diari

Decret 33/1993, de 8 de març, del Govern Valencià, pel qual es modifica l'actuació de la Generalitat Valenciana en les societats de Garantia Recíproca.

(DOGV núm. 1987 de 18.03.1993) Ref. Base de dades 0594/1993

Decret 33/1993, de 8 de març, del Govern Valencià, pel qual es modifica l'actuació de la Generalitat Valenciana en les societats de Garantia Recíproca.
Les societats de Garantia Recíproca van nàixer com a entitats de caràcter financer amb la finalitat bàsica de prestar avals a les petites i mitjanes empreses, per resoldre així la manca de garanties que hi havia en un ampli sector d'aquestes i, alhora, facilitar-ne l'accés al crèdit.
Atesa la importància d'aquest instrument i l’escàs desenvolupament en els moments inicials, el Govern valencià tractà de potenciar les societats que hi havia a la Comunitat Valenciana i per això els va atorgar diversos tipus d'ajudes que, articulades al voltant de quatre eixos, es van regular en el Decret 59/1986, de 5 de maig, del Govern valencià, i en les disposicions posteriors que el modifiquen i el despleguen.
L'aplicació d'aquests suports ha permès fins ara una substancial ampliació del volum d'activitat d'aquestes societats, un estímul a les petites i mitjanes empreses per a la utilització dels seus serveis i, en definitiva, una millora de l'accés al crèdit.
El temps transcorregut des de l’entrada en vigor de les normes abans esmentades, l’experiència obtinguda i els canvis hi operats en la situació de la societat de Garantia Recíproca que hi ha a la Comunitat Valenciana aconsellen deixar sense efecte els suports vigents i implantar un nou programa d'actuació de la Generalitat en aquestes societats que, assegurant-ne la viabilitat futura, s'adapte en major mesura a les necessitats actuals.
D'altra banda, aquesta mateixa experiència aconsella també introduir certes modificacions en el funcionament del fons de garantia especial de les societats de Garantia Recíproca.
Per això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda i amb la deliberació prèvia del Govern valencià en la reunió del dia 8 de març de 1993,
DECRETA
Article primer
L'article 5 del Decret 59/1986, de 5 de maig, modificat pel Decret 168/1989, de 13 de novembre, queda redactat així:
«1. Les societats de Garantia Recíproca acollides a aquest decret, d'acord amb els centres directius de la Generalitat Valenciana, podran constituir fons de garantia especial que respondran exclusivament de les operacions creditícies excepcionals acordades per ambdues parts, tenint en compte el seu interés prioritari per a la Comunitat Valenciana. Els centres directius esmentats hauran d'efectuar, a càrrec del respectiu pressupost, les aportacions a compte del soci partícip als fons de garantia especial, necessàries perquè les operacions siguen avalades per les societats de Garantia Recíproca.
2. Els convenis o acords entre els centres directius de la Generalitat Valenciana i les societats de Garantia Recíproca inscrites, en els quals s'estipulen la forma i les condicions de l'afectació d'operacions als fons de garantia especial, hauran de dur un informe favorable de l'Institut Valencià de Finances, prèviament a la firma.
3. El centre directiu corresponent ha de comunicar a l'Institut Valencià de Finances les operacions individuals garantides pels fons de garantia especial, i adjuntar-hi l'informe on es recullen les circumstàncies que justifiquen la inclusió en el fons esmentat i l'aportació efectuada a compte del soci partícip a aquest, que en cap cas podrà superar el cent per cent del principal de l'operació garantida. Així mateix, l'Institut Valencià de Finances podrà sol·licitar aquella informació complementària que considere oportuna en cada operació».
Article segon
Les referències a la Direcció General del Tresor i Política Financera que hi ha en el Decret 59/1986, de 5 de maig, modificat pel Decret 168/1989, de 13 de novembre, ambdós del Govern valencià, i en l'Ordre de 10 de maig de 1988, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, s'entendran fetes a l'Institut Valencià de Finances.
DISPOSICIO TRANSITORIA
A les ajudes percebudes o aquelles el dret de percepció de les quals haja nascut abans de l’entrada en vigor d'aquest decret, se'ls aplicarà la regulació per la qual van ser concedides.
DISPOSICIO DEROGATORIA
Són derogats:
1. Del Decret 59/1986, de 5 de maig de 1988, del Govern valencià, pel qual se regulà l'actuació de la Generalitat Valenciana en les societats de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana:
- L'article 6 en la redacció feta pel Decret 168/1989, de 13 de novembre.
- Els articles 7 i 8.
2. De l'Ordre de 10 de maig de 1988, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, per la qual es desplegà el Decret 59/1986 esmentat:
- Els articles 1 i 2.
- Els apartats 2.h) i 3.b) de l'article 4.
- Els articles 5 a 14, ambdós inclusivament.
3. La Resolució de 10 de juny de 1988, de la Direcció General d'Economia i Política Financera, per la qual se van establir les condicions de l'aportació al capital social, quotes, percentatge d'aportació a compte i quadres que hauran de trametre les societats de Garantia Recíproca inscrites, tot executant l'ordre esmentada en el paràgraf anterior.
4. La Resolució de 1,3 de desembre de 1998, de la Direcció General d'Economia i Política Financera, per la qual es van establir el règim i les condicions de les subvencions al compte d'explotació de les societats de Garantia Recíproca inscrites en el Registre Especial de la Comunitat Valenciana.
5. Qualsevol altres disposicions que s'oposen al que estableix aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Aquest decret entra en vigor el mateix de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segona
S'autoritza el Conseller d'Economia i Hisenda perquè dicte les disposicions necessàries per al desplegament i l’execució d'aquest decret.
València, 8 de març de 1993
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Economia y Hacienda,
ANTONI BIRLANGA CASANOVA

linea