diari

Ordre de 16 de febrer de 1989, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es desplega la Disposició Addicional 8ª de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1989.

(DOGV núm. 1014 de 27.02.1989) Ref. Base de dades 0391/1989

Ordre de 16 de febrer de 1989, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es desplega la Disposició Addicional 8ª de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1989.
La disposició addicional 8 a de la Llei de la Generalitat Valenciana 12/1988 de 30 de desembre de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici de 1989 autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda «per a dictar les normes oportunes per a l'anul·lació i baixa en comptabilitat de totes aquelles liquidacions de les quals resulten deutes la quantia de les quals es calcule i fixe com insuficient per a la cobertura del cost que la seua exacció i recaptació represente».
En conseqüència,
ORDENE:
Primer
Seran donades de baixa les certificacions de descobert, expedides abans de l'1 de gener de 1989 el deute de les quals, exclòs el recàrrec de constrenyiment, siga igual o inferior a 10.000 PTA sempre que hagen transcorregut 6 mesos des de la notificació al deutor de la provisió de constrenyiment sense haver-se produït el cobrament.
Segon
Quan es tracte de liquidacions relatives a tributs propis i altres ingressos de dret públic de la Generalitat, efectuades amb anterioritat a l'1 de gener de 1989, les quanties de les quals siguen inferior o iguals a 3.000 PTA, exclòs el recàrrec de constrenyiment, es procedirà a la baixa automàtica d'aquestes.
Tercer
D'ara endavant els Centres de gestió de les Conselleries hauran de fer constar, ineludiblement, en les liquidacions i en les actes d'inspecció que efectuen, les dades que a continuació es detallen, imprescindibles per a iniciar, si s'escau, la corresponent via de constrenyiment:
a) Nom i Cognoms, Raó Social o Denominació del Subjecte Passiu.
b) Número del Document Nacional d'Identitat, Número d'Identificació Fiscal o Número de Passaport (si es tracta d'estrangers) del Subjecte Passiu.
c) Localitat i domicili del Subjecte Passiu.
d) Concepte i import del deute i període a què correspon.
El que disposen els apartats anteriors no s'aplicarà a les actes d'inspecció tributària que es regiran per la seua normativa específica.
Quart
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 16 de febrer de 1989. - El Conseller d'Economia i Hisenda: Antoni Birlanga Casanova.

linea