
La direcció de cada establiment podrà acordar normes de règim interior sobre l'ús dels servicis i les instal·lacions, les quals hauran de ser públiques i que seran d'obligat compliment per als clients de l'hotel. L'incompliment greu d'estes normes que puga alterar la convivència normal, o posar en risc la seguretat o integritat física de la resta de clients o del personal de l'hotel, serà causa suficient per a la resolució del contracte d'allotjament.
Article trenta-un. Règim de sancions
Les infraccions contra el que disposa el present decret seran sancionades conforme amb el que disposa la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana, o la norma que la substituïsca, i les disposicions de desplegament.
Disposició addicional tercera. Concessió del qualificatiu de "gran luxe"
Els titulars d'hotels o hotels apartament classificats amb la categoria de cinc estreles que vulguen obtenir el qualificatiu de "gran luxe" hauran de comunicar-ho al Servici Territorial de Turisme de la província on s'ubiquen, i relacionar aquelles característiques, servicis i instal·lacions que, per excedir de les exigides per la norma per a l'esmentada categoria, recolzen esta qualificació.
L'òrgan competent de la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme, a proposta del Servici Territorial de Turisme competent per raó del territori, concedirà la utilització del qualificatiu després de la realització de les comprovacions que es consideren oportunes per tal de verificar l'existència de les dotacions relacionades en la comunicació.
Disposició addicional quarta. Inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial
Als efectes del que establix el present Decret i amb l'objecte de complir al principi de tipicitat de l'article 129 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a la identificació correcta de les conductes que constituïxen infracció administrativa i la determinació precisa de les sancions que puguen comportar, es considera inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en dades, manifestacions o documents aquella que:
1. Afecte l'acreditació de la personalitat física o jurídica de la persona interessada.
2. Puga implicar risc per a la seguretat de les persones i, en especial:
a) La mancança de la documentació preceptiva en matèria de prevenció i protecció contra incendis i/o l'existència de deficiències en la matèria.
b) La falta d'elaboració i implantació, en cas de resultar exigible, d'un manual d'autoprotecció.
3. Afecte la declaració responsable i comprometa la classificació dels establiments d'allotjament turístic respecte a la seua modalitat, grup o requisits que diferencien les distintes categories; els títols que acrediten la disponibilitat de l'immoble i, si fa el cas, la disponibilitat dels projectes o l'obtenció de la declaració d'interés comunitari, llicències urbanístiques i ambientals.
Modificació dels annexos I i II del Decret 153/1993
Annex I, A), III, 1, lletra b) Il·luminació mitjana en lux. De conformitat amb les recomanacions de l'Agència Valenciana de l'Energia.
Annex I, A), III, 3, b) Il·luminació mitjana en lux. De conformitat amb les recomanacions de l'Agència Valenciana de l'Energia.
Annex I. A), III, 1, c), 1. Llits. (***). Com a mínim el matalaf serà de molls o semblant i en 3, 4 o 5 estreles tindrà, com a mínim, canapé o base entapissada. En qualsevol de les categories, els elements integrants dels llits hauran d'estar en perfecte estat de conservació.
Es podran instal·lar llits supletoris en les habitacions a petició del client, siga quina siga la superfície de l'habitació per a la qual se sol·licite. No obstant, per a poder publicitar la seua existència, la superfície de les habitacions haurà d'excedir per llit un 25% de la mínima exigible segons la categoria que es pretenga, llevat que siguen oferits per a xiquets menors de dotze anys. En cap cas, no podran instal·lar-se més de dos d'estos llits per habitació.
Annex I, A) III, 1, c), 3. Minibar. SÍ SÍ - - -. En quatre estreles este servici podrà ser substituït pel servici de nevera a disposició del client o pel servici comú de refrigeri en els corredors.
Annex I, A), IV, 5. Habitació d'equipatges en lloc tancat i destinat exclusivament a eixa finalitat. SÍ SÍ SÍ SÍ -
Annex I, A), IV.8. Servici d'habitacions. SÍ SÍ - - -.
Annex I, A), IV.10.b) Menjador. (****) La cuina per a la preparació d'aliments haurà de complir la normativa sanitària que li siga d'aplicació.
Annex I, A), IV.10.l) Instal·lacions per a la pràctica esportiva, spa o semblants. SÍ SÍ - - -
Annex II, III.1 a). Classes (*).Es podran instal·lar llits supletoris en les habitacions a petició del client, siga quina siga la superfície de l'habitació per a la qual se sol·licite. No obstant, per a poder publicitar la seua existència, la superfície de les habitacions haurà d'excedir per llit un 25% de la mínima exigible segons la categoria que es pretenga, tret que s'oferisquen per a xiquets menors de dotze anys. En cap cas, no podran instal·lar-se més de dos d'estos llits per habitació.
Annex II, III.1.a).4. Il·luminació mitjana en lux. De conformitat amb les recomanacions de l'Agència Valenciana de l'Energia.
Annex II, III.2.b) Il·luminació mitjana en lux. De conformitat amb les recomanacions de l'Agència Valenciana de l'Energia.
Annex II, III.4 Menjador. La cuina per a la preparació d'aliments haurà de complir la normativa sanitària que li siga d'aplicació.
Annex II, IV.4. Habitació d'equipatges en lloc tancat i destinat exclusivament a esta finalitat. SÍ -.

ANNEX IV
COMUNICACIÓ/DECLARACIÓ RESPONSABLE
REFERENT A L'ACTIVITAT DELS ESTABLIMENTS
HOTELERS REGULATS PEL DECRET 153/1993,
DE 17 D'AGOST, DEL CONSELL
ANNEX II
RELACIÓ COMPLETA EN LA NOVA REDACCIÓ DELS PRECEPTES QUE ES MODIFIQUEN DEL DECRET 188/2005, DE 2 DE DESEMBRE, DEL CONSELL, REGULADOR DE L'ALLOTJAMENT TURÍSTIC RURAL A L'INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 2. Àmbit d'aplicació
3. No obstant el que disposa el número anterior, amb caràcter excepcional i en supòsits concrets, els establiments d'allotjament previstos en la present disposició podran ubicar-se, amb un informe previ preceptiu i vinculant del Servici Territorial de Turisme corresponent, en zones l'ús de les quals siga eminentment agrícola, ramadera o forestal, o que presenten un interés mediambiental, cultural o visual que estiga d'acord amb l'aplicació d'altres polítiques sectorials i permeta la dinamització econòmica de l'entorn.
Article 3. Modalitats i categories
1.Allotjament turístic rural. A les zones de l'interior de la Comunitat Valenciana es podran prestar, a més de les ja regulades per la Generalitat, les modalitats d'allotjament turístic següents:
a) Casa rural, compartida o no amb els seus propietaris o usuaris.
b) Acampada en finca particular amb habitatge habitat.
c) Alberg turístic.
Les categories previstes per a les cases rurals i albergs turístics seran les d'»estàndard» i «superior» i es determinaran, sense perjuí del compliment dels requisits tècnics generals i específics que en cada modalitat siguen exigibles, de conformitat amb el que disposa el present decret. El qualificatiu de «luxe» només podran tenir-lo els establiments classificats en la categoria «superior», amb la sol·lictud prèvia dels interessats i en atenció a les seues característiques, servicis i instal·lacions.
2. Els establiments hotelers dels grups primer i segon, els blocs i conjunts d'habitatges turístics, i els habitatges turístics que estiguen classificats i inscrits en el Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana -d'ara en davant, el Registre- conforme a la seua normativa reguladora, podran tenir l'especialitat de «rural» quan complisquen els requisits d'ubicació previstos en l'article 2 i els exigits en els capítols VII i VIII del present Decret, respectivament.
Article 8. Especialitats
1. Podran reconéixer-se, quan siga procedent, les especialitats d'allotjament següents:
a) Masies, alqueries i riuraus.
Quan el servici d'allotjament es preste en edificis aïllats de més de 50 anys d'antiguitat, degudament datats i catalogats i que, rehabilitats o no, responguen a l'arquitectura tradicional de la zona on s'ubiquen, podran ostentar l'especialitat de «masia», «alqueria» o «riurau». Estos termes seran acreditats mitjançant el certificat d'un tècnic competent.
Esta especialitat podrà reconéixer-se tant a les cases rurals i albergs com als hotels rurals.
b) Cases de poble.
Podran ostentar l'especialitat «casa de poble» aquelles cases rurals en les quals el servici d'allotjament es preste en edificis que constituïsquen un únic habitatge, estiguen situats en el nucli urbà i es conserven o s'hagen rehabilitat conforme a l'arquitectura i amb els materials tradicionals de la zona on s'ubiquen. Estos termes seran acreditats mitjançant certificat de l'Ajuntament corresponent.
Article 10. Requisits
La modalitat i categoria que corresponga als establiments es determinarà en funció del compliment dels requisits tècnics generals i específics fixats en la present disposició.
Article 16. Classificació
2. Sense perjuí del que disposa el número anterior, la classificació turística es mantindrà mentre perdure el compliment de les condicions i requisits determinants d'aquella i podrà ser revisada en qualsevol moment, de conformitat amb el que establixen els articles 9 i 14.4 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana. Bàsicament, esta revisió podrà efectuar-se quan es comprove un notori deteriorament en l'edificació, les instal·lacions o en la qualitat dels elements d'ús del client.
Article 18. Requisits generals
2. Les cases rurals podran tindre una capacitat màxima de fins a 16 places, incloses els llits supletoris. Amb caràcter general, s'admetrà la seua instal·lació en dormitoris que superen el 25 per cent de la superfície mínima exigida. Prèvia petició del client i excepcionalment, el titular de l'establiment podrà instal·lar llits supletoris en dormitoris que no complisquen l'esmentada condició en habitatges d'ús compartit.
Article 19. Requisits específics
II.2.b).2 Estàndard Superior
2. Banyera o dutxa (*) =1,50m/³0,64m2 =1,60/³0,81m2
(*) En la categoria estàndard, la banyera tindrà una longitud mínima d'1,50 metres i, la dutxa, una superfície mínima de 0,80 per 0,80 metres (0,64 m2) o equivalent. En la categoria superior, la banyera tindrà una longitud mínima d'1,60 m i, la dutxa, una superfície mínima de 0,90 per 0,90 m (0,81 m2) o superfície equivalent.
Article 22. Comunicació de posada en funcionament i classificació turística. Obligatorietat
1. Els qui vulguen exercir l'activitat d'allotjament turístic en cases rurals comunicaran a l'administració turística la posada en funcionament i classificació turística de l'establiment mitjançant el model normalitzat dirigit al Servici Territorial de Turisme de la província on s'ubique, i l'acompanyaran de la documentació assenyalada en els apartats següents. Este serà l'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció del procediment.
2. La comunicació de la posada en funcionament i classificació turística és obligatòria per a l'exercici de l'activitat.
3. Junt amb la comunicació a què es referix l'apartat anterior, el model de la qual s'inserix com a annex, s'aportarà:
a) Document acreditatiu de la personalitat física o jurídica de la persona interessada. Les persones físiques podran substituir la presentació d'eixe document per l'autorització expressa a què es referix l'article 4 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.
b) Declaració responsable de la persona interessada en la qual manifeste:
1r. Que té la disponibilitat de l'immoble per al seu ús com a allotjament rural.
2n. Que disposa d'un certificat de l'Ajuntament que acredita els punts següents:
Que l'immoble disposa d'abastiment d'aigua i subministrament d'energia.
Que l'aigua s'ajusta als requisits que per al consum humà determina el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'establixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, o norma que el substituïsca.
Que en l'emplaçament de l'immoble es presten els servicis d'arreplegada de residus sòlids i evacuació d'abocaments.
3r. Que l'establiment disposa dels requisits tècnics generals i específics exigits per la present norma per a la seua classificació en la categoria i, si fa el cas, especialitat comunicada, i que es compromet a mantindre-ho durant la vigència de l'activitat.
4t. Que disposa del certificat emés pel tècnic competent que acredita que l'establiment complix les exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi determinades pel Codi Tècnic de l'Edificació per a l'ús residencial públic.
5é. Que disposa de la llicència d'ocupació de l'habitatge o, si no n'hi ha, d'un certificat del tècnic municipal competent en matèria d'habitatge sobre el compliment de les exigències bàsiques de disseny i qualitat en els edificis d'habitatge i allotjament.
6é. Que l'establiment compta amb les llicències o autoritzacions preceptives per a l'exercici de l'activitat la concessió de les quals és competència d'altres departaments o administracions públiques. Quan siga procedent per estar ubicat l'establiment en sòl no urbanitzable comú, es declararà expressament, que s'ha obtingut la declaració d'interés comunitari que atribuïx el corresponent ús i aprofitament turístic.
7é. Que, si fa el cas, disposa de la documentació que acredita l'especialitat en la qual es classifica l'establiment, de conformitat amb el que disposa l'article 8.
Article 23. Inscripció de l'establiment en el Registre
1. L'òrgan instructor, atenent la comunicació efectuada per la persona interessda, inscriurà d'ofici i classificarà turísticament l'establiment en el Registre amb la modalitat, especialitat i categoria que s'haja indicat, tret que s'hagen omés dades o no s'hagen aportat documents de caràcter essencial. Practicada la inscripció, entregarà al titular un document que ho acredite.
2. Posteriorment, este òrgan revisarà:
a) Si, segons allò que ha declarat la persona interessada, disposa de la totalitat de la documentació a què es referix l'article anterior i la seua validesa formal.
b) Si en l'establiment es complixen els requisits generals i específics exigits per la norma per a tenir la categoria amb la qual ha quedat inscrit.
3. Si com resultat de les comprovacions anteriors s'observen deficiències de qualsevol índole, se seguiran els tràmits oportuns de conformitat amb el que establix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o norma que la substituïsca.
4. La inexactitud o falsedat de les dades declarades, la indisponibilitat de la documentació preceptiva o l'incompliment dels requisits tècnics generals i específics exigits en este Decret, quan tinguen caràcter essencial, així com el fet de no començar a exercir l'activitat en el termini de dos mesos des de la comunicació efectuada, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives que puguen produir-se, determinaran la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment que es tinga constància d'estos fets i podran comportar, amb audiència prèvia de la persona interessada, la baixa i cancel·lació de la inscripció de l'establiment en el Registre i la revocació de la seua classificació turística.
5. La resolució a què es referix l'apartat anterior, així com aquelles altres que puguen dictar-se i que foren determinants de l'acabament del procediment, seran adoptades per l'òrgan competent que en cada cas determinen les normes d'atribució de funcions de la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme.
Article 26. Modificacions
Qualsevol modificació que puga afectar la classificació, capacitat, titularitat, denominació i/o disponibilitat d'instal·lacions o servicis de les cases rurals, haurà de comunicar-se al Servici Territorial de Turisme de la província on radique l'establiment, acompanyat dels documents assenyalats en l'article 22.3 que la justifiquen. Este òrgan, excepte en el cas que es produïsca una omissió de dades o documents de caràcter essencial, inscriurà en el Registre i, a l'efecte, entregarà al titular un document que així ho acredite. Posteriorment, de conformitat amb l'article 23, es realitzaran les comprovacions que calguen.
Article 28. Comunicació de la posada en funcionament i classificació turística. Obligatorietat
1. La comunicació de posada en funcionament i classificació turística, que és obligatòria per a l'exercici de l'activitat, es realitzarà d'acord amb el que preveu l'article 22, en el model normalitzat de l'annex, acompanyada de la documentació que se cita en l'apartat 3.lletres a) i b) punts 1, 2 i 3.
Article 29. Alberg turístic
1. S'entén per alberg turístic la instal·lació habilitada per a prestar el servici d'allotjament turístic, amb servicis complementaris o sense, en habitacions col·lectives, i amb instal·lacions d'ús col·lectiu per als allotjats, quan es complisquen les condicions establides en este capítol. La capacitat mínima de les habitacions serà de 8 places. L'establiment pot disposar d'un altre tipus d'habitacions de menor capacitat sempre que el nombre de places d'estes no supere el 30 per cent de la capacitat total de l'establiment.
2. L'immoble que aculla les instal·lacions d'estos establiments haurà d'integrar la totalitat o part independitzada d'un edifici, amb entrades, escales i ascensors d'ús exclusiu.
Article 32. Comunicació de la posada en funcionament i classificació turística. Obligatorietat
1. La comunicació de la posada en funcionament i classificació turística, que és obligatòria per a l'exercici de l'activitat, es realitzarà d'acord amb el que preveu l'article 22, en model normalitzat, acompanyada de la documentació a què es referix el seu apartat 3.lletres a) i b).
2. Este model normalitzat, conforme a l'annex, contindrà una declaració responsable de la persona interessada en la qual expressament manifestarà:
a) Que té la disponibilitat de l'immoble per al seu ús com a allotjament rural, modalitat alberg turístic.
b) Que l'establiment té els requisits tècnics generals i específics exigits per la present norma per a la seua classificació en la categoria i, si fa el cas, especialitat comunicada, i que es compromet a mantindre'ls durant la vigència de l'activitat.
c) Que disposa del certificat del tècnic competent que acredita que l'establiment complix les exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi determinades pel Codi Tècnic de l'Edificació per a l'ús residencial públic.
d) Que disposa del certificat del tècnic competent en el qual consta que l'establiment complix el que establix la normativa vigent en matèria d'accessibilitat en l'edificació de pública concurrència i en el medi urbà.
e) Que l'establiment disposa de les llicències o autoritzacions preceptives per a l'exercici de l'activitat la concessió de les quals és competència d'altres departaments o administracions públiques, especialment la llicència ambiental. Quan siga procedent, per ubicar-se l'establiment en sòl no urbanitzable comú, es declararà expressament que s'ha obtingut la declaració d'interés comunitari que atribuïx el corresponent ús i aprofitament turístic.
f) Que, si fa el cas, disposa de la documentació que acredita l'especialitat en què es classifica l'establiment, de conformitat amb el que disposa l'article 8.
3. El que preveuen els articles 23 a 26 d'este Decret s'aplicarà a estos establiments.
Article 33. Modalitats
Els establiments hotelers classificats en els grups primer i segon, hotels i hostals, del Decret 153/1993, de 17 d'agost, del Consell, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, podran tenir l'especialitat de -rural- quan complisquen els requisits a què es referix l'article següent.
Article 35. Requisits
Els establiments classificats i inscrits en el Registre conforme als Decrets 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, regulador dels blocs i conjunts d'habitatges turístics de la Comunitat Valenciana i 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, regulador dels habitatges turístics anomenats apartaments, vil·les, xalets, bungalous i semblants, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, podran tenir l'especialitat de -rural- quan complisquen els requisits següents:
1. La seua capacitat d'allotjament no serà superior a les setze places per apartament.
2. L'edifici on es reconega esta modalitat respondrà a les característiques arquitectòniques de la zona. Això s'acreditarà mitjançant un certificat del tècnic competent.
3. El mobiliari, equipament i ornamentació respondran a la singularitat autòctona rústica de la zona on s'ubiquen.
4. Proporcionar informació sobre els recursos turístics i altres dades d'interés, en dos idiomes.
Disposició addicional segona. Adequació dels establiments a la nova normativa
Els establiments ja existents que vulguen augmentar la seua capacitat o escometen obres de rehabilitació o reforma hauran d'adaptar-se al que disposa el present Decret, comunicant-ho de conformitat amb el que disposen els articles 22, 28 i 32.
Disposició addicional tercera. Inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial
Als efectes del que establix el present Decret i amb l'objecte de complir al principi de tipicitat de l'article 129 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a la identificació correcta de les conductes que constituïxen infracció administrativa i la determinació precisa de les sancions que poguen comportar, es considera inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en dades, manifestacions o documents aquella que:
1. Afecte l'acreditació de la personalitat física o jurídica de la persona interessada.
2. Puga implicar risc per a la seguretat de les persones i, en especial:
a) La mancança de la documentació preceptiva en matèria de prevenció i protecció contra incendis i/o l'existència de deficiències en la matèria.
b) La falta d'elaboració i implantació, en cas de resultar exigible, d'un manual d'autoprotecció.
3. Afecte la declaració responsable i comprometa la classificació dels establiments d'allotjament turístic respecte a la seua modalitat, grup o requisits que diferencien les distintes categories; els títols que acrediten disponibilitat de l'immoble i, si fa el cas, la disponibilitat dels projectes o l'obtenció de la declaració d'interés comunitari, llicències urbanístiques i ambientals.
ANNEX
COMUNICACIÓ/DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ALLOTJAMENT TURÍSTIC RURAL A L'INTERIOR DE LA COMUNITAT VALENCIANA REGULAT PEL DECRET 188/2005, DEL CONSELL, DE 2 DE DESEMBRE
ANNEX III
RELACIÓ COMPLETA EN LA NOVA REDACCIÓ DELS PRECEPTES QUE ES MODIFIQUEN DEL DECRET 119/2002, DE 30 DE JULIOL, DEL CONSELL, REGULADOR DELS CAMPAMENTS DE TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Article 3. Declaració responsable d'inici d'activitat. Obligatorietat.
1. Els qui vulguen exercir l'activitat d'allotjament a través d'un campament de turisme, comunicaran l'inici de la seua activitat al Servici Territorial de Turisme de la província on s'ubique mitjançant la presentació d'una declaració responsable, conforme al model de l'annex. Esta declaració és obligatòria per a l'exercici de l'activitat i, en cas d'estar degudament emplenada, permetrà l'inici de l'activitat des del moment que s'efectue.
2. Efectuada la declaració responsable d'inici d'activitat, esta haurà de començar de forma efectiva en el termini màxim de dos mesos. En el cas contrari, quedarà sense efecte, i es procedirà, prèvia la instrucció del procediment oportú en el qual es donarà audiència a l'interessat, a la baixa i cancel·lació de la inscripció de l'establiment en el Registre d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana -d'ara en davant, el Registre-.
3. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevulla dada, manifestació o document que s'acompanye o incorpore a una declaració responsable, o l'incompliment dels requisits tècnics generals o específics exigits en este Decret, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat des del moment que es tinga constància dels fets, i donarà lloc, prèvia instrucció de l'expedient oportú en el qual serà oït l'interessat, a la baixa i cancel·lació de la inscripció de l'establiment en el Registre. Tot això sense perjuí de les responsabilitats penals, civils i administratives que puguen produir-se.
4. La resolució a la qual es referix l'apartat anterior, així com aquelles altres que puguen dictar-se i que foren determinants de la finalització del procediment, seran adoptades per l'òrgan competent que en cada cas determinen les normes d'atribució de funcions de la conselleria que tinga les competències en matèria de turisme.
Article 5. Acampada lliure
Als efectes de protegir i salvaguardar els recursos naturals i mediambientals existents, i sempre respectant els drets de propietat i ús del sòl, no podran produir-se acampades lliures a l'empara de la present norma.
S'entén per acampada lliure la instal·lació eventual de tendes de campanya, caravanes o altres albergs mòbils amb intenció de romandre i pernoctar en llocs diferents dels campaments de turisme.
Article 8. Classificació i especialitats
2. Segons la prestació de servicis específics o el compliment o l'existència de determinats requisits o instal·lacions, els campaments de turisme podran tenir alguna de les especialitats que tot seguit s'esmenten, sense perjuí que hagen de reunir els requisits exigibles per a la seua classificació en alguna de les categories previstes en el número anterior.
Article 20. Requisits de classificació
La classificació dels càmpings en la forma prevista en l'article 8 de la present disposició, es realitzarà segons els requisits mínims que a continuació s'indiquen i que s'ha de mantenir mentre perduren i es conserven en bon ús les instal·lacions i servicis que van donar origen a la classificació, la qual podrà, si fa el cas, ser revisada d'ofici o a petició de la persona interessada. Tot això, conforme al que establixen els articles 9 i 14.4 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL IV
Comunicació d'inici de l'activitat i declaració
responsable. Procediment d'inscripció
Article 21. Inscripció de l'establiment en el Registre
1. El Servici Territorial de Turisme, atenent la declaració responsable efectuada per la persona interessada, inscriurà d'ofici i classificarà turísticament l'establiment en el Registre i, a l'efecte, lliurarà al titular un document que acredite la inscripció.
2. En el cas que esta declaració no reunira els requisits establits en l'article 70 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o els previstos per este Decret, es requerirà la seua esmena.
3. El Servici Territorial de Turisme és l'òrgan competent per a l'ordenació i instrucció de tots els procediments que puguen iniciar-se i, en especial, de la comprovació a posteriori de les manifestacions, dades i documents incorporats en la declaració responsable efectuada per la persona interessada de conformitat amb el l'article següent.
4. La inscripció i classificació turístiques del càmping no suposa la de les altres instal·lacions i servicis existents en el seu recinte per a les quals hi haja una normativa específica pròpia.
Article 22. Documentació preceptiva i contingut de la declaració responsable
1. La declaració responsable de l'interessat, sense perjuí que s'adjunten aquells altres documents que s'estimen procedents, anirà acompanyada de la relació de parcel·les i bungalous o semblants i del document acreditatiu de la seua personalitat física o jurídica. Les persones físiques podran substituir la presentació d'este document per l'autorització expressa a què es referix l'article 4 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. A més contindrà el pronunciament exprés de la persona interessada sobre els punts següents:
a) Que disposa de títol suficient que acredita la disponibilitat del terreny per a dedicar-lo a l'activitat de càmping.
b) Que l'establiment compta amb els requisits tècnics generals i específics exigits per la norma present per a la seua classificació en la categoria i, si fa el cas, especialitat comunicada i que es compromet a mantindre'ls durant la vigència de l'activitat.
c) Que disposa de plans de situació, zonificació, servicis, instal·lacions i edificacions firmats per un facultatiu competent i visats pel col·legi oficial corresponent, o bé per l'òrgan de supervisió de projectes, en el cas d'actuar el facultatiu com a funcionari públic, amb indicació expressa de la superfície total, de la parcel·lada, d'acampada lliure, dels servicis i instal·lacions, zones verdes, vials, aparcaments, edificis, etc., i del nombre i superfície de cada parcel·la.
d) Que té al seu abast la memòria firmada per un facultatiu competent i visada pel col·legi oficial corresponent en la qual es fan constar els requisits tècnics que disposa l'establiment, la idoneïtat de la ubicació conforme al que establix l'article sis d'esta norma, les instal·lacions i els servicis de l'establiment, compliment de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat, prevenció i protecció contra incendis, inundabilitat i règim del sòl i ordenació urbana, així com qualsevol altra que siga d'aplicació.
e) Que ha obtingut les llicències urbanístiques municipals corresponents i, en especial, les d'edificació i l'ambiental.
f) Que disposa del certificat d'un tècnic competent que acredita el compliment del Decret 73/1989, de 15 de maig, del Consell, pel qual s'establixen els requisits mínims d'infraestructura en els allotjaments turístics, o la disposició que el substituïsca.
g) Que disposa del certificat d'un tècnic competent que acredita el compliment del que disposa l'article 18 d'este Decret.
h) Que s'ha elaborat i implantat en l'establiment un pla d'autoprotecció, ajustat a les seues característiques, de conformitat amb la normativa vigent.
i) Que s'ha confeccionat un reglament de règim interior que conté, entre altres, les causes de resolució del contracte d'allotjament, especialment la citada en l'article 4.4 d'este Decret, les normes d'utilització de les instal·lacions del càmping i els drets i les obligacions dels clients.
j) Que està en disposició d'acreditar, si fa el cas, la prestació dels servicis específics o l'existència dels requisits o de les instal·lacions necessàries per a tenir alguna de les especialitats previstes en l'article 8.2.
2. L'administració podrà requerir que es complete la documentació quan calga per a acreditar que l'establiment complix amb tota la normativa aplicable.
Article 23. Classificació i modificacions
1. Els campaments de turisme hauran de conservar sempre en bon estat les seues instal·lacions i oferir el nivell de servicis d'acord amb la seua classificació turística. L'incompliment d'esta obligació podrà donar lloc a la revisió prevista en l'article 14.4 de la Llei 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat, de Turisme de la Comunitat Valenciana.
2. Qualsevol modificació que afecte les condicions en què es va produir la inscripció i classificació turística, o al contingut de la declaració inicial i la documentació a què es referix l'article anterior, haurà de comunicar-se al Servici Territorial de Turisme competent a través del procediment previst en l'article 21, realitzant una nova declaració responsable que continga els pronunciaments necessaris sobre el compliment dels requisits aplicables i la tinença de la documentació que els justifique, de conformitat amb l'article 22.
3. Este òrgan, excepte en el cas que es produïsca una omissió essencial de dades o documents, prendrà constància en el Registre i, a l'efecte, entregarà al titular un document que així ho acredite. Posteriorment, de conformitat amb l'article 21.3, es realitzaran les comprovacions que calguen.
Article 24. Canvi de titular
Tot canvi de titular de l'explotació haurà de ser comunicat per escrit al Servici Territorial de Turisme en el termini màxim dels quinze dies següents d'haver-se produït.
La comunicació estarà acompanyada d'una declaració responsable de la persona interessada en la qual afirme expressament disposar de títol suficient per a dedicar els terrenys a l'activitat de càmping i, a més, de l'acreditació de la personalitat física o jurídica del nou titular. Les persones físiques podran substituir la presentació de tal document per l'autorització expressa a què es referix l'article 4 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic.
Comunicat el canvi, serà inscrit en el Registre.
Article 25. Període de funcionament
El titular d'un campament de turisme està obligat a comunicar al Servici Territorial de Turisme el seu període de funcionament, així com qualsevol canvi que s'hi puga produir.
El tancament del campament dins d'eixe període de funcionament haurà, igualment, de ser comunicat en el termini dels quinze dies següents d'haver-se produït i s'ha d'indicar la causa i duració. Quan este excedisca de nou mesos produirà la baixa de l'establiment en el Registre.
Igualment, i prèvia instrucció del procediment oportú, en el qual es donarà audiència a la persona interessada, l'administració turística tramitarà d'ofici la baixa i cancel·lació de la inscripció en el Registre de l'establiment quan comprove la seua inactivitat dins del període de funcionament comunicat.
En ambdós casos, el titular haurà d'efectuar una nova declaració responsable sobre la reobertura de l'establiment en els termes de l'article 22.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Dispenses.
Amb caràcter excepcional i en atenció a les especials circumstàncies que puguen donar-se, ponderades en conjunt la concurrència de les condicions exigides i el nombre i la qualitat dels servicis oferits, i previs els informes tècnics necessaris a l'efecte, la secretària autonòmica de Turisme, o l'òrgan que tinga la competència, mitjançant una resolució motivada, podrà dispensar del compliment d'alguna de les exigències previstes per a la classificació d'un establiment sempre que es complisquen els requisits següents:
1. Que en cap cas no es referisca la dispensa als requisits tècnics generals previstos en els articles 10 a 18.
2. Que s'aporte una memòria explicativa sobre els requisits compensatoris que justifiquen la dispensa.
3. Que s'aporte un informe del sector afectat sobre la dispensa sol·licitada.
Segona. Inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial
Als efectes del que establix el present Decret i amb l'objecte de complir al principi de tipicitat de l'article 129 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a la identificació correcta de les conductes que constituïxen infracció administrativa i la determinació precisa de les sancions que puguen comportar, es considera inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en dades, manifestacions o documents aquella que:
1. Afecte l'acreditació de la personalitat física o jurídica de la persona interessada .
2. Puga implicar risc per a la seguretat de les persones i, en especial:
a) La mancança de la documentació preceptiva en matèria de prevenció i protecció contra incendis i/o l'existència de deficiències en la matèria.
b) La falta d'elaboració i implantació, en cas de resultar exigible, d'un manual d'autoprotecció.
3. Afecte la declaració responsable i comprometa la classificació dels establiments d'allotjament turístic respecte la seua modalitat, grup o requisits que diferencien les distintes categories; els títols que acrediten disponibilitat de l'immoble i, si fa el cas, la disponibilitat dels projectes o l'obtenció de la declaració d'interés comunitari, llicències urbanístiques i ambientals.
ANNEX
COMUNICACIÓ/DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ACTIVITAT D'ALLOTJAMENT EN CAMPAMENTS DE TURISME REGULATS PEL DECRET 119/2002, DE 30 DE JULIOL, DEL CONSELL
ANNEX IV
INCLUSIÓ D'UNA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA AL DECRET 91/2009, DE 3 DE JULIOL, DEL CONSELL, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT REGULADOR DELS BLOCS I CONJUNTS D'HABITATGES TURÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA I DE L'ANNEX II EN EL REGLAMENT APROVAT PER ESTE DECRET
Disposició addicional segona. Inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial
Als efectes del que establix el present Decret i amb l'objecte de complir amb el principi de tipicitat de l'article 129 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a la identificació correcta de les conductes que constituïxen infracció administrativa i la determinació precisa de les sancions que puguen comportar, es considera inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en dades, manifestacions o documents aquella que:
1. Afecte l'acreditació de la personalitat física o jurídica de la persona interessada.
2. Puga implicar risc per a la seguretat de les persones i, en especial:
a) La mancança de la documentació preceptiva en matèria de prevenció i protecció contra incendis i/o l'existència de deficiències en la matèria.
b) La falta d'elaboració i implantació, en cas de resultar exigible, d'un manual d'autoprotecció.
3. Afecte la declaració responsable i comprometa la classificació dels establiments d'allotjament turístic respecte a la seua modalitat, grup o requisits que diferencien les distintes categories; els títols que acrediten la disponibilitat de l'immoble i, si fa el cas, la disponibilitat dels projectes o l'obtenció de la declaració d'interés comunitari, llicències urbanístiques i ambientals.
ANNEX II
COMUNICACIÓ/DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A L'ACTIVITAT DELS BLOCS I CONJUNTS D'HABITATGES TURÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
ANNEX V
INCLUSIÓ D'UNA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA AL DECRET 92/2009, DE 3 DE JULIOL, DEL CONSELL, PEL QUAL S'APROVA EL REGLAMENT REGULADOR DELS HABITATGES TURÍSTICS TURÍSTIQUES ANOMENATS APARTAMENTS, VIL·LES, XALETS, BUNGALOUS I SEMBLANTS, I DE LES EMPRESES GESTORES, PERSONES JURÍDIQUES O FÍSIQUES, DEDICADES A LA CESSIÓ DEL SEU ÚS I GAUDI, EN L'ÀMBIT TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA I DE L'ANNEX II EN EL REGLAMENT APROVAT PER ESTE DECRET
Disposició addicional segona. Inexactituds, falsedats o omissions de caràcter essencial
Als efectes del que establix el present Decret i amb l'objecte de complir amb el principi de tipicitat de l'article 129 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per a la identificació correcta de les conductes que constituïxen infracció administrativa i la determinació precisa de les sancions que puguen comportar, es considera inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en dades, manifestacions o documents aquella que:
1. Afecte l'acreditació de la personalitat física o jurídica de l'interessat.
2. Puga implicar risc per a la seguretat de les persones i, en especial:
a) La mancança de la documentació preceptiva en matèria de prevenció i protecció contra incendis i/o l'existència de deficiències en la matèria.
b) La falta d'elaboració i implantació, en cas de resultar exigible, d'un manual d'autoprotecció.
3. Afecte la declaració responsable i comprometa la classificació dels establiments d'allotjament turístic respecte a la seua modalitat, grup o requisits que diferencien les distintes categories; els títols que acrediten la disponibilitat de l'immoble i, si fa el cas, la disponibilitat dels projectes o l'obtenció de la declaració d'interés comunitari, llicències urbanístiques i ambientals.
ANNEX II
COMUNICACIÓ/DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A L'ACTIVITAT DELS HABITATGES TURÍSTICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

linea