diari

LLEI 4/1995, de 16 de març, de la Generalitat Valenciana, de l'àrea Metropolitana de l'Horta.

(DOGV núm. 2477 de 27.03.1995) Ref. Base de dades 0669/1995

LLEI 4/1995, de 16 de març, de la Generalitat Valenciana, de l'àrea Metropolitana de l'Horta.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREàMBUL
I. La Generalitat Valenciana, a través de la Llei 12/1986, de 31 de desembre, va crear el Consell Metropolità de l'Horta, en què va establir unes noves coordenades organitzatives a fi de donar resposta eficaç a la problemàtica metropolitana i als conflictes territorials, urbanístics i mediambientals de caràcter supramunicipal. Amb aqueix objectiu, configurà el Consell Metropolità de l'Horta com una entitat local supramunicipal, els òrgans de govern de la qual estan integrats per representants dels municipis de l'àrea Metropolitana de l'Horta.
Des de l'entrada en vigor de la dita llei, l'experiència derivada de la seua aplicació ha palesat determinades disfuncionalitats que dificulten parcialment la configuració del Consell Metropolità de l'Horta com a ens local capaç d'assumir en tota la seua extensió la funció de coordinació supramunicipal, tant en la prestació de serveis com en l'àmbit de la planificació, per a la qual cosa fou creat. Per això, calia afrontar una reforma en la seua normativa reguladora que pal·liara les dites disfuncionalitats per clarificar d'aquesta manera els perfils de l'ens metropolità i el seu àmbit d'actuació i també dotar-lo de les condicions necessàries per a aconseguir una més gran efectivitat en la seua gestió.
II. L'actual conjuntura sòcio-econòmica i també la creixent complexitat administrativa dins del món local aconsellen la reconsideració del paper exercit per l'ens metropolità. Així, en primer lloc, es creu necessari delimitar, amb la major precisió possible, les funcions i les competències de l'ens metropolità, i també replantejar-se l'assignació al citat ens de determinats serveis i competències que potser altres entitats supramunicipals pogueren prestar de manera més idònia.
III. D'altra banda, les pautes organitzatives plasmades en la Llei 12/1986 respecten els principis bàsics continguts en l'article 43.2 i 3 de la Llei de Bases 7/1985, de 2 d'abril. Aquest precepte exigeix, d'una banda, que els diversos municipis integrats en l'àrea estiguen representats en els seus òrgans de govern i d'administració i, d'altra, que el règim de funcionament de l'ens metropolità garantisca la participació de tots els municipis en la presa de decisions.
Però en el sistema organitzatiu dissenyat per la Llei 12/1986, si bé tots els municipis de l'àrea estaven representats en el Ple del Consell Metropolità de l'Horta, no quedava reflectida en el dit òrgan la pluralitat política de cada municipi, ja que cadascun d'aquests hi tenia un únic representant.
A través d'aquesta llei s'intenta buscar un sistema organitzatiu, en l'òrgan plenari del qual s'integre un nombre de regidors variable segons la dimensió del municipi i proporcional a la composició de forces polítiques en els diferents plens municipals, per tal d'incrementar, d'aqueixa manera, la representació de l'espectre polític de cada ajuntament i garantir així l'estabilitat i la continuïtat dels representants municipals en el Consell Metropolità durant el període de mandat d'aquest.
Correlativament amb aquest increment, i pel que fa als altres òrgans de govern, s'ha intentat tecnificar al màxim les instàncies de gestió, i també obtenir una més gran agilitat i eficàcia en el funcionament de l'ens metropolità, en definir amb claredat les funcions de cadascun dels òrgans.
IV. Finalment, són objecte d'una nova redacció els preceptes concernents als recursos financers del Consell Metropolità de l'Horta. L'objectiu de la reforma de la Llei 12/1986 ha estat doble. Per una banda, s'ha pretés actualitzar-la i adequar-la als criteris sustentats per la normativa d'hisendes locals dictada posteriorment, fonamentalment en la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Per l'altra banda, s'han intentat redefinir els principals tipus de recursos de l'entitat metropolitana, per garantir la seua autosuficiència financera per a una més gran eficàcia en la gestió de les seues competències.
V. Per tot això, era necessari i urgent escometre una reforma legislativa de l'estatut regulador de l'ens metropolità valencià, actuació que entra dins de les competències legislatives de la Generalitat Valenciana, d'acord amb l'article 31.9 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, on es reconeix la competència exclusiva en matèria d'ordenació del territori i urbanisme, cosa que comporta un trasllat de les competències assumibles per les comunitats autònomes, recollides a l'article 148.1.3 de la Constitució.
TíTOL PRELIMINAR
Article primer. Objecte
1. Els municipis a què es refereix l'article 2 d'aquesta llei constitueixen l'àrea Metropolitana de l'Horta, la qual és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seues finalitats, creada per la Llei 12/1986, de 31 de desembre, a l'empara de l'article 43 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local i de l'article 46 de l'Estatut de Autonomia de la Comunitat Valenciana.
2. Les competències, l'organització, els mitjans personals i materials de l'esmentat ens seran els establerts en aquesta llei.
3. El govern i l'administració de l'àrea Metropolitana de l'Horta corresponen al Consell Metropolità de l'Horta.
Article segon. àmbit territorial
1. A l'efecte d'aquesta llei, l'àrea Metropolitana de l'Horta està integrada pels municipis següents: Alaquàs, Albal, Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alcácer, Aldaia, Alfafar, Alfara del Patriarca, Almàssera, Benetússer, Beniparrell, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Catarroja, Emperador, Foios, Godella, Lloc Nou de la Corona, Manises, Massalfassar, Massamagrell, Massanassa, Meliana, Mislata, Moncada, Museros, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Puçol, Puig, Quart de Poblet, Rafelbunyol, Rocafort, Sedaví, Silla, Tavernes Blanques, Torrent, València, Vinalesa i Xirivella.
2. Aquest àmbit territorial podrà ser modificat per una llei de les Corts Valencianes a instància dels ajuntaments interessats i prèvia audiència de l'administració de l'estat i la Diputació Provincial de València.
TíTOL I
Competències
Article tercer. Competències
1. El Consell Metropolità de l'Horta té com a finalitats generals la planificació conjunta i la gestió supramunicipal en les matèries de la seua competència que podran ser ampliades per atribució o delegació expressa de les entitats o organismes a què corresponga.
En tot cas, les competències del Consell Metropolità de l'Horta seran sempre de caràcter local, s'entendran com a tals les definides així en la Llei reguladora de Bases de Règim Local. No podran envair, tret d'una delegació expressa, competències autonòmiques o estatals.
L'assumpció per part del Consell Metropolità de l'Horta d'una competència local específica comportarà no exercir-la les administracions locals de l'àrea metropolitana, que són els municipis integrants del Consell Metropolità de l'Horta, les mancomunitats existents i la Diputació Provincial de València.
2. Seran competència del Consell Metropolità de l'Horta, sobre què necessàriament haurà d'actuar i exercir-ne les funcions, el servei metropolità de l'aigua en alta, consistent en la producció i el proveïment fins al punt de distribució municipal, residus sòlids, incendis i escorxadors, i també aquelles altres d'interés metropolità quan així s'establisca legalment.
Article quart. Servei metropolità d'aigua en alta
El Consell Metropolità de l'Horta posseirà la titularitat exclusiva del servei metropolità de l'aigua en alta, és a dir, la producció i el subministrament fins al punt de la distribució municipal. Així mateix, podrà exercir les facultats reconegudes en aquesta matèria a les corporacions locals en la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1992, de 26 de març, de Sanejament i Depuració de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.
Article cinqué. Residus sòlids
1. El Consell Metropolità de l'Horta posseirà la competència exclusiva per al tractament i l'eliminació de residus sòlids urbans i assimilables, incloent-hi la construcció d'instal·lacions i la planificació i el prestació del servei.
2. Així mateix, serà competent per a la planificació i el control de la recollida selectiva de residus sòlids urbans dins del seu àmbit territorial, en el marc de la planificació establerta per la Generalitat Valenciana, i col·laborarà amb els serveis municipals en qualsevol altre aspecte concernent a aquesta competència.
3. L'ens metropolità tindrà també la titularitat exclusiva del servei de tractament de residus inerts.
4. D'altra banda, podrà col·laborar amb la Generalitat Valenciana, al seu requeriment i amb acord exprés, per al tractament de qualsevol altre tipus de residus diferent als prevists en aquest article.
Article sisé. Altres competències
1. A més de les competències bàsiques esmentades en els preceptes anteriors, el Consell Metropolità de l'Horta, prèvia atribució per part de les entitats competents, podrà desplegar funcions respecte de qualsevol matèria pròpia d'una entitat local i, en especial, cementiris, serveis funeraris i mercats.
2. L'exercici de les funcions a què es refereix el punt anterior requerirà l'expressa atribució per qualsevol del mitjans que preveu la legislació vigent en matèria de cooperació interadministrativa, llevat del supòsit que la funció o servei tinga caràcter supramunicipal i afecte a tots els municipis de l'àrea; en aquest cas l'atribució de funcions s'instrumentarà a través de la metropolitanització del servei.
3. En qualsevol cas, l'atribució de funcions requerirà l'elaboració prèvia, per part de les institucions afectades, d'una memòria econòmico-financera, on estiguen justificades, si més no, les circumstàncies següents:
- Conveniència del sistema d'execució, a través del Consell Metropolità de l'Horta, respecte al vigent.
- Cost de l'engegada del servei, incloent-hi una previsió detallada de despeses corrents i de capital.
- Mitjans materials i, si cal, humans que l'entitat local o la Generalitat Valenciana assigna al Consell Metropolità de l'Horta per al desplegament de les funcions.
- Altres fons de finançament dels serveis.
4. El Consell Metropolità de l'Horta podrà rebre competències delegades del Consell de la Generalitat, la Diputació Provincial de València o els municipis que la integren.
Article seté. Transport i la seua infraestructura
1. Les competències que fins ara havien estat reconegudes al Consell Metropolità de l'Horta en matèria de transport i la seua infraestructura, s'han d'entendre com a pròpies dels ajuntaments que conformen la dita entitat, d'acord amb el que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1991, de 14 de febrer, d'Ordenació del Transport Metropolità de l'àrea de València.
2. Reglamentàriament, el Govern valencià establirà el règim de representació d'aquests municipis en la Comissió del Pla de Transport Metropolità, com també la contribució econòmica que els corresponga en les despeses de funcionament. L'esmentada reordenació no afectarà l'Ajuntament de València, que conserva per a ambdós conceptes el règim que preveu la citada Llei 1/1991, de 14 de febrer, i el Decret 62/1992, de 13 d'abril, del Govern valencià.
Article vuité. Urbanisme
Les competències sobre urbanisme que en la normativa anterior a aquesta llei estaven atribuïdes al Consell Metropolità de l'Horta, s'atribueixen als ens corresponents, d'acord amb la legislació urbanística.
Article nové. Consorcis i mancomunitats
El Consell Metropolità de l'Horta podrà constituir consorcis i qualsevol altra forma d'associació i també promoure la constitució de mancomunitats per a la realització en comú d'obres i serveis determinats per raons de la seua competència, sempre que afecten tots els municipis de l'àrea o alguna part, i quan, en afectar aquests i també d'altres aliens a l'ens, en siga sol·licitada la gestió la gestió per acord dels ajuntaments afectats i siga aprovat per l'assemblea del Consell Metropolitana de l'Horta, però s'evitarà tota duplicitat innecessària de funcions i serveis en l'àmbit metropolità i s'atendrà en tot cas els principis de coordinació i eficàcia administrativa.
Article deu. Elaboració de plans i informes i representació en òrgans col·legiats
1. El Consell Metropolità de l'Horta elaborarà, desenvoluparà i executarà plans en les matèries de la seua competència i informarà preceptivament sobre les actuacions del Govern valencià, de la Diputació Provincial de València i dels ajuntaments, que puguen afectar les competències pròpies de l'ens i garantirà la prestació de serveis i la realització d'obres en coordinació amb totes les administracions, a fi d'aconseguir un tractament homogeni dels municipis de l'àrea.
2. En tots els òrgans col·legiats, l'actuació dels quals afecte directament les competències del Consell Metropolità de l'Horta, existirà una representació d'aquest, en els termes que es determine reglamentàriament.
Article onze. Potestats
Corresponen al Consell Metropolità de l'Horta les potestats establertes en l'article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
TíTOL II
Organització
Article dotze. òrgans
Són òrgans del Consell Metropolità de l'Horta:
a) L'Assemblea
b) El president i dos vice-presidents
c) La Comissió Executiva
d) El gerent
Article tretze. Composició de l'Assemblea
1. L'Assemblea del Consell Metropolità de l'Horta, com a òrgan superior de govern, serà constituïda pels representants designats per cada ajuntament, d'acord amb el següent barem:
Estrat per població Representants per municipi
Fins a 1.000 habitants 1
De 1.001 a 5.000 1
De 5.001 a 20.000 1
De 20.001 a 50.000 3
De 50.001 a 100.000 5
Més de 100.000 9
2. L'elecció dels representants de cada ajuntament es farà d'acord amb les següents normes:
a) Després de les eleccions locals, cada ajuntament convocarà una sessió extraordinària per elegir-ne els representants entre els membres que tinga, en el termini màxim d'un mes des de la constitució de l'ajuntament.
b) En els ajuntaments que només han de designar un representant, l'elecció s'efectuarà mitjançant l'acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. Si en la primera votació no és possible d'obtenir aquesta majoria, es convocarà una nova sessió en el termini de quaranta-vuit hores, i si tampoc no se n'obté, serà designat un regidor de la llista més votada en les darreres eleccions municipals, a proposta del seu grup.
c) En els ajuntaments que han de designar més d'un representant, els llocs s'atribuiran a les diferents llistes proporcionalment al nombre de regidors que haja obtingut, corregint-se per excés les fraccions iguals o superiors a 0,5 i per defecte totes les altres. Si com a conseqüència de la correcció de fraccions el total resultant no coincideix amb el nombre de representants que ha de designar l'ajuntament, s'atribuiran els llocs que falten, correlativament, a les llistes que més vots hagen obtingut, o es disminuiran els llocs en excés, correlativament, de les llistes menys votades. Cada grup municipal designarà els seus representants.
Article catorze. Vots ponderats
Cadascun dels membres de l'Assemblea té assignat un nombre de vots ponderats, segons la població del respectiu municipi, i d'acord amb el barem següent:
Vots ponderats
Vots ponderats atribuïts a cada
totals atribuïts representant
Estrats per població al municipi municipal
Fins a 1.000 habitants 1 1
De 1.001 a 5.000 2 2
De 5.001 a 20.000 6 6
De 20.001 a 50.000 18 6
De 50.001 a 100.000 30 6
Més de 100.000 270 30
Article quinze. Determinació del nombre d'habitants
El nombre d'habitants que servirà de base per a l'aplicació dels dos articles precedents, serà el de la població de dret dels municipis que integren l'àrea que s'haja pres com a referència en les eleccions municipals, immediatament precedents a la constitució de l'Assemblea.
Article setze. Constitució de l'Assemblea
1. Després de cada procés electoral, el Consell Metropolità de l'Horta, que actuarà en funcions, convocarà la sessió plenària de l'Assemblea i l'ordre del dia s'haurà de cenyir a la constitució dels òrgans de govern i a l'elecció de president.
2. La sessió es farà en el termini màxim de dos mesos, comptadors des de la constitució dels ajuntaments integrats en l'àrea Metropolitana de l'Horta, d'acord amb el que preveu la normativa electoral vigent.
3. A la sessió constitutiva seran convocats els representants a què es refereix l'article 13 d'aquesta llei.
Article disset. Atribucions de l'assemblea
Correspon a l'Assemblea del Consell Metropolità de l'Horta el control i la fiscalització dels òrgans de govern i també la resta d'atribucions conferides per aquesta llei i la seua normativa de desenvolupament i aquelles que expressament es confereixen al Ple municipal en la legislació de règim local, només li siguen d'aplicació per raó de les seues competències específiques.
Article divuit. Funcionament de l'Assemblea
1. Pel que fa al règim de sessions, funcionament i adopció d'acords de l'Assemblea, s'actuarà segons el que disposa la normativa de règim local.
2. Les referències al nombre de vots necessari per a l'adopció de qualsevol acord per part de l'Assemblea s'hauran d'entendre fetes als vots ponderats, d'acord amb el que assenyala l'article 14 d'aquesta llei.
3. Els acords adoptats per l'Assemblea vincularan, en tots els casos, els ajuntaments integrats en el Consell Metropolità de l'Horta, encara que els seus representants hagen votat en contra.
4. A l'efecte d'indemnitzacions, no es considerarà com a assistència la concurrència dels membres del Consell Metropolità de l'Horta a les sessions dels òrgans col·legiats de què formen part.
Article dinou. El president
1. L'Assemblea, en la sessió constitutiva, elegirà el president entre els seus membres, per majoria qualificada de dos terços en la primera volta i per majoria absoluta en la segona volta. La referència al nombre de vots necessari s'haurà d'entendre feta als vots ponderats, d'acord amb el que disposa l'article 14 d'aquesta llei.
2. Correspon al president la representació i la direcció del Consell Metropolità de l'Horta, i també l'exercici de les facultats d'ordenació de l'Assemblea, a més de totes les altres atribucions que li pertoquen perquè així ho estableix la normativa de règim local.
Article vint. Vice-presidents
1. Hi haurà dos vice-presidents, els quals seran designats entre els membres de l'Assemblea pel president, i es donarà compte del nomenament a aquesta assemblea.
2. Correspon als vice-presidents de substituir el president, segons l'ordre que hagen tingut en el nomenament, en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliten l'exercici de les seues atribucions.
Article vint-i-un. La comissió executiva
1. La comissió executiva, com a òrgan executiu dels acords de l'Assemblea, estarà formada pel president, els dos vice-presidents i deu vocals.
2. Cadascun dels grups polítics representats en l'Assemblea designarà un vocal; així es cobrirà fins el nombre màxim de cinc vocalies. En el cas que hi haja major nombre de grups, sols els cinc que tinguen un major nombre de vots ponderats designaran vocal.
Cobertes d'aquesta manera cinc vocalies o menys, la resta serà triat per l'Assemblea, a proposta del president, mitjançant un acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. La referència al nombre de vots necessaris s'entendrà feta als vots ponderats, d'acord amb el que disposa l'article 14 d'aquesta llei.
3. Correspon a la comissió executiva gestionar els serveis atribuïts a l'ens metropolità; informar sobre els assumptes que han de sotmetre's a l'Assemblea; executar els acords d'aquesta, i desenvolupar les directrius que en cada cas assenyale l'òrgan plenari pel que fa a les matèries de la seua competència.
Article vint-i-dos. El gerent
1. Un gerent, designat per la comissió executiva a proposta del president, serà l'òrgan responsable de la gestió econòmica, tècnica i de personal del Consell Metropolità de l'Horta.
2. En concret, correspondrà al gerent:
a) Elaborar la proposta del programa d'actuació anual.
b) Redactar l'esborrany del projecte de pressupost i elaborar els comptes anuals i els balanços mensuals, assistit per l'interventor.
c) Dirigir i organitzar el personal al servei de l'ens metropolità, exercint la direcció del personal sense perjudici de les facultats que pertoquen al president, segons la normativa vigent.
d) L'execució dels acords de l'ens, sota la direcció i el control de la comissió executiva i del president.
e) La direcció dels serveis i de les obres, la proposta a la comissió executiva de les resolucions de contingut tècnic, administratiu i econòmic i l'adopció de les resolucions de tràmit, entenent-se com a tals aquelles que no comporten exercici d'autoritat però són necessàries per a la gestió.
f) Coordinar els aspectes tècnics de les auditories que ha d'exercir el Consell Metropolità de l'Horta sobre les empreses que en depenen de forma majoritària i, si escau, oferir els mateixos serveis assignats en aquesta llei als que tenen una participació de capital minoritària.
g) L'ordenació de pagaments relatius als subministraments de béns i serveis, fins a la quantitat que establisca la comissió executiva, que mai no podrà ser superior al 5% dels recursos ordinaris del pressupost.
h) Totes les altres que expressament li deleguen la comissió executiva i el president, sense perjudici de les facultats que corresponguen al president segons la normativa vigent i sota les directrius marcades per la comissió executiva.
3. El gerent assistirà, amb veu però sense vot, a les sessions de l'Assemblea i a les reunions decisòries de la comissió executiva i també a les dels òrgans singularitzats que es creen. També serà membre nat dels consells d'administració de les empreses metropolitanes.
Article vint-i-tres. òrgans singularitzats de gestió
Per a la prestació de serveis i l'execució d'obres en les matèries de la competència de l'ens metropolità, l'assemblea d'aquest, per majoria absoluta, podrà acordar la creació d'òrgans singularitzats de gestió.
TíTOL III
Mitjans personals i materials
Article vint-i-quatre. Mitjans del Consell Metropolità de l'Horta
Per a l'exercici de les seues competències, el Consell Metropolità de l'Horta disposarà de personal i mitjans adequats.
Article vint-i-cinc
1. Els ens que substituiran el Consell Metropolità de l'Horta, en l'exercici de les competències al·ludides en els articles 7 i 8 d'aquesta llei, se subrogaran en les relacions jurídiques de dret públic i privat contretes pel Consell Metropolità de l'Horta en relació amb aquestes competències, i li succeiran en la titularitat dels mitjans personal, materials i financers adscrits a aquesta entitat per raó de les susdites competències. Reglamentàriament es determinarà la composició i el funcionament d'una comissió mixta, formada per representants de totes les administracions implicades, que concretarà els termes de la transferència de les competències abans al·ludides i efectuarà la valoració actualitzada dels mitjans financers transferits, que hauran de ser suficients per a l'adequada prestació dels serveis i competències assenyalats en els articles 7 i 8.
2. El personal adscrit al Consell Metropolità de l'Horta, les funcions del qual es refereixen a les competències esmentades en els articles 7 i 8 d'aquesta llei, s'integrarà en els organismes que assumisquen les dites competències, en els termes establerts en la normativa vigent.
3. Els drets consolidats d'índole econòmica, que posseïsca el personal afectat pel traspàs, hauran de ser respectats, com també els relatius a l'antiguitat que acrediten en l'administració d'origen.
4. S'adequaran els mitjans personals del Consell Metropolità de l'Horta a l'àmbit de competències previst en aquesta llei. El personal que no es trobe afecte per les transferències continuarà prestant servei en el Consell Metropolità de l'Horta o en l'administració de la Generalitat Valenciana.
Article vint-i-sis. Hisenda
La hisenda del Consell Metropolità de l'Horta es nodreix de:
a) Ingressos procedents del seu patrimoni i de tots altres de dret privat.
b) Taxes, contribucions especials i preus públics.
c) Recàrrec sobre l'impost de béns immobles, situats al territori de l'àrea metropolitana. Aquest recàrrec s'exigirà als mateixos subjectes passius i en els mateixos casos prevists en la normativa reguladora d'aquest impost i consistirà en un percentatge únic que recaurà sobre la base imposable d'aquest i el seu tipus no ultrapassarà el 0,2%.
d) Aportacions dels municipis integrats en el Consell Metropolità de l'Horta. Aquestes aportacions es fixaran mitjançant un percentatge referit a la seua participació en els tributs de l'estat, al benefici directe o indirecte que reben dels serveis prestats pel Consell Metropolità de l'Horta, i als vots que tinguen dins l'assemblea d'aquest.
e) Participació, si escau, en tributs de l'estat i de la comunitat autònoma.
f) Productes d'operacions de crèdit.
g) Subvenciones finalistes de l'estat, si escau, per tal de finançar serveis específics que constituesquen objecte de la seua activitat.
h) Producte de multes i sancions en l'àmbit de les seues competències.
i) Subvencions i altres ingressos de dret públic.
j) La resta de prestacions de dret públic que hi corresponguen d'acord amb la legislació de règim local.
k) L'aportació dels municipis, una vegada fixada i aprovada per l'Assemblea, podrà ser descomptada, amb l'acord previ del ple municipal corresponent, de les participacions respectives en el fons nacional de cooperació municipal per l'administració competent i s'ingressarà en el Consell Metropolità de l'Horta.
l) La hisenda del Consell Metropolità de l'Horta disposarà també de les aportacions que puguen correspondre de la Diputació Provincial de València, de la Generalitat, de l'estat o de la Unió Europea.
Article vint-i-set. Delegació de competències
En el supòsit de delegació de competències en el Consell Metropolità de l'Horta, hauran d'especificar-se els mitjans materials o econòmics que es transfereixen, en cada cas, per a la seua gestió.
DISPOSICIONS TRANSITòRIES
Primera
Mentre no es produïsca la constitució dels nous òrgans d'acord amb les prescripcions d'aquesta llei, actuaran en funcions els anteriorment existents.
Segona
Mentre es concreta el procés de transferència de les competències al·ludides en els articles 7 i 8 d'aquesta llei, el Consell Metropolità de l'Horta exercirà provisionalment les funcions que té atribuïdes, però es limitarà a realitzar les actuacions estrictament necessàries per a garantir el desplegament normal dels serveis existents. Sobre aquestes competències, no podrà, en cap de cas, adoptar acords per als que s'exigesca una majoria especial ni formalitzar operacions de crèdit distintes de les de tresoreria.
L'exercici per part del Consell Metropolità de l'Horta de la competència sobre incendis estarà condicionat a l'acabament del desplegament territorial del Servei d'Emergències de la Generalitat en els termes prevists en els articles 6, 12 i 26 i la disposició addicional segona de la Llei de la Generalitat Valenciana 2/1995, de 6 de febrer, d'Organització del Servei d'Emergències de la Generalitat, sempre que no quede degudament garantit el servei en tot l'àmbit territorial de l'àrea metropolitana.
DISPOSICIó DEROGATòRIA
Queda derogada la Llei de la Generalitat Valenciana 12/1986, de 31 de desembre, de Creació del Consell Metropolità de l'Horta.
Així mateix, queda derogat, en tot allò que s'opose, contradiga o resulte incompatible amb les disposicions d'aquesta llei, el Decret 65/1988, de 9 de maig, del Govern valencià, de desplegament de la Llei 12/1986, de 31 de desembre, de Creació del Consell Metropolità de l'Horta.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
En tot allò que no preveu aquesta llei, s'actuarà segons el que dispose la legislació sobre règim local.
Segona
En el termini de sis mesos comptadors a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, el Consell, amb l'audiència prèvia de l'Assemblea de l'àrea Metropolitana de l'Horta, actualitzarà tot allò que s'opose a aquesta llei, i el Decret 65/1988 de 9 de maig, del Govern valencià, que desplegava la Llei 12/1986 de 31 de desembre, de Creació del Consell Metropolità de l'Horta.
S'autoritza també el Govern valencià a dictar totes les disposicions que calga per al desplegament i l'aplicació d'aquesta llei.
Tercera
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene als ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, que observen, i facen complir aquesta llei.
València, 16 de març de 1995
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea