diari

LLEI 6/1995, de 3 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de modificació dels articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16.k), 21.e), 21.f), 22.b), 22.c), 22.d), 23.a), 24, 50, 51.2, 51.3, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 64, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern valencià, modificada per les lleis 6/1987, de 23 de setembre, i 8/1990, de 27 de desembre.

(DOGV núm. 2486 de 07.04.1995) Ref. Base de dades 0823/1995

LLEI 6/1995, de 3 d'abril, de la Generalitat Valenciana, de modificació dels articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16.k), 21.e), 21.f), 22.b), 22.c), 22.d), 23.a), 24, 50, 51.2, 51.3, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 64, de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern valencià, modificada per les lleis 6/1987, de 23 de setembre, i 8/1990, de 27 de desembre.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent.
PREàMBUL
L'aprovació recent per unanimitat del Reglament de les Corts Valencianes racionalitza els grans debats parlamentaris; de manera especial el debat d'investidura, el debat de política general, la qüestió de confiança i la moció de censura.
Per això es planteja la necessitat de procedir a una reforma parcial de la Llei de Govern Valencià, en la mesura que algun dels seus preceptes poguera semblar contradictori amb el que hi ha regulat en el Reglament de les Corts Valencianes.
Article únic
1. Es modifica l'article 3 en els termes següents:
1r. Els grups parlamentaris, d'acord amb el Reglament de les Corts Valencianes, podran presentar propostes de candidats a la Presidència de la Generalitat davant la Mesa de les Corts Valencianes.
2n. En la sessió d'investidura, convocada pel president de les Corts Valencianes, d'acord amb el que hi ha establert en el Reglament de les Corts Valencianes, es debatrà el programa de govern del candidat proposat pel grup o grups que representen un major nombre de diputats. El candidat resultarà elegit president de la Generalitat si obté la majoria absoluta de la Cambra.
3r. Si el candidat proposat no obté majoria absoluta, el candidat següent segons el suport parlamentari manifestat al president de les Corts, se sotmetrà al mateix procediment que l'anterior i serà necessària, també en aquest cas, la majoria absoluta.
4t. Si cap dels candidats proposats pels grups parlamentaris aconsegueix la majoria absoluta, es realitzarà una darrera votació a la qual sols podran concórrer els dos candidats que ho hagen estat en la primera vegada i hagueren aconseguit un nombre major de vots. Serà proclamat president de la Generalitat aquell que hi obtinga el major nombre vots.
5é. En el cas que persistira l'empat entre els dos candidats amb major nombre de vots, el president de les Corts convocarà una altra votació i si es produïa de nou un empat hi resultarà triat el candidat que forme part de la llista més votada en les eleccions.
2. Es modifica l'article 4 en els termes següents:
Elegit el president de la Generalitat, el president de les Corts ho comunicarà al Rei perquè en signe el nomenament. Aquest nomenament es publicarà en el Butlletí Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el termini de deu dies.
3. Es modifica l'article 5 en els termes següents:
El president electe començarà a exercir les seues funcions a partir del dia de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat del seu nomenament per part del rei.
4. Es modifica l'article 6 en els termes següents:
El president de la Generalitat haurà de prometre o jurar acatar l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana en les primeres Corts que hi haja a València després del seu nomenament per part del Rei. En aquestes mateixes Corts efectuarà una «Proposició» del seu programa de govern sense que en siga objecte de debat.
5. Se suprimeixen els articles 7, 8 i 9 de la llei.
6. Es modifica l'article 16.k) en els termes següents:
Plantejar davant les Corts Valencianes, en un escrit motivat del Consell, la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política o un projecte de llei, de conformitat amb el que hi ha establert en l'article 18 de l'Estatut d'Autonomia.
7. Es modifica l'article 21.e) en els termes següents:
Proposar a les Corts Valencianes, per al seu debat i aprovació, els convenis i acords de col·laboració amb l'estat i amb la resta de comunitats autònomes en matèria de competència exclusiva de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que estableix el Reglament de les Corts Valencianes.
8. Es modifica l'article 21.f) en els termes següents:
Subscriure convenis i acords de cooperació amb l'estat, altres comunitats autònomes i institucions públiques sense perjudici del seu debat i aprovació prèvia per les Corts Valencianes i autorització de les Corts Generals en els casos en què escaiga.
9. Es modifica l'article 22.b) en els termes següents:
La iniciativa legislativa, mitjançant l'aprovació dels projectes de llei per a la seua tramesa a les Corts Valencianes acompanyats d'una exposició de motius i dels antecedents necessaris per a poder pronunciar-s'hi. El Consell podrà retirar el projecte de llei en qualsevol moment de la seua tramitació davant les Corts Valencianes, sempre que no hi haguera un acord final d'aquestes.
10. Es modifica l'article 22.c) en els termes següents:
La facultat de dictar decrets legislatius en els termes i amb les formalitats previstes en aquesta llei. Per al control d'aquesta legislació delegada per les Corts Valencianes, s'atendrà al que disposa el seu reglament.
11. Es modifica l'article 22.d) en els termes següents:
L'elaboració dels projectes de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a ser presentats a les Corts Valencianes almenys amb dos mesos d'antelació al començament del corresponent exercici. A aquesta competència s'afegeixen les altres facultats estatutàries en matèria pressupostària.
12. Es modifica l'article 23.a) en els termes següents:
Proposar a les Corts Valencianes, per mitjà del seu president, la celebració de sessions extraordinàries. En aquesta petició haurà de figurar l'ordre del dia que es proposa per a la sessió extraordinària sol·licitada.
13. Es modifica l'article 24 en els termes següents: cal afegir un apartat d).
Comparéixer en els conflictes de competències a què es refereix l'apartat c) de l'article 161 de la Constitució quan així ho determinaran, per majoria absoluta, les Corts Valencianes.
14. Es modifica l'article 50 en els termes següents:
1. El Consell, per mitjà del president, realitzarà davant les Corts, en el primer ple del primer període ordinari de sessions anual -en el mes de setembre- una declaració de política general, que serà seguida d'un debat i que podrà concloure amb l'aprovació de resolucions.
Els anys en què es realitze debat d'investidura -bé per la celebració d'eleccions a les Corts Valencianes, bé per qualsevol altra causa- no tindrà lloc el debat de política general.
2. Igualment, el ple pot fer debats generals sobre l'acció política i de govern a iniciativa del president del Consell o per acord de les Corts. Aquests debats, segons el que establisca el Reglament de les Corts Valencianes, poden també concloure amb l'aprovació de resolucions.
15. Es modifica l'article 51.2 en els termes següents:
El Govern proporcionarà a les Corts Valencianes les dades, informes o documents que aquestes necessiten a través de la Presidència de les Corts Valencianes. El govern haurà de facilitar la informació o la documentació sol·licitada en un termini no superior a 30 dies, o manifestar les raons fonamentades en dret que ho impedisquen.
16. Es modifica l'article 51.3 en els termes següents:
Els membres del Govern tenen accés a les sessions de les Corts i la facultat de fer-s'hi oir. Així mateix, a petició pròpia o quan així ho sol·liciten les Corts Valencianes, hauran de comparèixer davant aquestes per tal d'informar sobre un assumpte determinat o fer una sessió informativa.
17. Es modifica l'article 53 en els termes següents:
Les Corts Valencianes poden exigir la responsabilitat política del president de la Generalitat mitjançant l'adopció d'una moció de censura, segons el que disposa l'article 16 de l'Estatut d'Autonomia.
18. Es modifica l'article 54, en els termes següents:
La moció haurà de ser proposta almenys per la cinquena part dels diputats en un escrit motivat i haurà d'incloure un candidat a la Presidència de la Generalitat que haja acceptat la candidatura. Admesa a tràmit, la Mesa de les Corts Valencianes retrà compte de la seua presentació al president de la Generalitat i als síndics dels grups parlamentaris.
19. Es modifica l'article 55 en els termes següents:
1. Dins dels dos dies següents a la presentació de la moció de censura podran presentar-se mocions alternatives que hauran de reunir els mateixos requisits que la moció de censura inicial i quedaran sotmeses als mateixos tràmits assenyalats per a aquella.
2. La moció de censura no podrà ser votada fins que no transcórreguen com a mínim cinc dies des de la seua presentació.
3. El debat i la votació de la moció de censura s'ajustarà a allò establert en el Reglament de les Corts Valencianes.
4. Si s'aprovara una moció de censura, per a la qual es requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de les Corts Valencianes, no se sotmetran a votació les restants que s'hagueren presentat com a mocions alternatives.
20. Es modifica l'article 56 en els termes següents:
1. Quan la Cambra aprove una moció de censura, el candidat inclòs s'hi entendrà investit de la confiança de la Cambra, i el president de les Corts ho comunicarà al Rei a l'efecte del seu nomenament.
2. Si la moció de censura o qualsevol de les seues alternatives, no fóra aprovada per les Corts Valencianes, els seus signataris no podran presentar-ne d'altra durant el mateix període de sessions.
21. Es modifica l'article 57 en els termes següents:
1. El president de la Generalitat, prèvia deliberació del Consell, pot plantejar davant les Corts la qüestió de confiança sobre el seu programa, una decisió política, o un projecte de llei, segons el que s'estableix en l'article 18 de l'Estatut d'Autonomia.
2. La qüestió de confiança es presentarà, en escrit motivat, davant la Mesa de les Corts acompanyada del corresponent certificat del Consell.
3. Acabat el debat de la qüestió de confiança, d'acord amb el que estableix el Reglament de les Corts Valencianes, aquesta serà sotmesa a votació transcorregudes almenys 24 hores des de la seua presentació. La confiança s'entendrà atorgada quan obtinga el vot de la majoria simple dels diputats. Si la qüestió de confiança versarà sobre un projecte de llei, aquest s'entendrà aprovat segons el text enviat pel Consell.
22. Es modifica l'article 58 en els termes següents:
Si les Corts negaren la seua confiança, el president de la Generalitat presentarà la dimissió. El president de les Corts, en el termini màxim de 15 dies, convocarà una sessió plenària per a l'elecció del nou president de la Generalitat, d'acord amb el que estableix el capítol I, del títol I d'aquesta llei.
23. Es modifica l'article 64 en els termes següents:
D'acord amb allò establert en l'article 12 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el president de la Generalitat declararà dissoltes les Corts Valencianes i convocarà eleccions. En el decret de convocatòria s'especificarà el nombre de diputats que s'han d'elegir en cada circumscripció, durada de la campanya electoral, dia de la votació i també el lloc, el dia i l'hora de constitució de les Corts Valencianes; tot això d'acord amb la Llei Electoral Valenciana.
DISPOSICIó FINAL
Aquesta llei vigirà el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene als ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, que observen i facen complir aquesta llei.
València, 3 d'abril de 1995
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea