diari

DECRET 19/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, pel qual aprova el règim de preus i reserves en allotjaments turístics.

(DOGV núm. 2932 de 18.02.1997) Ref. Base de dades 0406/1997

DECRET 19/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, pel qual aprova el règim de preus i reserves en allotjaments turístics.
La Generalitat Valenciana, fent ús de la competència exclusiva que en matèria turística li atribueix l'article 31.12 de l'Estatut d'Autonomia, ha regulat les diverses modalitats d'allotjament turístic per adequar-les a la realitat del sector i a les variacions produïdes en l'oferta i la demanda. Aquesta regulació, tot i que inclou la d'alguns extrems del règim de preus, no afecta la totalitat d'aquest que, en l'actualitat, ve regulat per l'Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1978. Des de l'any 1978, els mercats turístics han evolucionat de manera que resulta imprescindible adequar el règim de preus i reserves a aquesta evolució.
D'altra banda, el Decret 153/1993, de 17 d'agost, del Govern Valencià, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, va deixar pendent el desplegament del règim de preus i reserves als establiments hotelers de la Comunitat Valenciana, que convé fer extensiu a altres tipus d'allotjament en allò que no regulen les seues normes específiques i que els resulte en cada cas aplicable.
En virtut d'això anterior, escoltades les associacions del sector, a proposta del president de la Generalitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 11 de febrer de 1997,
DECRETE
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
És objecte d'aquest decret la regulació del règim de preus i reserves en establiments d'allotjament turístic de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Comunicació i vigència de preus
1. Les empreses d'allotjament turístic fixaran lliurement els preus dels serveis que presten, sense més obligació que la seua comunicació a l'administració turística autonòmica.
Aquesta comunicació s'acreditarà mitjançant el segellat de les llistes de preus que les empreses presenten a tal fi als serveis territorials de Turisme, oficines d'administració turística o associacions empresarials autoritzades.
2. Els preus comunicats no tindran una vigència determinada, i s'entendrà amb caràcter general que queden vigents els últims segellats fins que es produïsca una nova comunicació. Sense aquesta nova comunicació no podran ser alterats a l'alça.
3. Cap establiment no podrà començar a funcionar sense la comunicació prèvia a l'administració dels preus a percebre pels serveis que preste.
Article 3. Especificació i globalitat dels preus
Els preus dels allotjaments turístics s'especificaran per "allotjament" i per tots i cadascun dels altres serveis que preste l'establiment. El concepte impost sobre el valor afegit s'indicarà inclòs o que es cobrarà a banda.
Article 4. Publicitat de preus
Els preus de cadascun dels serveis prestats pels establiments d'allotjament hauran de tenir la màxima publicitat i figurar en llocs de fàcil localització i lectura pel públic. Els preus d'habitacions i règim alimentari figuraran, amb independència de fer-lo on considere necessari la direcció de l'establiment, en la recepció d'aquest.
Article 5. Notificació de preus als clients
El client haurà de ser notificat abans de la seua admissió del preu que li serà aplicat, i amb aquesta finalitat se li farà lliurament de la corresponent targeta d'entrada, en què constarà el nom i la categoria de l'establiment, habitació o unitat d'allotjament que li és assignada, preu d'aquesta, dates d'entrada i eixida, i, si s'escau, instal·lació de llit supletori per ell sol·licitat i règim alimentari. El bo de les agències de viatges podrà substituir el full de notificació.
Aquesta targeta d'entrada o bo, signada pel client o per l'agència, suposarà la conformitat d'aquest i tindrà valor de prova a efectes administratius.
Article 6. Concepte d'allotjament
1. A efectes del que disposa l'article 3, l'"allotjament" comprén la utilització de la unitat d'allotjament i serveis complementaris annexos a aquesta o comuns a tot l'establiment, sempre que no siguen consumibles o prestats per tercers.
2. En tot cas, tindran la consideració de serveis comuns: les piscines, hamaques, para-sols, cadires, gronxadors i mobiliari propi de piscines, jardins i parcs.
Article 7. Durada dels serveis contractats
Sempre que no es contracte per període distint, el preu de la unitat d'allotjament en establiments hotelers es comptarà per dies o jornades, d'acord amb el nombre de pernoctacions, i s'entén que la jornada acaba a les 12.00 hores. En la resta d'establiments d'allotjament s'atendrà al que s'ha convingut i, si hi manca, s'haurà d'abandonar la unitat abans de les 10.00 hores de l'últim dia d'estada contractada.
Els establiments d'allotjament de règim hoteler, excepte pacte en contrari, hauran de tenir a disposició dels clients les unitats d'allotjament a partir de les 16.00 hores.
La prolongació de l'ús dels serveis contractats per major temps del convingut estarà sempre condicionada al mutu acord entre l'establiment i el client. Quan aquest últim no abandone l'establiment el dia fixat per a l'eixida, i no hi haja acord per a prolongar la seua estada, l'establiment podrà disposar de la unitat d'allotjament.
Article 8. Reserves
1. El titular de l'allotjament haurà de posar a disposició dels usuaris les unitats d'allotjament que reunisquen les característiques pactades.
Quan els clients hagueren reservat unitats d'allotjament concretes -amb especificació del seu nombre o situació- i l'empresa les haguera confirmat, estarà obligada a posar-les a disposició d'aquells en la data convinguda.
2. En el termini màxim de 10 dies hàbils, els responsables dels establiments estaran obligats a contestar de forma indubitativa totes les peticions de reserva que els facen.
3. A efectes del que assenyalen els dos números anteriors, s'entén per client la persona física o jurídica que, per a ella o com a empresa per a tercers, contracta serveis amb empreses d'allotjament turístic.
Article 9. Avançaments
El titular de l'allotjament podrà exigir als que efectuen una reserva de plaça un avançament del preu en concepte de senyal, que s'entendrà a compte de l'import resultant dels serveis prestats.
Aquest avançament, excepte pacte en contrari constatat per escrit, no podrà sobrepassar el 25% del preu del servei reservat.
Article 10. Anul·lació
1. En els casos d'anul·lació de reserva per part del client, l'empresa tindrà dret que se li paguen les despeses de gestió que resulten, justificades com cal.
Excepte el cas demostrable de força major del client, l'empresa també tindrà dret a una indemnització consistent en:
a) El 10% de l'avançament a què es refereix l'article anterior quan aquesta anul·lació s'efectue amb una antelació de més de 30 dies al fixat per a l'ocupació de l'allotjament.
b) El 50% quan es realitze amb una antelació de més de 7 i fins 30 dies.
c) El 100% quan l'anul·lació s'efectue amb 7 o menys dies d'antelació.
La quantitat resultant de l'aplicació dels anteriors percentatges es podrà retenir de l'avançament que, si s'escau, haurà lliurat el client. També podran retenir-se les despeses de gestió justificades si hi ha saldo per a això.
2. Quan siga l'establiment el que no atenga la reserva confirmada, donarà opció al client entre:
a) Ocupar un altre allotjament d'iguals o superiors característiques i categoria.
b) Una indemnització per una quantitat igual al doble de l'avançament efectuat.
Article 11. Pèrdua de reserva i avançament
L'establiment no tindrà l'obligació de reservar l'allotjament, amb pèrdua de l'avançament, si s'escau, efectuat, quan no siga ocupat en el termini convingut, llevat que dins d'aquest termini el client confirme la seua arribada de forma indubtable.
Article 12. Facturació
1. Tots els establiments d'allotjament turístic tenen obligació de lliurar als seus clients una factura on es detallen, de manera clara i desglossada, els serveis prestats per conceptes.
Quan es tracte de viatges combinats s'atendrà al que han convingut les parts contractants, sense perjudici del que disposa la normativa reguladora d'aquests.
2. Els establiments estaran obligats a conservar duplicats de les factures per a la seua comprovació pels organismes competents.
3. En les factures figurarà, juntament amb el nom de l'establiment, el nom del client, el número o identificació de l'allotjament assignat i nombre de persones allotjades, la data d'entrada i eixida i la data en què ha estat estesa.
Article 13. Pagament del preu
Els clients tenen l'obligació de satisfer el preu dels serveis facturats en el temps i lloc convinguts. A falta de conveni, s'entendrà que el pagament han d'efectuar-lo en el mateix allotjament i en el moment en què els siga presentada la factura per a cobrar, sense perjudici que es puga exigir el pagament per avançament dels serveis a prestar.
Article 14. Infraccions i sancions
Les infraccions que es cometen contra el que preceptua aquest decret donaran lloc a la corresponent responsabilitat administrativa, que es farà efectiva d'acord amb el que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1989, de 2 de març, per la qual s'estableix el règim d'inspecció i procediment en matèria de disciplina turística.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Els allotjaments regulats en el Decret 30/1993, de 8 de març, del Govern Valencià, mantindran el règim específic de preus i reserves que s'hi regulen, i s'aplicarà aquest decret amb caràcter supletori per a allò no previst en aquell.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Dins l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, no serà d'aplicació l'Ordre Ministerial de 15 de setembre de 1978 sobre règim de preus i reserves en allotjaments turístics.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor als 20 dies de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de febrer de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea