diari

Ordre de 14 de juny de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es crea el Consell Assessor d'Arxius.

(DOGV núm. 177 de 12.07.1984) Ref. Base de dades 0531/1984

Ordre de 14 de juny de 1984, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es crea el Consell Assessor d'Arxius.
La Generalitat Valenciana té competència exclusiva en matèries relatives a Arxius, que no siguen de titularitat estatal, segons l'article 31.6, de la Llei Orgànica 5/1982. Aquestes competències les assumeix la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en base al Reial Decret 3066/1983, de 13 d'octubre, de transferències en matèria de cultura, i Decret de 29 de desembre de 1983, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual se li assignen aquestes competències i, dins de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, la Direcció General de Cultura, segons les que li atribueix l'article 14 del Decret d'Estructuració Orgànica, aprovat pel Consell de la Generalitat Valenciana, el 2 d'abril de 1984.
En aquesta nova etapa que comença, és desig de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència comptar amb la participació i col·laboració efectiva dels col·lectius afectats en la definició de la política d'arxius a seguir. En la reunió d'Arxivers de la Comunitat, celebrada el 31 de maig de 1984, es propugnà constituir un Consell Assessor d'Arxius com a òrgan consultiu i de participació en política d'arxius.
D'altra banda, l'article cinqué, número dos, del Decret 38/1984, de 2 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional d'aquesta Conselleria, faculta per a la institució d’òrgans assessors específics amb relació a matèries o serveis i que prestaran l'assistència i concurs al titular del Departament en tots aquells assumptes que estime convenient de sotmetre al seu parer.
En atenció d'aquests motius, i en ús de les facultats que legalment tinc atribuïdes,
ORDENE:
Article primer
Es crea el Consell Assessor d'Arxius, dependent de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, el qual, com a òrgan de caràcter consultiu, presta assistència i concurs al titular del Departament en tots aquells assumptes i activitats en matèria d'Arxius que estime convenient de sotmetre al seu parer.
Article segon
U. El Consell Assessor d'Arxius particularment serà consultat respecte dels assumptes següents:
a) La planificació general que, en matèria d'Arxius de la Comunitat Valenciana, anualment elabore la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
b) Les línies generals dels Avantprojectes de Llei que, en matèria d'Arxius, el Consell de la Generalitat remeta a les Corts Valencianes per a l'aprovació.
c) Les directrius bàsiques dels Reglaments i d'altra normativa de caràcter general que s'adopten en execució i desenvolupament de les Lleis a què fa referència el paràgraf anterior.
d) Qualsevol altre assumpte que, en matèria d'Arxius, el Conseller de Cultura, Educació i Ciència estime convenient sotmetre-li a consideració.
Dos. Sense perjudici de tot açò, per iniciativa pròpia, el Consell Assessor d'Arxius podrà proposar actuacions i directrius sobre l'activitat arxivística que es realitze per l'Administració Pública en les diverses esferes o per particulars a la Comunitat Valenciana, o sobre qualsevol altre assumpte que, tot i ser d'interés general, incidesca de manera directa i immediata en la matèria que li és pròpia.
Article tercer
Sota la Presidència del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, el Consell Assessor d'Arxius estarà integrat pels membres següents:
-El Director General de Cultura, com a vicepresident.
-El Cap del Servei del Llibre, Arxiu i Biblioteca de la Direcció General esmentada, com a Secretari, amb veu però sense vot.
-Vuit vocals lliurement designats pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència, a proposta del Director General de Cultura, entre persones d'especial competència en la matèria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Article quart
El càrrec de Vocal del Consell Assessor d'Arxius serà gratuït, sense perjudici del dret d'aquests a l'abonament de les indemnitzacions per assistències que legalment estiguen establertes.
Article cinqué
U. El Consell Assessor d'Arxius haurà de celebrar amb caràcter ordinari dues sessions anuals.
Dos. Se celebraran sessions extraordinàries quan:
a) Les convoque el President del Consell Assessor d'Arxius.
b) Les sol·liciten, almenys, un terç dels membres.
Article sisé
Per tal que el Ple del Consell Assessor d'Arxius puga celebrar vàlidament sessió, hauran de ser presents, almenys, la meitat més un dels membres que legalment l'integren i, en tot cas, el President i el Secretari, o els qui els substituesquen legalment.
València, 14 de juny de 1984.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea