diari

Correcció d'errades de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 974, de 31 de desembre de 1988.

(DOGV núm. 1030 de 21.03.1989) Ref. Base de dades 0615/1989

Correcció d'errades de la Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 974, de 31 de desembre de 1988.
Advertides errades en el text de la Llei Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989, publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 974, de 31 de desembre de 1988, es fan les rectificacions següents:
Article 1r. Apartat 3.
Ha de dir: «Per a l'execució dels Programes integrats en l'Estat de Despeses del Pressupost de la Generalitat Valenciana esmentat en el punt 1 apartat a) d'aquest article, la distribució de crèdits per grups funcionals és la següent, en milers de pessetes:
1. Serveis de caràcter general 3.989.478
2. Defensa, Protecció Civil i Seguretat
Social 1.515.810
3. Seguretat, Protecció i Promoció Social 21.728.179
4. Producció béns públics de caràcter
social 318.956.801
5. Producció béns públics de caràcter
econòmic 28.900.763
6. Regulació econòmica de caràcter general 6.134.615
7. Regulació econòmica dels sectors
productius 9.226.687
8. Desenvolupament empresarial656.710
9. Transferències al sector públic
territorial 61.710.000
10. Deute públic 7.182.000
Total 460.001.043»
Article 4t. Apartat 2.
Ha de dir:» Les quanties del sou i triennis, referides a dotze mensualitats, seran les següents:
GRUP SOU TRIENNI


657.0 E
48 16.032
A més de les dotze »
Article 4t. Apartat 3.
NIVELL IMPORT


10 271.296 »
Article 8é. Apartat 3 (text en castellà)
On diu «... les seues retribucions integres a la proporció corresponent»
Ha de dir: «... les seues retribucions integres en la proporció corresponent».
Article 11. Apartat 1 (text en castellà)
On diu: «... operacions de crèdit fins a un import de 10.971 milions de pessetes»
Ha de dir: «... operacions de crèdit fins a un import de 10.791 milions de pessetes»
Article 11. Apartat 4
On diu: « ... es derive de l'aprovació de projectes d'inversió amb els Fons Estructurals de les Comunitats Europees.»
Ha de dir: «... es derive de l'aprovació de projectes d'inversió finançats amb els Fons Estructurals de les Comunitats Europees.»
Article 33. Apartat 3 (text en castellà)
On diu: «... garantesquen el compliment de les condicions, previstes en la garantia d'aquesta.»
Ha de dir: «... garantesquen el compliment de les condicions previstes en aquesta».
Article 36. Apartat 3, e) (text en castellà)
On diu: «La inclusió i/o supressió de les seues línies de subvenció ... »
Ha de dir: «La inclusió i/o supressió de línies de subvenció... »
Disposició Addicional Tercera paràgraf 2n. (text en castellà)
On diu: «... traspàs a la Comunitat Valenciana de les seues funcions i serveis ... »
Ha de dir: «... traspàs a la Comunitat Valenciana de les funcions i serveis ... »
Disposició Addicional Setena Apartat 1
On diu: «L'Organisme Autònom de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) ... »
Ha de dir: «L'Organisme Autònom Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA)...»
Disposició Addicional Setena Apartat 2, paràgraf 1 (text en castellà)
On diu: «... així com la titularitat del patrimoni mobiliari de l'Organisme Autònom que es transforma.»
Ha de dir: «... així com la titularitat del patrimoni mobiliari i immobiliari de l'Organisme Autònom que es transforma.»
Disposició Addicional Setena Apartat 2, paràgraf 2 (text en castellà)
On diu: «El seu personal es regirà per les normes de Dret laboral o privat, corresponent a l'òrgan rector ...»
Ha de dir: «El seu personal es regirà per les normes de Dret laboral o privat, i correspon a l'òrgan rector...»
Disposició Addicional Desena
On diu: «L'antiguitat a què fa referència la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 10/1985 de la Funció Pública, de 3ª de juliol, serà tinguda en compte a efectes de consolidació del gran personal, regulat en l'article 48 d'aquesta Llei.
Per la qual cosa es reconeix aquesta antiguitat a efectes de consolidació del grau personal, al personal laboral fix que accedí a la condició de funcionari de la Generalitat Valenciana mitjançant cursos i prova que desplegaran aquesta Disposició Transitòria Segona del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 143/1988, de 23 de setembre, sobre relacions de llocs de treball.»
Ha de dir: «L'antiguitat a què fa referència la Disposició Transitòria Tercera de la Llei 10/1985 de la Funció Pública, de 31 de juliol, serà tinguda en compte a efectes de consolidació del grau personal, regulat en l'article 48 d'aquesta Llei.
Per la qual cosa es reconeix aquesta antiguitat a efectes de consolidació del gran personal, al personal laboral fix que accedí a la condició de funcionari de la Generalitat Valenciana mitjançant els cursos i proves que desplegaren aquesta Disposició Transitòria, i als qui accedesquen en el futur mitjançant els cursos previstos en la Disposició Transitòria Segona del Decret del Consell de la Generalitat Valenciana 143/1988, de 23 de setembre, sobre relacions de llocs de treball.»
Annex 1. Universitats. Subvenció global.
On diu: «1.2 Universitat Politècnica de València.
Operacions corrents 3.590.196»
Ha de dir: «1.2 Universitat Politècnica de València.
Operacions corrents 3.590.296»
Valencia, 10 de març de 1989. - El Conseller d'Economia i Hisenda: Antoni Birlanga Casanova.
Veure imatge

linea