diari

DECRET 21/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat. [2004/X1521]

(DOGV núm. 4693 de 17.02.2004) Ref. Base de dades 0675/2004

DECRET 21/2004, de 13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat. [2004/X1521]
Pel Decret 36/1994, de 21 de febrer, del Consell de la Generalitat, es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana, posteriorment modificat pels decrets 144/1997, d'1 d'abril, 58/1999, de 27 d'abril, i 38/2000, de 28 de març.
Els canvis que hi ha hagut en l'estructura orgànica de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, així com l'experiència en la gestió, fan necessària una modificació del Reglament tant en l'àmbit organitzatiu de l'ens com en allò que fa referència a la seua adscripció a la citada Conselleria.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Esport i després de la deliberació del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 13 de febrer de 2004,
DECRETE
Article 1
Es modifiquen els articles 1.2, 4, 5.1, 6.1, 7, 8.3, 9 i 10 del Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret 36/1994, de 21 de febrer, del Consell de la Generalitat, que queden redactats en els termes següents:
“Article 1.2. Teatres de la Generalitat Valenciana, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, està adscrit a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, a través de la Secretaria Autonòmica de Cultura”.
“Article 4. Òrgans rectors
Els òrgans rectors de Teatres de la Generalitat Valenciana són:
– La Presidència.
– La Vicepresidència.
– El Consell Rector.
– La Direcció General.
– La Subdirecció General”.
“Article 5.1. Exercirà, amb caràcter nat, la Presidència de l'entitat i també del Consell Rector, el conseller o consellera de Cultura, Educació i Esport”.
“Article 6.1. El Consell Rector estarà integrat per :
a) La Presidència.
b) La Vicepresidència.
c) Tres vocals nats, que seran el titular de la Sotssecretaria de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, i els titulars de la Direcció General i de la Subdirecció General de Teatres de la Generalitat Valenciana.
d) Díhuit vocals designats pel conseller de Cultura, Educació i Esport de la forma següent:
– Un vocal representant de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a proposta del titular del dit departament.
– Un vocal representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport.
– Un vocal entre els responsables de sales de teatre municipals que mantinguen convenis de programació amb Teatres de la Generalitat Valenciana.
– Deu membres de lliure designació, entre persones de reconegut prestigi en el món del teatre, la dansa i la cultura, dels quals un serà proposat pel Consell Valencià de Cultura.
– Cinc membres de lliure designació d'entre les associacions professionals d'actors i actrius i les associacions empresarials de teatre i dansa, de reconeguda implantació a la Comunitat Valenciana.
e) La Secretaria del Consell Rector serà ocupada per qui designe la Presidència, i podrà recaure en membres del Consell o en persones alienes a este, en este cas tindran veu però no vot”.
“Article 7. Atribucions del Consell Rector
Correspon al Consell Rector:
1. Definir les línies de funcionament de l'ens públic.
2. Examinar i aprovar els plans d'actuació de l'entitat en cada una de les seues activitats fonamentals.
3. Examinar i aprovar la redacció definitiva de l'avantprojecte de pressupostos de l'ens, per a la seua posterior tramitació.
4. Aprovar la memòria d'activitats i els comptes anuals presentats per la Direcció General, per a la seua remissió als òrgans competents d'acord amb les lleis pressupostàries que resulten d'aplicació.
5. Emetre els informes que li siguen requerits.
6. Proposar, si és procedent, la participació permanent o transitòria en el capital de societats mercantils.
7. Aprovar, a proposta de la Direcció General, l'organització interna de l'entitat, i els criteris per a la selecció, admissió i retribució del personal i la plantilla d'este, així com la seua modificació.
8. Elevar als organismes competents les propostes i acords que requerisquen la seua aprovació o referendament.
9. Nomenar les comissions de treball que considere convenients per a l'estudi i avaluació prèvia de les propostes que haja d'aprovar.
10. Conéixer de les delegacions de funcions que realitzen els òrgans unipersonals de l'entitat”.
“Article 8.3. Les sessions del Consell Rector seran convocades i dirigides per la Presidència. En els casos de vacant, absència, malaltia o delegació expressa, correspondrà a la Vicepresidència de Teatres de la Generalitat Valenciana l'exercici d'eixes funcions”.
“Article 9. De la Direcció General de Teatres de la Generalitat Valenciana
1. La Direcció General de Teatres serà l'òrgan responsable de la programació i coordinació artística de Teatres de la Generalitat Valenciana, així com l'òrgan responsable de la gestió ordinària de l'entitat. El nomenament i destitució del seu titular correspondrà a la Presidència, davall la dependència de la qual exercirà les seues funcions.
2. A la Direcció General li correspon l'exercici de les atribucions següents:
a) La firma, per part de l'ens, de qualssevol actes i negocis jurídics no atribuïts expressament a altres òrgans d'este.
b) La representació de l'ens en l'exercici d'actuacions i recursos.
c) Proposar al Consell Rector el programa d'actuació anual, l'avantprojecte de pressupostos i les línies generals de funcionament a seguir per Teatres de la Generalitat Valenciana.
d) Proposar el nomenament i cessament del personal de l'entitat.
e) Retre comptes davant del Consell Rector del compliment del pressupost i sotmetre a este els comptes anuals.
f) Elaborar la memòria de les activitats realitzades i facilitar al Consell Rector la informació que requerisca sobre el desenrotllament d'estes.
g) Executar i fer complir els acords del Consell Rector.
h) Ordenar gastos i pagaments, i totes aquelles accions de contingut econòmic que afecten la gestió de l'ens.
i) Exercir la direcció del personal de l'ens.
3. En cas de vacant, absència o malaltia, el titular de la Direcció General serà substituït pel titular de la Subdirecció General.
4. La Direcció General podrà delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en la Subdirecció General, de la qual cosa informarà el Consell Rector”.
“Article 10. De la Subdirecció General de Teatres de la Generalitat Valenciana
1. La Subdirecció General de Teatres correspondrà al titular de la Direcció Artística del Centre Coreogràfic de la Generalitat Valenciana, com a superior responsable d'este.
2. Correspondrà a la Subdirecció General la substitució de la Direcció General de Teatres de la Generalitat Valenciana, així com l'exercici per delegació de les funcions que esta li encomane, tot això en els termes de l'article anterior”.
Article 2
S'introduïx un article 5 bis en el citat Reglament, que tindrà la redacció següent:
“Article 5 bis. De la Vicepresidència
1. Correspondrà la Vicepresidència a la persona que tinga la titularitat de la Secretaria Autonòmica de Cultura.
2. En els casos de vacant, absència o malaltia, qui exercisca la Vicepresidència assumirà per substitució les funcions de la Presidència.
3. La Vicepresidència podrà assumir per delegació de la Presidència, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions que corresponen a este òrgan”.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera
A l'entrada en vigor d'este decret cessaran com a membres del Consell Rector els vocals que no tinguen caràcter nat, que romandran en funcions fins a la presa de possessió dels nous vocals.
Segona
En el termini de tres mesos des de l'entrada en vigor d'este decret es procedirà a adaptar la plantilla del personal de Teatres a la nova estructura aprovada.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat l'article 9 bis del Decret 36/1994, de 21 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana, introduït en este per Decret 144/1997, d'1 d'abril, i totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que preveu este decret.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es faculta el conseller de Cultura, Educació i Esport per a dictar les disposicions d'aplicació i desenrotllament d'este decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 13 de febrer de 2004
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Cultura, Educació i Esport,

linea