diari

Acord de 4 d'abril de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova una determinada modificació del Fons de Compensació Interterritorial de 1988, competència de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 1043 de 13.04.1989) Ref. Base de dades 0763/1989

Acord de 4 d'abril de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova una determinada modificació del Fons de Compensació Interterritorial de 1988, competència de la Comunitat Valenciana.
El Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 4 d'abril de 1989, adoptà el següent acord:
Una vegada tancat l’exercici de 1988 han deixat d'incorporar-se al Pressupost de 1989 els saldos no compromesos de projectes d'inversió pertanyents al FCI-88, per import de 498.095.904 pessetes. D'aqueixa quantitat, 317.091.000 pessetes ja foren anul·lades del Pressupost de 1988, passant a formar part del Pressupost de 1989. En relació als 181.004.904 pessetes restants, es proposa una modificació del FCI-88 que substituesca els saldos no incorporats per projectes que hagen estat pagats en l’exercici de 1988.
Els projectes que es donen d'alta en el FCI-88 per aqueix motiu són:
- Maquinària, instal·lacions i utillatge de Protecció Civil, amb 59.798.866 pessetes.
- Instal·lacions i equipament de la Universitat d'Alacant, amb 55.883.045 pessetes.
- Instal·lacions i equipament de la Universitat de València, amb 5.001.238 pessetes.
- Construcció i equipament de pisos per a minories ètniques, amb 6.637.946 pessetes.
- Infrastructura i equipament de les Fires, amb 53.683.809 pessetes.
Pel que fa als 317.091.000 pessetes, que foren anul·lades en l’exercici de 1988, aqueixa quantitat correspon quasi íntegrament als tres projectes d'iniciatives de desenvolupament regional en les tres províncies de la Comunitat Valenciana que s'inclogueren en el FCI-88 amb un import total de 300 milions de pessetes, però que no seran executats per la Generalitat Valenciana sinó per l'Administració Central a partir de l’entrada en vigor del Reial Decret sobre Incentius Regionals a la Comunitat Valenciana. Aquests projectes es substitueixen per dues línies de transferències de capital del programa de Recursos Hidràulics que figuren en el Pressupost Ordinari de 1989:
- Proveïment d'aigua a la Marina Alta, amb 275.000.000 pessetes.
- Transferències a ajuntaments per a obres urgents, amb 42.091.000 pessetes, que s'afegeixen als 102.000.000 pessetes amb què ja figurava aquest projecte en el FCI-88.
D'acord amb això, en virtut del que disposa la Llei de la Generalitat Valenciana 12/1988, de 30 de desembre, de Pressupostos per a 1989, i a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, el Govern Valencià acorda:
Aprovar la modificació del Fons de Compensació Interterritorial de 1988 competència de la Comunitat Valenciana que s'expressa en el quadre adjunt.
Valencia, 4 d'abril de 1989.
El Conseller Secretari del Govern Valencià:
Joaquín Azagra Ros.
Veure imatge

linea