diari

Llei 1/1989, de 2 de març, per la qual s'estableix el règim d'inspecció i procediment en matèria de Disciplina Turística.

(DOGV núm. 1019 de 06.03.1989) Ref. Base de dades 0466/1989

Llei 1/1989, de 2 de març, per la qual s'estableix el règim d'inspecció i procediment en matèria de Disciplina Turística.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d’autonomia, e nom del Rei, promulgue la següent Llei.
PREAMBUL
L'article 31.12 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana atribueix a la Generalitat Valenciana competència exclusiva en matèria de turisme.
El turisme és una de les activitats que ha mostrat més gran dinamisme en les últimes dècades dins del sector terciari, convertint-se la Comunitat Valenciana en la primera zona receptora de turisme nacional i la tercera de turisme estranger. La importància d'aquestes dades, unida a l'exigència d'un alt grau de qualitat en els serveis turístics oferts, precisa d'una acció decidida de la Generalitat, a través dels instruments jurídics adequats relatius a ordenació, promoció i regulació, a fi de facilitar el progressiu desplegament de l’oferta turística i l’eliminació de l’intrusisme.
En matèria de Dret sancionador administratiu turístic s'hi ha estat aplicant una sèrie de disposicions disperses emanades de l'Administració Central, en uns casos, i de la pròpia Generalitat en altres. Per tant cal establir, doncs, una via unificadora de tota aquella normativa, dins sempre de la competència de la Generalitat, que reconduesca en un sol text la inspecció, les infraccions, les sancions i el procediment sancionador en la matèria.
La Llei, una vegada delimitat el seu camp concret d'aplicació, i per tal de donar compliment a tot açó regula en primer lloc i de forma bàsica la Inspecció de Turisme, deixant per a un posterior desplegament reglamentari la regulació detallada de l'actuació inspectora.
En segon lloc, tipifica les conductes sancionables mitjançant l’enumeració d'una sèrie d'infraccions que es classifiquen en lleus, greus i molt greus i estableix també les sancions a aplicar a efectes que, com preceptua l'article 25 de la Constitució, no hi haja sanció administrativa sense legislació que la determine previament.
La Llei estableix igualment els òrgans competents per a la imposició de les sancions, i preveu la possibilitat de la delegació de les facultats sancionadores que recull d'acord amb el que preveu l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Finalment, i pel que fa al procediment sancionador, es remet al que estableix el Capítol II del Títol VI de la Llei de Procediment Administratiu, tot tractant que en cap moment puga infringir-se el principi bàsic de l'article 24 de la Constitució quan estableix que en cap cas podrà produirse indefensió.
TITOL I Objecte i àmbit d'aplicació
Article primer
U. La present Llei té per objecte la regulació de la funció inspectora, la tipificació de les infraccions, les sancions administratives i el procediment sancionador en matèria de turisme.
Dos. Serà d'aplicació a les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses i establiments o que realitzen activitats turístiques a la Comunitat Valenciana i com a tals estiguen determinades reglamentàriament.
Tres. Aquesta Llei serà d'aplicació als apartaments. No es consideraran activitats turístiques la simple tenència d'hostes de la manera autoritzada en l'article 18 de la Llei d'Arrendaments Urbans, sempre que siguen estables, així com l'allotjament per termini superior a un any, sempre i quan l'arrendatari ho destine a llar familiar i es trobe empadronat en l'Ajuntament en què s'ubique l’immoble.
Article segon
U. Seran subjectes responsables de les infraccions administratives a la normativa turística:
a) Les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses, establiments i activitats turístiques, que seran, llevat que es prove el contrari, aquelles el nom de les quals figure en la llicència o l'autorització, en aquest cas preceptives.
b) Les persones físiques o jurídiques que, tot i no tenir l'autorització o el títol professional en cada cas obligatori, realitzen l'activitat o mantinguen oberts establiments turístics.
Dos. El titular de l’empresa, establiment o activitat serà responsable administrativament de les infraccions comeses pel personal al seu servei.
Tres. La responsabilitat administrativa s'exigirà al titular, sense perjudici que aquest en puga deduir les accions que resulten procedents contra les persones a qui són materialment imputables les infraccions per a rescabalament, i sense perjudici també de les sancions accessòries que puguen imposarse a aquestes.
TITOL II De la Inspecció Turística
Article tercer
U. La comprovació del compliment de la normativa en matèria turística es realitzarà per la Inspecció de Turisme, sota la direcció, planificació i control de l'òrgan competent corresponent.
Dos. Els titulars de les empreses, els establiments i les activitats turístiques, o aquelles persones que s'hi troben al capdavant en el moment de realizar-se la inspecció, estan obligades a facilitar als inspectors l’examen de les dependències, obres o instal·lacions, documentació i en general tot allò que conduesca a un millor coneixement dels fets i a l'adequació llur a les prescripcions legals.
Tres. Els inspectors estaran proveïts de la documentació que n'acredite la condició, i seran obligats a exhibir-la quan es troben en l'exercici de funcions.
Quatre. En l'exercici de la seua funció, els inspectors tindran caràcter d'agents de la autoritat i gaudiran com a tals de la protecció i facultats que hi dispense la normativa vigent.
Cinc. Els inspectors seran obligats de manera estricta a complir el deure de sigil professional. L'incompliment d'aquest deure serà sancionat conforme a les disposicions vigents en la matèria.
Sis. A l’objecte de realitzar la inspecció administrativa de les empreses, establiments i activitats turístiques la Direcció General de Turisme podrà habilitar personal qualificat de la Generalitat, així com comptar amb la col·laboració de personal d'altres Administracions Públiques. A aquest li serà d'aplicació el que disposen els punts anteriors.
Set. La Direcció General de Turisme estarà obligada a comunicar als Departaments o Organismes corresponents, aquelles deficiències que detecten en l’exercici de la seua comesa i que, podent constituir infraccions, incidesquen en l’àmbit competencial de qualsevol altre Departament o organisme de l'Administració.
Article quart
Els actes o fets constatats en la inspecció es reflectiran en una Acta formalitzada en la manera que es determine reglamentàriament.
TITOL III De les infraccions
Article cinqué
U. Les infraccions en matèria de turisme seran objecte de les sancions administratives corresponents, amb la instrucció prèvia de l'expedient oportú sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'altre ordre que hi puguen concórrer.
Dos. En cap cas es produirà una doble sanció pels mateixos fets i en funció dels mateixos interessos públics protegits, s'hauran d'exigir la resta de responsabilitats que es deduesquen d'altres fets o infraccions concurrents.
Tres. Les infraccions en matèria de turisme seran objecte de les sancions administratives corresponents prèvia instrucció de l'oportú expedient. En el supòsit que siga un procés penal sobre els mateixos fets se suspendrà la tramitació de l'expedient administratiu fins que se'n resolga aquell.
Article sisé
Es consideren infraccions administratives en matèria de turisme, les accions o omissions tipificades en la present Llei i en general l’incompliment de les prohibicions, requisits i obligacions establerts en la normativa turística vigent. No constituirà infracció la negativa a continuar prestant un servei quan el client es negue al pagament de les ja rebudes.
Article seté
Les infraccions administratives en matèria de turisme es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article vuité
Constitueixen infraccions administratives de caràcter lleu:
1. La falta d'exhibició d'anuncis o distintius obligatoris o l’exhibició sense les formalitats exigides.
2. No fer constar en la documentació, la publicitat i la facturació les indicacions que la normativa turística estableix.
3. L'incompliment del requisit de publicitat de tots els punts que foren exigibles per la normativa turística.
4. La falta de diligència de llibres o de qualsevol altra documentació exigits per la normativa turística.
5. La falta de notificació, comunicació o declaració a la Administració dels punts exigits per la normativa turística o la seua realització fora dels terminis que aquesta estableix.
6. La falta de personal tècnic o qualificat exigit per a exercir determinades funcions.
7. La incorrecció per part del personal en el tracte de la clientela.
8. Les deficiències en la prestació dels serveis exigibles, el funcionament i la neteja dels locals, instal·lacions, mobiliari, efectes i similars.
9. No conservar, durant el temps establert reglamentàriament, la còpia de les factures o d'altra documentació.
10. La prohibició del lliure accés i l’expulsió injustificades.
11. Qualsevol infracció que, encara que siga tipificada com greu, no meresca aquesta qualificació en raó de la seua naturalesa, ocasió o circumstàncies.
Article nové
Constitueixen infraccions administratives de caràcter greu:
1. La utilizació de denominacions, rétols o distintius diferents als que corresponen de conformitat amb la normativa vigent i/o l'autorització concedida.
2. La informació o publicitat que induesca a engany en la prestació dels serveis.
3. La mancança de llibres, documentació o fulls de reclamacions que s'hagen de tenir amb caràcter obligatori així com la negativa, si fa el cas, a facilitar-los als clients.
4. La no formalització dels contractes d'acord amb el que estableix la normativa turística.
5. La negativa a la prestació d'un servei contractat o la prestació d'aquest en condicions diferents o de qualitat inferiors a les ofertades.
6. L'incompliment contractual respecte del lloc, el temps, el preu i la resta de les condicions acordades.
7. La reserva confirmada de places en un número superior a les disponibles, o l’incompliment de les disposicions relativas al règim de reserva.
8. La percepció de preus superiors als declarats i/o exhibits.
9. La facturació de conceptes no inclosos en els serveis ofertats.
10. No expedir factura, tiquet o justificant, o haver expedit el tiquet mecànic i negar-se a realitzar la corresponent factura especificant els distints conceptes quan ho sol·licite el client.
11. L'alteració o modificació dels requisits bàsics essencials per a l’exercici de l'activitat, o que determinaren la classificació, categoria i autorització corresponents, sense les formalitats exigides.
12. L'incompliment de les disposicions en matèria de requisits d'infrastructura dels allotjaments turístics.
13. L'obstrucció a la inspecció, la negativa o resistència a facilitar la informació requerida, i subministrar informació falsa o inexacta als inspectors o als òrgans de l'Administració competents en matèria de turisme.
14. No atendre els requeriments formulats per l'Administració per solucionar deficiències.
15. La reiteració en la comissió, durant el mateix període anual, de més de tres infraccions lleus, o la realització d'actes tipificats com a tal però que afecten una pluralitat de persones durant un determinat període de temps.
16. Qualsevol infracció que encara que siga tipificada com a molt greu no meresqués una tal qualificació en atenció a la naturalesa, l'ocasió o les circumstàncies.
Article deu
Constitueixen infraccions administratives de caràcter molt greu:
1. L'incompliment de la normativa turística en matèria d'incendis o seguretat.
2. La prestació de serveis o la realització d'activitats turístiques de forma clandestina per mancar del títol, autorització o declaració exigides per la normativa turística.
3. La conservació o manteniment de les instal·lacions i la prestació de serveis amb deficiències que comporten un greu risc per als usuaris.
4. Les infraccions greus en matèria turística el resultat de les quals produesca un dany notori o perjuici greu per a la imatge turística de la Comunitat Valenciana.
Article onze
Les disposicions reglamentàries d'Ordenació del Turisme, podran, dins del marc del que estableix aquesta Llei, tipificar les conductes contraries al que hi està disposat.
Les sancions i els òrgans competents per a la seua imposició seran els determinats als articles següents.
TITOL IV De les sancions
Article dotze
Les infraccions contra el que disposa aquesta Llei i altres disposicions en matèria de turisme donaran lloc a la imposició de les sancions següents:
a) Advertiment.
b) Multa.
c) Suspensió de l'exercici de professions turístiques o la clausura de l'establiment.
d) Revocació del títol o autorització.
Article tretze
U. Les infraccions qualificades com a lleus seran sancionades amb advertiment o multa.
Dos. La sanció de multa s'imposarà, atenent l’entitat de la infracció, conforme a la escala següent:
a) Infraccions lleus: fins 100.000 pessetes.
b) Infraccions greus: fins 1.000.000 de pessetes.
c) Infraccions molt greus: fins 10.000.000 de pessetes.
Tres. La suspensió o clausura podrà imposar-se per un període de fins sis mesos, o el superior necessari en el supòsit de l'existència de defectes per a la correcció de d'aquests, per infraccions qualificades com a greus.
Quatre. La suspensió o clausura podrà imposar-se per un període de fins a sis anys i el superior necessari en el supòsit d'existència de defectes per a la reparació d'aquests i la revocació del títol o autorització, per infraccions qualificades com a molt greus.
Article catorze
U. En la imposició de sancions es tindran en compte les circumstàncies concurrents quan es va produir la infracció administrativa, i especialment les següents:
a) Els perjudicis ocasionats als particulars.
b) El benefici il·lícit obtingut.
c) El volum econòmic de l'empresa o establiment.
d) La categoria de l'establiment i característiques de l'activitat.
e) La correcció durant la tramitació de l'expedient, de les anomalies que donaren origen a la iniciació del procediment.
f) La reincidència.
g) Qualssevol altres anàlogues a les anteriors.
Dos. Es considera reincidència la comissió, durant dos anys consecutius de dues o més infraccions del mateix tipus, o de tres o més infraccions de la mateixa o distinta classificació. En cas de reincidència la infracció podrà classificarse com corresponent al grup de caràcter superior.
Article quinze
U. Són òrgans competents per a la imposició de les sancions establertes en aquest article:
a) El Director General de Turisme per a les sancions d'advertiment i multa fins 1.000.000 pessetes.
b) El Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme, per a les sancions de multa des de 1.000.001 fins 5.000.000 de pessetes i les establertes en l'article tretze apartat tres.
c) El Consell de la Generalitat Valenciana per a la sanció de multa des de 5.000.001 fins 10.000.000 de pessetes i les establertes a l'article tretze apartat quatre.
Dos. Els òrgans que esmenta el paràgraf anterior, dins de la competència que aquest els atribuesca, podran imposar multes coercitives, en els termes de l'article 107 de la Llei de Procediment Administratiu, d'un deu per cent més sobre la quantia de la sanció imposada, per cada dia, o lapse de temps fixat, que passe sense atendre la comunicació de cessar en l'activitat infractora.
Tres. Les facultats sancionadores contemplades en aquest article podran delegar-se en la forma prevista per l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Article setze
Amb independència de las sancions enumerades, en els supòsits de percepció de preus superiors s'acordarà la restitució als interessats d'allò indegudament percebut amb els interessos que la demora produesca, així com l'abonament de l’import dels serveis no prestats.
Article disset
No tindrà caràcter de sanció la clausura o tancament d'establiments que es troben oberts al públic sense haver obtingut la preceptiva autorització o títol turístics fins l’obtenció d'aquests. La clausura o tancament serà acordat pel Director General de Turisme amb l'audiència prèvia de l’interessat.
L'adopció de la citada mesura ho serà sense perjudici de la incoació del corresponent expedient sancionador.
TITOL V De la prescripció i de la conducitat
Article divuit
U. Les infraccions d'aquesta Llei i de la resta de disposicions en matèria de turisme prescriuran, des del moment de la seua comissió, en els terminis següents:
a) Infraccions lleus: tres mesos.
b) Infraccions greus: sis mesos.
c) Infraccions molt greus: un any.
Dos. El còmput del termini de prescripció quedarà interromput amb la incoació de l’expedient sancionador corresponent.
Tres. No prescriuran aquelles infraccions en què la conducta tipificada implique una obligació de caràcter permanent per al titular.
Article dinou
U. Iniciat el procediment sancionador i transcorreguts tres mesos des de la notificació a l'interessat de cadascun dels tràmits d'aquest- sense que s'impulse el tràmit següent per causes imputables a l'Administració, se'n produirà la caducitat, amb l'arxivament de les actuacions, excepte en el cas de tràmit de resolució, en què podran transcórrer sis mesos des que es va notificar la proposta.
Dos. L'ampliació dels terminis establerts al paràgraf anterior per causes no imputables a l'Administració requerirà autorització de l'òrgan que acordà la incoació de l'expedient, i haurà de consignar-se en aquest i notificar-se a l'interessat.
TITOL VI Del procediment
Article vint
El procediment sancionador es regularà segons el Títol VI, Capítol II, de la vigent Llei de Procediment Administratiu.
Article vint-i-u
El procediment sancionador en matèria de turisme s'iniciarà:
a) Per actes alçades pels inspectors de turisme en l’exercici de les seues funcions.
b) Per comunicació de l'autoritat o òrgan administratiu que tinga coneixement d'una presumpta infracció.
c) Per denúncies a l'Administració turística de presumptes infraccions, incloses als «Fulls de Reclamacions».
d) Per pròpia iniciativa de l’òrgan competent en matèria de turisme quan tinga coneixement de presumpta infracció per qualsevol altre mitjà.
Article vint-i-dos
Els fets recollits en les Actes d'Inspecció es presumiran certs, llevat del cas que del conjunt de les proves que es practiquen resulte el contrari..
Article vint-i-tres
Les sancions imposades seran objecte d'immediata execució, d'acord amb el que estableixen la Llei de Procediment Administratiu, la normativa de recaptació i altres disposicions aplicables.
Article vint-i-quatre
Les resolucions que es dicten pels òrgans a què fa referència la present Llei, seran susceptibles de recurs, de conformitat amb el règim establert en la Llei de Procediment Administratiu.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
En el cas que se seguesquen dos o més expedients administratius de sanció, havent-hi identitat de subjecte i fets, i que per a cada un haja de fer un enjudiciament i una qualificació resultant de distintes normatives administratives, s'acumularan per a resoldre'ls un sol acte per aquell òrgan que tinga una competència més específica en relació amb l'objecte que es tracte. Amb tal finalitat, es preveuran, reglamentàriament, els instruments de coordinació pertinents segons els casos.
Segona
Atesa l’estreta connexió existent entre determinats aspectes de la normativa turística i la normativa sobre protecció del consumidor, i a fi d'aconseguir una més gran eficàcia en l’exercici de les funcions dels distints òrgans de la Generalitat Valenciana i evitar la duplicitat d'actuacions, les Conselleries d’Indústria, Comerç i Turisme i Sanitat i Consum, determinaran per ordres conjuntes els supòsits d'infracció la inspecció dels quals, i si fa el cas tramitació i resolució de l’expedient sancionador, correspondrà exclusivament als òrgans d'una d'elles.
Tercera
S'arbitraran les mesures necessàries per tal que la inspecció dels diferents òrgans de la Generalitat Valenciana i de l'Administració Local, amb incidència en les empreses i establiments turístics, es realitze coordinadament.
Quarta
Per raons greus de seguretat podrà acordar-se cautelarment la clausura immediata de l'establiment o precintat de les instal·lacions, durant el temps necessari per a la correcció dels defects existents. L'acord serà pres pel Director General de Turisme, amb l'informe o a instància, i si fa el cas, d'altres organismes competents en la matèria.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Els expedients sancionadors que, a l’entrada en vigor de la present Llei, es troben iniciats continuaran tramitant-se d'acord amb la normativa anterior.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Queden derogades totes aquelles disposicions que s'oposen al que estableix aquesta Llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Les quanties de les sancions previstes en la present Llei podran ser revisades i actualitzades en les Lleis de Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Segona
Es faculta el Consell de la Generalitat per a dictar les disposicions necessàries en desplegament i aplicació d'aquesta Llei.
Tercera
El Consell de la Generalitat Valenciana queda facultat per a dictar les disposicions necessàries en el desplegament i aplicació de la present Llei.
Quarta
Aquesta Llei vigirà el dia de publicació al «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 2 de març de 1989
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea