diari

Acord de 27 de febrer de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova una determinada modificació de l'annex d'inversions reals dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989.

(DOGV núm. 1023 de 10.03.1989) Ref. Base de dades 0524/1989

Acord de 27 de febrer de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova una determinada modificació de l'annex d'inversions reals dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989.
El Consell de la Generalitat Valenciana en sessió del dia
27 de febrer de 1989, adoptà l'Acord següent:
La Conselleria d'Economia i Hisenda ha proposat una modificació de l'annex d'inversions reals dels programes 611.10 »Conseller i Serveis Generals», 611.20 «Centre de Càlcul i Comptabilitat» i 612.10 «Planificació i Previsió Econòmica».
Els canvis a realitzar suposen la inclusió d'obres en els edificis administratius de la Conselleria i la reunificació en un únic projecte per programa en els casos en què es trobaven diferenciats els projectes d'adquisició de mobiliari dels d'adquisició d'equip informàtic o de vehicles.
D'acord amb això, en virtut del que disposa la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989, i a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, el Govern Valencià acorda:
Primer
Suprimir de l'annex d'inversions reals dels Pressupostos per a 1989 els projectes 001/000/89 «Adquisició de mobiliari i béns», 002/000/89 «Adquisició d'equips informàtics» i 003/000/89 «Adquisició vehicles», corresponents tots ells al programa 611.10 «Conseller i Serveis Generals», de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Segon
Donar d'alta en l'annex d'inversions reals dels Pressupostos per a 1989 el projecte 001/000/89 «Obres i equipament Conselleria d'Economia i Hisenda», del programa anterior, amb una anualitat per a 1989 de 30.000.0000 de pessetes.
Tercer
Suprimir de l'annex d'inversions reals dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989 els projectes 001/000/89 «Obres, instal·lació i adquisició equip informàtic» i 002/000/89 «Inversió en software» del programa 611.20 «Centre de càlcul i comptabilitat».
Quart
Donar d'alta en l'annex d'inversions reals dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989 el projecte 001/000/89 «Obres, moblament i inversions en processos d'informació» del programa anterior, amb una anualitat per a 1989 de 21.000.000 de pessetes.
Cinqué
Canviar la denominació del projecte 001/000/89 «Adquisició mobiliari i béns» del programa 612.10 «Planificació i Previsió Econòmica» per la de «Obres, moblament i inversions en processos d'informació».
València, 27 de febrer de 1989.
El Conseller Secretari del Govern Valencià,
JOAQUIM AZAGRA I ROS

linea