diari

CORRECCIó d'errors de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 2657, de 31.12.95).

(DOGV núm. 2689 de 15.02.1996) Ref. Base de dades 0280/1996

CORRECCIó d'errors de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 2657, de 31.12.95).
S'han observat diversos errors en el text de la llei esmentada, i és per això que fem les correccions pertinents.
En la pàgina 17.560, en el preàmbul, en la versió en castellà, en el paràgraf tercer, on diu: «...es más correcta desde una punto de vista técnico-jurídico...»; ha de dir: «...es más correcta desde un punto de vista técnico-jurídico...».
En la pàgina 17.564, en l'article onze, en la versió en castellà, en el punt 1, on diu: «1. La competencia para acordar la enajenación corresponde al consellet de Economía y Hacienda...»; ha de dir: «1. La competencia para acordar la enajenación corresponde al conseller de Economía y Hacienda...».
En la pàgina 17.569, en les dues versions, en l'article vint-i-set, punt 2, apartat b), paràgraf tercer tercer, on diu: « Quan exercisca les funcions previstes en el punt 2 d'aquest article... »; ha de dir: « Quan exercisca les funcions previstes en la lletra b) del punt 2 d'aquest article... ».
En la pàgina 17.570, en les dues versions, en l'article vint-i-set, en el punt 6, lletra g), on diu: «g) Qualsevol altre recurs en les lletres anteriors.»; ha de dir: «g) Qualsevol altre recurs no previst en les lletres anteriors.»
En la pàgina 17.571, en la versió en castellà, en l'article trenta, en el primer paràgraf, on diu: «Los apartados unos y tres del artículo 15...»; ha de dir: «Los apartados uno y tres del artículo 15...»
En la mateixa pàgina i en la mateixa versión en la disposició final única, on diu: «La presente Ley entrará el día siguiente...»; ha de dir: «La presente ley entrará en vigor el día siguiente...»

linea