diari

Acord de 13 de març de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova determinada modificació de l'annex d'inversions reals dels Presussupostos per a 1989 corresponent al programa 422.3 "Ensenyaments Secundaris".

(DOGV núm. 1038 de 06.04.1989) Ref. Base de dades 0706/1989

Acord de 13 de març de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova determinada modificació de l'annex d'inversions reals dels Presussupostos per a 1989 corresponent al programa 422.3 "Ensenyaments Secundaris".
El Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió del dia 13 de març de 1989, adoptà l'Acord següent:
En l'annex d'inversions reals dels Pressupostos per a 1989 corresponent al programa 422.3 «Ensenyaments secundaris» existeix el projecte 013/000/89 «Institut de Batxillerat de 640 p.e. a Orihuela», amb una anualitat 1989 de 70.000 milers de PTA, no es pot iniciar per no estar disponibles els terrenys per defectes de registre, per la qual cosa es proposa la substitució pel projecte del mateix número denominat «Institut de Batxillerat de 640 p.e. a Torrent»; amb una anualitat 1989 de 123.365 milers PTA.
Tots dos projectes figuren en el Fons de Compensació Interterritorial de 1989 competència de la Comunitat Valenciana, i per a deixar invariat l'import dels Fons esmentat es redueix l'anualitat 1989 del projecte 010/000/89 «Institut de Batxillerat de 640 p.e. a Benidorm», que passa de 232.950 milers PTA a 179.585 milers PTA.
D'acord amb aixà, segons que disposa la Llei 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 1989, i a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, el Govern Valencià acorda:
Primer
Anul·lar de l'annex d'inversions reals dels Pressupostos per a 1989 el projecte 013/000/89 «Institut de Batxillerat de 640 p.e. a Orihuela», corresponent al programa 422.3 «Ensenyaments Secundaris».
Segon
Donar d'alta en l'annex d'inversions reals dels Pressupostos per a 1989 el projecte 013/000/89 «Institut de Batxillerat de 640 p.e. a Torrent», del mateix programa, amb una anualitat 1989 de 123.365 milers PTA.
Tercer
Reduir l'anualitat 1989 del projecte 010/000//89 «Institut de Batxillerat de 640 p.e. a Benidorm», que passa de 232.950 milers PTA a 179.585 milers PTA.
Quart
Aprovar la modificació del Fons de Compensació Interterritorial de 1989 competència de la Comunitat Valenciana que figura en el quadre adjunt.
Valencia, 13 de març de 1989.
El Conseller-Secretari del Govern Valencià,
JOAQUIM AZAGRA I ROS
Veure imatge

linea