diari

Ordre de 13 de febrer de 1989, de la Conselleria d'Economía i Hisenda, per la qual es regula el procediment de gestió i modificacions del Pressupost de Despeses de la Generalitat Valenciana per a 1989.

(DOGV núm. 1017 de 02.03.1989) Ref. Base de dades 0423/1989

Ordre de 13 de febrer de 1989, de la Conselleria d'Economía i Hisenda, per la qual es regula el procediment de gestió i modificacions del Pressupost de Despeses de la Generalitat Valenciana per a 1989.
1. De l'àmbit d’aplicació
Les normes d'aquesta Ordre, en els termes que en cada cas s'estableixen, són d'aplicació a la gestió i modificació del Pressupost de Despeses de la Presidència de la Generalitat i les distintes Conselleries.
2. De la gestió del Pressupost de Despeses
Els programes pressupostaris diferencien dues categories de crèdits:
a) aquells que financen el manteniment de l'actual nivell d'activitat i de prestació dels serveis que estaran disponibles des de l’entrada en vigor de la Llei 12/1988 de 30 de desembre de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989 (crèdits operatius).
b) aquells que financen les noves actuacions previstes pel Programa Econòmic Valencià PEV- 2 (dotacions financeres).
2.1 De la gestió dels crèdits operatius Atés el caràcter dels crèdits operatius, la seua gestió exigirà el màxim nivell d’identificació de la despesa. Amb aquesta finalitat, tota despesa serà comptabilitzada a nivell de partida de despesa (5 dígits); així mateix, requeriran la seua desagregació en sublínies les de capítols IV «Transferències corrents» i VII «Transferències de capital», i en subprojectes les de capítols VI «Inversions reals», VIII «Actius financers» i IX «Passius financers».
2.2 De la gestió i les transferències de crèdit en les «Dotacions financeres»
Amb càrrec als crèdits consignats en cadascun dels capítols sota la denominació «Dotació financera», únicament podran realitzar-se documents RC i MC. Així mateix i exclusivament amb càrrec a les dotacions financeres del capítol sisé, es realitzaran documents RA «Reserva de crèdit per a autorització de despeses» que tindran com a funció la iniciació dels procediments administratius necessaris fins arribar a la fase d'execució de la despesa en els crèdits operatius corresponents.
2.2.1 Despeses de personal
a) Pel muntant de la projecció anual de la nòmina de gener de 1989, la Conselleria d'Economia i Hisenda habilitarà d'ofici els crèdits relatius als articles II i 12 per a cada programa pressupostari.
La diferència entre aquesta projecció i l'import global autoritzat per a 1989 per a cada programa en el capítol primer, serà objecte de distribució entre les «dotacions financeres» següents:
article 10, «dotació financera per a cobertura anual de vacants en la relació de llocs de treball» .
article 17, «dotació financera per a cobertura de contractacions de caràcter temporal i duració inferior a un any, que no ocupen llocs inclosos en la relació de llocs de treball».
article 18, «dotació financera per a la cobertura de:
- incidències del personal en nòmina.
- antiguitat dels llocs vacants a cobrir.
- nous llocs de treball a classificar».
b) En les dotacions financeres del capítol primer no es tramitaran documents de gestió, amb l’excepció d'aquelles reserves (RC) que s'estime oportú realitzar en els articles 17 i 18.
c) Modificacions en les relacions de llocs de treball.
Tota proposta de modificació en les relacions de llocs de treballs requerirà simultàniament la proposta corresponent de modificació en la dotació de l'article 10.
2.2.2 Despeses de funcionament
1. Ateses les especials característiques de les despeses de funcionament, la consignació total, del capítol segon, per programa, figurarà en crèdit operatiu.
2. La modificació dels imports autoritzats per programa en concepte d’atencions protocol·làries i representatives» partida 22840, serà objecte de proposta motivada a elevar a decisió del Consell.
2.2.3 Transferències corrents i de capital
1. S'entendrà per línia de subvenció, tant en el capítol quart com en el seté, l'actuació o conjunt d'actuacions que a través d'ajudes a tercers i independentment de la naturalesa d'aquestos, té per objecte la consecució d'un objectiu concret en cada programa pressupostari.
La consignació per línia de subvenció, capítol i programa pressupostari tindrà caràcter limitador, de forma que la classificació econòmica interna a cada capítol a què donés lloc la seua execució, no suposarà cap limitació addicional.
2. La consignació del conjunt de línies de subvenció de caràcter innominat que figuren per a cada capítol i programa en l'annex de la Llei 12/1988, s'agruparà en una línia financera genèrica codificada com 400/000/89 ó 700/000/89 segons agreguen respectivament capítols quart o seté.
3. La transferència de les línies financeres 400/000/89i 700/000/89 a cada línia concreta de l'annex, es realitzarà mitjançant la tramitació de documents MCA.
4. Les excepcions recollides en l'article 28 apartats c) i d) de la Llei 12/1988, constituiran línies de subvenció independents en les quals es diferenciaran sublínies específiques per a cada beneficiari. Així mateix, constituiran línies independents les destinades a la subscripció dels convenis a què fan referència els articles 28 i 33 de la Llei 12/1988.
2.2.4 Inversions reals
1. El crèdit «Dotació financera» del capítol VI »Inversions reals» de cada programa serà atribuït a un projecte financer codificat 600 i denominat «Dotació Financera» i, si s'escau per l'import corresponent, a altres denominats 601 »Dotació Financera FCI 89», 602 «Dotació Financera FEDER 88» i 603 «Dotació Financera FEDER 89».
2. Els projectes classificats com de tipus 1 (FCI-89) hauran d'obtenir el seu finançament necessàriament del projecte financer 601 ó 600. Els classificats com del tipus 2 (FEDER- 88) dels projectes financers 602, 601 à 600. Els classificats com del tipus 3 (FEDER- 89) dels projectes financers 603, 601 ó 600. Els projectes sense cap tipus específic únicament del projecte financer 600.
Les generacions de fons finalistes podran donar lloc a la creació de tipus de projectes nous. La resolució per la qual s'aproven aquestes generacions determinarà els projectes financers dels que obtinguen el seu finançament els projectes d'inversió corresponents.
3. La transferència de les dotacions financeres a cada subprojecte operatiu, es realitzarà mitjançant la tramitació de documents RMD.
3 De les modificacions pressupostàries
3.1 De les modificacions en la consignació dels crèdits.
3.1.1 De les transferències internes en el mateix capítol i programa (Modificacions operatives).
1. Les transferències internes han d'ajustar-se al que preveu el pla d'execució del PEV- 2 recollit en cada programa pressupostari.
2. Requisits per capítols de despesa per a les transferències des de les dotacions financeres als crèdits operatius.
- Capítol primer:
a) des de la dotació financera de l'article 10 als articles 11 i 12, per l'import anual d'un lloc de treball, a partir de la presa de possessió.
b) des de l'article 17, a partir de la firma del contracte, per import de la duració total del contracte.
c) des de l'article 18, per l'import acumulat de les incidències a tramitar.
- Capítol quart i seté: que s'haja fet pública la convocatòria, en la qual figurarà explícitament la o les línies de subvenció que la financen. En aquells casos en què no s'hi requeresca, serà requisit que s'haja produït l'autorització de la concessió.
- Capítol sisé: que s'haja adjudicat el projecte.
- Capítol vuité; que s'haja produït l'autorització per part de l'organisme competent.
3. es transferències internes en el mateix capítol i programa, modificacions operatives, es realitzaran mitjançant l'execució dels documents MCA i RMD, que corresponguen al nivell de tramitació de la despesa, i per consegüent, podran formular-se en fases A, D, OK, o si s'escau, OKJ.
4. Dels disponibles en els crèdits operatius.
Com a conseqüència de l'extinció total o parcial dels compromisos que donaren lloc a l'habilitació del crèdit operatiu, cada Conselleria després de la realització dels documents inversos corresponents, transferirà els disponibles resultants a la dotació financera corresponent.
5. Els desajusts entre la previsió de classificació econòmica realitzada en la fase d'autorització i la necessària per la fase de disposició, requeriran únicament documents A inversos i directes regularitzadors.
3.1.2 De les transferències entre capítols del mateix o diferent programa pressupostari.
La destinació de les generacions i l’origen i destinació de les transferències de crèdits, entre capítols del mateix o diferents programes, serà amb caràcter general el crèdit «dotació financera» del corresponent capítol a habilitar i/o augmentar.
3.1.3 De les modificacions en els crèdits incorporats com a romanents i resultes de l’exercici anterior.
A l’extinció del compromís pel qual foren incorporats crèdits a l’exercici corrent, s'anul·laran les fases comptables que possibiliten la disponibilitat del crédit. Amb càrrec a aquestes disponibilitats no es podrà contraure nova despesa ni proposar redistribucions internes de consignació.
3.1.4 De les modificacions per habilitació i/o augment del crèdit per a interessos de demora.
1. Per l’import dels interessos de demora meritats, la Conselleria d'Economia i Hisenda d'acord amb el que disposa l'article 38.k.6 de la Llei 12/1988 efectuarà d'ofici, les modificacions oportunes que permeten la habilitació i/o l'augment del crèdit per al pagament dels interessos de demora en cada programa pressupostari.
2. Les modificacions esmentades es realitzaran amb caràcter general amb càrrec al capítol segon de cada programa, llevat que, per inexistència de crèdit disponible o a proposta de la Conselleria afectada, es determine una altra font de finançament.
3.1.5 De les modificacions per generació i/o anul·lació de crèdits. Complementàriament al que disposa amb caràcter general aquesta Ordre, les propostes de generació i/o anul·lació de crèdits que es recullen a continuació, inclouran la documentació següent:
a) Per transferències de caràcter finalista.
- Documentació de l'existència del dret a l'ingrés, orige d'aquest, i menció a les condicions i terminis en què aquest es produirà.
- Justificació raonada, en l'informe de l'oficina pressupostària, que els crèdits la generació dels quals es proposa, garantesquen la consecució dels fins objecte de l'ingrés.
- Si la generació comporta la inclusió de nous projectes o línies de subvenció o l'ampliació dels ja existents, s'ompliran en tot cas les fitxes corresponents.
- Quan l'assignació definitiva per fons finalistes diferesca de l’import pressupostat, aquelles Conselleries que els gestionen hauran de proposar els corresponents ajusts en l’estat de despeses.
b) Per taxes i altres ingressos
Per complir el que disposa l’article 14 de la Llei 12/1988, les Conselleries que gestionen programes finançats totalment o parcial per ingressos dels capítols III, V i VI trametran a la Conselleria d'Economia i Hisenda, en acabar cada trimestre, una memòria que justifique l’estat d'execució d'aquests ingressos.
Les propostes de generació i/o anul·lació de crèdits derivades dels estats de recaptació esmentats hauran d'incloure la referida memòria actualitzada.
3.1.6 De les modificacions tècniques.
El Conseller d'Economia i Hisenda podrà, d'ofici o a instància de la Conselleria interessada, acordar les modificacions tècniques en l’estructura, contingut i distribució dels crèdits del Pressupost, sempre que no afecten la quantia global de les dotacions autoritzades.
3.2 De les modificacions en els objectius i activitats dels programes pressupostaris.
3.2.1 En el literal de la relació d'objectius i activitats.
Tota alteració en la relació d'objectius previstes per cada programa pressupostari, requerirà l'autorització del Consell, llevat aquelles que vinguen originades per generacions o anul·lacions de crèdits, cas en el qual serà competent per a l'autorització la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Les modificacions esmentades es proposaran:
a) Compreses en la documentació de les propostes de modificació de crèdits.
b) Com a propostes específiques, davant la Conselleria d'Economia i Hisenda sota l’epígraf «Modificació dels objectius del programa ... »
3.3 De les modificacions en els annexos de línies de subvenció i projectes d'inversió.
3.3.1 En els annexos de línies de subvenció.
a) La creació o supressió en la relació de línies de subvenció de cada programa, requerirà, a proposta de la Conselleria d'Economia i Hisenda, autorització del Consell.
Com a excepció de l'anterior, la Conselleria d'Economia i Hisenda podrà autoritzar:
1. Les derivades de generacions o anul·lacions de caràcter finalista o estiguen recollides en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell.
2. Les corresponents a la gestió prevista en l'article 28 c) de la Llei 12/1988.
3. Aquelles que, en virtut del que disposen els articles 28 b), 33.1 i 34, de la Llei 12/1988 tinguen per objecte la subscripció de Convenis. Amb aquesta finalitat, la proposta de creació de la línia corresponent, haurà d'incloure necessàriament el projecte de Conveni a subscriure.
4. Les que tinguen per finalitat l'agregació i/o desagregació de línies ja existents, atenent-ne la naturalesa i l'objecte.
b) Les variacions en la consignació prevista per a les línies de subvenció que, no tenint caràcter nominatiu, figuren en l'annex, i la modificació de les seues dades descriptives, requeriran l'autorització de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
3.3.2 En els annexos de projectes d'inversions reals i d'operacions financeres d'inversió.
a) Les propostes d'inclusió de projectes addicionals en
l'annex d'inversions i operacions financeres d'inversió, (capítols VI, VIII i IX) es trametran a la Direcció General d'Economia i Política Financera, d'acord amb les normes i formats continguts en l'Ordre de 23 de juny de 1987 de la Conselleria d'Economia i Hisenda, o norma que la substituesca o modifique parcialment.
b) Quan els nous projectes proposats es deriven de generacions de caràcter finalista o estiguen recollits en plans o programes sectorials prèviament aprovats pel Consell, serà suficient la resolució favorable de la Conselleria d'Economia i Hisenda per a la seua incorporació al corresponent Annex Quan hi haja discrepàncies entre la Conselleria que proposa i la Conselleria d'Economia i Hisenda, o no estiguen recollides en cap pla sectorial aprovat pel Consell, l'expedient proposat a la Direcció General d'Economia i Política Financera, serà elevat per la Conselleria d'Economia i Hisenda al Consell per a la resolució.
c) La classificació per tipus de projectes, la modificació en l’estimació 88-91 que figura per projecte, en l'annex, i la supressió de projectes de l'annex, seran competència de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
3.4 De les modificacions en la destinació expressa dels crèdits per a transferències.
1. Les propostes a què fa referència l'article 37 apartat d) de la Llei 12/1988, hauran d'incloure un informe específic de la Intervenció Delegada.
2. En aquells casos en què les afectacions i/o desafectacions impliquen modificacions de crèdits, estaran documentades en la corresponent proposta de modificació de crèdits
3. La instrumentació de les modificacions esmentades correspondrà en tot cas a la Conselleria d'Economia i Hisenda
3.5 De la tramitació de les modificacions de crèdit.
3.5.1 De les modificacions operatives.
a) La codificació de les modificacions operatives quedarà suplerta per la codificació dels documents que comporten. Amb aquesta finalitat, els documents RMD i MCA guardaran numeració correlativa per cada Conselleria.
b) Les modificacions operatives, seran executades per la Conselleria d'Economia i Hisenda a través de les oficines d'Intervenció i Comptabilitat mitjançant la comptabilització dels documents MCA i RMD corresponents.
c) La realització d'obres de conservació i manteniment, el pressupost de les quals no ultrapasse el milió de pessetes, i també per als subministraments menors, tot aixà amb càrrec al capítol sisé, no requerirà la fase prèvia RA «Reserva per a autorització».
La corresponent transferència des de la dotació financera al crèdit operatiu, es realitzarà, exclusivament per a aquests casos, mitjançant la tramitació de documents RMD, fent constar en l'apartat corresponent a les dades del document inicial RA, la llegenda «No és procedent, segons apartat 3.5.1.c) d'aquesta Ordre».
3.5.2 De les modificacions no incloses en l'apartat anterior.
3.5.2.1 De la iniciació.
a) Els expedients de modificació de crèdits seran iniciats pels òrgans responsables de la gestió i execució dels programes pressupostaris corresponents.
b) Si fent ús de les seues atribucions, la Conselleria d'Economia i Hisenda inicia una modificació en els crèdits de una Conselleria determinada, li comunicarà aquesta iniciació i demanarà, si s'escau, un informe de l’oficina pressupostària corresponent.
3.5.2.2 De la codificació dels expedients.
Tot expedient serà numerat en la mateixa Conselleria que l’expedeix, ajustant-se a l’expressió numèrica següent: -----/89/---, de forma que els dos primers dígits expressaran la Secció afectada, els tres dígits següents ordenaran el número d'expedients tramitats per aqueixa Secció (001, 002, 003, ...) de manera que la Conselleria d'Economia i Hisenda els rebrà amb numeració correlativa; i els tres últims dígits els completarà la Direcció General de Pressupostos, indicant amb aquestes el número que ocupa en el total d'expedients tramitats per a totes les Seccions.
3.5.2.3 De la documentació i contingut de caràcter general.
Els expedients de modificació de crèdits, sense perjudici de tota la documentació que es considere oportuna, contindran necessàriament:
a) Proposta del Conseller o autoritat en qui hagués delegat reglamentàriament, havent de quedar identificats el tipus de modificació i els imports globals per programes afectats.
b) Un informe de l'oficina pressupostària, subscrit pel seu responsable i que contindrà els punts següents:
1. Origen i necessitat de la modificació.
2. Incidència en els objectius i activitats del programa.
Es raonarà en aquest punt la incidència de la modificació pel que fa al compliment dels objectius o al desenvolupament de les activitats.
3. Estudi i proposta de finançament
Quan es tracte de generació o anul·lació de crèdits, s'exposarà detalladament la font de finançament, la qual ineludiblement farà referència a la documentació que com a justificant s'adjunte com a annex a l’expedient.
Quan es tracte de minoració de despeses, es justificarà la disponibilitat en base a la inexistència de compromisos pendents i/o la no vinculació a finançament condicionat.
c) Informe de la Intervenció Delegada.
d) Documents propostes de MC(-) degudament formalitzades.
e) Relació de propostes de MC, en la fitxa que s’adjunta en l'annex.
f) Resum dels crèdits a modificar.
3.5.2.4 De la tramesa.
Les propostes de modificació de crèdits l'autorització de les quals no siga competència de les mateixes Conselleries es trametran directament a la Direcció General de Pressupostos, mitjançant expedients originals.
3.5.2.5 De la comunicació de l’execució de les modificacions.
1. La Direcció General de Pressupostos trametrà a través del sistema de telefax, la fitxa «Relació de propostes MC, degudament omplida, a fi que cada Conselleria constate la comptabilització de les propostes de MC (-) i la realització dels MC (+) corresponents.
2. La Direcció General de Pressupostos, junt a la fitxa »Relació de propostes MC», trametrà pel mateix sistema, la corresponent resolució de la Conselleria d'Economia i Hisenda o el document acreditatiu de l'aprovació pel Consell.
València, 13 de febrer de 1989.
El Conseller d’Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea