diari

Decret 13/1991, de 21 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual regula la Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis.

(DOGV núm. 1483 de 13.02.1991) Ref. Base de dades 0445/1991

Decret 13/1991, de 21 de gener, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual regula la Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis.
La Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, sobre caixes d’estalvis, regula en el títol IV, la naturalesa, les finalitats i els òrgans de govern de la Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis i preveu la designació, al si de la federació, del Defensor del Client, amb competències sobre totes les caixes que la integren.
Aquest decret, basant-se en el que estableixen els articles 75.3 i 76.3 de la llei esmentada, desplega aquestes matèries i regula la composició, les funcions i les altres condicions necessàries per al correcte funcionament de la federació i l'adequada actuació dels seus òrgans de govern, i la figura i les funcions del Defensor del Client.
Per això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 21 de gener de 1991,
DECRETE:
CAPITOL I
De la Federació Valenciana de Caixes d’Estalvis
Article I Naturalesa i règim jurídic
1. La Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i independent de les institucions que la componen i té plena capacitat per a realitzar les activitats dirigides al compliment dels seus fins.
2. La Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis està integrada per totes les caixes amb domicili social en la Comunitat Valenciana, la representació de les quals posseeix.
3. El seu funcionament es regeix pel que preceptua la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, sobre caixes d’estalvis, aquest decret i els seus estatuts.
Article 2. Finalitats
1. Són finalitats de la federació, entre d'altres, les següents:
4 Impulsar l’estalvi, per a la qual cosa desenvoluparà les actuacions necessàries.
b) Promoure i coordinar la prestació de serveis tècnics i financers comuns.
c) Impulsar la creació i el sosteniment d'obres benèfico-socials conjuntes.
d) Col·laborar amb les autoritats financeres per al millor compliment de la normativa vigent.
e) Facilitar l'actuació de les caixes federades en l’exterior, oferint els serveis que aquestes puguen requerir.
2. La federació informarà totes las caixes integrades sobre els plans d'actuació econòmica elaborats per la Generalitat Valenciana, a fi que aquelles puguen orientar les seues inversions d’acord amb les prioritats corresponents.
Article 3. Organs de govern
La Federació està regida pels òrgans de govern següents:
a) El Consell General.
b) La Secretaria General.
Article 4. Consell General
1. El Consell General és el màxim òrgan de govern i de decisió de la federació i estarà constituït per:
a) Dos representants de cadascuna de les caixes que integren la federació, que seran el president d’aquestes i un altre membre del Consell d’Administració elegit per aquest òrgan.
b) Dos representants de la Generalitat Valenciana, nomenats pel Conseller d'Economia i Hisenda,, que assistiran amb veu i sense vot.
2. A les sessions del Consell General assistiran, amb veu i sense vot, el Secretari General de la Federació i els directors generals de las caixes d'estalvis federades. El Secretari General actuarà com a secretari del consell.
Quan la naturalesa dels temes que s'han de tractar així ho requeresca, podran assistir els tècnics o especialistes que estime convenient el Consell General o el Secretari General, amb la conformitat prèvia del president del consell en aquest últim cas.
3. La convocatòria de les reunions del Consell General correspon al president.
El Consell General es reunirà, en sessió ordinària, almenys quatre vegades a l'any, dins de cada trimestre natural, respectivament. No obstant això, el president podrà convocar sessió extraordinària en qualsevol moment i, necessàriament, quan ho sol·liciten almenys un terç de les caixes d’estalvis federades, en aquest últim cas, hauran d’expressar-hi el motiu de la petició.
4. Els estatuts de la federació regularan, entre d'altres qüestions, el règim de convocatòria de les sessions, la seua difusió i el quòrum d’assistència a reunions.
5. En tots els assumptes i matèries amb implicacions econòmiques que es sotmeten a votació, les caixes d’estalvis tindran dret a vot ponderat, que coincidirà amb el percentatge que represente la respectiva quota pressupostària, a què es refereix l'article 8 d’aquest decret. Per a l’elecció i la revocació dels distints càrrecs i representants de la federació en qualsevol altra institució, i per al supòsit de modificació dels seus estatuts, cada caixa federada tindrà dret a un vot, i seran vàlids els acords adoptats per majoria simple de les caixes, sempre que les quotes federades d'aquestes representen, alhora, la majoria del pressupost de la federació.
6. No obstant la pluralitat de representants de cada caixa en el Consell General, el vot de cadascuna d'elles serà de sentit únic.
1 7. El Consell General podrà delegar funcions en una comissió executiva, la composició i el règim de funcionament de la qual es regularà en els estatuts.
Article 5. President i vice-presidents
1. El Consell General elegirà el president i els vice-presidents, d'entre els presidents de les caixes d'estalvis federades, per un període màxim de govern de quatre anys, i podran ser reelegits. El president del consell, que també ho serà de la federació, la representarà oficialment en els actes en què aquesta haja de figurar o intervenir. Els vice-presidents substituiran, per l'ordre que s'establesca, el president en cas de vacant o absència.
2. En cas de vacant, el Consell General haurà d'elegir president en el termini màxim de dos mesos comptats a partir que es produesca el cessament.
3. El president i els vice-presidents cessaran en els seus càrrecs per les causes que estatutàriament s'establesquen, entre les quals hauran de figurar les següents:
a) Per remoció, en virtut d'acord adoptat pel Consell General.
b) Per la pèrdua del càrrec en virtut del qual havien estat nomenats.
Article 6. Secretaria General
1. La Secretaria General de la Federació es configura com un òrgan administratiu de gestió i coordinació. Tindrà caràcter permanent.
2. Al seu front figurarà un secretari general, designat pel Consell General de la federació d’entre persones amb capacitat, preparació tècnica i experiència suficient per a l’exercici de les funcions assignades al seu càrrec, el qual exercirà la seua comesa en règim de dedicació exclusiva.
3. Les funcions del secretari general seran determinades en els estatuts, entre les quals figuraran, à més de les pròpiament executives, les de presentar propostes dirigides cap a la coordinació de prestació de serveis tècnics i financers comuns, el finançament conjunt d’obres socials, publicitat i altres matèries d'interés comú o que suposen una més estreta vinculació entre les caixes d’estalvis federades. Així mateix, dirigirà el gabinet d'estudis constituït al si de la federació, amb la finalitat d'elaborar tota classe d’anàlisis, estudis d'investigació i estadístiques de caràcter econòmic i financer que resulten d'interés a les caixes federades.
Article 7. Documents anuals
1. El Consell General aprovarà, anualment, en la sessió que realitze en el quart trimestre de l'any, el pressupost de la federació i les línies generals del pla d’actuació de l’exercici següent.
2. La memòria de gestió i la liquidació del pressupost de l’exercici anterior s’aprovaran, si s'escau, en la primera sessió anual que realitze el consell.
Article 8. Pressupost
Els estatuts hauran de recollir les fonts de finançament i el criteri per al càlcul de la quota federal que han de satisfer cadascuna de les entitats membres de la federació.
Article 9. Obligacions d'informació
La federació trametrà a la Conselleria d'Economia i Hisenda tota la informació que se li sol·licite per al millor seguiment de la seua activitat. En tot cas, en el termini de quinze dies des de l'acord del Consell General, la federació haurà de trametre els documents següents:
a) Certificació del nomenament, cessament i reelecció, si és el cas, del president i els vice-presidents de la federació i de la resta de membres del Consell General, detallant-hi els càrrecs que tenen en el consell, en la comissió executiva, si n'hi ha, persones a les quals substitueixen i termini per al qual han estat nomenats o reelegits.
b) Certificació del nomenament i cessament, si és el cas, del secretari general i del Defensor del Client.
c) Pressupost i línies generals del pla d'actuació per a l'exercici.
d) Informe sobre l'anàlisi de la gestió econòmico-financera de la federació i de la liquidació del pressupost de l'exercici anterior.
e) Proposta de modificació dels estatuts de la federació, perquè, si és procedent, la Conselleria d'Economia i Hisenda els autoritze.
CAPITOL II
Del Defensor del Client
Article 10. Designació
Per tal de facilitar la protecció dels interessos dels clients en les relaciones d'aquests amb les caixes, la Federació Valenciana de Caixes d’Estalvis nomenarà el Defensor del Client.
Aquest nomenament l’efectuarà el Consell General per acord de la majoria absoluta dels seus membres.
Article 11. Ambit d'actuació
Les competències del Defensor del Client s'estendran necessàriament a totes les caixes integrades en la federació, i a les societats a elles vinculades que presten els seus serveis, o realitzen operacions, de caràcter financer. A aquest efecte, s'entendrà per societats vinculades a les caixes d'estalvis aquelles que formen part del seu grup econòmic, entenent per això el que disposa l'article 4 de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.
Article 12. Requisits, incompatibilitats i limitacions
1. El nomenament del Defensor del Client haurà de recaure en persona de prestigi reconegut que posseesca la suficient preparació tècnica i capacitat professional per a l’exercici de les funcions que s’atribueixen al càrrec, a més d'haver mantingut una trajectòria personal de reconeguda honorabilitat comercial i professional.
2. Constituirà requisit indispensable d’aquesta persona la seua total independència respecte a les caixes d'estalvis. Per aquest motiu, el Defensor del Client no podrà estar lligat, al marge de la seua relació professional, a les caixes d’estalvis federades, ni a societats financeres a elles vinculades, per contractes d’obres, serveis, subministraments o treballs retribuïts, durant el període d'exercici del càrrec i els dos anys següents, comptats a partir del seu cessament; a més, se li aplicarà la limitació establerta en l'article 35 de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1990, de 22 de febrer, sobre caixes d’estalvis.
Article 13. Duració del govern
L’exercici del càrrec de Defensor del Client tindrà una duració de tres anys i podrà ser renovat per períodes iguals.
Article 14. Causes de cessament
1. El Defensor del Client cessarà en l’exercici del seu càrrec per alguna de les causes següents:
a) Expiració del termini per al qual fou designat.
b) Pèrdua dels requisits que en condicionen l’elegibilitat.
c) Mort o incapacitat sobrevinguda.
d) Renúncia.
e) Acord del Consell General de la federació, adoptat per majoria absoluta, i fonamentat en actuació notòriament negligent en el desenvolupament de la seua activitat o en qualsevol altra causa greu.
2. En cas de vacant, el Consell General de la federació haurà de designar un nou Defensor del Client en el termini de dos mesos comptat a partir de la data en què es va produir la vacant.
Article 15. Funcions
1. Seran funcions del Defensor del Client la tutela i salvaguarda dels drets i interessos dels clients de les entitats sobre les quals tinga competència, derivats de les seues relacions amb aquestes, i propiciar que aquestes relacions es desenvolupen d’acord amb els principis de bona fe, equitat i mútua confiança. El Defensor del Client, en l’exercici de les seues funcions, actuarà amb absoluta integritat i objectivitat.
2. En particular, corresponen al Defensor del Client, entre d'altres, les funcions següents:
a) Resoldre les reclamacions que els clients formulen en relació amb operacions o serveis de caràcter financer.
b) Informar la Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis o, si escau, qualsevol de les entitats a les quals s’estenga la seua competència, de tots aquells aspectes que, al seu judici, puguen suposar un enfortiment de les bones relacions que han d'existir entre aquestes entitats i els seus clients.
Article 16. Obligacions amb el Defensor del Client
1. La Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis adoptarà totes les mesures que siguen pertinents perquè el Defensor del Client puga exercir les seues funcions amb la necessària agilitat, eficàcia i eficiència, i vetllarà, de manera especial, per l'autonomia de la seua actuació, sense perjudici de la seua dependència de la Secretaria General de la federació.
2. Competeixen a la federació, entre d'altres, les funcions següents:
a) Aprovar anualment un pressupost de despeses per al funcionament adequat de l’oficina del Defensor del Client, a proposta d’aquest, i la seua liquidació.
b) Col·laborar amb el Defensor del Client en tot alló que contribuesca a millorar l’eficàcia de la seua actuació, facilitant-li tota la informació que sol·licite en matèria que siga de competència de la federació.
c) Divulgar l’existència de la figura del Defensor del Client, en la forma que estime oportuna, i informar sobre el contingut del seu reglament de funcionament.
d) Valorar las queixes que puguen formular-se en relació amb l'actuació del Defensor del Client, a l’efecte del que preveu la lletra e) de l'apartat 1 de l'article 14 d’aquest decret.
3. Les entitats sobre les quals exercesca la seua competència el Defensor del Client tindran l'obligació de facilitar-li tota la informació que aquest els sol·licite en relació amb les operacions o serveis prestats per aquestes que siguen objecte de reclamació per part dels clients.
Article 17. Caràcter i requisits de les reclamacions
1: La presentació i tramitació de reclamacions davant el Defensor del Client tindrà caràcter gratuït per a la persona interessada i no es podrà exigir cap pagament per aquests conceptes.
2. Constituirà requisit indispensable per a admetre a tràmit qualsevol reclamació acreditar que aquesta s'ha efectuat prèviament davant l’entitat on hagen tingut lloc els fets que l’han causada, que ha estat desestimada totalment o parcialment, o que ha transcorregut un mes des de la data de la presentació sense haver rebut resposta. Així mateix, no es podran tramitar aquelles reclamacions que siguen objecte de litigi davant els tribunals ordinaris de justícia.
Article 18. Termini de resolució
Els expedients de reclamació tramitats pel Defensor del Client s'hauran de resoldre en el termini de sis mesos, comptat a partir de la data de l'admissió a tràmit.
Article 19. Efectes de les resolucions
Les resolucions del Defensor del Client en l'exercici de les seues funcions seran d'acceptació voluntària per a la persona reclamant. Tanmateix, aquestes resolucions seran d'obligat acatament per les entitats afectades, sempre que la persona reclamant haja fet formal acceptació de la resolució i expressa renúncia a l'exercici d’altres accions.
Article 20. Memòria anual
Dins del primer trimestre de cada any, el Defensor del Client presentarà davant el Consell General de la Federació Valenciana de caixes d’estalvis, i trametrà a cadascuna de les entitats que utilitzen els seus serveis i a la Conselleria d'Economia i Hisenda, una memòria explicativa de les activitats realitzades al llarg de l'any anterior, que inclourà necessàriament un resum estadístic de les reclamacions presentades i tramitades, detallant-hi el resultat dels expedients arxivats.
DISPOSICIO ADDICIONAL
La Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis elaborarà un reglament, que haurà de ser autoritzat per la Conselleria d'Economia i Hisenda, que regularà la forma, el termini, els requisits i el procediment per a efectuar les reclamacions, i altres qüestions relatives al Defensor del Client. Una vegada obtinguda aquesta autorització administrativa, el Consell General disposarà d'un termini de dos mesos per a efectuar el nomenament del Defensor del Client, moment a partir del qual podrà començar a realitzar la seua activitat.
DISPOSICIO TRANSITORIA
La Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis haurà d’adequar els seus estatuts a aquest decret i els sotmetrà a l'autorització de la Conselleria d'Economia i Hisenda, en un termini de tres mesos des de la publicació d’aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIO DEROGATORIA
A l’entrada en vigor d’aquest decret, quedarà derogat el Decret 193/1987, de 7 de desembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula la Federació Valenciana de Caixes d'Estalvis.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La seu social de la federació s'ubicarà en el territori de la Comunitat Valenciana, i el seu domicili serà independent del dels seus membres.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 de gener de 1991.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea