diari

Ordre de 6 d'abril de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual són nomenats els membres del Consell Rector de l'Institut Valencià de les Arts Escèniques, la Cinematrografia i la Música.

(DOGV núm. 566 de 13.04.1987) Ref. Base de dades 0597/1987

Ordre de 6 d'abril de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual són nomenats els membres del Consell Rector de l'Institut Valencià de les Arts Escèniques, la Cinematrografia i la Música.
D'acord amb les atribucions que em confereix l'article 35 de la Llei 5/83 de 30 de desembre i segons que estableix l'article 6 de la Llei 9/86 de 30 de desembre per la qual és creat l'Ens de Dret Públic «Institut Valencià de les Arts Escèniques, la Cinematografia i la Música».
ORDENE:
Nomenar com a membres del Consell Rector de l'IVAECM les persones següents:
1. Vice-president del IVAECM l’Il·lm. Sr. Emili Soler Pascual.
2. Vocals a proposta del Consell Valencià de Cultura:
- Sr. Amando Blanquer Ponsoda.
- Sr. Joaquín Michavila Asensi.
- Sr. Antonio Tordera Sáez.
3. Vocals de designació directa:
- Sr. Luis García Berlanga.
- Sr. Juan Monleón Novejarque.
- Sra. Matilde Salvador Segarra.
4. Vocal en representació de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència:
- Sr. Rodolf Sirera Turó.
5. Vocal en representació de la Conselleria d'Economia i Hisenda:
- Sra. Rosario Sainz de Mingo.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 6 d'abril de 1987.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea