diari

Llei de la Generalitat Valenciana 2/1984, de 10 de maig, de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 162 de 17.05.1984) Ref. Base de dades 0276/1984

Llei de la Generalitat Valenciana 2/1984, de 10 de maig, de l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
En les últimas dècades, la indústria valenciana, i en concret la Petita i Mitjana Indústria, ha estat sotmesa a una sèrie de canvis profunds i complexos.
Per una banda, el progrés tècnic està evolucionant amb gran rapidesa. Unes vegades com a resposta a determinats canvis, com la variació en els preus relatius del treball, capital, energía i matèries primeres, altres com a factor transformador i decisiu en la creació o expansió de determinades activitats, com és el cas de l'electronica i la nova tecnología que introdueix en els sectors que la incorporen.
Per una altra banda, s'han ampliat considerablement els mercats, com a conseqüència de l'augment del poder de compra de noves capes socials i per l'augment dels intercanvis a nivell internacional. La qual cosa ha dut a una dura competència no sols en preu, sinó també en la varietat i diversitat dels productes oferts, la qualitat i disseny.
Per últim, la persistència de la inflació i la caiguda de taxes de creixement que caracteritzen l’actual crisi econòmica està tenint igualment importants repercussions sobre l'estructura industrial.
La posició de la indústria valenciana per a ajustar-se a aquestes mutacions està subjecta a forts condicionants derivats de la desigual adaptació a nivell regional i sectorial que s'observa als distints països occidentals.
La Comunitat Valenciana és una regió econòmica intermèdia, a mig comí entre les regions espanyoles en desenvolupament i les plenament desenvolupades, i, per tant, posseeix una capacitat d'adaptació limitada al seu nivell de desenvolupament i a la seua posició relativa respecte a la resta de les regions. A més, la base industrial es recalza predominantment en la Petita i Mitjana Indústria que compta amb una sèrie de desavantatges quant a assistència tècnica, informació, capacitat financera, investigació i formació.
Durant els anys de l'auge econòmic internacional i espanyol, la indústria valenciana anà adaptant-se amb major o menor fortuna a aquestes transformacions de forma espontània. En gran mesura els ajustaments es realitzaren a través de les lleis del mercat. Pero en l'actualitat, la rapidesa i complexitat dels canvis, la incidència de la crisi econòmica i, sobretot, els condicionants espacials i sectorials situen la indústria valenciana davant de dificultats que no sempre pot superar sense un recolzament exterior. Per això cada vegada es fa més imprescindible que la Generalitat Valenciana adopte mesures destinades a contribuir al procés d'adaptació.
Per això es crea l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria, com un instrument l'objectiu principal del qual és el de contribuir a la consecució d'una indústria valenciana competitiva, de forma que assegure la defensa dels llocs de treball i la creació d'altres nous sobre bases de futur. Es tracta d'afavorir els ajustaments, la reconversió i el desenvolupament de la Petita i Mitjana Indústria, fomentar la cooperació entre empreses, millorar-ne la productivitat, ajudar la incorporació de les tecnologies més avançades ,del disseny industrial i recalzar la creació de noves línies de producció.
L'actuació de l'Institut, a banda de l'àmbit estrictament industrial, es dirigirà cap a altres activitats que pel caràcter estratègic tenen una influència directa i multiplicadora sobre el sector industrial. En aquest sentit, l'Institut potenciarà una xarxa de serveis (empreses d'organització, enginyeria. disseny, comercialitzadores, informació mercadologica, tècnica i similars) que done resposta adequada a les demandes de la indústria valenciana, en especial a la de petita i mitjana grandària. Així mateix dedicarà una atenció específica a la comercialització dels productes industrials i a la introducció de les noves tecnologies en el camp de la informàtica i robotica. Per altra banda, recolzarà el desenvolupament de l'artesania, no sols pel seu valor intrínsec sinó també com a sector de col·laboració i amb la perspectiva que en alguns casos puga aconseguir-se una semiindustrialització dels processos productius.
Finalment, en determinats casos a l'Institut correspondrà instrumentar els recolzaments financers i d'altra índole que la Generalitat Valenciana decidesca aplicar en la política sobre la Petita i Mitjana Indústria.
En atenció a aquests motius, a proposta del Consell i amb la preceptiva deliberació de les Corts Valencianes, en nom del Rei promulgue la següent:
LLEI DE L'INSTITUT DE LA PETITA I MITJANA INDUSTRIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA
TITOL UNIC
Article primer
Es crea l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana, com a organisme autònom adscrit a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme, que tindrà al seu càrrec les funcions i activitats establertes en la present Llei.
Article segon
L'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana és una Entitat de Dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb autonomia econòmica i administrativa per a la realització dels seus fins, així com per a la gestió del seu patrimoni.
Article tercer
L'Institut tindrà al seu càrrec l'impuls i execució de la política del Consell de la Generalitat Valenciana en relació amb la petita i mitjana empresa industrial.
Dins d'aquest marc, serà objectiu fonamental de l'Institut la promoció, desenvolupament i millora de la petita i mitjana empresa industrial valenciana, dirigint les seues actuacions de forma especial a:
a) Facilitar i estimular l'adaptació de les petites i mitjanes empreses industrials a l'evolució tecnològica i a les exigències del mercat.
b) Potenciar la reorganització, reconversió i modernització de les petites i mitjanes empreses industrials, així com impulsar la creació i implantació de noves indústries, prestant particular atenció al desenvolupament tecnològic i comercialització.
c) Fomentar i recalzar les actuacions conjuntes de cooperació, concentració o fusió entre empreses que propicien una millora en la competitivitat industrial valenciana.
d) Promoure i prestar els serveis que contribuesquen a una millor gestió de la petita i mitjana empresa industrial valenciana.
e) Qualsevol altra actuació que servesca per al desenvolupament, modernització i millora de la petita i mitjana empresa industrial valenciana.
Article quart
1. Per a la consecució d'aquests fins, l'Institut podrà realitzar les següents funcions:
Primer.-Establir i promoure un sistema d'assistència tècnica i assessorament a les empreses.
Segon.-Difondre entre les petites i mitjanes empreses la informació que puga ser-los útil als distints camps de la seua activitat.
Tercer.-Realització i promoció de cursos, seminaris, jornadas i concessió de beques i similars, dirigits a la formació i reciclatge del personal de les petites i mitjanes empreses.
Quart.-Realització d'estudis i activitats en la línia de millorar el coneixement de la problemàtica de l'empresa valenciana.
Cinqué.-Facilitar i contribuir al finançament de la petita i mitjana empresa valenciana mitjançant:
a) Tot tipus d'activitats encaminades a establir nous canals de finançament o garantia.
b) Participar amb caràcter transitori o permanent en el capital d'aquelles societats que contribuesquen al compliment dels fins de l'Institut.
c) Realitzar operacions de prèstec a favor de les societats en el capital de les quals participe i prestar aval o garantía sobre els prèstecs que puguen rebre les esmentades societats.
d) Constituir o participar en la posada en marxa de noves societats.
Sisé.-Qualsevol altra funció destinada al compliment dels fins assenyalats a l'article anterior.
2. En la realització de les funcions establertes als punts Primer, Segon, Tercer i Quart del present article, l'Institut podrà comptar, especialment i entre altres, amb la col·laboració de les Universitats, Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, Col·legis Professionals,
Organitzacions Empresarials i Sindicats.
Article cinqué
1. L'estructura bàsica de l'Institut estarà constituïda pels següents òrgans:
1.-El Comité de Direcció.
2.-El Secretari General.
3.-Els Serveis Tècnics.
4.-El Consell Assessor.
2. El Comité de Direcció és l'òrgan suprem de Govern de l'Institut i li corresponen amb caràcter general les facultats de direcció, control i supervisió d'aquest.
El Secretari General tindrà al seu càrrec l'execució i gestió de les activitats de l'Institut, d'acord amb les directrius i línies generals assenyalades pel Comité de Direcció. Serà nomenat pel Consell, a proposta del Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme.
Del Secretari General dependran com a òrgan de treball els Serveis Tècnics.
El Consell Assessor és l'òrgan de caràcter consultiu de l'Institut.
3. El Comité de Direcció estarà compost pels següents membres:
-El President, que serà amb caràcter nat el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme.
-El Vice-president, que serà amb caràcter nat Director General d’Indústria i Energia.
-Fins a un màxim de cinc vocals designats pel Conseller d' Indústria, Comerç i Turisme , de la designació del qual es retrà compte a la Comissió corresponent de les Corts.
-Actuarà com a Secretari el Secretari General de l'Institut.
4. La composició i funcions del Consell Assessor es determinarà al Reglament Orgànic de l'Institut. Del nomenament dels seus membres se n'assabentarà la Comissió corresponent de les Corts.
L'estructura i funcions dels Serveis Tècnics s'establiran al Reglament Orgànic de l'Institut.
5. El règim d'acords dels Organs Col·legiats de l'Institut serà l'establert en la Llei de Procediment Administratiu.
Article sisé
Seran recursos de l'Institut els següents:
1. Les consignacions previstes en els Pressupostos Generals de la Generalitat Valenciana, àdhuc les establertes als programes d'inversions públiques.
2. Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats i Institucions tant públiques com privades.
3. Les rendes i productes que generen els béns i valors que integren el patrimoni de l'Institut.
4. Els ingressos procedents dels serveis realitzats per l'Institut.
5. Qualssevol altres recursos que puguen atribuir-se li.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per a realitzar les transferències de crèdit que siguen necessàries amb l'objecte d'aplicar a l'Institut el total de les consignacions pressupostàries previstes per a l'exercici 1984 en el programa 239 Petita i Mitjana Empresa, mitjançant baixa en la secció II, servei 03 dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Segona
La present Llei entrarà en vigor al dia següent de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, a 10 de maig de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea