diari

Decret 36/1994, de 21 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2227 de 15.03.1994) Ref. Base de dades 0593/1994

DECRET 36/1994, de 21 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana. [94/1647]
La Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici de 1994, perseguint una millora en la utilització dels recursos, una reducció dels costos unitaris de prestació dels serveis públics, i també la clarificació i racionalització en la prestació d'aquests serveis, ha procedit a la modificació de l'objecte i la denominació de l'ens públic Institut Valencià d'Arts Escèniques, Cinematografia i Música, que passa a denominar-se Teatres de la Generalitat Valenciana, si bé conservant la naturalesa d'ens de dret públic i, per tant, la personalitat jurídica i l'autonomia econòmica i administrativa per a la realització dels seus fins. A aquest ens li són atribuïdes les funcions en matèria teatral i d'arts escèniques, i passen a integrar-se en l'estructura de la conselleria les funcions, mitjans i recursos relatius al camp cinematogràfic i musical que tenia l'organisme modificat.
Una conseqüència de tot això són les previsions que conté l'article 50 de l'esmentada Llei de Pressupostos, que estableixen la necessitat d'aplicar aquestes modificacions a través de l'aprovació del Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana.
Mitjançant aquest decret s'acompleixen aquestes previsions legals, adequant l'estructura i el funcionament de l'ens Teatres de la Generalitat Valenciana a les funcions que actualment té atribuïdes.
Per això, a proposta de la consellera de Cultura, i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 21 de febrer de 1994,
DECRETE
CAPÍTOL I
Naturalesa i funcions
Article primer. Naturalesa jurídica
1. Teatres de la Generalitat Valenciana és una entitat de dret públic de la Generalitat Valenciana de les previstes en el paràgraf segon de l'article 5.2 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
2. Teatres de la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, està adscrit a la Conselleria de Cultura a través de la Direcció General de Promoció Cultural.
3. Teatres de la Generalitat Valenciana es regeix d'acord amb el que estableixen l'article 50 de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 1994, el text refós de la Llei d'Hisenda Pública Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu del Govern Valencià de 26 de juny de 1991, i la resta de disposicions d'aplicació a les empreses públiques de la Generalitat Valenciana. Es regirà, a més, per aquest reglament i per l'ordenament jurídic privat, al qual s'ajustarà en les relacions jurídiques externes, adquisicions patrimonials i contractació.
Article segon. Finalitat
L'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana té com a finalitat el desplegament i l'execució de la política cultural de la Generalitat Valenciana en el camp de les arts escèniques i molt especialment en els sectors de teatre i dansa.
Article tercer. Funcions
1. Les funcions pròpies de Teatres de la Generalitat Valenciana, per al compliment dels seus fins, són les següents:
a) La creació, promoció i manteniment de la infrastructura necessària per al desplegament normal de la política cultural de la Generalitat Valenciana en els sectors del teatre i la dansa de la Comunitat Valenciana.
b) El foment de les arts escèniques i la promoció de companyies i grups teatrals, com també el desplegament i la promoció de tot tipus d'actuacions teatrals, festivals i certàmens, i el suport a la creativitat escènica i la seua difusió.
c) La producció pròpia i la coproducció amb altres entitats públiques o privades, per tal de millorar quantitativament i qualitativament l'oferta d'espectacles teatrals i de dansa a la Comunitat Valenciana.
d) La potenciació de les xarxes de distribució i exhibició, procurant la màxima difusió dels espectacles teatrals i de dansa, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
e) Procurar una programació estable i continuada dels teatres i sales propis.
f) La cooperació amb altres agents i entitats de desenvolupament cultural en el sector de les arts escèniques, d'àmbit públic o privat, tant nacionals com internacionals.
g) La realització de totes aquelles activitats que en general, directament o indirectament, estiguen relacionades amb les funcions anteriors.
h) Tota la resta de funcions que conduesquen a la consecució dels seus fins.
2. Les activitats pròpies que, en compliment dels seus objectius, realitze Teatres de la Generalitat Valenciana es regiran per les normes de l'ordenament jurídic privat, sense que li siguen d'aplicació els preceptes de la Llei d'Entitats Autònomes i de Contractes de l'Estat, i les normes de desplegament d'aplicació d'aquestes.
3. Sense perjudici del que estableix el número anterior, en la concessió d'ajudes o subvencions, Teatres de la Generalitat Valenciana se subjectarà a les normes de dret públic.
4. La participació de Teatres de la Generalitat Valenciana en societats mercantils haurà de ser autoritzada pel Govern Valencià.
CAPÍTOL II
Òrgans rectors
Article quart. Òrgans rectors
Els òrgans rectors de Teatres de la Generalitat Valenciana són:
- La Presidència.
- El Consell Rector.
- La Direcció.
- La Gerència.
Article cinquè. De la Presidència
1. El conseller o la consellera de Cultura exercirà amb caràcter nat la Presidència de l'entitat, i també del Consell Rector.
2. La Presidència tindrà les atribucions següents:
a) Exercir la superior representació, la inspecció i el govern de Teatres de la Generalitat Valenciana.
b) Convocar, presidir i dirigir les sessions del Consell Rector.
c) Nomenar i separar els membres del Consell Rector.
d) En general, qualsevol altra funció que comporte un millor desplegament dels fins de Teatres de la Generalitat Valenciana.
3. En els casos de vacant, absència o malaltia, la direcció assumirà per substitució les funcions de la presidència.
4. La presidència podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en la direcció de Teatres de la Generalitat Valenciana.
Article sisè. Composició del Consell Rector
El Consell Rector estarà integrat per:
a) La Presidència.
b) Tres vocals nats, que seran el titulars de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, de la Direcció i de la Gerència de Teatres de la Generalitat Valenciana.
c) Set vocals designats pel conseller o la consellera de Cultura:
- Un vocal representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat Valenciana, a proposta del titular d'aqueix departament.
- Un vocal representant de la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.
- Un vocal entre els responsables de sales de teatre municipals que mantinguen convenis de programació amb Teatres de la Generalitat Valenciana.
- Fins a quatre membres de lliure designació, entre persones de reconegut prestigi en el món del teatre, la dansa i la cultura, dels quals un serà proposat pel Consell Valencià de Cultura.
d) La Secretaria del Consell Rector correspondrà al gerent de Teatres de la Generalitat Valenciana.
Article setè. Atribucions del Consell Rector
Correspon al Consell Rector:
1. Definir les línies de funcionament de l'ens públic.
2. Examinar i aprovar els plans d'actuació de l'entitat en cada una de les seus activitats fonamentals.
3. Examinar i aprovar la redacció definitiva de l'avantprojecte de pressupostos de l'ens, per a la seua tramitació posterior.
4. Aprovar la memòria d'activitats i els comptes anuals presentats per la Direcció, per a trametre'ls als òrgans competents d'acord amb les lleis pressupostàries que siguen d'aplicació.
5. El nomenament i cessament del gerent, a proposta de la Direcció.
6. Emetre els informes que li siguen requerits.
7. Proposar, si s'escau, la participació permanent o transitòria en el capital de societats mercantils.
8. Aprovar, a proposta de la Direcció, l'organització interna de l'entitat, i els criteris per a la selecció, admissió i retribució del personal i la plantilla d'aquest, com també la seua modificació.
9. Elevar als organismes competents les propostes i acords que requeresquen la seua aprovació o ratificació.
10. Nomenar les comissions de treball que considere convenients per a l'estudi i l'avaluació prèvia de les propostes que haja d'aprovar.
Article vuitè. Règim de sessions i acords del Consell Rector
1. El Consell Rector es reunirà almenys dues vegades a l'any. La primera es convocarà durant el primer trimestre natural per a analitzar i aprovar, si s'escau, la memòria i els comptes anuals de l'exercici anterior. La segona per a deliberar i, si s'escau, aprovar l'avantprojecte de pressupostos i els plans d'actuació anuals.
2. Les sessions extraordinàries del Consell Rector podran ser convocades sempre que ho acorde la Presidència, i tambè a petició de la meitat més un dels components del Consell.
3. Les sessions del Consell Rector seran convocades i dirigides per la Presidència. En els casos de vacant, absència, malaltia o delegació expressa presidirà les sessions del Consell Rector el titular de la Direcció de Teatres de la Generalitat Valenciana.
4. Perquè les deliberacions o els acords que adopte el Consell siguen vàlids, caldrà la presència, com a mínim, de la meitat més un dels membres, entre els quals hi haurà necessàriament la Presidència o qui el substituesca en les seues funcions.
5. Els acords es prendran per majoria simple dels assistents, en cas d'empat decidirà el vot de qualitat de la persona que presidesca la sessió.
6. Els acords que s'adopten constaran en l'acta corresponent, que firmarà el secretari, amb la conformitat de la Presidència, i que haurà de ser aprovada pel Consell Rector en la següent sessió.
7. En allò que no preveu aquest article caldrà atenir-se al que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, quant al règim jurídic i funcionament dels òrgans col·legiats.
Article novè. De la Direcció de Teatres de la Generalitat Valenciana
1. El titular de la Direcció General de Promoció Cultural de la Conselleria de Cultura exercirà, amb caràcter nat, la Direcció de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana.
2. A la Direcció li corresponen les atribucions següents:
a) La firma, per part de l'ens, en qualsevol actes i negocis jurídics no atribuïts expressament a altres òrgans seus.
b) La representació de l'ens en l'exercici d'actuacions i recursos.
c) Proposar al Consell Rector el programa d'actuació anual, l'avantprojecte de pressupostos i les línies generals de funcionament que seguirà Teatres de la Generalitat Valenciana.
d) Proposar el nomenament i el cessament del gerent de l'entitat.
e) Retre comptes davant el Consell Rector del compliment del pressupost i sotmetre a aquest els comptes anuals.
f) Elaborar la memòria de les activitats realitzades i facilitar al Consell Rector la informació que requeresca sobre el seu desplegament.
g) Executar i fer complir els acords del Consell Rector.
h) Ordenar despeses i pagaments, i totes aquelles accions de contingut econòmic que afecten la gestió de l'ens.
3. En cas de vacant, absència o malaltia, el titular de la Direcció serà substituït per la persona que designe la Presidència.
4. La Direcció podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en la Gerència.
Article deu. De la Gerència
Al cap de l'organització de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana hi haurà un gerent, nomenat pel Consell Rector, a proposta de la Direcció. Sense perjudici de les facultats reservades a la Presidència i a la Direcció, li correspondrà la coordinació tècnica, artística i administrativa de tots els serveis, unitats i dependències de l'ens, i la direcció del personal, com també les facultats que li encomane i delegue la Direcció.
CAPÍTOL III
Recursos i règim econòmic
Article onze. Recursos econòmics de Teatres de la Generalitat Valenciana
Per a complir les finalitats i exercir les funcions que li són pròpies, l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana disposarà dels recursos següents:
1. Les consignacions previstes en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana.
2. Els béns mobles i immobles, i també les instal·lacions que per al compliment dels seus fins li siguen adscrits per la Generalitat Valenciana i els que integren el patrimoni de Teatres de la Generalitat Valenciana.
3. Els productes i les rendes del patrimoni.
4. Les subvencions, aportacions voluntàries o donacions que facen a favor seu persones públiques o privades.
5. Els ingressos que s'obtinguen per les seues activitats de gestió i explotació.
6. Els crèdits, préstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
7. Qualsevol altre recurs que li puga ser atribuït.
Article dotze. El pressupost de Teatres de la Generalitat Valenciana
1. El pressupost de Teatres de la Generalitat Valenciana es regirà per la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i per la corresponent normativa pressupostària en vigor.
2. L'avantprojecte de pressupost, una vegada aprovat pel Consell Rector, es trametrà a la Conselleria de Cultura per a l'elevació posterior a la Conselleria d'Economia i Hisenda, a l'efecte de la seua integració en el pressupost de la Generalitat Valenciana.
3. Els avantprojectes de pressupost seran elaborats i gestionats sota el principi d'equilibri pressupostari.
4. La comptabilitat s'ajustarà a les normes aplicables a les entitats de dret públic sotmeses a la Generalitat Valenciana.
Article tretze. El control financer
El control financer de Teatres de la Generalitat Valenciana s'efectuarà d'acord amb el que estableix la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
CAPÍTOL IV
El personal de Teatres de la Generalitat Valenciana
Article catorze. Règim jurídic
1. El personal de Teatres de la Generalitat Valenciana es regirà per les normes de dret laboral i, si escau, de dret civil que li siguen aplicables.
2. La situació dels funcionaris de la Generalitat Valenciana, de l'Estat o de l'administració local, adscrits a l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana, serà la que regula el Decret Legislatiu de 20 de març de 1991, del Govern Valencià, pel qual s'aprovà el text refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana i les altres normes complementàries.
3. La contractació de personal fix es realitzarà mitjançant proves d'admissió establertes i convocades per Teatres de la Generalitat Valenciana, després de l'acord del Consell Rector, seguint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat.
4. En els casos de baixes prolongades, per malaltia, excedència o altres situacions similars, es podrà contractar temporalment el personal necessari per al funcionament normal de Teatres de la Generalitat Valenciana per un període no superior a sis mesos. En aquests casos no caldrà l'acord previ del Consell Rector.
5. El règim de retribució del personal s'adaptarà al que regesca amb caràcter general per al personal al servei de la Generalitat Valenciana, amb les excepcions imposades per les necessitats del servei i les característiques especials dels llocs de treball.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
1. El personal laboral fix de la Generalitat Valenciana que prestava serveis en el Servei de Promoció i Difusió Cultural, dependent de la Direcció General de Promoció Cultural, el 31 de desembre de 1993, i que s'integra en l'ens de dret públic Teatres de la Generalitat Valenciana, a partir de l'entrada en vigor d'aquest decret passarà a formar part de la plantilla de l'ens esmentat.
2. La relació jurídica d'aquest personal respecte de la Generalitat Valenciana és la d'excedència mentre Teatres de la Generalitat Valenciana conserve la naturalesa jurídica d'ens de dret públic dependent de la Generalitat Valenciana.
3. En el cas de supressió de Teatres de la Generalitat Valenciana el personal laboral fix a què fa referència l'apartat 1 d'aquesta disposició addicional es reintegrarà a la Generalitat Valenciana, amb aquesta relació jurídica, en la situació de servei actiu.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller o la consellera de Cultura perquè dicte les disposicions d'aplicació i desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 21 de febrer de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
La consellera de Cultura,
PILAR PEDRAZA MARTÍNEZ

linea