diari

Decret 109/1983, de 12 de setembre, pel qual es desenvolupen les competències de la Generalitat Valenciana sobre Caixes d'Estalvis de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 122 de 22.09.1983) Ref. Base de dades 0329/1983

Decret 109/1983, de 12 de setembre, pel qual es desenvolupen les competències de la Generalitat Valenciana sobre Caixes d'Estalvis de la Comunitat Valenciana.
Tenint en compte la difícil situació per la qual travessa l'economia valenciana i l'específicitat dels problemes que l'afligeixen en el context de la situació econòmica espanyola
actual, el Govern Valencià està fermament decidit a exercir totes les competències que puguen possibilitar l'optima assignació dels recursos disponibles al territori de la Comunitat Valenciana.
A aquests efectes, l’ordenació de determinades accions en el mercat financer pot propiciar una assignació sectorial correcta de la destinació d'importants fluxos monetaris generats dins del nostre territori i efectes a la cobertura de necessitats dins d'aquest mateix territori.
L'article 34, 1, ap. sis, de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, per la qual s'aprova l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, atribueix a la Generalitat Valenciana la competència exclusiva sobre «Institucions de crèdit cooperatiu, públic i territorial i Caixes d'Estalvis», competència que ha d'exercitar-se d'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i la política de l'Estat, tenint en compte el que disposen els articles 38, 131 i 149, 1), apartats 11 i 13 de la Constitució.
Tenint en compte les disposicions vigents, a proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda, i després de la deliberació al Ple del Consell, en la reunió del dia 12 de setembre de 1983,
DECRETE:
Article primer.-Ambit d'aplicació.
Les disposicions d'aquest Decret afecfaran exclusivament les Caixes d'Estalvis el domicili social de les quals radique al territori de la Comunitat Valenciana.
Article segon.-Creació, fusió i dissolació de les Caixes d 'Estalvis.
1. Es competència discrecional de la Conselleria d'Economia i Hisenda, previ compliment dels tràmits escaients, autoritzar la creació de noves Caixes i la fusió de les ja existents, així com l'aprovació dels Estatuts i Reglaments corresponents, i se'n podrà ordenar la modificació quan no s'ajusten a les disposiciones legals vigents. A aquests efectes, en l'esmentat Departament hi haurà el Registre de Caixes d'Estalvis de la Comunitat Valenciana, on figuraran inscrites totes les Caixes d'Estalvis amb seu social al territori de la Comunitat Valenciana i al qual seran traslladades les variacions que es produesquen, sense perjudici de la comunicació al Registre Especial de Caixes Generals d'Estalvi Popular.
2. Els acrods de dissolució i liquidació de les Caixes d'Estalvis no tindran eficàcia fins que aquests acords, adoptats conformement amb l'ordenament vigent, no hagen estat ratificats per la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article tercer.-Expansió de les Caixes d'Estalvis.
La Conselleria d'Economia i Hisenda vigilarà el compliment de les normes vigents en matèria d'obertura de noves oficinas dins del territori de la Comunitat Valenciana, i podrà donar les autoritzacions escaients d'acord amb la legislació vigent en la matèria.
Article quart.-Estatuts i Organs de Govern.
1. La Conselleria d'Economia i Hisenda, d'acord amb el que preveu el Decret 2.290/77, de 27 d'agost, exercirà les facultats següents:
a) Aprovar qualsevol modificació en els Estatuts i els Reglaments, que hagués acordat l'Assemblea General.
b) Exercir, si fa al cas, el dret de veto al nomenament del Director General o assimilat i aprovar-ne la remoció, si procedira per ineficàcia en l'actuació o per qualsevol altra causa justa.
c) Resoldre definitivament, sense perjudici de les actuacions que posteriorment escaiguen, sobre la suspensió de l'executivitat dels acords del Consell d'Administració, efectuada pel Director General o assimilat.
d) Autoritzar la concessió de crèdits, avals o garanties per les Caixes d'Estalvis, així com les adquisicions per aquestes de béns o valors, ens els supòsits a què fa referència l'article 9 del Decret esmentat.
2. Les Caixes d'Estalvis esfaran obligades de comunicar a la Conselleria d'Economia i Hisenda, per a coneixement i constància i, si convé, als efectes previstos en l'apartat b) del punt anterior, els nomenaments, cessaments i reeleccions del Director General, o assimilat, i de tots els membres dels distints Organs de Govern. A aquests efectes, a l'esmentat Departament hi haurà un Registre d'Alts Càrrecs de les Caixes d'Estalvis, on seran traslladades les comunicacions oportunes, en le mateixa forma i terminis previstos en la normativa vigent, sense perjudici que aquell Departament faça seguir aquestes informacions al Banc d'Espanya.
3. Les convocatòries d'Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries seran publicades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i als perìodics de més circulació del territori on tinga la seu social, en la forma i el termini disposats per la normativa vigent.
Article cinqué.-Control de l'activitat.
1. La Conselleria d'Economia i Hisenda controlarà l'activitat crediticia i de gestió de les Caixes d'Estalvis, i vetlarà per l'observància de l'ordenament vigent, sense perjudici de les competències atribuides al Banc d'Espanya en matèria d'informació i inspecció.
2. Vetlarà especialment per l'observança de la normativa reguladora del programa que, amb caràcter general, regesca en matèria de regionalització d'inversions.
Article sisé.-Computabilitat d'inversions.
1. a) La Conselleria d'Economia i Hisenda podrà declarar l'aptitud de valors de renda fixa per tal de ser còmputables en el coeficient de fons públics de les Caixes d'Estalvis.
b) Les Caixes d'Estalvis compufaran en el seu coeficient de fons públics els valors a què fa referència l'article segon del Reial Decret 2.869/80, de 30 de desembre, o les normes que siguen dictades en el futur.
c) La subscripció de títols emesos per la Generalitat, per les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana, i els qualificats per la Generalitat, a què es refereix l'apartat a) anterior, tindrà caràcter prioritari, segons l'ordre esmentat, per a la inclusió en el coeficient de fons públics de les Caixes d'Estalvis, sense perjudici de la cobertura del percentatge de cèdules per a inversions.
d) La Conselleria d'Economia i Hisenda podrà qualificar les inversions que les Caixes d'Estalvis amb seu a la Comunitat Valenciana hauran de còmputar en el coeficient de préstecs de regulació especial que corresponga a recursos aliens captats en territoris valencians. Aquesta qualificació es farà d'acord amb la destinació del fons i les condicions establertes pel Decret 715/64, de 26 de març, i disposicions complementàries, o qualssevol que en el futur puguen dictar-s'hi.
En tot cas s'inclouran en el coeficient els recursos amb possibilitat de còmput, que les Caixes destinen a crèdits a l’exportació i al finançament de programes d'habitatges de protecció oficial.
2. Dins de les limitacions subjectives establertes a l'article 9.é del Reial Decret 2.290/77, de 27 d'agost, o que puguen establir-se en el futur, la Conselleria d'Economia i Hisenda podrà otorgar o denegar l'autorització per a les inversions en grans crèdits, participacions i operacions en què intervinguen o tinguen la signatura compromesa, alts càrrecs de les Caixes, o persones físiques o jurídiques a ellas vinculades.
Article seté.-Distribació de resultats.
Correspon a la Conselleria d'Economia i Hisenda:
1. Autoritzar la distribució de resultats aprovada en Assemblea General, i en particular:
a) Les dotacions pressupostàries anuals per a sosteniment de les obres benèfico-socials, pròpies o en col·laboració, establertes amb anterioritat.
b) Les assignacions per a la realització de noves obres benèfico-socials. Amb aquesta finalitat, la Conselleria esmentada haurà de ser informada de la finalitat d'aquesta, import de la inversió i despesa anual pressupostada per al manteniment.
2. Autoritzar l'acumulació d'excedents superior al màxim establert, en el supòsit que els obtinguts en cadascun dels exercicis no els permeta la completa realització de les obres benèfico-socials previstes.
3. Autoritzar els Estatuts de les Fundacions o Patronats que les Caixes d'Estalvis, soles o en associació amb entitats col laboradores, poguessen construir per a la gestió i administració de les obres benèfico-socials.
Article vuité.-Deures d'informació.
1. Les Caixes d'Estalvis esfaran obligades a trametre a la Conselleria d'Economia i Hisenda les informacions següents:
a) El Balanç i el Compte de Resultats, així com els annexos complementaris, amb periodicitat mensual.
b) Els estats financers de les societats en el quals hi haja posició de domini directe o indirecte, amb periodicitat anual.
c) I de la mateixa manera, les Caixes d'Estalvis esfaran ogligades a comunicar al Departament esmentat totes les dades necessàries per a permetre-li l'exercici de les facultats contingudes en aquest Decret.
2. Igualment, la Conselleria d'Economia i Hisenda rebrà la informació anual de la Comissió de Control de les Caixes d'Estalvis, en relació amb les actuacions desplegades per aquesta, així com els informes que sobre qüestions o situacions concretes decidís de remitir-li, tot sense perjudici de la comunicació corresponent al Banc d'Espanya.
Article nové.-Publicitat de les Caixes d'Estalvis.
La Conselleria d'Economia i Hisenda haurà de conéixer prèviament a la difusió els projectes de publicitat de les Caixes d'Estalvis.
Article deu.-Potestats inspectores i sancionadores.
1. La Conselleria d'Economia i Hisenda realitzarà la inspecció de les Caixes d'Estalvis, d'acord amb la legislació vigent i sense perjudici de les facultats atribuïdes en aquesta matèria al Banc d'Espanya, per al control del compliment de la política monetària de l'Estat.
2. La mateixa Conselleria exercirà la potestat sancionadora, quan es produesquen infraccions per part de les Caixes d'Estalvis. Aquestes sancions podran imposar-se per pròpia iniciativa o a proposta del Banc d'Espanya, quan es tracte d'infraccions respecte a la política monetària de l'Estat.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.-Les competències i potestats atribuïdes en aquest Decret a la Conselleria d'Economia i Hisenda s'entenen sense perjudici de les atribuïdes per l'ordenament vigent al Banc d'Espanya en matèria d'informació, inspecció, control i disciplina de les institucions financeres.
Segona.-S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè dicte les disposicions escaients per al desplegament d'aquest Decret.
Tercera.-Aquest Decret entrarà en vigor el dia següent al de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, a 12 de setembre de 1983.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA I CASANOVA

linea