diari

Orden de 6 d'abril de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual són nomenats els membres del Consell Rector de l'Institut Valencià d'Art. Modern.

(DOGV núm. 566 de 13.04.1987) Ref. Base de dades 0598/1987

Orden de 6 d'abril de 1987, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual són nomenats els membres del Consell Rector de l'Institut Valencià d'Art. Modern.
D'acord amb les atribucions que em confereix l'article 35 de la Llei 5/83 de 30 de desembre i segons que estableix l'article 19 de la Llei 9/86 de 30 de desembre per la qual és creat l'Ens de Dret Públic «Institut Valencià d'Art Modern».
ORDENE:
Nomenar com a membres del Consell Rector de l'IVAM les persones següents:
1. Vice-president de l'IVAM, l'Excm. Sr. Antonio Asunción Hernández.
2. Vocals a proposta del Consell Valencià de Cultura:
- lI·lm. Sr. Felipe V. Garín Llombart.
- Sr. Román de la Calle de la Calle.
- Sr. Valeriano Bozal Fernández.
3. Vocals de designació directa:
- Excm. Sr. Alfonso Pérez Sánchez.
- Sr. Francisco Calvo Serraller.
- Sra. Margit Rowell.
4. Vocal en representació de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència:
- Sr. Bernardo Martí Oliver.
5. Vocal en representació de la Conselleria d'Economia i Hisenda:
- Sr. Francisco Pérez García.
DISPOSICIO FINAL
Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 6 d'abril de 1987.
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIA CISCAR I CASABAN

linea