diari

ORDRE de 16 de gener de 1995, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableixen directrius en matèria d'obra benèfico-social de les caixes d'estalvis.

(DOGV núm. 2446 de 09.02.1995) Ref. Base de dades 0291/1995

ORDRE de 16 de gener de 1995, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableixen directrius en matèria d'obra benèfico-social de les caixes d'estalvis.
L'article 51 de la Llei 1/1990, de 22 de febrer, sobre Caixes d'Estalvis, que disposa que la Conselleria d'Economia i Hisenda establirà les directrius en matèria d'obra social, indicant-ne les mancances i les prioritats, d'entre les quals les caixes tindran llibertat d'elecció. Així mateix, el Decret 215/1993, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula l'obra benèfico-social de les caixes d'estalvis amb domicili social en la Comunitat Valenciana, al·ludeix, en l'article 19.1, a les directrius en matèria d'obra social, i assenyala que aquestes es fixaran d'acord amb les línies d'actuació previstes en la programació econòmica i social del Govern Valencià.
L'establiment de directrius administratives en matèria d'obra social respon a la desitjable coordinació de les actuacions de les caixes d'estalvis en aquest camp amb els objectius que orienten el marc estratègic d'actuació de la Generalitat buscant-ne la complementarietat, evitant-hi duplicitats i encobriments, i per tant, optimitzant els esforços i els recursos econòmics aplicats a la cobertura d'aquestes demandes socials.
Amb aquesta finalitat s'elaborà l'Ordre de 31 de gener de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es desplegava aquest mandat legal, establint un programa d'actuacions prioritàries dins les finalitats legalment establertes per a l'obra benèfico-social i determinant els recursos que les caixes d'estalvis havien d'afectar a aquests fins.
Aquesta ordre, que deroga i substitueix aquella, aporta com a novetat una redefinició del volum de recursos que han de destinar-se al programa d'actuacions prioritàries, mantenint un sistema neutral que no incidesca sobre l'obra establerta actualment. Amb la modificació introduïda es pretén assegurar un creixement real dels recursos assignats a aquestes actuacions, garantint, com a mínim, el nivell aconseguit en l'exercici anterior, el qual anirà incrementant-se a mesura que augmenten els fons destinats a l'obra benèfico-social.
Per això, i basant-me en la facultat conferida en la disposició final primera del Decret 215/1993, de 23 de novembre,
Primer
Aquesta ordre s'aplicarà a les caixes d'estalvis amb domicili social en la Comunitat Valenciana i respecte a les actuacions emmarcades en l'àmbit territorial d'aquesta Comunitat.
Segona
En cada pressupost anual s'aplicaran, com a mínim, a obres benèfico-socials incloses en el Programa d'Obres i Actuacions Prioritàries en Matèria d'Obra Social que figura com a annex d'aquesta ordre, la suma de:
a) Els recursos econòmics pressupostats en l'exercici anterior a aquests mateixos fins.
b) La part del pressupost per a l'obra benèfico-social corresponent al territori de la Comunitat Valenciana, en virtut del que preveu l'article 3 del Decret 215/1993, de 23 de novembre, del Govern Valencià, que excedesca de l'assignat en l'exercici anterior anterior a aquest àmbit territorial.
Tercera
Quan hi haja circumstàncies que impossibiliten el compliment del que disposa la norma anterior, les caixes d'estalvis podran sol·licitar de l'Institut Valencià de Finances l'exempció d'aquesta obligació, adjuntant la documentació necessària que justifique aquesta petició.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
A l'entrada en vigor d'aquesta ordre serà derogada l'Ordre de 31 de gener de 1994, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableixen directrius en matèria d'Obra Benèfico-Social de les Caixes d'Estalvis.
DISPOSICIó FINAL PRIMERA
Es faculta l'Institut Valencià de Finances per a adoptar les mesures necessàries i sol·licitar la informació que considere pertinent per a assegurar el compliment del que disposa aquesta ordre.
DISPOSICIó FINAL SEGONA
Aquesta ordre s'aplicarà a partir del pressupost per l'obra benèfico-social de l'exercici 1995, inclusivament.
València, 16 de gener de 1995
El conseller d'Economia i Hisenda,
AURELIO MARTíNEZ ESTÉVEZ
ANNEX
Programa d'Obres i Aactuacions Prioritàries en Matèria d'Obra Social
Es consideraran totes les actuacions, relacionades amb les finalitats pròpies de l'obra benèfico-social, previstes en la programació estratègica continguda en el programa econòmic valencià vigent; en particular, cal esmentar-ne les següents:
1. àrea cultural
1.1. Recuperació, rehabilitació i conservació del patrimoni històrico-artístic.
1.2. Protecció i restauració de l'entorn natural.
1.3. Suport a l'esport popular, autòcton i escolar.
2. àrea docent
2.1. Formació ocupacional.
2.2. Programes de formació en temes d'economia social i autoocupació.
2.3. Educació mediambiental.
2.4. Educació infantil i secundària.
2.5. Programes d'aprenentatge i perfeccionament d'idiomes en l'estranger i intercanvis juvenils.
3. àrea sanitària
3.1. Millora de la qualitat assistencial sanitària.
4. àrea assistencial
4.1. Serveis socials per a la tercera edat, discapacitats i menors.
4.2. Atenció i prevenció de la drogodependència.
4.3. Millora de la xarxa d'instal·lacions d'ús juvenil.
4.4. Ajuda a col·lectius marginats socialment.
5. àrea d'investigació
5.1. Ajudes a la investigació científica i tècnica, i a la innovació i difusió tecnològica.
5.2. Suport a la investigació sanitària.
6. Altres fins socials
6.1. Suport a les entitats d'economia social.
6.2. Suport a les Pimes, en matèria de foment de l'ocupació.
6.3. Participació en programes per a la integració laboral de joves.
6.4. Ajudes als programes de lluita contra la desocupació.

linea