diari

Decret 30/1993, de 8 de març, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament d'Apartaments Turístics, Vil.les, Xalets, Bungalows i semblants.

(DOGV núm. 1987 de 18.03.1993) Ref. Base de dades 0599/1993

Decret 30/1993, de 8 de març, del Govern Valencià, pel qual aprova el Reglament d'Apartaments Turístics, Vil.les, Xalets, Bungalows i semblants.
La realització de l'activitat de prestació del servei d'allotjament turístic en establiments distints a càmpings i hotels ha estat i segueix sent una evident realitat en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i la demanda dels diversos subsectors turístics a l'Administració perquè elaborés una nova norma reguladora d'aquests establiments, una constant.
Per altra part, l’increment de la qualitat dels serveis turístics és una exigència i un repte assumit per l'Administració turística valenciana l'èxit del qual depèn, en gran mesura, del coneixement que aquesta tinga de la completa oferta d'allotjament amb que compta. En aquest sentit, el Reglament pretén, fonamentalment, a més d'ordenar el sector, de disminuir el nombre existent d'allotjaments actualment incontrolats. L'increment de qualitat així ho exigeix, a més de requerir que es classifiquen en categories les unitats d'allotjament turístic, antics habitatges turístico-vacacionals, principal innovació d'aquesta norma, fent desaparèixer la tercera categoria existent en l'antiga regulació.
L'objecte d'aquesta norma es dirigeix dones, a la promoció de l'activitat turística mitjançant l’ordenació del sector, sense que se'n puguen extraure més efectes que els merament administratius.
La norma, estructurada en set capítols desenvolupats en trenta i cinc articles, defineix i regula els apartaments turístics i les condicions tècniques, d'utilització i serveis, com també les empreses dedicades a la cessió del seu ús i gaudi. Estableix també tres modalitats d'explotació dels apartaments turístics: el bloc, la unitat d'allotjament turístic i el conjunt, exigint a tots ells uns requisits mínims per a la classificació en qualsevol de les tres categories establertes i que es troben degudament especificats en els annexos d'aquesta.
En virtut del que s'ha exposat, d'acord amb el Consell d'Estat, a proposta del Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme i amb la deliberació prèvia del Govern valencià en la reunió del dia 8 de març de 1993,
DECRETE
CAPITOL I
Disposicions generals
Article 1. Objectiu
Aquest Reglament té com a objectiu l’ordenació administrativa de:
1. Les condicions tècniques, d'ús i de serveis dels apartaments turístics ubicats en el territori de la Comunitat Valenciana, la regulació i les modalitats d'explotació.
2. Les empreses dedicades a la cessió del seu ús o gaudi, amb independència de les formes contractuals empleades i de les estipulacions pactades.
Article 2. Definició d'apartaments turístics
Es consideren apartaments turístics els immobles, qualsevol que siga la configuració i les característiques, l’ús dels quals se cedesca mitjançant preu, una o niés vegades durant un any, per a habitació ocasional de persones no residents habitualment en la localitat, o que els ocupen amb finalitats vacacionals o d'oci.
Queden fora d'aquesta consideració els establiments regulats pel Decret 137/1986, de 10 de novembre, del Govern valencià, sobre regulació d'establiments hotelers a la Comunitat Valenciana.
Article 3. Empreses explotadores d'apartaments turístics
1. Es consideren empreses explotadores d'apartaments turístics les persones físiques o jurídiques, siguen o no titulars dels allotjaments, que realitzen de forma habitual l'activitat de cessió de l’ús o gaudi d'aquests.
S'entén que existeix habitualitat quan es destinen al tràfic turístic blocs, tal com es defineixen en el paràgraf 2 de l'article següent, o conjunts quan l'agregat siga de més de cine unitats d'allotjament.
2. No tindran la consideració d'empreses explotadores les que, disposant de fins a cinc apartaments, amb títol bastant, els cedesquen directament per a l’ús o gaudi turístic, i s'entén, en aquest cas, que destinen al tràfic turístic unitats d'allotjament turístic, com es defineixen en el paràgraf 4 de l'article següent.
Article 4. Modalitats d'explotació
1. Els apartaments turístics poden explotar-se sota les modalitats de:
a) Bloc.
b) Conjunt.
c) Unitat d'allotjament turístic.
2. S'anomena bloc la totalitat d'un edifici o complex integrat per apartaments, vil·les, xalets, bungalows o semblants que, amb instal·lacions i/o serveis comuns, siga destinat al tràfic turístic.
3. S'anomena conjunt l'agregat de més de cine unitats d'allotjament turístic que, ubicades en el mateix o en diferents edificis o emplaçaments i sense constituir un bloc, es destinen al tràfic turístic per una sola unitat empresarial d'explotació.
4. S'anomena unitat d'allotjament turístic l'apartament, vil·la, xalet, bungalow o semblant que es destine al tràfic turístic directament per qui, amb títol bastant, en tinga la disposició.
CAPITOL II
Registre i empreses explotadores
Article 5. Registre
L'exercici de l'activitat de, cessió per part de les empreses definides en l'article 3 requerirà, amb caràcter preceptiu, la inscripció prèvia en el registre d'empreses explotadores i d'apartaments turístics, que a tal efecte es crea en la Direcció General de Turisme, de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Turisme.
Article 6. Inscripció en el registre de les empreses explotadores.
1. Per a la inscripció en aquest registre s'ha de presentar davant el Servei Territorial de Turisme corresponent, de forma completa, la següent documentació:
a) Sol·licitud on han de constar les dades d'identificació de la persona interessada, com també el domicili i el nom comercial, si s'escau. Si es tracta d'una persona jurídica, s'acompanyarà una còpia de l’escriptura de constitució, degudament inscrita, i el codi d'identificació fiscal.
b) Acreditació de la disponibilitat del local o oficina d'atenció al públic.
c) Relació d'apartaments, vil·les, xalets, bungalows o semblants que es dediquen a l’explotació, amb indicació de la direcció i la ubicació completa de cadascun d'ells, del nombre de places i dels requisits que calguen per a la classificació.
Aquesta relació servirà de comunicació a l'Administració de la dedicació de les unitats al tràfic turístic.
d) Memòria on ha de constar l’estructura de la plantilla de personal i els mitjans tècnics de què es disposen per a l’explotació de cada bloc o conjunt i, si escau, per a la totalitat d'aquests.
2. Quan es tracte d'agents de la propietat Immobiliària o d'agències de viatge, serà suficient amb què acompanyen la sol·licitud, on es faran constar les seues dades identificatives, la relació a què fa referència el paràgraf c) de l'apartat 1 d'aquest article. Tot això sense perjudici de les atribucions que els corresponguen d'acord amb les seues normes reguladores.
3. Després que el Servei Territorial corresponent a la província on s'exercesca en major mesura l'activitat, comprove l’esmentada documentació, s'inscriurà l'empresa, si s'escau, i se li assignarà el número de registre corresponent.
Article 7. Baixa en el registre de les empreses explotadores
La cancel·lació en el registre de les empreses explotadores d'apartaments turístics podrà produir-se per alguna de les causes següents:
a) A petició pròpia o d'ofici, per cessar en l'activitat d'explotació d'apartaments. En el primer cas, la persona interessada haurà de comunicar-ho per escrit al Servei Territorial de Turisme corresponent, acompanyant una declaració de no tenir cap contracte pendent.
b) En compliment d'una resolució adoptada en un expedient sancionador per infracció molt greu, que d'acord amb la normativa vigent comporte la sanció de tancament o de clausura.
Article 8. Comunicació d'apartaments turístics. Altes i baixes
Tots els apartaments destinats al tràfic turístic en la modalitat d'unitat d'allotjament o per empresa explotadora s'hauran de comunicar al Registre, indicant-ne la ubicació, el nombre de places i els requisits que calguen per a la classificació.
Així mateix, en el moment en què es produesca, han de comunicar qualsevol circumstància o canvi que s'efectue en la destinació d'aquests allotjaments o en la seua gestió.
Article 9. Llibre d'inspecció i fulls de reclamacions
Les empreses explotadores d'apartaments turístics han de disposar del corresponent Llibre d'Inspecció de Turisme i dels preceptius Fulls de Reclamacions, segons el model oficial.
Article 10. Lliurament dels allotjaments
Les empreses han de mantenir els allotjaments que exploten en perfecte estat d'habitabilitat i en concordança amb la seua categoria, amb la descripció feta a l'Administració turística i amb la que figure en la publicitat feta per l’empresa.
De la mateixa manera, els allotjaments es posaran a disposició dels clients amb les adequades condicions de neteja, higiene, subministraments i serveis generals i amb un bon funcionament de les seues instal·lacions.
Quan es tracte de blocs, les empreses es responsabilitzaran també del manteniment i del funcionament dels serveis i instal·lacions comuns.
Article 11. Publicitat
Les empreses explotadores d'apartaments turístics estan obligades a incloure, en tota la publicitat que facen, el número de registre i la modalitat i la categoria que corresponga a les unitats d'allotjament que exploten.
Article 12. Document de cessió.
En el cas que els apartaments turístics es destinen al tràfic turístic per qui es dedique a l'explotació d'apartaments sense ser-ne el propietari, s'haurà de formalitzar el corresponent document de cessió per a l'explotació, en què expressament s'indicarà que la responsabilitat per l'incompliment de les obligacions administratives derivades d'aquest decret serà exigible a l'explotador de l'allotjament.
CAPITOL III
Classificació
Article 13. Classificació
1. Els apartaments turístics es classificaran en les categories de luxe, primera i segona.
2. La Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant una ordre, regularà el distintiu corresponent als apartaments turístics i les seues categories.
Article 14. Distintius
1. En els blocs serà obligatori indicar la categoria a què pertanyen els apartaments turístics mitjançant la col·locació del distintiu normalitzat a l'entrada principal.
2. En la resta d'apartaments turístics s'exhibirà, de forma visible a l'entrada, bé en l'interior o en l'exterior d'aquests, la corresponent identificació de la condició d'apartament turístic i de la categoria.
Article 15. Requisits per a la classificació
1. La determinació de la categoria que correspon a un bloc es condicionarà al compliment de les exigències establertes en l'annex I i a l'adequació d'aquestes a la categoria pretesa.
2. La determinació de la categoria a què corresponguen els allotjaments explotats com a conjunt, o com a unitat d'allotjament turístic, es condicionarà al compliment de les exigències establertes en l'annex II i a l'adequació d'aquestes a la categoria pretesa.
3. Les instal·lacions i els serveis dels apartaments turístics han de reunir i mantenir, en tot moment, les condicions, els requisits i les qualitats determinants d'acord amb la seua classificació i categoria.
La classificació i la categoria atorgada es mantindrà sempre que perdure el compliment de les condicions i dels requisits determinants d'aquelles, i podran ser revisades d'ofici mitjançant el corresponent expedient, en què s'escoltarà la persona interessada.
Article 16. Sol·licitud de classificació
En el supòsit d'explotació d'apartaments turístics com a bloc, la classificació se sol·licitarà conjuntament amb la sol·licitud d'autorització d'obertura, d'acord amb les normes del capítol següent.
En el cas de conjunts d'apartaments turístics i d'unitats d'allotjament turístic, s'haurà de formular una sol·licitud de classificació al Servei Territorial de Turisme corresponent al lloc d'ubicació de l'allotjament qui, d'acord amb, el que específica l'annex II i el que declara la persona interessada, resoldrà sobre aquesta classificació.
Es crea amb caràcter consultiu, fonamentalment als efectes de classificació, una comissió, la composició i funcionament de la qual seran establertes pel Director General de Turisme.
Article 17. Obligació de comunicar modificacions
Totes les modificacions de la capacitat o dels elements d'un bloc d'apartaments, quan efecte la seua categoria, haurà de comunicar-se a l'Administració turística per tal que procedesca a la revisió de l'autorització i de la classificació concedides.
Aquesta obligació també és exigible als explotadors d'unitats d'allotjament bé com a conjunt, bé aïlladament, respecte de les variacions que n'afecten la classificació.
CAPITOL IV
Blocs
Article 18. Caràcter preceptiu de l'autorització
Per a l'explotació d'un bloc d'apartaments turístics serà preceptiva l'obtenció de l'autorització prèvia d'obertura i de classificació d'aquest.
Article 19. Autorització
L'autorització d'obertura i la classificació d'un bloc d'apartaments turístics serà acordada pel Director General de Turisme, a la vista de la documentació aportada i en atenció al compliment de les exigències contingudes per a cada categoria, en l'annex I.
Article 20. Documentació per a l'autorització
Els documents que han d'acompanyar les sol·licituds d'autorització de blocs d'apartaments turístics són els següents:
a) Acreditació de la persona sol·licitant com a titular propietari o explotador del bloc.
b) Relació dels apartaments que integren el bloc i el nombre de places.
c) Projecte o plans de planta visats oficialment a escala 1:100. Així mateix, indicació del nom, destinació i superfície de cada dependència i del compliment del Decret 193/1988, de 12 de desembre, del Govern valencià, pel qual s'aproven les normes per a l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques.
d) Pla de conjunt visat a escala 1:500 quan es tracte d'un complex d'edificis, d'instal·lacions esportives, de jardins, d'aparcaments, etc. Igualment amb indicació del compliment del Decret 193/88 esmentat.
e) Els documents a què es refereix el Decret 73/1989, de 15 de maig, del Govern valencià, quant a requisits mínims d'infraestructura en allotjaments turístics.
f) Acreditació del compliment de les mesures de seguretat, d'habitabilitat i de disseny d'habitatges i, en especial, de protecció i d'extinció d'incendis, exigides per la normativa vigent.
CAPITOL V
Serveis i preus
Article 21. Publicitat
1. La publicitat, l'oferta i l'explotació dels apartaments turístics s'ajustarà a les exigències de publicitat veraç i objectiva, i ha de proporcionar al client o usuari la informació suficient sobre les característiques d'aquells, les condicions d'ús i les prestacions que, comprenguen els serveis contractats, tot això sense perjudici del que disposen les normes vigents sobre publicitat i defensa del consumidor i de l'usuari.
Les característiques, les condicions i les prestacions que figuren en les ofertes o en la publicitat realitzada seran exigibles por l’usuari encara que no figuren expressament en el contracte realitzat.
2. Els preus s'adequaran a la qualitat dels béns i serveis, i a falta d'especificació expressa o pacte en contrari, hauran de comprendre les reparacions i els subministraments necessaris por a la utilització de l'apartament segons la seua destinació, incloent-hi, si s'escau, la dels elements comuns i accessoris dels immobles.
En particular, s'entendran compresos en els preus globals els següents serveis i subministraments:
a) Conservació, manteniment i reparacions.
b) Recollida del fem des de la via pública o reciente especialment destinat al seu dipòsit.
c) Subministrament d'aigua.
d) Energia elèctrica i combustible.
e) Servei de consergeria-recepció en el cas de blocs.
Article 22. Serveis comuns
1. També estarà compresa en el preu global la utilització de les següents instal·lacions:
a) Les piscines, jardins, les solanes i les terrasses comuns, amb els elements que els siguen propis.
b) Els parcs infantils.
2. Les empreses podran oferir als clients, com a inclosos en el preu, els serveis complementaris que estimen oportuns.
3. Quan es donen altres serveis complementaris no inclosos en el preu global de l'apartament, aquests tindran caràcter voluntari i les empreses hauran de donar-ne la deguda publicitat.
Article 23. Preus. Comunicació
1. Els preus dels apartaments turístics seran lliurement fixats por les empreses per als diferents períodes d'ocupació, sense més obligació que la comunicació anual a l'Administració turística durant el mes de gener de cada any. Qualsevol servei o instal·lació, la utilització del qual no estiga inclós en el preu de l'allotjament s'haurà d'especificar de forma concreta i individualitzada, i s'haurà de posar en coneixement del client.
2. Si no es realitza aquesta comunicació en el període assenyalat s'entendrà que mantenen els de l’última comunicació reglamentària.
3. Els preus comunicats no podran ser alterats a l'alga durant l'any de vigència, és a dir, l'any natural.
Article 24. Llistes de preus
Les empreses explotadores tindran a disposició dels clients, en lloc ben visible, la llista de preus degudament segellada, i a més hauran de lliurar al client, amb la clau de l'allotjament, la informació detallada de tots els conceptes que hagen d'abonar, incloent-hi els preus.
Article 25. Publicitat de preus
Els preus dels apartaments, explotats en bloc figuraran en un cartell exposat en la consergeria-recepció de l'establiment i ha d'haver, a més, en cadascun dels apartaments que l'integren, un cartell de preus que haurà de coincidir amb el de la consergeria-recepció.
Quan els apartaments siguen explotats com a conjunt, valdrà el que disposa l'art. 24è.
Article 26. Bestretes
Les empreses podran exigir que els clients anticipen un percentatge del preu que, tret del pacte en contrari constatat per escrit, no haurà de sobrepassar el 25 per cent del preu global de l'allotjament.
Article 27. Anul·lació de reserves
En els casos d'anul·lació de reserva, l'empresa reintegrarà al client la suma rebuda com a bestreta, i podrà retenir, en concepte d'indemnització, i tret del cas demostrable de força major del client:
a) El 10 per cent d'aquesta bestreta quan l'anul·lació s'efectue amb una antelació de més de 30 dies al fixat per a l'ocupació de l'allotjament.
b) El 50 per cent quan es realitze amb una antelació de més de 7 dies i menys de 30 dies.
c) El 100 per cent en cas que l'anul·lació s'efectue amb menys de 7 dies d'antelació.
Article 28. Pèrdua de la reserva i de la bestreta
Cessarà l’obligació de reservar l'allotjament, amb pèrdua de la bestreta lliurada si s'escau, en cas de no estar ocupat dins de les 48 hores següents al dia fixat, tret que dins d'aquest termini el client confirme l'arribada i aquesta es produesca abans que l’import de l'allotjament pels dies transcorreguts excedesca de la quantia del senyal lliurat.
Article 29. Dipòsit per pèrdua o deteriorament d'instal·lacions
Tret de pacte en contrari, les empreses podran exigir el dipòsit d'una quantitat no superior a 25.000 pessetes en el moment d'ocupar l'allotjament, per a respondre de la pèrdua o del deteriorament de les instal·lacions, del mobiliari i dels estris que siga imputable als clients.
Aquesta opció d'exigir un dipòsit es farà constar en el moment de formalitzar el contracte entre l'usuari i l'arrendador.
Quan acabe el contracte i una vegada desocupat l'allotjament, aquesta fiança es reintegrarà al client, amb les deduccions prèvies que escaiguen.
CAPITOL VI Ocupació i ús dels apartaments
Article 30. Període contractat
Les condicions d'oferta i de publicitat, i els corresponents contractes, fixaran clarament els dies i les hores d'iniciació i d'acabament del període contractat, i s'entendrà, en defecte de tal especificació, que el dret a l'ocupació de l'allotjament començarà a les 17 hores del primer dia del període contractat i acabarà a les 10 hores del dia en què finalitze aquest període.
Article 31. Desallotjament dels apartaments
Transcorregut el temps pactat i, si s'escau, les pròrrogues establertes de mutu acord per les parts contractants, els. clients hauran de desocupar els allotjaments.
Les empreses podran establir en els contractes, com a garantia del compliment pels clients de l'obligació a què es refereix el paràgraf anterior, el dret a percebre, en concepte d'indemnització, una suma equivalent al triple del preu màxim que corresponga als dies que excedesquen d'aquell en què es va haver de desocupar l'allotjament.
El que disposa el paràgraf anterior no serà obstacle per a l'exercici dels drets i de les accions civils i penals que puguen correspondre.
Article 32. Prohibicions als clients
Queda prohibit als clients:
a) Introduir mobles en l'allotjament o realitza-hi obres o reparacions, per petites que aquestes siguen, sense autorització escrita de l'empresa.
b) Allotjar un major nombre de persones de les que corresponguen a la capacitat màxima fixada per a l'allotjament.
c) Exercir l'activitat d'hostalatge en l'allotjament o destinar-lo a fins diferents d'aquells per als quals es va contractar.
d) Introduir matèries o substàncies explosives o inflamables o altres que puguen causar danys o molèsties als altres ocupants de l'immoble.
e) Realitzar qualsevol activitat que entre en contradicció, amb els usos de convivència, d'higiene i d'ordre públic habituals, o que impidesca el normal descans d'altres usuaris de l'immoble.
f) Introduir animals contra la prohibició expressa de l'empresa.
L'incompliment de qualsevol d'aquestes prohibicions podrà donar lloc a l'exercici de les accions pertinents.
CAPITOL VII
Responsabilitat
Article 33. Imputació de responsabilitat
Perquè els apartaments turístics puguen ser cedits per a ús o gaudi turístic han de complir les prescripcions contingudes en aquesta norma, i seran responsables de l’incompliment la persona o l’empresa explotadora d'aquests.
Article 34. Règim de sancions
Les infraccions a aquesta norma seran objecte de les sancions administratives corresponents, amb instrucció prèvia de l'oportú expedient, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'altre ordre que pogueren concórrer.
Article 35. Incompliment dels terminis d'adaptació
La cessió de l’ús o gaudi d'apartaments turístics que no s'hagen adaptat a aquesta normativa en els terminis establerts, donarà lloc a les responsabilitats administratives d'acord amb la normativa vigent en la matèria, com si d'una activitat clandestina es tractés.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
En el termini de 8 mesos, comptats a partir de l’entrada en vigor d'aquest Decret:
a) Les empreses explotadores d'apartaments turístics procediran a inscriure's en el corresponent registre, i es consideraran clandestines aquelles que no ho hagen fet en el termini establert.
b) Les empreses, o les persones a que es refereix l’últim paràgraf de l'article 3r d'aquest Decret, explotadores d'apartaments turístics, comunicaran a l'Administració turística la dedicació d'aquells al tràfic turístic, i es consideraran clandestins els que no hagen estat comunicats en aquest termini.
Segona
Els apartaments turístics explotats en bloc, autoritzats i classificats amb anterioritat a la publicació d'aquesta norma, disposaran d'un termini de dos anys per a procedir a adaptar les instal·lacions i els serveis a les exigències d'aquesta. Del mateix termini gaudiran els apartaments turístics explotats com a conjunt per les empreses explotadores i les unitats d'allotjament turístic.
DISPOSICIO ADDICIONAL
En supòsits excepcionals i adoptant-se, si s'escauen, les mesures compensatòries necessàries, la Direcció General de Turisme podrà dispensar del compliment d'alguna de les condicions o dels requisits exigits per aquest Decret, entre altres, en els següents casos:
a) Quan es tracte de la rehabilitació d'edificis singulars o edificis d'interés turístic per tal de transformar-los en alguna modalitat d'allotjament a què es refereix aquest Decret.
b) Quan es tracte de modificar l'ús a què està destinat un edifici ja construït per a dedicar-lo a allotjament turístic en qualsevol de les modalitats a què es refereix aquesta norma i, en els supòsits de blocs ja existents, quart procedesquen a l'adaptació de les seues instal·lacions a aquest Decret.
c) Quan es tracte d'habitatges unifamiliars o integrats en edificis per a transformar-los en qualsevol de les modalitats o categories d'allotjament turístic a què es refereix aquest Decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme per a dictar les disposicions necessàries en aplicació i desenvolupament d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret vigirà als vint dies de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 8 de març de 1993.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRES GARCIA RECHE.
ANNEX I
Requisits tècnics de classificació exigibles als blocs d'apartaments
La classificació dels apartaments turístics explotats en bloc, segons el que preveu l'article 15.1 d'aquest decret, es fixarà d'acord amb els requisits mínims que s'estableixen a continuació:
1. Accessos, comunicacions
i estacionament Luxe Primera Segona
* Entrada de clients SI SI SI
* Entrada de servei SI - -
* Ascensor SI SI SI
A partir núm.. plantes B+2 B+3 B+3
* Muntacàrregues SI - -
* Escala de clients SI SI SI
* Escala de servei SI - -
* Aparcament propi SI SI SI
Nombre de places per apartament
- Fins 4 places d'allotjament
per apartament 1 1 1
- Més de 4 places d'allotjament 2 1 1
- Distància màxima des de
l'aparcament a l'accés
de l'apartament en m. 50 100 200
(*) Sempre que existesquen més de 8 unitats d'allotjament a partir de la primera planta.
(**) En luxe, almenys una plaça estarà en garatge cobert amb tancadors laterals i dins el recinte del bloc.
2. Instal·lacions Luxe Primera Segona
* Aïllament tèrmic i acústic
en totes les zones (* ) SI SI SI
* Nivell sonoro-ambiental
produït per instal·lacions,
en decibels (**) <40 <45 -
* Preses de corrent en totes
les habitacions amb indicador
de voltatge (***) SI SI SI
* Il·luminació mitja en lux
Zones comunes:
- salons i menjadors 400 300 300
- escales i vestíbuls 150 150 100
Apartaments:
- dormitoris 150 150 150
- sala d'estar:
il·luminac. gral. 200 200 150
il·luminac. local 500 500 500
Cuina 200 200 200
Banys 200 150 150
* Refrigeració
Sales i salons comuns SI SI -
Apartaments:
- dormitoris SI - -
- sales i salons SI SI -
* Calefacció (****)
Sales i salons comuns SI SI SI
Apartaments
- dormitoris SI SI -
- sales i salons SI SI SI
* Telèfon
Línia exterior
- en interior apartaments SI - -
- d'ús comú SI SI SI
Línia interior
(connexió amb consergeria) SI SI -
* Aigua calenta
Arees comunes SI - -
Apartaments SI SI SI
(*) D'acord amb el que determinen les normes tecnològiques vigents.
(**) El nivell sonor màxim produït per la instal·lació serà, per a qualsevol dels seus elements individualment considerats o el conjunt de tots ells, l'especificat en cada categoria, mesurat a dos metres de distància de qualsevol dels que puguen produir-lo si es troben en zones on accedeixen els clients, i en locals contigus SI aquestes instal·lacions estan en zones on no accedeixen aquests. .
(***) L’indicador de voltatge junt amb les preses de corrent podrà substituir-se per una indicació general de voltatge de tot l'allotjament, situat en lloc ben visible.
(****) Sempre amb la possibilitat d'aconseguir una temperatura d'acord amb la legislació vigent en matèria d'estalvi energètic.
El control en la categoria de luxe haurà de poder realitzar-se individualment per cada recinte, i en la categoria de primera el control podrà ser comú per a totes les estances.
3. Altres instal·lacions i serveis Luxe Primera Segona
* Recepció-consergeria SI SI SI
* Saló social amb TV SI SI SI
* Serveis sanitaris generals SI SI SI
* Caixes fortes individuals SI SI -
* Piscina - SI SI -
* Jardins comuns SI SI -
* Farmaciola de primers auxilis SI SI SI
* Informació detallada
del centre mèdic més pròxim,
o servei mèdic
en establiment SI SI SI
* Servei de neteja(*) SI SI SI
* Servei de bugaderia SI SI -
* Canvi periòdic
de llenceria (**) SI SI SI
* Reparacions i manteniment SI SI SI
* Servei de recollida de fem,
conforme a l'art. 21.21) SI SI SI
* Canvi de moneda SI - -
* Servei de guarderia o atenció
de xiquets 24 hores (****) SI - -
(*) A més de prestar el servei de neteja a l'entrada i eixida del client de l'apartament, en la categoria de luxe es possibilitarà que el client puga utilitzar-lo diàriament, i en la categoria de primera almenys un dia a la setmana.
(**) La llenceria de cambres de bany i cuina es canviarà diàriament, i la llenceria de dormitoris dues vegades per setmana. Podrà concertar-se amb el client el lliurament d'una sola vegada, o de varies, de la llenceria que s'utilitze durant tot el període que vaja a romandre en l'apartament, d'acord amb el que especifica.
(***) En la categoria de luxe, el servei de recollida es prestarà des de la porta l’entrada a l'apartament.
(****) L'obligació de comptar amb aquest servei implica facilitar al client la possibilitat de contractar-lo.
4. Dimensions dels apartaments (dimensions mínimes)
Luxe Primera Segona
* Dormitori doble en m2,
inclòs l'armari 12 10 8
* Dormitori principal en m2 (*),
inclòs l'armari 14 12 10
* Dormitori individual en m2,
inclòs l'armari 9 8 6
- Per cada plaça en llitera,
m2 de més - 4'50 3’50
* Estar-menjador-cuina en m2 26 22 18
* Estar-menjador en m2 20 17 14
* Cambres de bany SI SI SI
- Superfície en m2 6 5 4'5
Dotació segons nombre de places +4 places +5 places -
2 banys 1 bany -
i 1 lavabo -
* Cuina en m2 8 7 5
* Safareig SI SI -
* Terrassa SI SI SI
Superfície en m2 8 6 4
* Estudis (**) en m2 34 29 23
(*) Com a mínim un per apartament.
(**) Unitats d'allotjament compostes per una sala d’estar-menjador-dormitori conjunta, cuina, incorporada o no, i cambra de bany.
(***) No inclosa cambra de bany.
5. Dotació dels apartaments
* En general, els apartaments estaran dotats del mobiliari, joc de coberts, parament, llenceria i a més cines i accessoris necessaris per a atendre les necessitats dels clients d'acord amb la seua capacitat.
* Tots els dormitoris estaran dotats d'armari, dins o fora, al marge de quina siga la categoria de l'allotjament.
* Els apartaments de les categories de luxe i primera estaran dotats de TV color.
* Les cambres de bany estaran dotats de banyera amb dutxa, lavabo i inodor.
Luxe Primera Segona
* La cuina estarà dotada de:
- cuina (mínim 3 focs) SI SI SI
- frigorífic SI SI SI
- planxa elèctrica SI SI SI
- forn SI SI SI
- extractor de fums,
campana, etc. SI SI SI
- rentadora automàtica SI SI SI
- rentaplats SI - -
- batedora i cafetera SI SI SI
ANNEX II
Requisits tècnics de qualificació exigibles als apartaments, vil·les, xalets, bungalows i semblants explotats com a conjunt i unitats d'allotjament turístic
1. Accessos, comunicacions
i estacionament Luxe Primera Segona
* Entrada de clients SI SI SI
* Entrada de servei SI - -
* Ascensors SI SI SI
- A partir nombre de plantes B+2 B+3 B+4
* Escala de clients SI SI SI
* Escala de servei SI - -
* Aparcament SI SI -
- En garatge cobert i amb
tancadors laterals SI - -
- Distància màxima des de
l'aparcament a l'accés
en metres 50 100
2. Instal·lacions Luxe Primera Segona
* Aïllament tèrmic i acústic
en totes les zones (*) SI SI SI
* Nivell sonoro-ambiental
produït per instal·lacions,
en decibels (**) <40 <45 -
* Preses de corrent en totes
les habitacions amb indicador
de voltatge (***) SI SI SI
* Il·luminació mitja en lux en apartaments
Dormitoris 150 - -
Sala d'estar:
- il·luminació gral- 200 - -
- il·luminació local 500 - -
Cuina 200 - -
Banys 200 - -
*Refrigeració
Dormitoris SI - -
Sales i salons SI SI -
* Calefacció (****)
Dormitoris SI SI -
Sales i salons SI SI SI
* Telèfon SI - -
** Aigua calenta SI SI SI
(*) D’acord amb el que determinen les normes tecnològiques NTE vigents.
(**) El nivell sonor màxim produït per la instal·lació serà, per a qualsevol dels seus elements individualment considerats o el conjunt de tots ells, l'especificat en cada categoria, mesurat a dos metres de distància de qualsevol dels que puguen produir-lo si es troben en zones on accedeixen els clients, i en locals contigus SI aquestes instal·lacions estan en zones no accedeixen aquests.
(***) L’indicador de voltatge junt amb les preses de corrent podrà substituir-se per una indicació general de voltatge de tot l'allotjament, situat en lloc ben visible.
(****) Sempre amb la possibilitat d'aconseguir una temperatura d'acord amb la legislació vigent en matèria d'estalvi energètic.
El control en la categoria de luxe haurà de poder realitzar-se individualment per cada recinte, i en la categoria de primera el control podrà ser comú per a totes les estances.
3. Altres instal·lacions i serveis Luxe Primera Segona
* Jardins comuns SI - -
* Piscina SI, -
* Caixes fortes individuals SI - -
* La prestació dels serveis de neteja i bugaderia, canvi de llenceria, reparacions, manteniment i recollida de fem es regirà pel que estableix el, contracte realitzat per a l'ocupació de la unitat d’allotjament.
4. Dimensions
dels apartaments Luxe Primera Segona
* Dormitori doble en m2,
inclòs l'armari 12 10 8
* Dormitori ppal en m2 (*),
inclòs l'armari 14 12 10
* Dormitori individual en m2,
inclòs l'armari 9 8 6
- Per cada plaça en llitera,
m2 de més - 4'5 3’5
* Estar-menjador-cuina
en m2 . 26 22 18
* Estar-menjador en m2 20 17 14
* Cambres de bany o lavabo SI SI SI
Superfície en m2 6 5 4'5
Dotació segons nombre de places +4 places +6 places -
2 banys 1 bany, -
i 1 lavabo
* Cuina en m2 8 7 5
* Safareig SI - -
* Terrassa SI SI SI
Superfície en m2 8 6 4
*Estudis (**) en m2 34 29 -
(*) Com a mínim un per apartament.
(**) Unitats d’allotjament compostes per una sala d’estar-menjador-dormitori conjunt, cuina, incorporada o no, i cambra de bany.
(***) No inclosa cambra de bany.
5. Dotació dels apartaments
* En general, els apartaments estaran dotats del mobiliari, joc de coberts, parament, llenceria i altres eines i accessoris necessaris per a atendre les necessitats dels clients d'acord amb la seua capacitat.
Tots els dormitoris estaran dotats d'armari, dins o fora, al marge de quina siga la categoria de l’allotjament.
* Els apartaments de la categoria de luxe estaran dotats de TV color.
* Les cambres de bany estaran dotades de banyera amb dutxa, lavabo i inodor
Luxe Primera Segona
* La cuina estarà dotada de:
- cuina (mínim 3 focs) SI SI SI
- frigorífic SI SI SI
- planxa elèctrica SI SI SI
- forn SI SI SI
- extractor de fums,
campana, etc. SI SI SI
- rentadora automàtica SI SI -
rentaplats SI - -
- batedora i cafetera SI SI SI

linea