diari

Decret 68/1985, de 27 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea la Comissió de Disseny i senyalització de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 257 de 03.06.1985) Ref. Base de dades 0607/1985

Decret 68/1985, de 27 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea la Comissió de Disseny i senyalització de la Generalitat Valenciana.
Definits per Llei de la Generalitat Valenciana 8/1984, de 4 de desembre, els símbols representatius de la Comunitat Valenciana, es fa necessari d'abordar determinats aspectes referents a l'aplicació per part de tots els Departaments de la Generalitat, normalitzant-ne el disseny de l'Escut i el Logotip de la Institució, i l'ús.
Establertes aquestes bases, podran ser abordats successivament els projectes relacionats amb aquelles, com ara la senyalització d'edificis, obres públiques, rètols, publicacions, campanyes i anuncis publicitaris i de concurs, o la pròpia documentació administrativa.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller de la Presidència, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en la reunió del dia 27 de maig de 1985,
DECRETE:
Article primer
Es crea la Comissió de Disseny de la Generalitat Valenciana, integrada en la Conselleria de la Presidència, per tal de normalitzar el grafisme i la plàstica, la retolació i el disseny i, en general, tot allò que incidesca en la identitat gràfica de la Generalitat Valenciana.
Article segon
La Comissió serà integrada pels membres següents:
President: El Conseller de la Presidència, qui en cas d'absència delegarà la Presidència en el Vice-president.
Vice-president: El Conseller de Cultura, Educació i Ciència, qui podrà delegar-hi l'assistència, sempre que no haja d'actuar com a President per delegació del President efectiu.
Vocals: a) El Director del Gabinet del President de la Generalitat Valenciana.
b) Un representant de cada Conselleria, amb categoria de Director General, o equivalent, designat pel Conseller respectiu.
Secretari: El Vocal representant de la Conselleria de la Presidència.
La Comissió podrà ser assessorada per persones de prestigi reconegut i especialitat en les matèries que s'han de tractar, i es podran incorporar a les reunions els representants d'Entitats Docents i Professionals relacionats amb les matèries esmentades, quan ho considere oportú el President, d'acord amb el Ple de la Comissió.
També podran incorporar-s'hi, segons parar de la Comissió, Alts Càrrecs de la Generalitat Valenciana, quan s'hi tracten projectes de l'àrea de les competències respectives.
Article tercer
1. Seran funcions de la Comissió:
a) Informar i assessorar la Generalitat en les matèries que li són pròpies.
b) Elaborar els estudis, informes, dictàmens i, en general, qualsevol altra funció de la seua competència que li siga encomanada pel President.
Article quart
La Comissió es regirà, quant a funcionament, per les normes de la Llei de Govern Valencià i, en els aspectes que no hi siguen previstos, per la Llei de Procediment Administratiu, i podrà funcionar en Ple i en grups de treball.
El Ple estarà format per la totalitat dels membres a què fa referència l'article segon, i li pertocarà d'establir les regles internes de funcionament, constituir els grups de treball, establir els criteris generals sobre els projectes i, una vegada realitzats, valorar-los.
Els grups de treball seran constituïts entre els membres de la Comissió, i els correspondrà de gestionar l'elaboració d'estudis, dictàmens, projectes i, en general, tot l'assessorament que li serà sol·licitat pel Ple. Tindran caràcter temporal mentre que duguen á terme els treballs encomanats, que una vegada acabats, seran enviats al Ple a efectes de discussió i, si s'escau, d'aprovació.
Les propostes emanades d'aquesta Comissió, quan ho requeresca llur naturalesa, tindran la forma d'Ordre o Resolució de la Presidència.
Article cinqué
Pertocarà al Gabinet del President de la Generalitat l'execució de les Resolucions adoptades a proposta de la Comissió i llur seguiment.
La Secretaria Administrativa de la Comissió serà exercida pel Gabinet de Coordinació Interdepartamental de la Conselleria de la Presidència.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Mentre que no siguen establerts els criteris bàsics d'identitat gràfica de la Generalitat i les corresponents normes de desplegament, els projectes i les realitzacions en curs de les Conselleries referents a senyalització, retolació, campanyes de publicitat, disseny de publicacions o qualssevol altres que afecten la identificació pública de la Generalitat, seran enviats a efectes de coneixements i informe de la Comissió a què fa referència aquest Decret.
Els informes de la Comissió hauran de ser emesos en un període màxim de quinze dies naturals, comptats des de l'entrada de la sol·licitud en el Registre de la Conselleria de la Presidència, transcorregut el qual es consideraran emesos favorablement.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Els assessors i representants d'Entitats Docents i Professionals que assistesquen a les reunions de la Comissió segons que preveu l'article segon, tindran dret a la percepció de les indemnitzacions reglamentàries que s'acrediten per aqueixa assistència, quan no tinguen el caràcter de funcionaris de la Generalitat Valenciana.
Segona
Hom autoritza el Conseller de la Presidència a dictar les normes de deplegament adients d'aquest Decret.
Tercera
Aquest Decret entrarà en vigor el dia en què siga publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 27 de maig de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de la Presidència,
RAFAEL BLASCO I CASTANY

linea