diari

DECRET 144/1997, d'1 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 2964 de 04.04.1997) Ref. Base de dades 0847/1997

DECRET 144/1997, d'1 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es modifica el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana.
Pel Decret 36/1994, de 21 de febrer, el Govern Valencià aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana.
L'experiència adquirida des de l'aprovació d'aquest reglament aconsella introduir modificacions en la composició i en el període de nomenaments dels vocals del Consell Rector de Teatres de la Generalitat Valenciana, ampliant el seu nombre de membres en quatre vocals més, entre persones de reconegut prestigi en el món del teatre, la dansa i la cultura, i incloent com a vocal nat el director artístic, la figura i les funcions del qual es regulen mitjançant un nou article.
En virtut d'això, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència i president de Teatres de la Generalitat Valenciana, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 1 d'abril de 1997,
DECRETE
Article únic
Es modifiquen els articles 4, 6 i 10 del Decreto 36/1994, de 21 de febrer, pel qual s'aprovà el Reglament Orgànic i Funcional de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana, i s'hi inclou un nou article, el 9.bis); que queden redactats en els termes següents:
"Article 4. Òrgans rectors
Els òrgans rectors de Teatres de la Generalitat Valenciana són:
- La Presidència
- El Consell Rector
- La Direcció
- La Direcció Artística
- La Gerència"
"Article 6. Composició del Consell Rector
1. El Consell Rector estarà integrat per:
a) La Presidència.
b) Quatre vocals nats, que seran el titular de la Secretaria General de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i els titulars de la Direcció, la Direcció Artística i la Gerència de Teatres de la Generalitat Valenciana.
c) Onze vocals designats pel conseller o la consellera de Cultura, Educació i Ciència de la forma següent:
- Un vocal representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda i Administració Pública, a proposta del titular d'aquest departament.
- Un vocal representant de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- Un vocal triat entre els responsables de sales de teatre municipals que mantinguen convenis de programació amb Teatres de la Generalitat Valenciana.
- Vuit membres de lliure designació, entre persones de reconegut prestigi en el món del teatre, la dansa i la cultura, dels quals un serà proposat pel Consell Valencià de Cultura.
d) La Secretaria del Consell Rector correspondrà al gerent de Teatres de la Generalitat Valenciana.
2. El nomenament dels vocals del Consell Rector que no tinguen caràcter nat serà per períodes de quatre anys consecutius, sense perjudici de ser novament elegits.
3. Expirat el termini del seu nomenament, els membres del Consell Rector seguiran exercint les seues funcions fins la presa de possessió dels nous vocals."
"Article 9.bis). De la Direcció Artística
La Presidència, a proposta de la Direcció de Teatres de la Generalitat Valenciana, nomenarà com a responsable de la programació i coordinació artística de Teatres de la Generalitat Valenciana un director artístic, el qual exercirà les seues funciones sota la dependència de la Direcció."
"Article 10. De la Gerència
Al capdavant de l'organització de l'ens públic Teatres de la Generalitat Valenciana hi haurà un gerent, nomenat pel Consell Rector, a proposta de la Direcció. Sense perjudici de les facultats reservades a la Presidència i a la Direcció, li correspondrà la coordinació tècnica i administrativa de tots els serveis, unitats i dependències de l'ens, i la direcció del personal, així com aquelles facultats que li encomane i delegue la Direcció."
Disposicions finals
Primera
Es faculta el conseller o la consellera de Cultura, Educació i Ciència perquè dicte les disposicions d'aplicació i desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 1 d'abril de 1997
El president de la Generalitat Valenciana
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ -SORO
El conseller de Cultura, Educació i Ciència
FRANCISCO E. CAMPS ORTIZ

linea