diari

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2006, del conseller de Sanitat, per la qual crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de Sanitat. [2006/X966]

(DOGV núm. 5191 de 03.02.2006) Ref. Base de dades 0731/2006

RESOLUCIÓ de 19 de gener de 2006, del conseller de Sanitat, per la qual crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de Sanitat. [2006/X966]
L'article 85 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Patrimoni Cultural Valencià, crea la Junta Qualificadora de Documents Administratius, a la qual correspon l'estudi i el dictamen de les qüestions relatives a la qualificació, utilització, integració en els arxius, exclusió dels arxius i inutilitat administrativa dels documents. Posteriorment, l'article 11 de la Llei 3/2005, de 15 de juny, de la Generalitat, d'Arxius, establix la composició i les funcions principals de la Junta Qualificadora de Documents Administratius, que són, entre altres, l'estudi de les taules de valoració documental que es presenten per a emetre'n un dictamen preceptiu i vinculant en què es propose la conservació permanent de la documentació i l'ingrés en els arxius històrics o bé l'eliminació per la inutilitat administrativa i cultural. Este últim precepte també preveu que per a l'elaboració de les taules de valoració documental es podran crear les comissions de valoració documental que es consideren necessàries.
Les previsions anteriors s'han desplegat per mitjà del Decret 189/2005, de 2 de desembre, del Consell de la Generalitat, que regula la Junta Qualificadora de Documents Administratius i el procediment de valoració, conservació i eliminació del patrimoni documental dels arxius públics. L'article 13 preveu que els diferents departaments de l'administració de la Generalitat crearan les comissions de valoració documental pròpies, mitjançant una resolució del titular de cada departament, per a elaborar les propostes de les taules de valoració documental dels documents i les sèries documentals generades per les unitats administratives pròpies, de les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que en depenen, de les persones juridicoprivades vinculades en el capital o de la dotació de les quals participe majoritàriament la Generalitat, i de les persones privades, físiques o jurídiques, gestores de servicis públics que siguen competència de cada departament, pel que fa als servicis esmentats.
Per tant, es fa necessari constituir una comissió de valoració documental, en els termes que recull esta resolució.
Primer
Es crea la Comissió de Valoració Documental de la Conselleria de Sanitat, com a òrgan col·legiat de caràcter tècnic, la funció de la qual és l'elaboració de les propostes de taules de valoració documental referents a les sèries documentals generades per les unitats administratives, per a presentar-les a la Junta Qualificadora de Documents Administratius.
La Comissió de Valoració Documental elaborarà les propostes de les taules de valoració documental de les sèries documentals generades per les unitats administratives de la Conselleria de Sanitat, de les entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que en depenen, de les persones juridicoprivades que hi estan vinculades, en el capital o en la dotació de les quals participe majoritàriament la Generalitat, i de les persones privades, físiques o jurídiques, gestores de servicis públics de competència de la Conselleria de Sanitat, pel que fa als servicis esmentats.
La Comissió de Valoració Documental ha d'elaborar les propostes de taules de valoració documental per iniciativa pròpia o a proposta dels òrgans responsables de les sèries documentals. No pot accedir a l'arxiu cap sèrie documental de la qual prèviament no haja aprovat la proposta de taula de valoració documental. S'ha de qualificar i valorar només la documentació original. Pertoca presentar la proposta a l'òrgan que conserve la documentació original.
Segon
La comissió de valoració documental de la Conselleria de Sanitat està formada per:
a) President: el titular de la Secretaria General Administrativa.
b) Vicepresident: el titular del Servici d'Assumptes Generals i Convenis, al qual està adscrit directament l'Arxiu Central de la Conselleria.
c) Secretari: el tècnic responsable de l'Arxiu Central de la Conselleria de Sanitat, adscrit al Servici d'Assumptes Generals i Convenis, que exercix les funcions de secretari de la comissió.
d) Un funcionari del grup A, d'Administració Especial, informàtic, designat per l'Àrea d'Informàtica, Telecomunicació i Organització de l'Agència Valenciana de Salut.
e) Un funcionari del grup A, sector d'Administració Especial, metge o farmacèutic, designat per la Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària.
La Comissió de Valoració Documental pot requerir l'assessorament que considere necessari, per a l'elaboració del seu treball, dels representants d'altres òrgans directius de la Conselleria de Sanitat, de les entitats públiques o persones juridicoprivades que en depenen i de les persones físiques o jurídiques gestores de servicis públics que siguen competència d'estes entitats, directament afectades pel supòsit que haja de ser analitzat o valorat, els quals han de prestar este assessorament i també assistir amb veu però sense vot a les sessions de la comissió.
Tercer
D'acord amb l'article 60.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, esta resolució es publica, per raons d'interés públic, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 19 de gener 2006.. El conseller: Vicente Rambla Momplet.

linea