diari

Decret de 3 de desembre de 1982, pel qual s'aprova el Reglament de Règim Interior del Consell de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 85 de 17.12.1982) Ref. Base de dades 0214/1982

Decret de 3 de desembre de 1982, pel qual s'aprova el Reglament de Règim Interior del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article primer.-Aquest Reglament regula l'organització, el funcionament i el règim jurídic del Consell de la Generalitat Valenciana, institucionalitzat per la Llei Orgànica 5/1982, de 1.r de juliol, que aprova l'Estatut d'Autonomia de la Generalitat Valenciana.
Article segon.-El Consell, declarat per l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana com a òrgan col·legiat del Govern Valencià, ostenta la potestat executiva, reglamentària i exercirà les competències que li són pròpies dins el seu àmbit territorial.
Article tercer.-El valencià i el castellà són les llengües oficials del Consell de la Generalitat Valenciana.
Article quart.-Els òrgans de Govern i Administració del Consell de la Generalitat Valenciana són: el President, el Ple del Consell i els Consellers.
TITOL PRIMER
ORGANITZACIÓ DEL CONSELL
DE LA GENERALITAT VALENCIANA
SECCIÓ PRIMERA
De la Presidència del Consell
Article cinquè.-Serà President del Consell el President de la Generalitat Valenciana, elegit per les Corts Valencianes entre els seus membres i nomenat pel Rei, i ostentarà la més alta representació de la Comunitat Valenciana i l'ordinària de l'Estat.
Article sisé.-El President és responsable políticament davant les Corts Valencianes, les quals poden exigir la responsabilitat del Govern Valencià conformement a les normes establertes en els articles setze, punts dos i divuit, de la Llei Orgànica, 5/1982, de 1.r de juliol.
Article seté.-Correspon al President del Consell de la Generalitat Valenciana:
1. Dirigir l'acció del Govern Valencià.
2. Coordinar funcions.
3. Subscriure convenis de col·laboració i prestació de serveis en matèria d'exclusiva competència seua, amb l'Estat, i sotmetre'n l'aprovació a les Corts Valencianes.
4. Sol·licitar autorització prèvia i sotmetre a l'aprovació de les Corts Valencianes els convenis de cooperació i prestació de serveis en matèria d'exclusiva competència seua amb altres Comunitats Autònomes.
5. Sol·licitar de l'Estat transferències o delegacions de competències no incloses en l'Estatut d'Autonomia, d'acord amb l'article cinquanta, apartat segon, de la Constitució.
6. Sol·licitar transferències o delegacions de competències no incloses en l'article cent quaranta-nou, u, de la Constitució, i no assumides per la Generalitat Valenciana mitjançant l'Estatut d'Autonomia.
7. Exercir les competències relatives al règim de funcionaris públics i totes les que, referents a la funció pública, li siguen atribuïdes en el futur.
8. Regular el règim laboral del personal contractat que preste serveis en les Institucions de la Generalitat Valenciana. Ostentar la representació del Consell a tots els efectes en matèria de relacions laborals amb el personal no funcionari del Consell.
9. Fomentar les peculiaritats del poble valencià i sol·licitar la participació dels valencians en la vida política, econòmica, cultural i social.
10. Convocar, presidir, dirigir els debats i alçar les sessions del Ple del Consell.
11. Nomenar i separar els Consellers en la titularitat de les distintes Conselleries.
12. Assignar competències a cada Conselleria.
13. Delegar en els Consellers les competències que li corresponguen com a President del Ple del Consell.
14. Delegar en els inferiors jeràrquics competències que corresponguen a la Presidència del Consell, d'acord amb les pautes establertes en l'article 22 de la Llei de règimen Jurídic de l'Administració de l'Estat.
15. Assignar funcions als Consellers per tal que les exercesquen mitjançant els serveis de cada Conselleria.
16. Nomenar i separar les Autoritats efectes al seu Departament.
17. Establir l'estructura orgànica de la Presidència i de tots els seus serveis, i exercir-ne la iniciativa, la direcció i la inspecció, i la dels Organismes Autònoms que en depenguen.
18. Establir el règim de recompenses pròpies de l'Ens Autonòmic i distincions que corresponguen a alts càrrecs, funcionaris públics i a la resta del personal que presten serveis en la Generalitat Valenciana.
19. Proposar a les Corts Valencianes la creació, modificació o supressió de Conselleries, conformement al que disposa l'article desset, dos, de la Llei Orgànica 5/1982, de 1.r de juliol.
20. Designar representant del Consell de la Generalitat Valenciana en el Patronat de la Corona d'Aragó.
21. Ordenar, quan s'escaiga, la publicació d'acord al «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
SECCIÓ SEGONA
Composició i competència del Ple del Consell
Article vuité.-El Ple del Consell estarà format pels Consellers, segons que estableix la disposició transitòria 3.ª apartat 2.n, de la Llei Orgànica 5/1982, de 1.r de juliol, i serà presidit pel President de la Generalitat.
Els membres no en seran més de dotze amb funcions executives, a més del President, el qual podrà nomenar un Vicepresident entre els Consellers.
Article nové.-Transcorregut el període transitori, una Llei de-les Corts Valencianes establirà la composició i les funcions del Consell, d'acord amb les previsions de l'article 17, 2, de l'Estatut d'Autonomia.
Article deu.-Al President del Consell correspon, a més de convocar, presidir, dirigir els debats i cloure les sessions del Ple del Consell, delegar la Presidència en un dels Consellers per tal que siga exercida en els termes que li és pròpia.
Article onze.-L'acció de l'administració exercida pel Ple del Consell i cadascun dels membres, serà exercida sota el control de les Corts Valencianes.
Article dotze.-El Ple del Consell i els seus membres respondran políticament i de forma solidària davant les Corts Valencianes, sense perjudici de la responsabilitat directa dels seus membres per causa de la seua gestió, inclòs la penal, que serà exigida a proposta de les Corts Valencianes davant el Tribunal de Justícia Valencià.
Article tretze.-Es reunirà a requeriment del President, i se'n regularà el procediment conformement als preceptes establerts als articles nou al quinze, inclosos, de la Llei de Procediment Administratiu.
Article catorze.-Les convocatòries de les reunions i Ordre del Dia corresponent seran establerts pel President, i distribuïda als membres del Consell pels serveis de la Presidència amb quaranta-vuit hores, com a mínim, d'antelació a la reunió.
Aquest termini entre la convocatòria i la celebració de les reunions podrà ser reduït en casos d'urgència apreciada pel President, per iniciativa pròpia o en base a les motivacions exposades pels Consellers.
Article quinze.-L'Ordre del Dia serà establert enumerant els temes que corresponguen a cada Conselleria segons l'ordre de creació en aquest Reglament, excepte quan la importància o la urgència dels temes aconsellen una alteració, que haurà de ser apreciada pel President i incorporada a l'Ordre del Dia. També podrà ser modificat, i per les mateixes raons, si això ho aprova el Consell com a qüestió prèvia, reunit en sessió de treball.
Article setze.-El acords del Ple del Consell s'aprovaran per acord majoritari dels Consellers presents.
Article desset.-Les deliberacions del Consell seran secretes, llevat dels casos en que excepcionalment es decidesca el contrari, i els acords obligaran a tots els Consellers, els quals en seran solidaris.
Article divuit.-Correspon al Ple del Consell l'exercici de les competències següents:
1. Proposar a les Corts Valencianes la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
2. Interposar recurs d'inconstitucionalitat i plantejar conflictes de competències.
3. Proposat a les Corts Valencianes els projectes de Llei que elles, hagen de tramitar.
4. Proposar a les Corts Valencianes la celebració de sessions extraordinàries.
5. Deliberar sobre la presentació del President del Consell a les Corts Valencianes de la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de Llei.
6. Aprovar el Pla General d'actuació del Consell i les directrius que han de presidir les tasques encomanades a cada Conselleria. Elaborar el pressupost de la Generalitat Valenciana anualment i sotmetre'l a les Corts Valencianes per a aprovar-lo, almenys dos mesos abans de l'inici de l'exercici corresponent.
7. Donar la conformitat a les Corts Valencianes per a tota proposició o esmena que supose un augment dels crédits o una minva dels ingressos pressupostaris.
8. Emetre deute públic per a despeses d'inversió mitjançant acord de les Corts Valencianes.
9. Constituir Entitats i Organismes per a fomentar la plena ocupació i el desenvolupament económico-social.
10. Arribar a acords de compensació amb l'Estat per l'eventual supressió o modificació dels tributs cedits a la Generalitat Valenciana, a que fa referència l'article cinquanta-dos de la Llei Orgànica 5/1982, de l.r de juliol.
11. Arribar a acords amb l'Estat per a l'eventual supressió o modificació dels tributs cedits a la Generalitat Valenciana, a què fa referència el punt anterior, per tal que els tramita el Govern com a projecte de Llei.
12. Sol·licitar a les Corts Valencianes, a través del President del Consell i en els termes legalment establerts, l'autorització, si fos el cas i l'aprovació dels convenis que s'acorden amb l'Estat i amb altres Comunitats Autònomes, en matèria de la seua competència.
13. Instar del President del Consell l'exercici de les facultats a qui fa referència l'article quaranta-tres de la Llei Orgànica 5/1982, de 1.r de juliol, i que recull l'article seté, punts cinc i sis, d'aquest Reglament.
14. Aprovar el Reglament de Règim Intern propi.
15. Aprovar el nomenament d'Alts Càrrecs de les a que fa referència l'article 32 el Reglament de Règim Intern de distintes Conselleries d'aquest Reglament, i cada Conselleria.
16. Conéixer del Consell.
17. Resoldre sobre Lleis, els Reglaments Conselleries.
18. Reglamentar o inspeccionar el funcionament de les Diputacions Provincials, en tant que executen competències delegades per la Comunitat Valenciana.
19. Exercir les competències que li assignen per Llei les Corts Valencianes, per tal de coordinar les funcions pròpies de les Diputacions Provincials que siguen d'interés general comunitari, dins les fórmules de coordinació i regulació que establesca l'òrgan legislatiu.
20. Proposar les persones que hagen de formar part dels òrgans de l'Administració de les Empreses Públiques de titularitat estatal implantades en l'àmbit territorial de la Generalitat Valenciana.
21. Coadjuvar a l'organització dels Tribunals Consuetudinaris i tradicionals, especialment el Tribunal de les Aigües de l'Horta de València, i a la instal·lació dels Jutjats, sotmetent-se, en tot cas, al que disposa la Llei Orgànica del Poder Judicial.
22. Proposar a l'òrgan competent la convocatòria de concursos i oposicions per a cobrir les places vacants de Magistrats, Jutges, Secretaris Judicials i altre personal al servei de l'Administració de Justícia.
23. Impulsar d'Autonomia Municipal, amb la possibilitat de delegar funcions i competències en aquells Ajuntaments que, pels seus mitjans, puguen assumir-los.
SECCIÓ TERCERA
De la Conselleria i dels Consellers
Article denou.-El President de la Generalitat crearà les titularitats que jutge convenients dins els termes marcats per l'article desset, dos, de la Llei Orgànica 5/1982, de l.r de juliol, en la forma que acorden les Corts Valencianes. Inicialment es constitueixen els departaments següents, amb caràcter executiu:
- Presidència.
- Hisenda.
- Governació.
- Obres Públiques i Urbanisme.
- Cultura, Educació i Ciència.
- Sanitat, Treball i Seguretat Social.
- Indústria i Comerç.
- Agricultura, Pesca i Alimentació.
- Transports i Turisme.
Article vint.- Correspon a cada Conseller:
1 . Prendre possessió del càrrec, davant el President del Consell, en les quaranta-vuit hores següents a la publicacions del nomenament en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
2. Assistir a les reunions del Ple del Consell.
3. Redactar el Reglament de règimen Intern de la Conselleria respectiva i sotmetre'l a l'aprovació del Ple del Consell.
4. Proposar al Ple del Consell el nomenament i la separació dels Alts Càrrecs del seu departament.
5. Elaborar el programa d'actuació en l'àmbit de la seua competència i el pressupost anual necessari per a dur-lo a cap, amb caràcter d'avantprojecte de pressupost de despeses de la Conselleria, degudament documentat i ajustat a les Lleis que hi siguen aplicables i a les directrius aprovades pel Ple del Consell, i sotmetre'l a l'aprovació d'aquest amb una antelació mínima de dos mesos a la data en què haja de redactar-se el pressupost general la Generalitat Valenciana.
6. Nomenar, mitjançant Ordre del seu departament, els Alts Càrrecs de l'Administració de la Conselleria, amb categoria igual o inferior a la de Subdirector General, d'acord amb l'estructura orgànica de cada Consellería i amb el que estableix l'article trenta-tres d'aquest Reglament.
7. Exercir la iniciativa, la direcció i la inspecció de tots els serveis del seu departament, i l'alta inspecció i altres funcions que li corresponguen respecte dels Organismes Autònoms que hi siquen adscrits.
8. Resoldre en última instància, dins la via administrativa, els recursos promoguts contra les resolucions dels Organismes i autoritats del departament.
9. Proposar a la Presidència, i atorgar, si fos el cas les recompenses escaients respecte de tot el personal del seu departament, i exercir la potestat disciplinària i correctiva en matèries pròpies del departament, d'acord amb les disposicions vigents.
10. Resoldre les diferències sorgides entre Autoritats administratives dependents de la seua Conselleria, i suscitar conflictes d'atribucions amb altres Conselleries.
11. Signar, en nom de la Generalitat Valenciana, els contractes relatius a assumptes propis de la seua Conselleria.
12. Redactar i sotmetre al Ple del Consell una memòria anual justificativa de la gestió de la seua Consellería, degudament detallada en tot allò que fa a les unitats de treball concretes en què s'haja dut
13. - Qualsevol altra comesa que li assignen les Ll El Reglament, el Ple del Consell o el President.
Article vint-i-u- Dins l'estructura orgànica de cada Conselleria, cada Conseller proposarà a Ple el nomenament de Secretari General Tècnic i Directors Generals, acomodant-se a les necessitats dels centres directius que calga establir per a la gestió de les competències.
SECCIÓ QUARTA
Dels Subsecretaris
Article vint-i-dos.-Els Consellers proposaran al Ple el nomenament de Subsecretaris de cada departament, per a atendre els serveis i en base a les àrees de competències encomanades a cada Conselleria.
Són funcions dels Subsecretaris, entre altres que els encomane el Conseller, les referents a la inspecció de tots els serveis de la Conselleria i la d'ostentar l'altra direcció de tot el personal.
SECCIÓ CINQUENA
Dels Directors Generals
Article vin-i-tres.-Els Directors Generals són els Caps del Centre Directiu que els siga encomanat, i desplegaran les funcions següents:
1. Disposar tot allò que ateny al règimen intern dels serveis generals de la Conselleria, i resoldre els expedients respectius, sempre que no siguen facultat privativa del Conseller o del Subsecretari.
2. Dirigir i gestionar els serveis i resoldre els assumptes que el Conseller els encomane.
3. Vigilar i fiscalitzar totes les dependències al seu càrrec.
4. Proposar al Conseller la resolució que jutge convenient en assumptes que siguen de la seua competència i la tramitació dels quals corresponga a la Direcció General.
5. Establir el règim intern de les oficines que depenguen d'ells.
6. Elevar anualment al Conseller un informe sobre
funcionament, el cost i el rendiment dels serveis al seu càrrec, proposant-hi les modificacions que determinen les Lleis, els Reglaments o el Conseller.
Article vint-i-quatre.-Amb caràcter de Direcció General, totes les Conselleries crearan una Secretaria General Tècnica que realitzarà estudis i reunirà documentació sobre matèries pròpies de cada Conselleria, especialment referents a:
1. Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la Conselleria.
2. Prestar assistència Tècnica al Conseller, als Directors Generals, en tot allò que li siga requerit.
3. Informar al personal directiu de cada Conselleria de la Procedència legal i la viabilitat econòmica dels programes d'actuació.
4. Informar dels assumptes que cada Conseller haja de sotmetre al Ple del Consell o al President.
5. Proposar la reforma que comporte la millora i el perfeccionament dels serveis dels distints centres de la Conselleria, i preparar tot alió que es refereix a l'organització i mètode de treball, atenent principalment als costos i rendiments.
6. Proposar normes generals sobre adquisició de material i les disposicions que afecten al funcionament dels serveis.
7. Preparar compilaciones de les disposicions vigents que afecten al Consell, Proposar les refundicions i revisions de textos legals que considere oportunes i tenir cura de les publicacions tècniques, periòdiques o no, de cada Conselleria.
8. Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre les matèries de competència del Consell, en allò que efecte a cada Conselleria, en col·laboració amb l'Institut Nacional d'Estadística o altres organismes que es considere convenient.
9. Tramitar els ascensos, destins, excedències, jubilacions i permisos dels funcionaris públics i la resta del personal que preste serveis a la Conselleria, d'acord amb les disposicions legals i les reglamentàries incloses en aquest Reglament.
SECCIÓ SISENA
Dels Subdirectors Generals
Article vint-i-cinc. -Quan la complexitat dels Centres Directius ho requeresquen, podran designar-se Subdirectors Generals per a cooperar en la direcció, la gestió i el control dels serveis.
Article vint-i-sis. -Els Subdirectors Generals actuaran sota la dependència inmediata dels Directors Generals.
Article virit-i-set. -Correspon als Subdirectors Generals les competències següents:
1. Representar i substituir el Director General de qui depenguen, per delegació d'aquest.
2. Cooperar amb els Directors Generals corresponents en les funcions que els siguen assignades a cada Conselleria, dins els límits i competències que els són atribuïts.
3. Les que els assignen les Lleis, els Reglaments, els Consellers i els Directors Generals de qui depenguen.
TITOL II
SECCIÓ SETENA
Règim Jurídic i Procediment Administratiu
Article vint-1-vuit.- Els actes dels òrgans del Consell de la Generalitat Valenciana s'ajustaran a aquest Reglament, i en els aspectes no prevists s'aplicarà la Llei de Règim Jurídic de l'Administració de l'Estat, de vint-i-sis de juliol de 1957; la de Procediment Administratiu de 1958 i la resta de disposicions generals de l'Administració de l'Estat aplicables a les matèries específiques assignades a la Generalitat Valenciana i que hagen de ser exercides pel Consell, en virtut de les disposicions de la Llei Orgànica 5/1982, de 1.1 de juliol.
Article vint-i-nou. -Prendran forma de Decrets les disposicions generals emanades del Ple del Consell.
Article trenta. -Els Consellers seran nomenats per Decrets de la Presidència del Consell.
Article trenta-u. -Prendran forma l'ordre les disposicions dictades per cada Conseller en l'àmbit de la seua competència.
Article trenta-dos. -Els Alts Càrrecs de l'Administració del Consell seran nomenats per Decret del Ple, en tenint com a tals els Subsecretaris, Directors Generals Tècnics i la resta de càrrecs.
Article trenta-tres. -La resta de càrrecs de l'Administració de les Conselleries seran nomenats per Ordre del Conseller corresponent.
Article trenta-quatre. -Totes les normes, disposicions i actes emanats del Govern Valencià que, per la seua naturalesa ho requeresquen, seran publicats al «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
Article trenta-cinc. -Pel que fa a la publicació al «Butlletí Oficial de l'Estad», s'aplicaran les disposicions de la norma estatal corresponent.
Article trenta-sis. - Contra les resolucions administratives emanades dels òrgans de les Conselleries de nivell inferior a Conseller, podrà interposar-se un únic recurs d'alçada en els termes i terminis establerts en l'article cent vint-i-dos, i següents, de la Llei de Procediment Administratiu, davant el Conseller. La resolució d'aquest esgotarà la via administrativa.
Article trenta-set. -Contra les disposicions administratives dels Consellers, podrà interposar-se recurs d'alçada davant el Ple del Consell, en els termes i terminis establerts en l'article cent vint-i-dos, i següents, de la Llei de Procediment administratiu, llevat de les resolucions dictades en recursos d'alçada a què fa referència l'apartat anterior.
Article trent-vuit.- Els actes i resolucions del Ple del Consell i del seu President no són recurribles per via administrativa.
Article trenta-nou. -A cada centre administratiu hi haurà un Registre d'Entrada i un altre d'Eixida.
Article quaranta.-Si els centres administratius d'una mateixa Conselleria fossen ubicats en seus físicament diferents, cadascuna tindrà registres propis i caldrà remetre els documents al lloc on haja de conéixer-se la qüestió plantejada, en les vint-i-quatre hores següents a la recepció. La tramesa s'haurà de fer mitjançant nota interior signada pel Cap del Registre d'Entrada.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera.- Aquest Reglament té caràcter provisional i es considerarà automàticament derogat tot allò que hi contradiga les disposicions legals de l'estat que siguen aplicables en l'àmbit de la Generalitat Valenciana o les Lleis de les Corts Valencianes.
Segona.- En les circumstàncies a què fa referència l'article anterior, l'òrgan competent proposarà la modificació dels aspectes afectats en aquest Reglament i l'adaptació a les disposicions de rang legal superior.
DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Queda derogat el Reglament de Règim Interior del Consell del País Valencià, de 17 de maig de 1978.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entra en vigor el mateix dia en què siga publicat al «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea