diari

Decret 26/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la integració de l'Institut Valencià de l'Energia a l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2213 de 23.02.1994) Ref. Base de dades 0384/1994

DECRET 26/1994, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'acorda la integració de l'Institut Valencià de l'Energia a l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana. [94/1117]
La Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1994, inclou determinades mesures dirigides a reordenar el sector de l'administració institucional de la Generalitat Valenciana.
L'article 45.4 de l'esmentada llei preveu la supressió de l'entitat de dret públic Institut Valencià de l'Energia (IVEN) adscrita a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, i autoritza el Govern Valencià per a dictar les disposicions necessàries per a la integració definitiva de les funcions, mitjans personals i materials i recursos de l'institut en l'estructura administrativa o institucional dependent de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme.
Pel que s'exposa, a proposta del Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 8 de febrer de 1994,
DECRETE
Article primer
A l'entrada en vigor d'aquest decret quedarà integrat en l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (en endavant, IMPIVA), l'Institut Valencià de l'Energia (en endavant IVEN), creat per Decret de 20 de desembre de 1982, del Govern Valencià, i configurat com a entitat de dret públic i adscrit a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme per la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1990, de 31 de maig.
Article segon
L'IMPIVA assumirà els fins i succeirà l'IVEN en l'exercici de les funcions atribuïdes a aquest per l'esmentada Llei 4/1990, de 31 de maig, i pel Decret 99/1990, de 25 de juny, pel qual s'aprovà el Reglament de l'Institut Valencià de l'Energia.
Article tercer
1. L'IMPIVA quedarà subrogat en el patrimoni i en tots els drets i obligacions de l'IVEN.
2. El patrimoni de la Generalitat Valenciana actualment afectat a l'IVEN quedarà adscrit a l'entitat de dret públic IMPIVA, reflectint-se aquesta adscripció en l'Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el procediment establert a l'efecte.
Article quart
1. El personal laboral que presta serveis en l'IVEN s'integrarà en l'IMPIVA, adequant-se a l'estructura organitzativa i retributiva d'aquest, amb reconeixement de tots els drets que els corresponga.
2. L'Acord de 5 de juliol de 1991, amb la Generalitat Valenciana, en virtut del que disposa en l'article 46.6 de la Llei 8/1980, de 10 de març, per a quedar en situació d'excedència, continuarà vigent i en els mateixos termes pactats.
3. El personal laboral fix de la Generalitat Valenciana que a data 31 de juny de 1990 va passar a prestar serveis en l'entitat de dret públic IVEN, podrà optar, en el termini de dos mesos, pel reingrés al servei actiu en condició de personal laboral de la Generalitat Valenciana.
Article cinquè
Les referències que l'ordenament jurídic realitza a l'Institut Valencià de l'Energia (IVEN) s'entendran fetes a l'Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA).
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La Conselleria d'Economia i Hisenda dictarà les disposicions necessàries i realitzarà les modificacions pressupostàries que resulten necessàries per a l'aplicació del que disposa aquest decret, amb efectes des del dia 1 de gener de 1994.
Segona
S'autoritza el Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme perquè dicte totes les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i execució d'aquest decret.
Tercera
Aquest decret vigirà el dia en què es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de febrer de 1994
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme,
MARTíN SEVILLA JIMÉNEZ

linea