diari

Decret 73/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel que es regula l'organització i el funcionament del Gabinet Jurídic de la Conselleria de la Presidència.

(DOGV núm. 197 de 22.10.1984) Ref. Base de dades 0827/1984

Decret 73/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel que es regula l'organització i el funcionament del Gabinet Jurídic de la Conselleria de la Presidència.
El Gabinet Jurídic de la Conselleria de la Presidència fou creat pel Reglament de Règim Intern de la Presidència, aprovat el 3 de desembre de 1982, malgrat que de fet venia funcionant amb anterioritat, i en aquest moment és inclòs en el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de la Presidència, aprovat per Decret 28/84, de 2 d'abril, que el configura com la unitat que té cura de la representació i defensa en juí de la Generalitat Valenciana, l'assessorament jurídic del seu Govern i Administració Pública, i la coordinació en matèria de disposicions generals.
Després de la promulgació de la Llei de les Corts Valencianes 5/84, de 29 de juny (DOGV de 5 de juliol) sobre comparecència en juí de la Generalitat Valenciana, ha de complir-se el mandat inclòs en els articles 2.n i 4.t, mitjançant la regulació més detallada i adaptada a l'organització peculiar de la Generalitat d'aquelles funcions que corresponen al Gabinet Jurídic, essencialment les de representació en juí i les d'assessorament en Dret.
Aquesta norma estableix així una visió global de l'òrgan esmentat, des del punt de vista, d'una banda, de l'estructura, composició i encaix dins de l'organització de la Generalitat Valenciana, en general, i de la Conselleria de la Presidència, en particular, i d'altra banda, des del punt de vista del funcionament, incloent-hi dues facetes principals ja esmentades de representació i defensa en juí de la Generalitat Valenciana i d'assessorament jurídic del Govern i de l'Administració Autonòmics.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller de la Presidència, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en sessió celebrada el dia 30 de juliol de 1984,
DECRETE:
CAPITOL I
Disposicions Generals
Article 1.r
1. El Gabinet Jurídic de la Conselleria de la Presidència és l'òrgan encarregat amb caràcter exclusiu de la representació i defensa en juí de la Generalitat Valenciana davant de tota mena d'ordres jurisdiccionals.
2. Se n'exceptua únicament la representació de les Corts Valencianes davant el Tribunal Constitucional, i en aquest supòsit regirà el que estableix l'article 81.1 de la Llei Orgànica 2/79, de 3 d'octubre, i els casos en què aquelles conferesquen la representació en altres lletrats .
Article 2.n
Correspon també al Gabinet Jurídic l'assessorament en Dret del Govern i de l'Administració Pública de la Generalitat, incloent dins d'aquesta funció la redacció de projectes de normes o disposicions generals que se li encomanen i l'informe previ sobre aquells altres que se sotmeten a la seua consideració, a fi de vetlar per la legalitat de les normes de la Generalitat Valenciana i de coordinar-ne tot l'ordenament jurídic.
Article 3.r
1. El Gabinet Jurídic constitueix un òrgan central de la Conselleria de la Presidència, orgànicament dependent de la Secretaria General.
2. Això no obstant, gaudeix de completa independència funcional, tant en les relacions amb l'Administració de la Comunitat Autònoma i amb els Tribunals de Justícia, en el compliment de les funcions d'assessorament i representació i defensa en juí, com pel que fa al contingut dels informes en Dret i actuacions judicials que estaran sempre subjectes a criteris objectius jurídics.
3. Alhora, podrà sol·licitar directament de les dependències en què es troben, tots els antecedents i documents necessaris per al compliment dels serveis.
Article 4.t
1. A cada una de les províncies d'Alacant i Castelló hi haurà una unitat del Gabinet Jurídic, dependents directament de la seua direcció, amb les funcions pròpies d'aquest òrgan.
2. Sense perjudici que qualsevol membre del Gabinet Jurídic, atés el caràcter de servei central d'aquest, estiga habilitat, pel fet del nomenament, per tal d'actuar en qualsevol lloc en què en siguen necessaris els serveis.
Article 5.è
1. Al front del Gabinet Jurídic hi haurà un Cap que serà nomenat per Decret del Govern Valencià, entre persones de reconegut prestigi en el camp professional del Dret sense que el nomenament haja de recaure necessàriament en un funcionari públic.
2. Li correspon l'exercici de totes les funcions que les lleis atribueixen als Directors Generals, en relació amb els funcionaris i serveis, i en especial la distribució del treball entre els Lletrats adscrits o habilitats en cada moment en el Gabinet Jurídic.
3. Per necessitats del servei podrà nomenar-se un Adjunt al Cap, a proposta d'aquest, amb els mateixos requisits i formalitat prevists en el primer apartat d'aquest article.
4. En cas d'absència o vacant serà substituït per l'Adjunt, si convé, o pels Lletrats del Gabinet Jurídic per ordre d'antiguitat dels respectius nomenaments, i si els més antics la tenen idèntica, pel de major edat.
Article 6.è
1. El Gabinet Jurídic realitza les funcions a través dels funcionaris o empleats de la Generalitat que, en possessió del títol de Llicenciats en Dret, siguen adscrits al Gabinet Jurídic o estiguen habilitats en la forma prevista en l'article següent per tal de realitzar funcions en relació a casos o períodes de temps determinats.
2. Tant en un com en l'altre supòsit, actuaran davant els Tribunals de Justícia com a Lletrats del Gabinet Jurídic.
Article 7.è
1. L'adscripció dels Lletrats al Gabinet Jurídic serà realitzada pel Conseller de la Presidència, amb justificació prèvia mitjançant concurs de mèrits o proves específiques del coneixement de les matèries jurídiques necessàries per al desenvolupament del treball.
2. Els nomenaments seran comunicats al Tribunal Superior de Justícia Valencià, a efectes de coneixement.
3. Per necessitats del servei, podrà habilitar-se amb caràcter general per actuar en el Gabinet Jurídic qualsevol funcionari o empleat de la Generalitat, amb títol suficient, independentment de la procedència i relació jurídica amb aquesta, el qual auxiliarà en els treballs propis d'aquell quan foren necessaris els seus serveis.
4. Igualment, per a l'estudi, assessorament o direcció lletrada d'algun assumpte concret, podrà habilitar-se especialment, per actuar com a membres del Gabinet Jurídic, algun funcionari o empleat de la Generalitat amb títol suficient, o qualsevol advocat en exercici, per raons de coneixement del tema en qüestió o especialització en la matèria de què es tracte.
5. Les habilitacions a què fan referència els dos paràgrafs anteriors seran realitzades pe l Cap del Gabinet Jurídic, qui determinarà per a cada cos l'objecte, abast i la durada d'aquestes.
CAPITOL II
Funcions Contencioses
Article 8.è
1. Els únics funcionaris amb personalitat per comparèixer en juí, sense necessitat de valdre's de Procurador, en representació i defensa de la Generalitat, tret de l'excepció prevista en l'article 1.r 2, són els Lletrats del Gabinet Jurídic, per adscripció o habilitació, i el Cap del Gabinet Jurídic, el qual podrà actuar sempre en aquells assumptes que estime convenient, i tots hauran de complir en l'exercici de les funcions les normes incloses en aquest capítol.
2. Els funcionaris a què fa referència la disposició addicional, i segons s'hi disposa, s'entenen sempre habilitats per representar en juí la Generalitat, sense necessitat de cap altre tràmit, realitzant els treballs que els encomane el Cap del Gabinet Jurídic.
3. Quan per necessitats del servei siga convenient que es produesquen habilitacions per a actuacions judicials en matèria tributària i que afecten el patrimoni de la Generalitat Valenciana, aquestes habilitacions hauran de recaure en Lletrats que presten els serveis de la Conselleria d'Economia i Hisenda, a proposta del titular d'aquesta, i es concediran necessàriament quan es tracte d'actuacions davant la Jurisdicció Econòmico-Administrativa.
Article 9.é
El Gabinet Jurídic no podrà, per iniciativa pròpia, exercitar accions amb formulació de demandes davant les Jurisdiccions Civil, Laboral o Contencioso-Administratives, ni presentar querelles davant la Jurisdicció Penal, ni desistir d'aquelles o retirar aquestes, sense estar-hi autoritzat pel Consell.
2. Se n'exceptuen els casos d'acreditada urgència, en què es presentaran les demandes que escaiguen o s'adoptaran les mesures cautelars necessàries en defensa dels interessos de la Generalitat, sense perjudici de donar compte al Consell perquè ratifique l'actuació o n'acorda el desistiment, si convé.
Article 10
1. Serà requisit necessari l'autorització del Consell per interposar en el seu nom davant el Tribunal Constitucional recursos d'inconstitucionalitat contra Lleis de l'Estat, o plantejar davant d'aquest Tribunal conflictes de competència contra el Govern de la Nació o contra el d'una altra Comunitat Autònoma.
2. En els casos que el Govern siga demandat davant el Tribunal Constitucional o cridat per comparèixer-hi i efectuar-hi al·legacions, amb la remissió de la còpia de la documentació corresponent al Gabinet Jurídic, aquest s'entendrà autoritzat per contestar la demanda o fer les al·legacions en la forma que considere més adient a Dret.
Article 11
1. Tret dels casos previstos en la Llei Orgànica reguladora del Tribunal Constitucional, i els que s'establesquen expressament per alguna Llei, l'emplaçament del Govern Valencià o de l'Administració Pública per comparèixer en juí, es farà directament en el Gabinet Jurídic de la Conselleria de la Presidència, el qual entendrà igualment de les altres citacions i notificacions judicials.
2. El rebut de l'emplaçament per part d'aquest òrgan, sense perjudici de la possibilitat de recaptar els antecedents necessaris de la dependència en què es troben, l'autoritza per oposar-se a tota mena de demandes i per complir els tràmits per a la realització dels quals fas cridat, tot utilitzant els mitjans jurídics al seu abast en defensa dels interessos de la Generalitat.
3. Per conformar-se, caldrà el consentiment del Consell, per a la qual cosa li elevarà una proposta raonada en la qual exposaran els fonaments que, al seu parer, aconsellen en cada cos la conformació.
Article 12
En els supòsits que els Jutjats i Tribunals de qualsevol naturalesa dicten sentències que lesionen els interessos de la Generalitat, el Gabinet Jurídic interposarà contra aquestes els recursos que escaiguen, tret que, al seu parer, foren conformes a Dret, i en aquest cas, amb proposta prèvia raonada, haurà d'obtenir autorització del Consell, bé per a no formular recurs, bé per a desistir del ja interposat.
Article 13
1. Els Lletrats del Gabinet Jurídic podran defensar el personal al servei de la Generalitat, si ho sol·licitassen en procediments penals, sempre que es tracte d'actes o omissions realitzats en l'exercici dels càrrecs i complint l'ordenament jurídic o les ordres dels superiors, i que es concedesca l'autorització corresponent, amb informe previ del Gabinet Jurídic, pel Conseller de qui depenga l'interessat.
2. En cas d'urgència per detenció o presó, podran assistir als empleats de la Generalitat, si aquests ho demanaren en cada cas, i sempre que hi concórreguen les mateixes circumstàncies previstes en l'apartat anterior, sense perjudici d'obtenir posteriorment l'autorització necessària del Conseller respectiu.
Article 14
1. Les actuacions judicials en nom de la Generalitat se sotmeten a les mateixes normes, condicions i privilegis que les que regeixen per a l'Estat, segons que estableix l'article 30 de l'Estatut d'Autonomia i l'article 2.n de la Llei de les Corts Valencianes 5/84, de 29 de juny sobre compareixença en juí de la Generalitat, sense més excepcions que les previstes en aquest capítol.
2. En conseqüència, seran d'aplicació supletòria les normes incloses en el Reial Decret Llei de 21 de gener de 1925 i en el Decret de 27 de juliol de 1943, o les que d'ara endavant siguen d'aplicació a les actuacions judicials de l'Estat.
CAPITOL III
Funcions Consultives
Article 15
1. El Gabinet Jurídic informarà en Dret sobre tots els assumptes que li siguen sotmesos a consideració pel Govern Valencià o per l'Administració Autonòmica i organismes que en depenen, i aquest informe serà preceptiu en els casos següents:
a) Projectes de disposicions generals que hagen de ser sotmesos al Govern Valencià, per a l'aprovació o tramitació, si convé.
b) Expedients que hagen d'originar autoritzacions del Consell per tal de demanar, querellar-se o interposar recursos, als quals es refereixen els articles 9 i 10 d'aquest Decret.
c) Les reclamacions administratives que siguen prèvies a la via judicial civil.
d) Recursos administratius que hagen de ser resolts, perquè així ho establesca alguna Llei, pel Govern Valencià.
e) Expedients sobre declaracions de lesivitat dels propis actes de l'Administració Autonòmica, amb caràcter previ a la impugnació davant la Jurisdicció Contencioso-Administrativa.
f) I els altres assumptes en què alguna norma de la Generalitat així ho establesca.
2. Sempre que alguna norma estatal, d'aplicació necessària per la Generalitat, es remetés a l’informe de l'Assessoria Jurídica, s'entendrà que aquest ha de ser remés pel Servei Jurídic de la Conselleria competent per resoldre l'expedient, sense perjudici que potestativament puga ser remés a informe del Gabinet Jurídic.
Article 16
1. Els informes se sol·licitaran del Gabinet Jurídic pels Consellers, Subsecretaris o Secretaris Generals.
2. Una vegada redactats, els informes seran remesos pel Cap del Gabinet Jurídic directament a l'autoritat que els hagués sol·licitat.
Article 17
Les comunicacions que s'originen entre el Gabinet Jurídic i els Serveis Jurídics de les distintes Conselleries en execució del que disposa l'article 47 del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de la Presidència, es faran directament sense intervenció d’òrgans intermedis.
Article 18
El Cap del Gabinet Jurídic podrà remetre instruccions als distints Serveis Jurídics a fi d'unificar criteris d'actuació en assumptes d'interés general.
Article 19
1. Amb la mateixa finalitat se celebraran reunions quan es considere necessari pel Cap del Gabinet Jurídic amb assistència dels caps de cada Servei Jurídic.
2. Aquestes reunions podran celebrar-se amb assistència de tots o de part dels Serveis Jurídics representats pel seu Cap o per qualsevol dels membres.
Article 20
Per tal d'exercir les funcions de coordinació que li correspon al Gabinet Jurídic, la seua Direcció podrà sol·licitar dels altres Serveis Jurídics els antecedents, les dades o els documents que estime necessaris o examinarlos en els Centres respectius.
Article 21
L'informe del Gabinet Jurídic serà sempre posterior als que emeten els Serveis Jurídics de les diverses Conselleries.
DISPOSICIO ADDICIONAL
Sense perjudici de les funcions que corresponguen al lloc de treball que exercesquen i de la dependència orgànica de la Conselleria corresponent, els Advocats de l'Estat que en cada moment estiguen al servei de la Generalitat realitzaran, a més a més, les d'assessorament i representació i defensa en juí atribuïdes al Gabinet Jurídic, en els termes i amb els requisits prevists en aquest Decret, i amb les prerrogatives establertes en les normes incloses en l'Estatut orgànic, en allò que siga d'aplicació.
DISPOSICIO TRANSITORIA
Per tal de facilitar els emplaçaments, les citacions o notificacions al Gabinet Jurídic, mentre hom no dispose d'un local i personal propi proper o situat en l'edifici de l'Audiència Territorial, podrà habilitar-se pel Cap d'aquell alguna persona perquè les reba en l'edifici esmentat.
DISPOSICIO FINAL
Es deroga l'Ordre de la Conselleria de la Presidència d’1 de març de 1983.
València, 30 de juliol de 1984.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de la Presidència,
RAFAEL BLASCO I CASTANY

linea