diari

Llei 4/1991, de la Generalitat Valenciana, de 13 de març, de creació com a entitat autònoma de la Generalitat Valenciana de l'Institut d'Investigacions Agràries (IVIA).

(DOGV núm. 1506 de 18.03.1991) Ref. Base de dades 0728/1991

Llei 4/1991, de la Generalitat Valenciana, de 13 de març, de creació com a entitat autònoma de la Generalitat Valenciana de l'Institut d'Investigacions Agràries (IVIA).
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d’autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:
PREAMBUL
En abril de 1984 es va transferir a la Generalitat Valenciana el Centre Regional d'Investigació i Desenvolupament Agrari de Llevant (CRIDA-07), que es va incorporar com un servei de la Conselleria d’agricultura i Pesca amb la denominació d'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA).
La Conselleria d'agricultura i Pesca, conscient de la importància que per a l'agricultura valenciana té la investigació agrària, ha impulsat les activitats de l’IVIA durant els anys transcorreguts, augmentant les seues dotacions pressupostàries i de personal.
El sector agrari valencià s'ha distingit durant la seua història pel seu dinamisme, conseqüència del seu interés per adoptar i desenvolupar noves tecnologies. Donat el nivell del nostre sector agrari, els nous desenvolupaments tecnològics dependran d'un sistema propi d'investigació i desenvolupament tecnològic, i també dels mecanismes de transferència d'aquestes tecnologies al sector.
Dotar l’IVIA d'una estructura concorde amb els seus fins es imprescindible si es desitja que puga realitzar adequadament funcions d'investigació i desenvolupament tecnològic respecte al sector agrari valencià.
Els organismes públics d'investigació agrària han nascut a l’empara dels departaments d'Agricultura de les distintes administracions públiques, necessitades de l’impuls d'una investigació dirigida a resoldre els problemes que per al seu desenvolupament tecnològic té el sector agrari.
Des del moment del traspàs de competències en matèria d'investigació agrària a la Generalitat Valenciana diversos han estat els fets que han modificat la situació precedent:
a) L'aprovació de la Llei estatal de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i Tècnica, entre els objectius de la qual està el de «crear el marc legal necessari per a coordinar l’esforç científic de tots els organismes de l’Estat» i també «introduir importants reformes en el funcionament d'aquests organismes per tal de possibilitar una gestió més àgil i adaptada a les seues respectives atribucions» procurant una configuració uniforme dels organismes públics d'investigació.
b) A la financiació dels projectes d'investigació basada en els recursos propis de la Generalitat Valenciana i en el Programa Sectorial d'Investigació Agrària del Ministeri d’agricultura, Pesca i Alimentació cal afegir actualment la procedent dels Programes Nacionals de la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICIT) conseqüència de la llei prèviament citada.
c) La Comunitat Econòmica Europea finança així mateix projectes d'investigació agrària considerats prioritaris i executats en cooperació per equips de diversos països.
d) El foment donat a nivell de la Generalitat Valenciana, de l’Estat i de la Comunitat Econòmica Europea a la realització de projectes d'investigació en col·laboració amb empreses privades, per tal de promoure en el nostre país i a Europa la participació privada en investigació i desenvolupament tecnològic.
Aquesta diversitat de financiació, que implica un incentiu per a la cooperació amb equips aliens, comporta dificultats en la gestió dels recursos que cal eliminar.
La moderna investigació no pot realitzar-se aïlladament sinó en col·laboració amb altres equips de la nostra pròpia Comunitat Valenciana, de la resta de l’Estat i equips no espanyols. Per facilitar aquesta cooperació, necessària per a un desenvolupament científic i tecnològic, és convenient que l’estructura de l’IVIA siga anàloga a altres institucions especialitzades en investigació i desenvolupament tecnològic agrari.
El treball d'investigació està basat en uns equips humans capaços de portar-la a terme. En una organització amb un objectiu d'investigació i desenvolupament tecnològic (I+D) és imprescindible disposar de personal amb una sòlida formació, capaç d'innovar i d'ajudar a resoldre els problemes que el sector té plantejats. Cal procurar reclutar aquest tipus de personal i enquadrar-lo en uns sistemes de promoció que valoren i estimulen les qualitats de formació i creativitat.
La peculiaritat de l'estructura de personal convenient per a investigació és reconeguda per la Llei de la Funció Pública Valenciana, en la qual es recull en l'apartat 2 de l'article 1r., enquadrat en el llibre primer relatiu a l’organització de la funció pública, que el Consell de la Generalitat Valenciana adequarà aquesta llei a les especials característiques del personal, entre altres, d'investigació.
Per tot açò i donada l'experiència adquirida en aquests anys, tenint present els canvis hi haguts al nostre voltant, cal dotar l’IVIA d'una estructura de personal, de gestió i de relacions amb altres centres d'investigació, i també amb la iniciativa privada adequada als fins i objectius que li han estat assenyalats; cosa que requereix diferenciar-lo de la resta de l'Administració Pública Valenciana per tal de:
a) Possibilitar una gestió adaptada a les necessitats d'un centre d'investigació agrària.
b) Facilitar les relacions amb altres equips de la nostra Comunitat, de la resta de l’Estat i d'altres països.
c) Dotar l’IVIA d'una estructura de personal que motive la investigació i el desenvolupament tecnològic Per a això, la valoració dels llocs de treball ha de ser funció de la capacitat i de l'experiència demostrada per a abordar i resoldre problemes de l’especialitat i categoria laboral, i no sols de la responsabilitat de gestió. També haurà d'estimular-se, i conseqüentment valorar-se, la transferència al sector dels resultats d'aquesta investigació.
Aquesta estructura dels llocs de treball ha de ser anàloga a la d'altres centres d'investigació espanyols i estrangers, quant a la denominació dels lloes i forma d'accedir-hi, per tal de facilitar l’intercanvi de personal i la cooperació amb aquests altres centres d'investigació.
TITOL PRELIMINAR
Article primer
Es crea l’Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), com a Entitat Autònoma de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia. Es regirà per aquesta llei i altres disposicions aplicables i s'adscriu a la Conselleria d’agricultura i Pesca.
Article segon
1. L'Institut tindrà al seu càrrec els fins propis de la Generalitat Valenciana d'impulsar la investigació científica i el desenvolupament tecnològic en el sector agroalimentari valencià i d'integrar aquesta contribució en el progrés de la ciència agrària en el sistema de relacions de col·laboració i de cooperació propi de l'activitat investigadora.
2. En particular, a títol enunciatiu, són funcions de l’IVIA les següents:
a) Promoure i realitzar programes d'investigació, propis o concertats relacionats amb el sector, agroalimentari valencià.
b) Transferir els resultats científics obtinguts i fomentar les relacions amb el sector agroalimentari per a conéixer les seues necessitats d'I+D.
c) Fomentar les relacions amb altres institucions, tant nacionals com estrangeres, de la comunitat científica i promoure l’organització de congressos i reunions científiques, relacionades amb el sector agroalimentari en temes d'interés per a la Comunitat Valenciana.
d) Assessorar en temes d'investigació i desenvolupament agroalimentari els òrgans dependents de la Generalitat Valenciana, de l'Administració de l’Estat i les empreses del sector agroalimentari que ho sol·liciten.
e) Contribuir a la formació de personal investigador en l’àmbit dels seus fins científics.
f) Qualssevol altres funcions que expressament se li assignen o deriven dels fins de caràcter general al seu càrrec.
Article tercer
Per al compliment dels seus fins, l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries podrà realitzar tota mena d'actes de gestió i de disposició, constituir societats mercantils o participar en aquelles l'objectiu de les quals siga la realització d'activitats d'investigació o desenvolupament tecnològic agraris, o establir relacions contractuals o cooperatives amb institucions, entitats públiques o privades i particulars, especialment les dirigides a la constitució d'unitats mixtes amb les Universitats i altres centres d'investigació valencians.
TITOL PRIMER Estructura i organització
Article quart
1. L'estructura bàsica de l'Institut estarà constituïda pels òrgans següents:
a) El Consell Rector
b) El Consell Científic
c) El Director
d) Les unitats d'investigació, d'Administració i de serveis tècnics.
2. L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries estarà regit pel Consell Rector i el Director de l'Institut.
3. L'estructura i funcions de les unitats d'investigació, d'Administració i de serveis tècnics s'establiran en el reglament de l'Institut i com a òrgans de treball dependran del seu director.
Article cinquè
1. El Consell Rector estarà presidit pel Conseller d'Agricultura i Pesca, i compost per:
a) El Director General d'Innovació i Promoció Agrària com a Vice-president primer.
b) El Director General d'Ensenyaments Universitaris i Investigació, que serà el Vice-president segon.
c) El President del Consell Científic. -
d) El Director General de la Producció i Indústries Agràries.
e) El Director General de Consum.
f) Un representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
g) El Director d'Associació d'Investigació d'Indústries Agroalimentàries.
h) Cinc membres designats pel Conseller d’agricultura i Pesca: dos en representació de les organitzacions professionals agràries, un en representació de la Federació de Cooperatives Agràries Valencianes, i dos en representació dels sindicats de treballadors més representatius de la Comunitat Valenciana, tots elis a proposta de les seues respectives organitzacions.
2. A, les reunions del Consell Rector assistirà el Director de l'Institut.
Article sisé
1. Correspondran al Consell Rector les funcions següents:
a) Dirigir l'actuació de l’IVIA, en el mare de la política agrícola i d'investigació i innovació tecnològica fixada pel Consell de la Generalitat Valenciana, aprovant el programa d'activitats, inversions i financiació i l'avantprojecte de pressupost anual, per a l’elevació al Conseller d'Economia i Hi. senda junt amb la memòria explicativa del contingut del programa.
b) Informar i elevar als òrgans competents de l'Administració de la Generalitat Valenciana les propostes que requeresquen la seua aprovació.
c) Presentar el balanç de situació i el compte de resultat de l’exercici.
d) Aprovar la proposta de l’estructura i plantilla del personal, i també les seues modificacions.
e) Autoritzar les inversions i operacions financeres de l’entitat, incloses la constitució i participació en societats mercantils, sense perjudici d'altres autoritzacions concurrents legalment necessàries.
f) Autoritzar els actes de disposició dels béns de l’IVIA de natura immobiliària.
g) Acordar l’exercici d'accions judicials.
h) Autoritzar els acords de cooperació amb altres institucions i entitats públiques.
2. El Consell Rector podrà delegar alguna de les seues competències en el President, en un dels Vice-presidents o en el Director de l’IVIA, excepte les atribuïdes en els apartats a), c), e) i f) del número anterior.
3. Per al compliment de les seues funcions el Consell Rector podrà sol·licitar del Consell Científic assessorament sobre qualsevol tema referent a l’IVIA, i també propostes concretes d'actuació.
Article seté
1. El Consell Científic és l’òrgan assessor del Consell Rector respecte a les activitats d'investigació i desenvolupament tecnològic realitzades per l’IVIA, perspectives i evolució d'aquestes, i també a l’estructura més convenient per a escometre-les. Dels seus debats elevarà informes al Consell Rector.
Seran funcions del Consell Científic assessorar el Consell Rector, entre altres, en els temes següents:
a) Orientar l'actuació de l’IVIA en el marc de la política agrícola i d'investigació i innovació tecnològica, fixada pel Consell de la Generalitat, Valenciana.
b) Establiment d'altres fins i objectius de les línies d'actuació de l’IVIA.
c) Estructura i organització científica de l’IVIA.
d) Desenvolupament de les investigacions realitzades, resultats obtinguts i transferències al sector.
e) Contribuir a la detecció de la problemàtica científica i tècnica del sector agroalimentari, en cooperació amb la iniciativa privada, i proposar programes d'actuació.
2. El Consell Científic estarà format per:
a) Dos representants del Consell de Política Científica i Tecnològica de la Generalitat Valenciana.
b) Tres personalitats científiques rellevants exteriors a l’IVIA.
c) El Director de l’IVIA.
d) Tres investigadors de l’IVIA.
El seu funcionament i forma de designació es fixarà en el Reglament d'organització de l’IVIA.
3. El Consell Científic elegirà, entre els seus membres, al seu President i Vice-president. El President formarà part del Consell Rector.
4. El Consell Científic podrà assessorar-se d'especialistes en temes concrets i promoure l'organització de grups de treball.
Article vuité
1. El Director de l’IVIA serà nomenat pel Conseller d’agricultura i Pesca, entre persones amb titulació i coneixements científics apropiats, a proposta del Director General d'Innovació i Promoció Agrària, oït el Consell Rector, previ informe del Consell Científic.
2. Correspondran al Director les atribucions següents:
a) Posseir la representació ordinària de l’IVIA.
b) Administrar i gestionar l’entitat i controlar i supervisar tots els seus serveis.
c) Executar els acords adoptats pel Consell Rector.
d) Exercir la direcció i govern del personal de l’IVIA com a cap de personal.
e) Posseir, amb caràcter general, la firma de l’entitat en qualssevol actes i negocis jurídics, sense perjudici d'altes representacions especials que puga atorgar el Consell Rector.
f) Elaborar i proposar el programa d'actuacions, inversions i financiació.
g) Proposar modificacions a l'estructura i plantilla de personal.
h) Coordinar les unitats i equips d'investigació.
i) Proposar al Consell Rector altres actuacions que crega escaients.
j) Exercir en cas d'urgència accions judicials i retre compte immediat al Consell Rector.
En l’exercici de les seues funcions, el Director podrà demanar l'assessorament del Consell Científic.
TITOL SEGON Règim jurídic
Article nové
L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries es regirà per aquesta llei, pel reglament d'organització, funcionament i règim jurídic que es dicte, per totes aquelles altres disposicions que específicament li destinen i pels preceptes de la legislació general o especial que li siguen d’aplicació.
Article deu
El patrimoni de l’IVIA estarà integrat pels béns i drets que li siguen adscrits per la Generalitat Valenciana, que conservaran la seua qualificació jurídica originària, i també pels que adquiresca i els que li siguen incorporats i adscrits en el futur per qualsevol entitat o persona i per qualsevol títol.
Article onze
1. Els contractes de prestació de serveis d'investigació no es regiran per la legislació general de contractació administrativa, sinó per les normes de dret civil i mercantil que se'ls aplique.
2. Els contractes relatius a obres de tecnologia especialment avançada o l'execució dels quals siga particularment complexa s'adjudicaran, si de cas, pel procediment de concurs.
3. Els béns d'equip necessaris per al desenvolupament de les tasques d'investigacions podran adquirir-se, prèvia autorització del Consell Rector, pel sistema d'adjudicació directa d'acord amb el que disposa la llei de contractes de l'Estat.
TITOL TERCER Règim de personal
Article dotze
1. L'estructura de personal i els seus sistemes de contractació, promoció i de règim de treball seran anàlegs als dels altres centres públics d'investigació i d’acord amb la Llei de Foment i Coordinació de la investigació científica i tècnica, per tal de facilitar la cooperació i l’intercanvi de personal.
2. La relació de llocs de treball de l’Institut haurà de permetre la promoció del personal en funció de la seua capacitat i de l'experiència demostrada per a abordar i resoldre problemes de la seua especialitat i categoria laboral.
3. El sistema de promoció del personal investigador i tècnic valorarà els aspectes científics i de desenvolupament tecnològic del treball realitzat i els resultats obtinguts, tant quant a capacitat de realització personal d'un treball d'investigació com de direcció i organització de projectes i programes d'investigació.
4. Per tal d'estimular la tasca dels científics i tècnics de l’IVIA, es podrà destinar una part dels beneficis obtinguts per la transferència de tecnologia als membres de l’equip investigador que va obtenir els resultats.
Article tretze
L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries podrà contractar en règim laboral i amb caràcter temporal:
a) Personal científic i tècnic per a l'execució de projectes determinats sense que, en cap cas, aquests contractes puguen tenir una durada superior a la del projecte de què es tracte, conforme a l'article 15.1.a) de l'Estatut dels Treballadors.
b) Personal per a la seua formació científica i tècnica en la modalitat de treball en pràctiques regulada en l'article 11.1 de l’Estatut dels Treballadors.
c) Científics de vàlua reconeguda, espanyols o estrangers, per un període màxim de quatre anys, per a la realització de tasques específiques que se'ls encomanen. La contractació de científics de vàlua reconeguda es farà tenint en compte l’informe positiu del Consell Científic.
TITOL QUART Règim econòmic i financer
Article catorze
A l’efecte de la seua gestió econòmica i financera, l’Institut es regirà per les regles, aplicables a les entitats autònomes de caràcter mercantil, industrial, financer o anàleg a què es refereix l'article 5.1 de la llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
Article quinze
Els recursos de l'IVIA estaran integrats per:
a) Les consignacions previstes en els pressuposts de la Generalitat Valenciana.
b) Els productes i rendes del seu patrimoni.
c) Les subvencions o aportacions voluntàries d'entitats i institucions tant públiques com privades.
d) Els ingressos que procedeixen de les activitats realitzades i serveis prestats per l'IVIA.
e) Els crèdits i préstecs que puga concertar.
f) Qualsevol altre recurs que puga ser-li atribuït.
Article setze
Les dotacions limitadores dels estats d'explotació i. de capital de l'Institut, a què fa referència l'article 45, apartat 2.b), de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, seran ampliables segons els ingressos efectivament obtinguts.
Article disset
En la subvenció de capital que concedeix la Generalitat Valenciana per a finançar el pressupost de despeses de l’Institut figurarà una part degudament raonada, que tindrà la consideració de subvenció condicionada que l’Institut reintegrarà a la Tresoreria de la Generalitat, a mesura que es produesquen els ingressos reals com a conseqüència de l’execució dels projectes a que es referesca, d’acord amb la Llei 4/84 d'Hisenda Pública de la Generalitat.
DISPOSICIO ADDICIONAL
S'integra en l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries el Servei del mateix nom de la Direcció General d'Innovació i Promoció Agrària de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, i els béns que té adscrits, amb subrogació de la nova entitat en els drets i obligacions de la Generalitat Valenciana generats en l'àmbit dels fins assignats a l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries. El Consell de la Generalitat Valenciana podrà acordar la integració en ell d'aquells altres organismes o serveis les funcions dels quals siguen afins o complementàries a les assenyalades per a l'IVIA.
DISPOSICIO TRANSITORIA
El personal al servei de la Generalitat Valenciana que a l’entrada en vigor d'aquesta Llei ocupe llocs, de treball en el servei IVIA de la Direcció General d'Innovació i Promoció Agrària, seguirà ocupant-los en l’entitat autònoma, Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
1. El Consell de la Generalitat Valenciana aprovarà, en el termini màxim de sis mesos, a proposta del Conseller d’agricultura i Pesca, oït el Consell Rector de l’Institut, prèviament constituït, el Reglament de l’Institut Valencià d'Investigacions Agràries.
2. Aquest reglament inclourà la necessària adequació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, concretament del seu llibre primer, a les especials característiques del personal investigador de l’Institut, tal com preveu l'article 1r, apartat 2, d'aquesta Llei, tenint en compte els criteris establerts en l'article 12 d'aquesta llei constitutiva.
3. La plantilla de personal al servei de l’IVIA l'aprovarà el Consell de la Generalitat Valenciana a proposta del Consell Rector de l’Institut, amb la participació de les centrals sindicals amb representació en la pròpia entitat autònoma.
Segona
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè realitze les modificacions pressupostàries que permeten dotar l'Institut, pel que queda d'exercici, dels recursos necessaris amb càrrec a les consignacions que per a l'acompliment dels fins de l'esmentat Institut recull el programa 542.20 en els pressuposts vigents.
Tercera
Queden derogades totes les disposicions que s'oposen al que estableix aquesta llei.
Quarta
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 13 de març de 1991;
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea