diari

Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'Associacions de la Comunitat Valenciana [2008/13709]

(DOGV núm. 5900 de 25.11.2008) Ref. Base de dades 013694/2008

Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'Associacions de la Comunitat Valenciana
[2008/13709]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
Paradoxalment, en l'actual societat de la informació, l'aïllament i la incomunicació dels individus davant dels altres no pot considerar-se com un fenomen excepcional, sinó com una realitat més de la seua evolució, en la qual tampoc resulta aliena la percepció d'un cert desinterés pels assumptes col·lectius o generals. I, allò que és més preocupant, és que estes tendències poden constatar-se no només en les grans aglomeracions urbanes, sinó també en altres agrupacions de grandària més reduïda, encara que en menor grau. Per la qual cosa és convenient propiciar el naiximent i desplegament de col·lectius que puguen contrarestar estes limitacions i facilitar la seua constitució i funcionament.
D'esta manera, les associacions, com una de les manifestacions sociològiques i polítiques primàries d'organització, es revelen no només com a elements aglutinants d'inquietuds individuals, sinó també com a instrument de la pròpia societat per a superar, en certa manera, la soledat d'aquelles persones que, per desarrelament o per moltes altres circumstàncies individuals, puguen quedar aïllades en la societat a la qual pertanyen i produir situacions de marginació d'una forma més o menys expressa.
Arrelar la persona ab altres que compartixen inquietuds o interessos contribuïx a reforçar-la individualment, alhora que la vincula a col·lectius de preferències semblants, capaços de superar les limitacions individuals a l'hora d'exterioritzar-les. Constituïx així una manifestació, alhora que un fonament i una contribució singularment important, a un estat social de dret que se sustenta en conviccions democràtiques.
D'altra banda, l'obligació dels poders públics de garantir i vetlar per l'exercici dels drets i les llibertats fonamentals dels ciutadans, entre els quals ocupa un lloc rellevant el d'associació, tal com es reconeix en l'artícul 22 de la Constitució espanyola, fa convenient fixar, excloent qualsevol ànim intervencionista, un marc autonòmic determinant del règim jurídic de les associacions subjectes, de les seues obligacions ab el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana i també per al Registre.
Com no pot ser d'una altra manera, esta llei no pretén regular les peculiaritats de les formes associatives que, per la seua especialitat o per resultar alienes al seu àmbit o naturalesa, han de ser tractades en la legislació sectorial corresponent. Això, sense perjuí que contemple associacions especials a les quals s'estén la competència autonòmica -juvenils, de mares i pares d'alumnes i alumnes, esportives, etc., perquè totes elles no són sinó manifestacions de l'exercici del dret d'associació, ab escasses notes diferencials entre si; i estes, en la majoria de les ocasions, es limiten als seus fins, a elements constitutius o formals, o a la necessitat inscripció en altres registres o censos. En resum, la diversificació de règims normatius entre una disciplina general per a les associacions comunes i altres específiques per a altres associacions només troba justificació per a les modalitats associatives qualificades per la rellevància constitucional de la seua funció -STC 48/2003-, o per a aquelles, o alguns dels seus aspectes, que facen inviable el règim comú.
II
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana proclama, en l'artícul 49.1.23.ª, la competència exclusiva de la Generalitat sobre les associacions de caràcter docent, cultural, artístic i beneficoassistencial, de voluntariat social i semblants, l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana.
Fins al moment, Les Corts no han establit un marc jurídic comú per a les associacions no sotmeses a legislació específica, sense perjuí de la profusió d'al·lusions i mandats de diferent profunditat en la major part de les regulacions sectorials, referides, principalment, al seu caràcter de via de representació i participació ciutadana.
La Comunitat Valenciana no té un títol competencial per a regular totes les associacions de dret comú, ni menys encara totes les unions de persones que resulten de l'exercici del dret d'associació, en les seues moltes manifestacions i modalitats, sinó només sobre aquelles a què es referix el seu Estatut d'Autonomia. La qual cosa no impedix que la Comunitat Valenciana ostente altres competències sobre aquelles associacions els fins i activitats de les quals coincidixen ab matèries de competència autonòmica, com ocorre ab l'esport, la defensa de consumidors i usuaris, o ab la joventut i altres d'anàlogues.
A pesar que la STC 173/1998, de 23 de juliol, sosté que quan un Estatut d'Autonomia atribuïx a una Comunitat Autònoma la competència exclusiva sobre un determinat tipus d'associacions, no sols l'habilita per a regular els aspectes administratius d'eixes institucions, és a dir, les seues relacions de foment, policia i sanció ab els poders públics, sinó també el règim jurídic d'estes tant en la seua vessant interna, com en l'externa, és a dir, la relativa a la seua participació en el tràfic jurídic -constitució, adquisició de personalitat jurídica, capacitat jurídica i d'obrar, règim de responsabilitat, extinció i dissolució-, la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació, s'ha ocupat de la vessant externa de forma detallada, la qual cosa fa innecessari, a pesar del reconeiximent de la competència que el pronunciament de l'Alt Tribunal conté, d'incidir en profunditat en aspectes d'esta.
III
La llei s'estructura en tres títols, dividits en diversos capítols i seccions. El títol I en el qual es definix el marc institucional en la matèria d'associacions, el títol II referit a la protecció i promoció de l'associacionisme valencià i el títol III dedicat a l'organització i funcionament associatiu.
El títol I alhora es dividix en quatre capítols. El primer d'ells recull l'objecte de la llei; el segon establix el model associatiu valencià; el tercer se centra en les relacions interadministratives derivades de les funcions públiques relatives a associacions i el quart s'ocupa de la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació per les associacions.
També el títol II s'estructura en quatre capítols. En el capítol I es regulen les qüestions relatives al seu règim jurídic com ara la constitució, els estatuts, la denominació, el domicili o l'àmbit territorial. Igualment, es contenen previsions sobre el seu règim economicocomptable i documental i el seu règim de responsabilitat. El capítol II enumera els drets de les persones associades i contempla el concernent al règim disciplinari, infraccions, sancions i procediment disciplinari. Per acabar el títol II, els capítols III i IV entren en la dimensió social, per a crear el Consell Valencià d'Associacions i els consells sectorials, com a instruments tècnics de participació, consulta i elaboració, i regulant tot allò que fa referència a la promoció de l'associacionisme valencià. Respecte d'això, resulta d'especial rellevància la declaració de «interés públic de la Comunitat Valenciana», condició a la qual podran accedir aquelles entitats que, ab el compliment de determinats requisits, es destaquen per promoure l'interés general de la Comunitat Valenciana.
El títol III, ab cinc capítols, relatius a l'organització i funcionament, arreplega les previsions referides a l'assemblea general i a l'òrgan de representació, en els capítols I i II. El capítol III contempla el règim de dissolució i liquidació, per a acabar ab les associacions de caràcter especial en el capítol IV. En el capítol V, referit al Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, establix els principis registrals i les seues funcions, així com la utilització dels mitjans electrònics tant en el tractament, transmissió i accés telemàtic de dades com a respecte dels procediments i documents electrònics.
Per la seua banda, la disposició addicional única arreplega l'exempció de taxes per la prestació de servicis administratius a les entitats associatives.
Les disposicions finals contenen el caràcter supletori de la present llei respecte de les associacions especials, les previsions temporals per a efectuar el seu desplegament reglamentari, i el moment de la seua entrada en vigor i destaca la disposició final primera que determina la innecessarietat d'adaptació dels estatuts a la present llei de les associacions que ja ho hagueren fet a l'esmentada Llei Orgànica 1/2002.
IV
El Tribunal Constitucional ha establit i reitera la doctrina de les quatre facetes o dimensions del dret fonamental d'associació: «llibertat de creació d'associacions i d'adscripció a les ja creades; llibertat de no associar-se i de deixar-ne de pertànyer; llibertat d'organització i funcionament interns sense ingerències públiques i, com a dimensió inter privatos, garantia d'un feix de facultats a les persones associades individualment considerades davant de les associacions a què pertanyen o a les que pretenen incorporar-se».
Deixant d'un banda, els elements essencials o orgànics relatius al dret d'associació, indisponibles per la Comunitat Valenciana en virtut de la reserva constitucional establida respecte d'això, la filosofia d'esta llei té l'origen en la llibertat de les persones per a crear associacions i per a romandre i separar-se'n, ab els matisos que es deriven de les lleis o dels estatuts. A més, creu fermament que els estatuts de les entitats associatives han de ser la seua norma preponderant, sense perjuí de la seua última subjecció a l'ordenament jurídic i, per això, els reserva totes les decisions d'organització, i possibilita que puguen efectuar un tractament exhaustiu del seu propi règim i peculiaritats, a fi que les persones associades gaudisquen de la més seguretat jurídica en les seues relacions ab l'entitat i de la transparència que ha de presidir qualsevol col·lectiu.
Així mateix, consagrat el dret de la ciutadania a relacionar-se ab les administracions públiques per mitjans electrònics per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics, esta llei aposta fermament per la introducció dels mitjans electrònics propis de la societat de la informació tant en la vida associativa com en el funcionament i consulta del Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana. I això, ab la finalitat de traslladar al camp associatiu els innumerables avantatges que oferix la seua incorporació a la vida econòmica i social, facilitant, però sense imposar, la informatització de les associacions valencianes, la renovació tecnològica dels seus equips, terminals i programes i la presència en les xarxes de comunicació i, en especial, en Internet. Uns avantatges que, arrepleguen l'esperit i la lletra de l'esmentada Llei 11/2007, i en el cas de l'administració impliquen un acostament dels servicis públics a la ciutadania per a facilitar l'exercici dels drets i el compliment de les obligacions, sense necessitat del temps i el desplaçament que els tràmits administratius d'ordinari han significat històricament.
Finalment, ha d'indicar-se que la present llei vol ser el marc i l'instrument útil per als qui actuen a la Comunitat Valenciana, alhora que un estímul i ferm suport a la voluntat associativa dels col·lectius que pretenguen organitzar-se sota alguna de les formes que regula, ab l'ambició, i l'esperança, de contribuir, en alguna mesura, a reforçar la democràcia i a fomentar la participació de la ciutadania en la realització dels seus fins.
L'artícul 9 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, eix de la concepció democràtica de la societat valenciana i de l'individu com el seu element determinant, ha d'impregnar qualsevol de les manifestacions normatives dels poders públics valencians, però, especialment, aquelles que tenen com a objecte lligar les seues declaracions de principis ab la quotidianitat. Per això, dictar una llei d'associacions de la Comunitat Valenciana no només suposa l'exercici material d'una de les competències arreplegades estatutàriament, sinó que significa avançar un pas més en el reforç de la vertebració territorial i social i de manifestació de la voluntat d'autogovern i de la promoció i recuperació de la identitat i tradició cultural valencianes.
TÍTOL I
Del marc institucional
CAPÍTOL I
Disposició general
Artícul 1. Objecte
La present llei té com a objecte la regulació, la promoció i el foment de les associacions de caràcter docent, cultural, artístic i beneficoassistencial, de voluntariat social i semblants, l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana, de conformitat ab el que establix l'artícul 49.1.23.ª de l'Estatut d'Autonomia.
CAPÍTOL II
Del model associatiu de la Comunitat Valenciana
Artícul 2. Fins
D'acord ab l'objecte establit en la present llei, el model associatiu de la Comunitat Valenciana assenta els criteris informadors de la seua aplicació en la consecució dels fins següents:
a) La promoció del moviment associatiu com a via idònia de participació en la vida social, cultural i econòmica de la Comunitat Valenciana, així com de la cooperació ciutadana en els valors i fins de la dignitat i benestar social de totes les persones.
b) La protecció institucional de l'associacionisme valencià mitjançant la configuració normativa del seu marc autonòmic de regulació.
c) La modernització dels seus instruments d'organització, coordinació i funcionament per tal de millorar l'eficàcia i eficiència en la consecució dels seus fins associatius.
d) El foment de les associacions d'interés públic per a la Comunitat Valenciana.
Artícul 3. Directrius d'actuació
L'administració valenciana potenciarà la seua funció de prestació de servicis d'acord ab les directrius d'actuació següents:
a) Afavorir la simplificació administrativa de les relacions de la ciutadania ab l'administració en l'àmbit associatiu.
b) Promoure la utilització de les noves tecnologies de la informació com a instrument idoni tant per a l'administració relacional com per al millor funcionament de les associacions.
c) Impulsar la publicitat i el registre de les associacions.
d) Potenciar els servicis tècnics d'informació i assessorament en l'àmbit associatiu.
e) Garantir la transparència en l'atorgament d'ajudes públiques al sector per mitjà de l'establiment del sistema oportú que ho permeta.
f) Promoure i incrementar el desplegament de la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit associatiu, així com la difusió dels resultats obtinguts.
g) Afavorir la relació entre les diverses associacions i, si fa el cas, els procediment d'unió d'associacions.
CAPÍTOL III
De les relacions interadministratives
Artícul 4. Competència
1. La Generalitat, sense perjuí de la competència estatal que resulte aplicable en la matèria, ostenta la competència exclusiva sobre l'ordenació de totes aquelles associacions de caràcter docent, cultural, artístic i beneficoassistencial, del voluntariat social i qualssevol altres semblants, l'àmbit principal d'actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana.
2. En tot cas, en l'exercici d'eixa competència, a la Generalitat li correspondran, entre altres, les actuacions següents:
a) L'aplicació dels instruments jurídics pertinents a l'ordenació, la coordinació i la promoció del moviment associatiu valencià.
b) La declaració d'interés públic de la Generalitat, d'acord ab el que preceptua la present llei.
Artícul 5. Cooperació i auxili interadministratiu
1. En aplicació dels principis de cooperació i auxili interadministratiu, l'administració de la Comunitat Valenciana acordarà ab l'Estat les seues relacions, especialment en els supòsits d'acció conjunta o coordinació d'acord ab els principis de cooperació, lleialtat, col·laboració, informació mútua i recíproc auxili, ab el ple respecte a les seues ordes competencials respectives.
2. En l'orde instrumental derivat d'una suficient dotació pressupostària i sense perjuí del recurs a altres tècniques de cooperació, la Comunitat Valenciana celebrarà ab l'Estat els convenis de participació o col·laboració corresponents per a la cobertura i finançament de les mesures o programes en el marc de les polítiques de foment de l'associacionisme, especialment en els àmbits de la formació, assessorament i investigació d'aquells projectes associatius que resulten d'interés general o d'interés públic de la Comunitat Valenciana.
3. De la mateixa manera, i en interés recíproc d'abdós administracions, La Generalitat haurà de col·laborar en els sistemes d'informació que segons l'interés general redunden en benefici de la millor ejecució dels seus àmbits de competencia.
Artícul 6. Coordinació interadministrativa
La Generalitat, en el marc d'una major eficàcia interadministrativa, promourà els instruments de coordinació interadministrativa d'aquells àmbits, funcions i programes que redunden en la millor coordinació del moviment associatiu valencià.
CAPÍTOL IV
De la utilització de les tecnologies
de la informació i la comunicació per les associacions
Artícul 7. Utilització de les noves tecnologies de la informació en convocatòries i reunions
1. Les associacions podran preveure en els seus estatuts i acords la utilització dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a la convocatòria i comunicacions dels distints òrgans de l'associació, sempre que es tinga garanties de la recepció correcta de la convocatòria o comunicació. En eixe sentit, la convocatòria es podrà realitzar, ab caràcter general, des de la seu electrònica que fixe l'associació per a la seua informació general o per a realitzar les convocatòries i comunicacions o, ab caràcter personal, mitjançant l'enviament d'un missatge al compte de correu electrònic o al terminal de telefonia mòbil indicat per l'associat, sempre que es tinga garantia de la correcta recepció de la dita convocatòria o comunicació i que hi concórreguen les garanties d'autenticitat, integritat i conservació, i aquelles altres previstes en la normativa aplicable.
2. Les associacions podran realitzar les reunions dels seus òrgans mitjançant recursos informàtics i telemàtics que permeten la participació simultània en la reunió de les persones associades que no estiguen físicament en el mateix espai sempre que es garantisca la participació i deliberació de totes aquelles que formen part de la reunió.
Artícul 8. Informatització i presència en Internet de les associacions valencianes
1. La Generalitat adoptarà les mesures i els programes específics per a facilitar la informatització de les associacions valencianes, la renovació tecnològica dels seus equips, terminals i programes i la presència en les xarxes de comunicació i, en especial, en Internet.
2. Les associacions hauran de garantir el respecte a la llei i als drets de les altres persones en totes les informacions i comunicacions que realitzen a través de xarxes de comunicació, així com la qualitat i veracitat dels seus continguts i dels continguts editats o publicats pels seus associats i associades.
Artícul 9. Protecció de dades de caràcter personal
1. Tots els fitxers de l'associació hauran de complir la normativa de protecció de dades de caràcter personal.
2. La Generalitat adoptarà les mesures de promoció i difusió de la normativa de protecció de dades de caràcter personal en l'àmbit de les associacions per a facilitar el seu coneixement dels aspectes legals i tècnics de la normativa i afavorir així el seu compliment.
TÍTOL II
De la protecció i promoció
de l'associacionisme valencià
CAPÍTOL I
Del règim general
Artícul 10. Activitats econòmiques
1. Es considerarà que una associació no té finalitat lucrativa encara que hi haja una activitat econòmica si el fruit de tal activitat es destina exclusivament al compliment de les finalitats comunes d'interés general establides en els seus estatuts.
2. A l'efecte d'esta llei, es considera que les associacions exercixen una activitat econòmica quan realitzen l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans, o d'un d'abdós, ab la finalitat d'intervindre en la producció o distribució de béns o servicis. L'arrendament del patrimoni immobiliari de l'entitat no constituïx, a estos efectes, explotació econòmica.
3. Els membres dels òrgans de representació podran percebre de l'entitat retribucions per la prestació de servicis, inclosos els prestats en el marc d'una relació de caràcter laboral, sempre que es complisquen les condicions previstes en els estatuts o en les normes per les quals es regix l'entitat, si bé no podran participar en els resultats econòmics de l'entitat, ni per elles mateixes, ni a través de persona o entitat interposada.
4. El que disposa l'apartat anterior s'aplicarà igualment als administradors que representen l'entitat en les societats mercantils en què participe, llevat que les retribucions percebudes per la condició d'administrador o administradora es reintegren a l'entitat que representen.
5. En cap cas els beneficis obtinguts per les associacions no podran ser destinats al repartiment entre les persones associades, ni entre els seus cònjuges o persones ab anàloga relació d'afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques ab interés lucratiu.
6. No obstant l'assenyalat en l'apartat anterior, els estatuts podran establir que, en cas de dissolució de l'associació o de separació voluntària d'una persona associada, esta puga percebre la participació patrimonial inicial o altres aportacions econòmiques realitzades, sense incloure les quotes de pertinença a l'associació que haguera abonat, ab les condicions, abast i límits que es fixen en els estatuts. Això s'entén sempre que la reducció patrimonial no implique perjuís a tercers.
Artícul 11. Règim jurídic
1. Pel que fa a l'adquisició de la personalitat jurídica i capacitat d'obrar, constitució, inscripció i obligacions documentals, les associacions incloses en l'àmbit d'aplicació de la present llei es regixen:
a) Pels preceptes de directa aplicació i de caràcter orgànic de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació.
b) Per les normes establides en la present llei.
c) Per les disposicions reglamentàries dictades en el desplegament de la present llei.
2. Pel que fa al règim intern, les associacions incloses en l'àmbit d'aplicació de la present llei es regixen:
a) Pels seus estatuts i els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l'associació, sempre que no estiguen en contradicció ab les normes preceptives de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació, de la present llei i de les disposicions reglamentàries que es dicten com a desplegament.
b) De no establir-ho els estatuts, per les altres disposicions de dret dispositiu de la present llei.
Artícul 12. Constitució de l'associació
1. L'acord de constitució de l'associació ha de constar en una acta fundacional, la qual podrà plasmar-se en un document públic o privat i que haurà de contindre com a mínim:
a) La data i el lloc en què s'ha adoptat l'acord.
b) La identitat de les persones promotores, ab expressió dels seus noms i cognoms, número de document nacional d'identitat i menció de la majoria o no majoria d'edat, si foren persones físiques; o de la raó o denominació social i número d'identificació fiscal, si foren persones jurídiques, i en abdós casos, de les respectives nacionalitats i domicilis.
c) En el cas de persones jurídiques, les quals hauran d'estar legalment constituïdes, a l'acta fundacional s'haurà d'acompanyar un certificat de l'acord vàlidament adoptat pel seu òrgan de representació competent, en el qual aparega la voluntat de constituir o formar part de l'associació i la designació de la persona física que la representarà.
d) La declaració de voluntat de les persones promotores de constituir l'associació i els pactes que, si fa el cas, hagueren establit i la seua denominació.
e) Els estatuts de l'associació.
f) La designació dels qui exercisquen inicialment l'òrgan de representació previst estatutàriament.
2. L'acta fundacional haurà de ser firmada per les persones fundadores, físiques, i pel representant legal de les persones jurídiques i, en este cas, s'ha d'aportar a l'acta de constitució la còpia de l'acord vàlidament adoptat per la persona jurídica en què es manifeste la voluntat d'esta de constituir i formar part de l'associació.
Artícul 13. Estatuts de l'associació
1. Els estatuts, els quals s'hauran d'integrar en l'acta fundacional i estar firmats per aquelles persones que indiquen els propis estatuts o, si no n'hi ha, per totes les persones associades fundadores o bé, per qui ostente la presidència o la secretaria de l'associació, constituïxen el sistema de regles pel qual es regix l'organització interna i el funcionament de l'associació, els quals no poden ser contraris a l'ordenament jurídic.
2. Els estatuts de l'associació podran ser modificats, quan resulte convenient als interessos d'esta, per acord de l'assemblea general en els supòsits i ab el procediment que s'establisca en els estatuts.
Artícul 14. Denominació de l'associació
1. No seran admissibles les denominacions que incloguen la denominació d'alguna demarcació territorial determinada ab valor o abast legals o usuals, quan impossibilite la seua utilització per altres associacions que pogueren constituir-se en la mateixa demarcació.
2. Es procurarà que la denominació de l'associació faça referència a les finalitats estatutàries de l'associació i al seu objecte principal.
Artícul 15. Utilització de símbols i signes d'identificació de les associacions
1. Les associacions podran tindre símbols d'identificació.
2. Els símbols d'identificació quedaran subjectes a les limitacions establides en l'artícul anterior i, en especial, no podran induir a confusió ab símbols o marques de persones jurídiques diferents, siguen o no de naturalesa associativa, ni podran ser contraris a la llei o suposar vulneració dels drets fonamentals de les persones.
3. Reglamentàriament s'establiran els signes distintius de les associacions d'especial representativitat.
Artícul 16. Obligacions documentals
1. Les associacions han de disposar d'una relació actualitzada de persones associades a l'efecte de funcionament intern i sotmesa a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per la qual cosa duran un registre el qual haurà de ser actualitzat ab la periodicitat mínima que s'establisca reglamentàriament.
2. A l'efecte de poder determinar la representativitat de les associacions en matèria de subvencions i ajudes públiques, les associacions hauran de comunicar a les administracions públiques que ho sol·liciten, el nombre actualitzat dels seus associats i associades, mitjançant un certificat de l'òrgan que tinga estatutàriament dita facultat atribuïda dins de l'associació.
3. Les associacions hauran d'arreplegar en un llibre les actes de les reunions dels seus òrgans de govern i representació, i les persones associades tindran, mitjançant sol·licitud als òrgans de representació, el dret a accedir i obtindre còpia del contingut dels acords que consten en eixe llibre.
Artícul 17. Obligacions comptables, fiscals i patrimonials
1. Les associacions han de tindre un inventari dels seus béns i dur una comptabilitat que permeta obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l'entitat, el qual ha de reflectir en especial les aportacions rebudes de tercers i les activitats realitzades. Els comptes de l'associació s'aprovaran anualment per l'asssemblea general.
2. Les persones associades i les administracions públiques podran accedir a tota la documentació comptable a través dels òrgans de representació.
3. L'associació haurà de complir escrupolosament ab totes les seues obligacions fiscals i tributàries.
4. Les persones físiques o jurídiques que realitzen aportacions econòmiques a favor d'associacions tenen dret a exigir un rebut acreditatiu de tal aportació, que podran fer valdre, si fa el cas, en les seues declaracions fiscals.
5. L'acceptació de llegats ab càrregues o donacions oneroses o remuneratòries i la repudiació d'herències, donacions o llegats sense càrregues serà comunicada per l'òrgan de representació a l'assemblea general, la qual podrà exercir les accions de responsabilitat que corresponguen contra els membres de l'òrgan de representació, si els seus actes foren lesius per a l'associació.
Artícul 18. Domicili i àmbit territorial
1. Les associacions que es constituïsquen d'acord ab la present llei tindran el seu domicili a la Comunitat Valenciana, en el lloc que establisquen els seus estatuts, que constarà com a tal en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, el qual podrà ser bé el de la seu de l'òrgan de representació o bé aquell on desplegue principalment les seues activitats.
2. Hauran de tindre el seu domicili a la Comunitat Valenciana, les associacions que exercisquen activitats principalment dins del seu territori, i això sense perjuí de les delegacions, oficines o sucursals que puguen establir en altres llocs.
Artícul 19. Unions d'associacions
1. Per a la consecució dels fins que els siguen propis, les associacions poden unir-se en federacions i estes en confederacions.
2. La constitució de federacions i confederacions es realitzarà en la forma prevista per a les associacions i ab els principis que estes regixen.
3. La unió d'associacions i federacions en federacions o confederacions, així com la seua separació, requerirà l'acord de les assemblees generals respectives.
4. Per a la gestió, defensa o coordinació d'assumptes d'interés comú, les associacions, federacions i confederacions podran crear coordinadores o altres organitzacions específiques per acord de les respectives assemblees generals.
5. Les federacions d'associacions subjectes a la present llei i les seues confederacions, i les organitzacions previstes en l'apartat anterior hauran d'inscriure's en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana a l'efecte que la llei atorga a les entitats registrades.
6. El règim de les associacions s'aplica a les unions d'associacions previstes en este artícul sense perjuí de les excepcions expressament establides en esta llei.
Artícul 20. Responsabilitat de les associacions no inscrites
1. L'associació respon dels actes indispensables per a la seua constitució i dels realitzats pels fundadors i les fundadores d'acord ab els estatuts i previstos per a la fase anterior a la inscripció.
2. Els promotors o associats que, actuant en nom d'associacions no inscrites, realitzen subscripcions o col·lectes públiques, festivals benèfics o iniciatives anàlogues, incorreran en la responsabilitat prevista en l'artícul 10.4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació.
Artícul 21. Responsabilitat de les associacions inscrites
Una vegada inscrita, l'associació o unió d'associacions respon de la gestió realitzada pels promotors o promotores, si ho aprova l'assemblea general en els tres mesos següents a la inscripció.
CAPÍTOL II
Dels drets de les persones associades
Artícul 22. Drets de les persones associades
Sense perjuí dels drets previstos en l'artícul 21 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació, les persones associades tenen dret:
a) A conéixer els estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovats pels òrgans de l'associació. Així mateix, tenen dret a què se'ls facilite còpia dels estatuts vigents i del reglament de règim intern de l'associació, si n'hi ha.
b) A consultar els llibres de l'associació en la forma establida pels estatuts.
c) A transmetre tal condició, per causa de mort o a títol gratuït, quan així ho permeten els estatuts.
d) Si els estatuts així ho preveuen, les persones associades que se separen voluntàriament de l'associació podran ser reintegrades de les participacions patrimonials extraordinàries que hagen efectuat sempre que no es perjudiquen els drets de tercers.
Artícul 23. El dret de vot
1. Tota persona associada disposa d'un vot en l'assemblea general.
2. Els estatuts poden establir sistemes de vot ponderat ab criteris objectius i sense que puguen suposar l'acumulació en una única persona associada, siga física o jurídica, de més del 25 per 100 dels vots de l'assemblea general.
3. Els estatuts podran establir formes de representació de les persones associades, de manera que qualsevol d'elles puga autoritzar una altra persona perquè el represente en la presa de decisions complint els requisits estatutàriament previstos.
4. Els estatuts podran admetre el vot per correspondència o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, establint, si fa el cas, els requisits necessaris per a garantir l'autenticitat i procedència dels vots.
5. Les persones associades hauran d'abstindre's de votar els assumptes en què es troben en conflicte d'interessos ab l'associació.
6. Els estatuts de les federacions i confederacions podran adaptar el sistema de vot ponderat a la seua especial configuració.
Artícul 24. Infraccions
1. Només constituïxen infraccions disciplinàries les determinades en els estatuts, fundades en l'incompliment dels deures de les persones associades.
2. S'aplica al règim disciplinari de les associacions el principi constitucional d'irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals.
3. Els estatuts contemplaran els terminis de prescripció de les infraccions sense que ultrapassen de tres anys.
Artícul 25. Sancions
1. Les sancions disciplinàries estaran determinades en els estatuts.
2. En la imposició de sancions s'haurà de guardar la deguda proporcionalitat ab la gravetat de la infracció.
3. Les decisions sancionadores seran motivades.
4. Els estatuts contemplaran els terminis de prescripció de les sancions sense que excedisquen de tres anys.
Artícul 26. Procediment disciplinari
1. No es podran imposar sancions sense la tramitació del procediment disciplinari previst en els estatuts, instruït per l'òrgan diferent del competent per a resoldre-ho i que garantisca els drets de les persones associades a les quals s'instruïx el procediment a ser informades de l'acusació i a formular al·legacions contra esta. Els òrgans competents per a instruir i resoldre el procediment hauran de ser determinats en els estatuts.
2. En el supòsit de la sanció de separació de la persona associada, es requerirà, en tot cas, la ratificació de l'assemblea general.
3. Si la conducta infractora de la persona associada poguera ser constitutiva de delicte i arribara a formular-se denúncia o querella per això, l'associació no instruirà cap procediment disciplinari al respecte, o s'abstindrà de resoldre-lo, en tant que l'autoritat judicial no dicte sentència ferma o tinga lloc el sobreseïment o arxiu de les actuacions, sense perjuí que els estatuts puguen contemplar la suspensió provisional en tal condició del presumpte responsable. Dita suspensió provisional no tindrà el caràcter de sanció disciplinària.
CAPÍTOL III
Dels instruments tècnics
de participació, consulta i col·laboració
SECCIÓ 1.ª
Del Consell Valencià d'Associacions
Artícul 27. Creació del Consell Valencià d'Associacions
Es crea el Consell Valencià d'Associacions, com a òrgan de participació i consulta de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana per a l'exercici de les seues competències en la matèria.
Artícul 28. Composició i funcions
1. L'estructura i composició del Consell Valencià d'Associacions es determinarà reglamentàriament, del qual han de formar part representants de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, de les associacions, federacions i confederacions d'associacions d'àmbit autonòmic i, si fa el cas, dels consells sectorials d'associacions.
2. Són funcions del Consell Valencià d'Associacions:
a) Assessorar i informar sobre qualsevol proposta normativa que afecte directament el règim general de les associacions, així com formular propostes a l'efecte.
b) Proposar les actuacions tendents a la promoció i foment de les associacions i emetre el seu criteri sobre l'operativitat i efectivitat de les actuacions administratives de suport i promoció.
c) Proposar línies de suport per a afavorir la potenciació exterior de les associacions.
d) Assessorar i informar les associacions i establir programes de formació per a promoure i fer eficaç el moviment associatiu.
e) Mediar en els conflictes interns o que es donen entre distintes associacions quan siga requerit per estes.
f) Exercir l'administració de l'arbitratge i proveir a la designació d'àrbitres en els conflictes sorgits en associacions d'àmbit autonòmic quan les parts li ho encomanen, en els termes de la legislació de l'Estat.
3. En els termes reglamentaris el Consell Valencià d'Associacions podrà demanar dels òrgans de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana i dels organismes i entitats que en depenen, la informació necessària per al compliment de les seues funcions.
SECCIÓ 2.ª
Dels consells sectorials d'associacions
Artícul 29. Creació dels consells sectorials d'associacions
1. Es podran crear, a proposta de qualsevol conselleria, consells sectorials d'associacions per a cada sector d'actuació mitjançant un decret.
2. Correspon a la conselleria competent en matèria de règim jurídic d'associacions la coordinació de caràcter orgànic dels diferents consells sectorials d'associacions, la qual ha d'informar, ab caràcter preceptiu, en el procediment d'elaboració del decret corresponent.
Artícul 30. Naturalesa i composició
1. Els consells sectorials d'associacions tenen com a finalitat propiciar la col·laboració entre les administracions públiques i les associacions, en actuar com a òrgans de consulta, informació i assessorament en els àmbits concrets d'actuació.
2. Els consells sectorials d'associacions estaran integrats per representants de les administracions públiques, de les associacions, i per altres membres que es designen per les seues especials condicions d'experiència o coneixement, en atenció a la distribució competencial concreta que hi haja en cada matèria.
CAPÍTOL IV
De la promoció de l'associacionisme valencià
SECCIÓ 1.ª
Disposicions generals
Artícul 31. Foment de l'associacionisme
1. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana promouran l'associacionisme i impulsaran el desplegament de les associacions que pretenguen fins d'interés general, així com la unió d'associacions, i de les federacions i confederacions, sempre ab el respecte de la seua llibertat i autonomia davant dels poders públics.
2. El foment de l'associacionisme es realitzarà mitjançant l'establiment de mecanismes d'assistència, servicis d'informació, formació i assessorament i campanyes de divulgació i reconeiximent de les activitats de les associacions que perseguisquen fins d'interés general.
Artícul 32. Subvencions i convenis
1. Les associacions els fins de les quals siguen d'interés general, inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, podran ser beneficiàries de subvencions per a l'exercici d'activitats i projectes concrets, en els termes i ab l'abast que establisca la conselleria competent en la matèria.
2. Les subvencions han de determinar-se tenint en compte la rellevància per a l'interés general de les activitats corresponents.
3. Les subvencions que es concedisquen estaran subjectes a la normativa general en la matèria.
SECCIÓ 2.ª
Declaració d'interés públic de la Comunitat Valenciana
Artícul 33. Declaració
1. Sense perjuí de poder ser declarada d'utilitat pública d'acord ab el que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació, podran obtindre la declaració d'interés públic de la Comunitat Valenciana les associacions d'àmbit territorial autonòmic inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana en què concórreguen les circumstàncies següents:
a) Que els seus fins estatutaris tendisquen a promoure l'interés general de la Comunitat Valenciana. S'entendrà per interés general la promoció de les condicions perquè la llibertat i igualtat de les persones siguen reals i efectives i facilitar la seua participació en la vida política, econòmica, social i cultural, en particular en els àmbits assistencials, cívics, educatius, científics, culturals, d'investigació, de defensa de medi ambient, de promoció del valencià, de foment de la igualtat i la tolerància, foment de l'economia social, esportius, sanitaris i de cooperació ab tercers països, relacionats ab els drets i deures que específicament proclama la Constitució espanyola, els de caràcter cívic, educatiu, científic, cultural, esportiu, sanitari, de promoció dels valors constitucionals, de promoció dels drets humans, d'assistència social, de cooperació per al desenrotllament, de promoció de la dona, de promoció i protecció de la família, de protecció de la infància, promoció de la joventut, de foment de la igualtat d'oportunitats i de la tolerància, de defensa del medi ambient, de foment de l'economia social o de la investigació, de promoció del voluntariat social, de defensa dels consumidors i usuaris de l'un i l'altre sexe, de promoció i atenció a les persones en risc d'exclusió per raons físiques, socials, econòmiques o culturals, i qualssevol altres de semblant naturalesa.
b) Que la seua activitat no estiga restringida a afavorir als seus associats o associades exclusivament, sinó que puga estendre's a qualsevol altra persona que reunisca les circumstàncies i caràcters propis de l'àmbit i de la naturalesa dels seus fins.
c) Que els estatuts de l'associació només admeten com associats o associades a les persones jurídiques quan estes no tinguen finalitats lucratives segons els seus estatuts.
d) Que dispose dels mitjans materials i personals adequats, així com de l'organització idònia per a garantir el compliment dels fins establits en els seus estatuts.
e) Que es troben constituïdes, en funcionament efectiu i hagen realitzat activitats ininterrompudament d'interés general en benefici del sector d'actuació ab què estiguen relacionades com a mínim durant els dos anys immediatament precedents a la presentació de la sol·licitud.
f) Que no distribuïsca entre els seus associats o associades els guanys eventualment obtinguts.
g) Que els membres dels òrgans de representació que perceben retribucions no ho facen a càrrec de fons i subvencions públics. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, i en els termes i condicions que es determinen en els estatuts, dits membres podran rebre una retribució adequada per la realització de servicis diferents de les funcions que els corresponen com a tals membres de l'òrgan de representació.
h) Que hagen formulat els comptes anuals dels dos últims exercicis, bé d'acord ab allò que determinen les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives, bé, per resultar-los d'aplicació, el règim simplificat de dur la comptabilitat.
2. Les federacions, confederacions i unions d'associacions previstes en esta llei també podran ser declarades d'interés públic de la Comunitat Valenciana, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, sempre que els requisits de l'apartat anterior es complisquen tant per les pròpies federacions, confederacions i unions com per cada una de les entitats integrades en elles.
3. Es revocarà la declaració d'interés públic quan desapareguen les circumstàncies que van motivar el seu atorgament, segons el procediment que es determine reglamentàriament, el qual haurà de garantir, en tot cas, l'audiència de l'entitat afectada.
Artícul 34. Procediment
1. El procediment de declaració d'interés públic de la Comunitat Valenciana s'iniciarà a sol·licitud de les associacions, federacions, confederacions i unions d'associacions.
2. La declaració d'interés públic de la Comunitat Valenciana es realitzarà per orde de la conselleria competent en matèria d'associacions, segons el procediment que es determine reglamentàriament, en el qual serà preceptiu l'informe de la conselleria ab competències en l'àmbit sobre el qual es projecta l'activitat d'interés general de l'entitat.
3. Reglamentàriament s'establirà la manera en què es realitzarà la revocació de la declaració d'interés públic de la Comunitat Valenciana, ab audiència prèvia de l'associació, federació, confederació o unió d'associacions afectada.
4. El termini per a resoldre sobre les sol·licituds de declaració d'interés públic de la Comunitat Valenciana o la seua revocació serà de sis mesos. Transcorregut dit termini, des de la recepció de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent o de l'acord de l'inici del procediment de revocació, respectivament, sense que haja recaigut una resolució expressa, podrà entendre's desestimada aquella i caducat este.
5. La declaració d'interés públic de la Comunitat Valenciana i la seua revocació seran publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Artícul 35. Efectes
1. Les associacions declarades d'interés públic de la Comunitat Valenciana tenen reconeguts els drets següents:
a) A utilitzar la menció «declarada d'interés públic de la Comunitat Valenciana» en tots els seus documents.
b) A disfrutar dels beneficis fiscals que les lleis reguladores dels tributs de la Comunitat Valenciana reconeguen a favor seu.
c) A gaudir de les compensacions que procedisquen pels impostos estatals i locals que recaiguen sobre estes, si no estigueren exemptes i en els termes que establisquen les lleis de la Comunitat Valenciana.
d) Que les bases reguladores de les subvencions en matèries sobre les quals la Generalitat té competència exclusiva puguen establir a favor seu prioritats de valoració, quan els objectius d'estes bases resulten coincidents ab els seus fins estatutaris, d'acord ab les convocatòries corresponents.
e) A percebre transferències dels pressupostos de la Generalitat per al seu funcionament, en els termes establits per a cada exercici en les lleis de pressupostos.
f) A disposar d'espais gratuïts en els mitjans de comunicació social públics dependents dels organismes i institucions públiques de La Generalitat o de qualsevol administració pública valenciana, en els termes que es determinen reglamentàriament.
g) A assistència jurídica gratuïta, en els termes establits en la legislació específica.
2. Per a gaudir dels beneficis fiscals establits en les lletres b, c, d i e de l'apartat anterior caldrà el compliment dels requisits següents:
a) Que es destine a la realització dels fins estatutaris com a mínim el 70 per 100 de les rendes netes i dels ingressos per qualsevol concepte, en el termini de tres anys des del moment que s'obtinguen, deduïts els impostos corresponents.
b) Que les eventuals participacions majoritàries, directes o indirectes, que puguen ser titulars en societats mercantils estiguen destinades a coadjuvar a la consecució dels fins d'interés general previstos en els estatuts i no contravinguen el principi de carència de finalitat lucrativa.
c) Que es rendisquen els comptes anuals davant de la conselleria competent en matèria d'associacions de la Comunitat Valenciana.
d) Que en els estatuts estiga prevista l'aplicació del seu patrimoni, en cas de dissolució, a la realització de fins d'interés general anàlegs als de la pròpia associació.
TÍTOL III
De l'organització i funcionament de les associacions
CAPÍTOL I
Assemblea general
Artícul 36. Competències
Sense perjuí del que figure en els estatuts, l'assemblea general té les competències següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Triar i separar els membres de l'òrgan de representació.
c) Controlar l'activitat de l'òrgan de representació i aprovar la seua gestió.
d) Aprovar el pressupost anual i la liquidació anual de comptes.
e) Acordar la dissolució de l'associació.
f) Acordar la unió a associacions, la integració en federacions o confederacions, la separació d'estes, així com la creació i participació en coordinadores o altres organitzacions específiques.
g) Aprovar el reglament de règim intern de l'associació.
h) Ratificar les altes d'associats o associades acordades per l'òrgan de representació i acordar ab caràcter definitiu les baixes.
i) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública o d'interés públic de la Comunitat Valenciana.
j) Aprovar les disposicions i directives del funcionament de l'associació.
k) Qualsevol altra que no corresponga a un altre òrgan de l'associació.
Artícul 37. Convocatòria
Si els estatuts no ho disposen d'una altra manera, el règim de convocatòries de l'assemblea general serà el següent:
a) S'efectuarà per l'òrgan de representació, per iniciativa pròpia, o a sol·licitud de les persones associades en els termes de la lletra c d'este artícul, i haurà de contindre, com a mínim, l'orde del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió en primera i segona convocatòries.
b) Excepte per raons d'urgència, les quals hauran de ser ratificades a l'inici de l'assemblea general, la convocatòria es comunicarà, com a mínim, quinze dies abans de la data de reunió, individualment i per mitjà d'un escrit dirigit al domicili que conste en la relació actualitzada de les persones associades, o mitjançant els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics.
c) L'òrgan de representació convocarà l'assemblea general sempre que ho sol·licite un nombre de persones associades no inferior al 10%; en este cas, l'assemblea general es reunirà dins del termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
d) Sense perjuí de la informació que, de conformitat ab els estatuts, haja de remetre's a les persones associades en cada convocatòria, des del moment que se'ls comunique la convocatòria haurà de posar-se a la seua disposició la còpia de la documentació necessària en la forma que previnguen els estatuts o, si no n'hi ha, en el domicili social.
Artícul 38. Constitució de l'assemblea general
1. Si els estatuts no ho disposen d'una altra manera, l'assemblea general quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria quan concórreguen, presents o vàlidament representades, com a mínim un terç de les persones associades, i en segona convocatòria siga quin siga el nombre de persones associades que concórreguen. L'hora de la reunió en segona convocatòria serà, com a mínim, trenta minuts posterior a la fixada en la primera convocatòria.
2. L'orde del dia serà fixat per l'òrgan de representació o per les persones associades que hagen sol·licitat la convocatòria de l'assemblea general. Els estatuts podran determinar els supòsits i formes en què cabrà la pertorbació de l'orde del dia fixat.
3. La presidència i secretaria de l'assemblea general seran determinades a l'inici de la reunió, segons el que determinen els estatuts.
Artícul 39. Adopció d'acords
Si els estatuts no ho disposen d'una altra manera, el règim d'adopció d'acords de l'assemblea general serà el següent:
a) Els acords s'adoptaran per majoria simple de les persones associades presents o representades, quan els vots afirmatius superen als negatius.
b) Sense perjuí del que preveu la lletra anterior, requeriran majoria qualificada, la qual serà quan els vots afirmatius superen la mitat dels emesos per les persones associades presents o representades, en els acords relatius a la dissolució de l'associació, modificació dels estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l'òrgan de representació, així com en els acords sobre assumptes no inclosos en l'orde del dia fixat i en qualssevol altres en què així s'arreplegue en els estatuts.
c) En les associacions en què siguen membres persones jurídiques, els estatuts podran fixar criteris de proporcionalitat de vot ponderat, respectant sempre els principis democràtics i de representativitat que han de regir l'adopció dels acords.
d) En el cas de federacions, confederacions i unions d'associacions, el dret de vot haurà d'exercir-se d'acord ab criteris objectius, d'acord ab la proporcionalitat de vot ponderat que s'haja establit en els estatuts per a les distintes persones associades, tot garantint el principi de democràcia interna.
Artícul 40. Impugnació d'acords
1. Els acords de l'assemblea general són impugnables de conformitat ab la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, i la resta de lleis que siguen d'aplicació.
2. Les controvèrsies derivades dels acords adoptats poden sotmetre's a arbitratge en els termes de la legislació vigent, si no hi ha disposició en contra en els estatuts.
Artícul 41. Actes de l'assemblea general
1. De les reunions de l'assemblea general s'alçarà acta, en la qual han de constar les persones assistents, els assumptes tractats, tant els inclosos en l'orde del dia com els que no ho estigueren, les circumstàncies de lloc i temps, les principals deliberacions i els acords adoptats.
2. Qualsevol persona associada tindrà dret a sol·licitar la incorporació de la seua intervenció o proposta en l'acta en la forma prevista en els estatuts.
CAPÍTOL II
Òrgan de representació
Artícul 42. Competència i estructura
1. L'òrgan de representació gestiona els interessos de l'associació i la representa.
2. Les facultats de l'òrgan de representació s'estenen a tots els actes compresos en els fins de l'associació. No obstant això, els estatuts poden determinar els actes que necessitaran l'autorització expressa de l'assemblea general.
3. Els estatuts establiran l'estructura de l'òrgan de representació, així com la representativitat i facultats que puga ostentar-ne cada integrant.
4. Si ho permeten els estatuts de l'associació, les persones jurídiques podran formar part de l'òrgan de representació per mitjà de persona física que les represente i que estiga especialment facultada a l'efecte per l'òrgan que resulte competent.
Artícul 43. Funcionament
1. El funcionament de l'òrgan de representació es regix pel que disposen els estatuts de l'associació, sense perjuí del que establix la present llei i la resta de normativa d'aplicació.
2. Les reunions de l'òrgan de representació se celebraran a iniciativa de qui estatutàriament ostente la facultat de convocatòria o de la majoria dels seus membres.
3. Els membres de l'òrgan de representació tenen el dret i el deure d'assistir i participar en les seues reunions.
4. Els membres de l'òrgan de representació hauran d'abstindre's d'intervindre i de votar en els assumptes en què es troben en conflicte d'interessos ab l'associació.
5. Els acords de l'òrgan de representació han de constar per escrit en l'acta corresponent, la qual serà firmada per qui ostente les funcions de secretaria ab el vistiplau de la presidència.
Artícul 44. Elecció, duració i separació del càrrec
1. Els estatuts regularan la duració del càrrec, sense que este puga excedir d'un termini de cinc anys, la possibilitat de reelecció i el procediment que s'ha de seguir.
2. Els membres de l'òrgan de representació començaran a exercir les seues funcions una vegada acceptat el càrrec per al qual hagen sigut designats per l'assemblea general.
3. La separació dels membres de l'òrgan de representació serà acordada motivadament, respectant el que puguen establir els estatuts i, en tot cas, el dret d'audiència que a aquells els corresponga.
4. Les eleccions i cessament dels membres de l'òrgan de representació han d'inscriure's en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana només a l'efecte de publicitat.
Artícul 45. Exercici del càrrec
1. Els membres de l'òrgan de representació exercixen les seues funcions de conformitat ab el que establix la normativa general aplicable, en la present llei i en els estatuts.
2. En tot cas, els membres de l'òrgan de representació tindran dret a la bestreta i reembossament de les despeses, degudament justificades.
Artícul 46. Delegacions
1. Si els estatuts no ho prohibixen, l'òrgan de representació pot delegar les seues facultats en una o més de les persones associades, així com atorgar a altres persones apoderaments generals o especials.
2. Les delegacions hauran de ser autoritzades per l'assemblea general respecte dels supòsits en què l'òrgan de representació precise d'autorització expressa d'aquella per a actuar.
3. Les delegacions i la seua revocació han d'inscriure's en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana només a l'efecte de publicitat.
4. Les persones associades que no formen part de l'òrgan de representació estaran subjectes en l'exercici de facultats delegades al règim de drets i responsabilitats previst en els estatuts per als membres d'aquell.
Artícul 47. Responsabilitats
Els qui siguen membres de l'òrgan de representació exerciran les seues funcions en interés dels objectius i finalitats de l'associació segons el que establix la present llei i els estatuts socials.
Artícul 48. Documentació i impugnació d'acords
1. De les reunions de l'òrgan de representació s'alçarà acta, en la qual han de constar les persones assistents, els assumptes tractats, les circumstàncies de lloc i temps, les principals deliberacions i els acords adoptats. Així mateix, qualsevol dels assistents tindrà dret a sol·licitar la incorporació de la seua intervenció o proposta en l'acta en la forma prevista en els estatuts.
2. De la impugnació dels acords i resolucions de l'òrgan de representació ha de retre's compte a l'assemblea general per a la seua ratificació o revocació.
CAPÍTOL III
Modificació, dissolució i liquidació
Artícul 49. Modificació dels estatuts
1. La modificació dels estatuts requerirà l'acord adoptat per l'assemblea general convocada especialment ab aquest objectiu.
2. La modificació dels estatuts que afecte el contingut mínim legalment exigible sols produirà efecte per a les persones associades i per a terceres persones des que s'haja procedit a la inscripció de l'acord en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana. El termini d'inscripció d'aquests acords serà d'un mes.
La resta de modificacions dels estatuts produirà efecte per a les persones associades des del moment de l'aprovació, mentre que per a terceres persones caldrà, a més, la inscripció en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana.
3. La inscripció de les modificacions estatutàries se subjectarà als mateixos requisits que la inscripció dels estatuts.
Artícul 50. Causes de dissolució de l'associació
Les associacions sobre les quals la Generalitat ostenta competències es dissoldran per les causes establides en l'artícul 17 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació, i per les següents:
a) Quan concórrega qualsevol causa establida en els estatuts.
b) Per baixa de les persones associades, de manera que queden reduïdes a menys de tres.
c) Quan concórrega qualsevol altra causa legal.
d) Per sentència judicial ferma.
Artícul 51. Modes de dissolució
1. En el supòsit previst en l'apartat a de l'artícul anterior, la dissolució de l'associació requerirà l'acord de la majoria absoluta de l'assemblea general, convocada específicament ab eixe objecte a iniciativa de l'òrgan de representació o a petició de qualsevol persona associada. L'assemblea general ha d'acordar la dissolució o el que siga necessari per a remoure la causa.
Si l'assemblea no ha sigut convocada, no ha tingut lloc o no ha adoptat cap dels acords a què es referix el paràgraf anterior, qualsevol persona interessada pot sol·licitar al jutge de primera instància del domicili social que convoque l'assemblea o dissolga l'associació.
2. En el supòsit previst en l'apartat b de l'artícul anterior, dita circumstància s'acreditarà en els termes establits reglamentàriament.
3. La dissolució en el supòsit de l'apartat c de l'artícul anterior requerirà la resolució judicial motivada.
4. L'acord de dissolució o la resolució judicial s'inscriuran en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana.
Artícul 52. Liquidació
1. La dissolució de l'associació determinarà l'obertura del procediment de liquidació, fins al final del qual l'associació conservarà la seua personalitat jurídica.
2. El procediment de liquidació correspon a l'òrgan de representació, els membres del qual es convertiran en liquidadors, llevat que els estatuts de l'associació establisquen una altra cosa o siguen designades altres persones per a això per l'assemblea general o per la resolució judicial que acorde la dissolució.
3. Llevat que els estatuts ho disposen d'una altra manera, s'aplicaran als liquidadors les previsions relatives a l'òrgan de representació, en tant siguen conformes ab l'objecte de liquidació.
4. El patrimoni sobrant, constituït per tots els béns i drets que ho integren d'acord ab el que resulte del balanç de liquidació, s'aplicarà als fins o entitats públiques o privades sense finalitats lucratives previstos en els estatuts i en la forma que acorde l'assemblea general.
5. En el cas que els estatuts o l'acord de dissolució no concreten de manera singularitzada l'entitat receptora del romanent, este s'assignarà a associacions o altres entitats sense finalitats lucratives que duguen a terme finalitats semblants o anàlogues a les de l'associació dissolta i en la seua mateixa localitat o a la Comunitat Valenciana.
Artícul 53. Operacions de liquidació
1. Correspon als liquidadors o liquidadores:
a) Vetlar per la integritat del patrimoni de l'associació i dur els seus comptes.
b) Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que siguen necessàries per a la seua liquidació.
c) Cobrar els crèdits de l'associació.
d) Liquidar el patrimoni i pagar a les creditors o creditores.
e) Donar al patrimoni sobrant el destí previst en els estatuts, a excepció de les aportacions condicionals.
f) Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments en el Registre.
2. Finalitzada la liquidació es comunicarà al Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL IV
Associacions de caràcter especial
Artícul 54. Regulació
Les associacions de caràcter especial sobre les quals és competent la Generalitat es regulen pel règim general establit en la present llei, ab les especificacions que per a cada una es determinen en els artículs següents.
Artícul 55. Associacions juvenils
1. Són associacions juvenils aquelles la finalitat de les quals siga la promoció, integració social, participació activa o entreteniment de la joventut.
2. Les associacions juvenils es regixen per la present llei i per les regles següents:
a) La condició d'associat o associada es perd en complir els trenta anys. Els estatuts poden establir que les persones que en el moment de complir trenta anys ostenten càrrecs en l'òrgan de representació no perden eixa condició fins a finalitzar el seu mandat.
b) En l'acte de constitució hauran de participar necessàriament com a mínim tres persones majors d'edat o menors emancipades.
c) La presidència l'ostentarà sempre una persona major d'edat o menor emancipada. Les associacions que no tinguen, com a mínim, dos persones majors d'edat o menors emancipades en l'òrgan de representació han de disposar del suport d'un òrgan adjunt, triat per l'assemblea general i integrat per un mínim de dos persones majors d'edat o menors emancipats a fi de suplir, qualsevol d'elles, la falta de capacitat d'obrar de les persones que formen part dels òrgans de l'associació en tots els casos que siga necessari. La constitució inicial i les següents renovacions totals o parcials de l'òrgan adjunt han de ser comunicades al Registre perquè en quede constància.
d) No obstant el que disposa la lletra c, les persones menors d'edat que pertanguen als òrgans directius de conformitat ab el que establixen els estatuts poden actuar davant de les administracions públiques per a l'exercici dels drets que conferix a tals associacions l'ordenament administratiu.
e) En la denominació d'estes associacions han de constar les expressions «juvenil» o «de jóvens», o qualsevol altra semblant.
Artícul 56. Altres associacions de caràcter especial
1. Les associacions d'alumnes i de mares i pares d'alumnes definides i regulades per la legislació educativa es regixen, en els seus aspectes generals, per les normes contingudes en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació, i en la present llei.
2. Les associacions de caràcter cultural es regixen, en els seus aspectes generals, per les normes contingudes en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació, i en la present llei, sense perjuí de l'aplicació de la legislació específica.
3. Les associacions de voluntaris i voluntàries es regixen, en els seus aspectes generals, per les normes contingudes en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació, i en esta llei, sense perjuí de la legislació específica relacionada ab l'activitat que exercisquen.
CAPÍTOL V
El Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana
SECCIÓ 1.ª
Normes generals
Artícul 57. Objecte i funcionament
1. Les associacions a què es referix la present llei han d'inscriure's, a l'únic efecte de publicitat, en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana. La inscripció és garantia, tant per a terceres persones que es relacionen ab elles com per als seus propis membres.
2. Reglamentàriament es determinaran l'organització i funcionament del Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, el qual estarà adscrit a la conselleria ab competències sobre la matèria, i les seues relacions ab altres registres generals o sectorials que tinguen incidència en les associacions, el termini de resolució expressa del procediment d'inscripció i el sistema d'informació, comunicació i acreditació dels actes de què prenga nota.
Artícul 58. Publicitat
1. El Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana és públic.
2. La publicitat del Registre es fa efectiva pels certificats del contingut dels assentaments, la nota simple informativa o la còpia de l'assentament i dels documents dipositats en el Registre. L'accés i publicitat del Registre han de garantir-se d'acord ab la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
3. El Registre d'Associacions ha d'estar actualitzat i facilitar les dades generals per a realitzar investigacions i estudis referents a la realitat associativa.
Artícul 59. Efectes de la inscripció
La inscripció en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, fa pública la constitució i els estatuts de les associacions i és garantia, tant per a les terceres persones que s'hi relacionen, com per als seus propis membres, però no substituïx les que hagueren de fer-se, també, en altres registres o censos, quan així ho impose la legislació sectorial, sense perjuí dels efectes que es desprenguen de cada una d'elles.
Artícul 60. Actes inscriptibles
1. Sense perjuí del que establix l'artícul 28 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació, en el Registre d'Associacions es prendrà nota dels actes següents:
a) La constitució de l'associació.
b) La unió, fusió o absorció ab altres associacions o ab federacions i d'estes en confederacions.
c) La modificació dels estatuts.
d) La renovació i identitat dels òrgans de representació, i la delegació de les seues facultats i la seua revocació.
e) La impugnació dels acords de l'assemblea general i de l'òrgan de representació en els termes que preveu esta llei.
f) La declaració d'utilitat pública o d'interés públic i la seua revocació.
g) La dissolució i liquidació.
h) L'obertura, trasllat o clausura de delegacions o establiments de l'entitat.
2. El Registre només podrà denegar motivadament les inscripcions o anotacions per raons de legalitat. Podran suspendre's les inscripcions o anotacions per deficiències esmenables.
Artícul 61. Règim jurídic aplicable als actes del Registre
1. La tramitació dels expedients corresponents al Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana s'ajustarà a les disposicions del procediment administratiu comú, ab les especialitats derivades de la present llei i les seues normes de desplegament.
2. Les resolucions o altres actes definitius de l'òrgan titular del Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana posen fi a la via administrativa.
3. Els actes definitius de l'òrgan titular del Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana que hagen posat fi a la via administrativa, són impugnables davant de l'orde jurisdiccional que siga procedent, la determinació del qual correspon a la legislació estatal. Mentre esta no dispose el contrari, la competència sobre estos assumptes correspon a la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat ab el que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Artícul 62. Associacions no inscrites
La no inscripció de l'associació, sense perjuí del règim de responsabilitat establit per a ella, determinarà la impossibilitat de beneficiar-se de la publicitat registral, i el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana no exercirà cap funció sobre ella.
SECCIÓ 2.ª
Utilització dels mitjans electrònics
Artícul 63. Tractament informàtic i transmissió de dades
1. El tractament i arxiu de les dades contingudes en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana es durà a terme a través dels mitjans i procediments informàtics que calguen per a aconseguir els fins encomanats, tot respectant els principis de simplificació i agilització de tràmits, gratuïtat, lliure accés, confidencialitat i de seguretat i autenticitat ab vista a la identificació dels subjectes i l'objecte de la comunicació.
2. L'aprovació del sistema d'informació, comunicació i acreditació de les dades inscrites per mitjans telemàtics es realitzarà de conformitat ab la normativa d'aplicació, ab respecte a les disposicions sobre protecció de dades de caràcter personal.
Artícul 64. Accés telemàtic a les dades del Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana
La Generalitat propiciarà la consulta de les dades relatives als procediments d'inscripció en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana a través del seu portal.
Artícul 65. Procediments electrònics
La Generalitat impulsarà la tramitació per mitjans electrònics dels procediments d'inscripció en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, de conformitat ab la normativa d'aplicació en la matèria.
Artícul 66. Validesa i eficàcia dels documents electrònics
Els documents administratius emesos pels òrgans competents en els procediments tramitats per mitjans informàtics i telemàtics regulats en esta llei seran vàlids i eficaços, sempre que concórreguen en ells les garanties d'autenticitat, integritat, conservació i aquelles altres previstes en la normativa aplicable.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Exempció de taxes
Les associacions i les unions d'associacions a què es referix l'artícul 19 de la present llei, inscrites en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana, queden exemptes de les taxes per la prestació de servicis administratius de la Generalitat d'expedició de certificats, compulsa de documents i inscripció en registres oficials quan estiguen subjectes de conformitat ab les disposicions aplicables.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Normativa afectada
Queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa esta llei o la contradiguen.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Adaptació d'estatuts
1. Les associacions i unions d'associacions ja inscrites a l'entrada en vigor d'esta llei els estatuts de les quals ja hagen sigut adaptats a la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació, a l'entrada en vigor d'esta llei conservaran les seues inscripcions, sense que hagen de realitzar cap adaptació.
2. Queden sense efecte totes les disposicions estatutàries i de reglaments de règim interior de les associacions que s'oposen a la present llei, les quals han de ser suplides, en cas d'existir alguna llacuna, pel que establix la present llei o en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març.
Segona. Caràcter supletori de la llei
La present llei té caràcter supletori respecte de les lleis aprovades per Les Corts que regulen tipus específics d'associacions.
Tercera. Habilitació reglamentària
1. El Consell, en el termini de dotze mesos des de l'entrada en vigor de la present llei, dictarà les normes reglamentàries necessàries per al desplegament i aplicació d'esta llei.
2. El Consell Valencià d'Associacions es constituirà en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor del desplegament reglamentari d'esta llei.
Quarta. Entrada en vigor
La present llei entrarà en vigor als quatre mesos de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.
València, 18 de novembre de 2008
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

linea