diari

Llei de la Generalitat Valenciana 5/1984, de 29 de juny, de compareixença en juí de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 175 de 05.07.1984) Ref. Base de dades 0511/1984

Llei de la Generalitat Valenciana 5/1984, de 29 de juny, de compareixença en juí de la Generalitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREAMBUL
L'activitat de la Generalitat Valenciana, en general, la de la seua Administració Pública, en particular, pren cada dia un major volum. I com a conseqüència, és cada vegada més freqüent que siga cridada davant el Tribunal de Justícia, com a demandada, o haja d'acudir-hi per a vetllar per la defensa dels interessos que té encomanats.
Ja s'han produït actuacions davant el Tribunal Constitucional, davant les Jurisdiccions Contencioso-Administrativa, Penal i Laboral i, malgrat que encara no se n'ha fet cap davant la Jurisdicció Civil, poden esdevenir en qualsevol moment, i lògicament és d'esperar que augmenten gradualment, cosa que determina a hores d'ara la necessitat que siga regulada la matèria de la compareixença en juí de la Generalitat Valenciana.
El model que cal seguir, almenys en els trets essencials i sense perjudici que les normes de caràcter adjectiu siguen articulades posteriorment pel Consell, ha de ser fixat per una Llei de les Corts Valencianes, no solament pel que fa a la Generalitat en conjunt, sinó també per a incidir en l'ordre processal, amb possibles aplicacions fins i tot fora de l'àmbit territorial d'aquesta, com en el cas de les actuacions davant el Tribunal Constitucional i davant el Tribunal Suprem.
Dos són els sistemes que poden seguir-se en relació amb la compareixença en juí de les Administracions Públiques, d'acord amb les normes vigents actualment al nostre país. El primer, seguit per l'Administració Local, és el general, en el qual la representació correspon a un Procurador a través dels corresponents poders atorgats en escriptura pública, i el segon, seguit per l'Estat, atribueix la representació judicial per Llei a un determinat cos de funcionaris de caràcter lletrat, els quals, alhora, duen la direcció tècnica dels litigis.
Aquest últim sistema, ja contrastat en la utilització per l'Estat durant molts anys, té l'avantatge de concentrar en una sola mà ambdós conceptes, el de representació i el de defensa, i el de no haver de dependre de cap professional aliè a l'Administració, cosa que el fa més aconsellable actualment, i al qual pot acudir-se per aplicació del que disposa l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, atés que la possibilitat de comparèixer sense Procurador és un privilegi processal que gaudeix l'Estat i que, per extensió pot ser utilitzat també per la Generalitat Valenciana.
Una vegada acceptada l'aplicació del sistema estatal, cal determinar quin ha de ser l'òrgan que ostente la representació judicial de la Generalitat Valenciana, tenint en compte que ací no hi ha un cos específic de funcionaris amb aquesta missió i, per tant, aquesta representació cal otorgar-la a un òrgan determinat en general, i dins d'aquest als lletrats adscrits o altres que puguen ser habilitats per a actuacions concretes i, en aquest sentit existeix el Gabinet Jurídic de la Presidència òrgan que té conferida la representació judicial de la Generalitat en virtut del que disposa el Decret de 29 de juliol de 1983, cosa que convé de reiterar-se en aquesta Llei per tal de donar a l'esmentada representació la força provinent del caràcter legal d'aquesta norma.
Aquesta representació ha de ser atribuïda amb caràcter general per a totes les institucions de la Generalitat Valenciana, encara que en queden exclosos els supòsits en què les Corts actuen davant el Tribunal Constitucional, per imperatiu del que disposa l'article 82.1 de la Llei Orgànica reguladora d'aquest Tribunal, i els altres en què les mateixes Corts estimen convenient en l'exercici del seu poder sobirà concedir la seua representació a altres lletrats.
Finalment, es fa una remissió en bloc a les normes que regeixen l'actuació judicial a l'Estat, com a corol·lari lògic de l'elecció d'aquest sistema de representació judicial i perquè quede clar que qualsevol privilegi processal que puga derivar-se d'aquestes normes, mentre siguen vigents, és d'aplicació a la Generalitat Valenciana, atés que hi concorren les mateixes característiques i circumstàncies que feren nàixer aquests privilegis.
Article 1.r
La Generalitat Valenciana compareïx en juí, igual com l'Estat, sense necessitat de fer-se valer de Procurador, utilitzant exclusivament paper d'ofici i sense subjecció al pagament de taxes judicials, en virtut del que disposa l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia, i són competents per a conèixer els seus litigis únicament els Jutjats de les capitals en què hi haja Audiència, segons el que disposa l'article 57 de la Llei de 14 d'octubre de 1982 addicional a l'Orgànica del Poder Judicial.
Article 2.n
La Generalitat restarà subjecta en les seues actuacions judicials a les mateixes normes que regeixen les actuacions de l'Estat, amb les adaptacions necessàries derivades de la pròpia organització, les quals seran posteriorment regulades pel Govern.
Article 3.r
El Gabinet Jurídic de la Conselleria de la Presidència té atribuïdes la representació i defensa en juí de la Generalitat Valenciana davant tots els ordres jurisdiccionals, el qual les exercirà a través dels lletrats que siguen integrats en cada moment en aquest òrgan o habilitats per a actuar-hi. En matèria tributària i que afecte al Patrimoni de la Generalitat Valenciana la habilitació haurà de recaure, en la forma que s'establesca per via de reglament, en lletrats que presten serveis en la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Se n'exceptuen els supòsits d'actuació de les Corts Valencianes davant el Tribunal Constitucional, en el qual la representació serà ostentada per un membre d'aquestes o pel comissionat que designen, d'acord amb el que estableix l'article 82.1 de la Llei Orgànica de l'esmentat Tribunal, i aquells altres en què les Corts puguen conferir la representació als altres lletrats.
Article 4.t
Tot això s'entén sense perjudici de les funcions d'Assessorament Jurídic que corresponen al Gabinet Jurídic de la Conselleria de la Presidència, en virtut del que disposa el Reglament de Règim Interior d'aquesta Conselleria, les quals, posteriorment, també seran desplegades en la mateixa norma en què siguen regulades les actuacions judicials d'aquest òrgan.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Llei entrarà en vigor el dia de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, a 29 de juny de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea