diari

Decret de 20 de desembre de 1982, de creació de l'Institut per a la Promoció de les Energies Alternatives i l'Estalvi Energètic.

(DOGV núm. 90 de 30.12.1982) Ref. Base de dades 0280/1982

Decret de 20 de desembre de 1982, de creació de l'Institut per a la Promoció de les Energies Alternatives i l'Estalvi Energètic.
La crisi energètica existent obliga necessàriament a la recerca de noves fonts d'energia con la solar, la fototérmica, l'eòlica, la de biomassa i d'altres. A la Comunitat Valenciana algunes d'aquestes energies presenten ja grans possibilitats de futur, cosa que permetrà una diversificació de les fonts energètiques i, alhora, un considerable estalvi d'energia.
Per tal de canalitzar, promoure i coordinar els esforços en matèria tan important, hem cregut escaient crear, dependent de la Conselleria d'Indústria i Comerç, un Institut on queden centralitzades les funcions susdites.
Per això, a proposta del Conseller d'Indústria i Comerç, i prèvia deliberació del Ple del Consell en la reunió del dia 20 de desembre de 1982,
DECRETE
Article 1.r. Es crea, dependent de la Conselleria d'Indústria i Comerç, l'Institut per a la Promoció de les Energies Alternatives i l'Estalvi Energètic (I.P.E.A.E.E,.).
L'Institut esmentat estarà adscrit administrativament a la Direcció General de Política Industrial, Tecnològica Energètica.
Article 2.n Seran funcions de l'Institut:
a) La constitució d'un Centre de Documentació i Banc de Dades sobre energies alternatives i estalvi energètic.
b) La realització directa, o per via de cooperació, d'informes, programes, investigacions i altres estudis referents al camp de les energies alternatives i l'estalvi energètic dins la Comunitat Valenciana. Amb tal motiu dotarà i canalitzarà subvencions o ajuts d'organismes, tant públics com privats, tendents a un major concixement, utilització i aprofitament de les nostres possibilitats en matèria d'energies alternatives i estalvi energètic.
e) Establir relacions de cooperació amb institucions, dins i fora de la Comunitat Valenciana, públiques o privades, en matèria d'energies alternatives i estalvi energètic.
d) Promocionar i difondre entre els usuaris, dins l'àmbit de la Comunitat Valenciana, els mètodes i tècniques tendents tant a L'aprofitament de noves energies com a l'estalvi energètic, i canalitzar i gestionar, si s'escau, els ajuts i avantatges que qualsevol organisme públic tinga establerts o puga establir.
e) La realització de totes aquelles activitats que en general, directament o indirecta, es relacionen amb les funcions esmentades als punts anteriors.
Article 3.r El Conseller d'Indústria i Comerç dictarà les disposicions necessàries per a posar en funcionament l'Institut i, d'aquest Decret.
València, 20 de desembre de 1982.
en general per a l'aplicació i desplegament
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Indústria i Comerç,
SEGUNDO BRU I PARRA

linea