diari

Decret 61/1987, de 11 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'acorda la constitució de la Societat Mercantil "Instituto Valenciano de Vivienda, SA".

(DOGV núm. 596 de 28.05.1987) Ref. Base de dades 0912/1987

Decret 61/1987, de 11 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'acorda la constitució de la Societat Mercantil "Instituto Valenciano de Vivienda, SA".
La major eficàcia en el compliment de les competències que en matèria d’habitatge té atribuïdes la Generalitat, i en particular les que són a l’òrbita empresarial, fan recomanable la creació d'una persona jurídico-privada de caràcter instrumental la qual, sotmesa en les seues relacions amb tercers al Dret Privat, estiga subjecta al control directa del Consell de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, per tal que l'eficàcia guarde el degut equilibri amb els altres principis que sempre han de presidir l'actuació de les Administracions Públiques i, en particular, amb els que exigeixen servir amb objectivitat els interessos generals, la coordinació i la submissió plena a la Llei i al Dret, essent l'objecte social de la Societat Mercantil que es crea la rehabilitació i promoció d'habitatges de protecció oficial, així com totes les altres activitats complementàries, accessòries i auxiliars que calguen al dit objecte.
En atenció d'aquests motius, a proposta del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 11 de maig de 1987,
DECRETE:
Article primer
Un. S'acorda la constitució d'una Societat amb forma d’Anònima, sota la denominació de «Instituto Valenciano de Vivienda, SA», depenent de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, el soci únic de la qual en el moment de la constitució serà la Generalitat Valenciana, i s'aproven els Estatuts pels quals haurà de regir-se, incorporats com a annex al Decret present.
Dos. Aquesta Societat es regirà per les normes de Dret Privat aplicables a les Societats Anònimes.
Article segon
El «Instituto Valenciano de Vivienda, SA» tindrà la consideració d’empresa de la Generalitat Valenciana d’acord amb l'article cinqué de la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, i adequarà les seues activitats al pla d'actuació, anyal o plurianual, aprovat per la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, sense perjudici del compliment del que preveu per a les empreses públiques l'esmentada Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat:
Article tercer
L'objecte social del «Instituto Valenciano de Vivienda, SA» serà la rehabilitació i promoció d'habitatges de protecció oficial, així com totes les activitats/complementàries, accessòries i auxiliars que en calguen per a la realització. En particular tindrà entre les seues competències:
a) L'adquisició del sòl per qualssevol dels procediments legalment establerts, per tal de constituir reserves o per a portar a cap actuacions o programes prevists en matèria d'habitatge per la Generalitat Valenciana, així com la seua gestió.
b) La redacció i la gestió del planejament necessari per a l'execució dels programes d'actuació que tinga encomanats
c) L'adquisició i l'alienació d'habitatges en projecte, en execució o acabats, i l'adjudicació i la contractació de tota classe d'obres, estudis i projectes necessaris per a la construcció o la rehabilitació d'habitatges a la Comunitat Valenciana d'acord amb els seus plans d'actuació, així com l'administració, la conservació i l'alienació dels habitatges adquirits, construïts o rehabilitats.
d) La gestió de l'administració d'habitatges de protecció oficial de promoció pública de la Comunitat Valenciana en els termes expressats en els Convenis que subscriga amb la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports o Ens titulars d'aquells.
e) Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors que fóra necessària, conseqüència o desenvolupament d'aquestes i, en particular, la participació en altres empreses nacionals o estrangeres que tinguen per objecte programes de construcció d'habitatges de protecció of icial o, si s'escau, de signe equivalent, així com subscriure contractes d'assistència tècnica i serveis amb Ens públics o societats privades.
Article quart
Un. El capital social fundacional de la Societat serà de dos-cents milions de pessetes (200.000.000 ptes.) representat per quatre mil accions de cinquanta mil pessetes (50.000 ptes.) cada una, que estarà íntegrament subscrit per la Generalitat Valenciana i, desemborsat en el moment de la seua constitució en un vint-i-cinc per cent (25%), s'aportarà el setenta cinc per cent (75%) restant en el termini màxim d'un any a comptar des de la constitució de la Societat.
Dos. Hom podrà reduir o augmentar el capital social de la Societat, així com alienar-ne fins un quaranta-nou per cent (49%) de les accions a favor de les Entitats i Corporacions de Dret Públic, Societats Estatals, Entitats Oficials de Crèdit i Caixes d'Estalvi, i pertanyerà la resta a la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Es autoritzada la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports i la Conselleria d'Economia i Hisenda perquè, en l'àmbit de les seues respectives competències, dicten les disposicions necessàries i adopten els acords pertinents per a l'execució del que disposa aquest Decret i en especial el Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports per a l'atorgament de la corresponent escriptura pública fundacional, amb formalització dels Estatuts Socials, així com per a efectuar la inscripció en els Registres Públics corresponents.
Segona
El desemborsament del vint-i-cinc per cent (25%) de les accions previst en l'article quart del present Decret s'efectuarà amb càrrec als fons prevists en el Programa 431.1 del Servei 05 «Direcció General d'Arquitectura i Habitatge», Capítol VIII dels Pressuposts de la Generalitat Valenciana per a 1987.
Tercera
Aquest Decret vigirà el mateix dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 11 de maig de 1987.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme y Transports,
RAFAEL BLASCO I CASTANY
ANNEX
ESTATUTS DE LA SOCIETAT MERCANTIL
«INSTITUTO VALENCIANO DE VIVIENDA, SA»
TITOL I
Naturalesa i règim, objecte, domicili i duració
Article primer. Naturalesa i règim jurídic.
La Societat Mercantil «Instituto Valenciano de Vivienda, SA» és una Societat Anônima. La Societat, sense perjudici de la seua dependència de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, tindrà personalitat jurídica prépia, plena capacitat jurídica i d'obrar per al compliment de les seues finalitats, patrimoni propi i administració autônoma i es regirà pel que estableixen per a les empreses de la Generalitat Valenciana la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat, el Decret 61/1987, d'll de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, que la crea, i les altres normes reglamentàries que puguen dictar-se, així com per aquestos Estatuts, i, en allô que no hi fóra previst, per la Llei de Règim Juridic de les Societats Anônimes de 17 de juliol de 1951 i altres disposicions aplicables.
Serà igualment d'aplicació a l'activitat del «Instituto Valenciano de Vivienda, SA», en absència del desenvolupament per la Generalitat Valenciana de les competències que en la matèria té atribuïdes, la normativa reguladora dels habitatges de protecció of icial integrada pel Reial Decret-Llei 31/1978, de 31 d'octubre, Reial Decret 3148/1978, de 10 de novembre, i altres disposicions dictades o que es dicten en el seu desenvolupament.
Article segon. Objecte.
Constitueix l'objecte de la Societat la rehabilitació i promoció d'habitatges de protecció oficial i totes les activitats complementàries, accessòries i auxiliars que calguen a tal finalitat en tot el territori de la Comunitat Valenciana, sense perjudici de possibles activitats en altres zones del territori nacional.
En particular tindrà entre les seues competències:
a) L'adquisició del sòl per qualssevol dels procediments legalment establerts amb objecte de constituir reserves o per a portar a cap actuacions o programes prevists en matèria d'habitatge per la Generalitat, així com la seua gestió.
b) La redacció i la gestió del planejament necessari per a l'execució dels programes d'actuació que tinga encomanats.
c) L'adquisició i l'alienació d'habitatges en projecte, execució o acabats, i l'adjudicació i la contractació de tota classe d'obres, estudis i projectes necessaris per a la construcció i la rehabilitació d’habitatges a la Comunitat Valenciana d'acord amb els seus plans d'actuació, així com l'administració, la conservació i l'alienació dels habitatges adquirits, construïts o rehabilitats.
d) La gestió de l’administració d'habitatges de protecció oficial de promoció pública de la Comunitat Valenciana en els termes expressats en els Convenis que subscriga amb la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports o Ens titulars d'aquells.
e) Qualsevol altra activitat relacionada amb les anteriors que fóra necessària, conseqüència o desenvolupament d'aquestes i, en particular, la participació en altres empreses nacionals o estrangeres que tinguen per objecte programes de construcció d'habitatges de protecció oficial o, si s'escau, de signe equivalent, així com subscriure contractes d'assistència tècnica i serveis amb Ens públics o societats privades.
Article tercer. Domicili social.
Un. La Societat tindrà el seu domicili a l'Avda. Blasco Ibáñez, núm. 50, planta primera, de la ciutat de València, i el Consell d'Administració podrà traslladar-lo dintre d'aquesta mateixa població. El trasllat de la seu social fora de la ciutat de València requerirà acord de la Junta General Extraordinària d'Accionistes.
Dos. El Consell d'Administració podrà, dintre del territori espanyol, crear i establir, modificar i suprimir Agències, Sucursals, Delegacions o representacions, establiments o magatzems compresos en les activitats específiques de la Societat, així com regular-ne les competències, la comesa i el funcionament.
Article quart. Duració.
La duració de la Societat serà indefinida i començarà les operacions una vegada inscrita en el Registre Mercantil.
TITOL II
Capital social i accionari
Article cinqué. Capital social.
S'estableix el seu capital social xifrat en dos-cents milions de pessetes (200.000.000 ptes.), desemborsat en un vint-i-cinc per cent (25º o) en el moment de la constitució, i s'aportarà el setanta-cinc per cent (75%) restant en el termini màxim d'un any a comptar des de la constitució de la Societat. El capital estarà dividit en quatre mil accions nominatives de cinquanta mil pessetes (50.000 ptes.) cadascuna de valor nominal, d'igual classe o sèrie i enumerades correlativament.
Article sisé. Ampliació i reducció del capital social.
La Junta General podrà, després de l'adopció dels acords socials que corresponguen, reduir o augmentar el capital de la Societat, de la qual i en tot cas la Generalitat serà el soci majoritari.
Article seté. Accionariat.
Un. Les accions seran nominatives, s'estendran en llibres talonaris i s'anotaran en el llibre especial de la Societat, en el qual es faran constar els titulars d'aquestes, les successives transferències, si s'escau, i la constitució de drets reals, les càrregues i els gravàmens sobre aquests, i correspondrà la custòdia al Secretari del Consell d'Administració.
Dos. La transmissibilitat de les accions sols serà possible a favor d'Entitats i Corporacions de Dret Públic, Societats Estatals, Entitats Oficials de Crèdit i Caixes d'Estalvi, en quantia que no ultrapasse el quaranta-nou per cent (49º o) del capital, i la resta pertanyerà a la Generalitat Valenciana.
TITOL III
Organs de govern
CAPITOL I
De les Juntes Generals
Article vuité. Organs socials.
Són òrgans rectors de la Societat:
-La Junta General.
-El Consell d'Administració.
Article nové
La Junta General legalment constituïda és l’òrgan soberà de la Societat i els seus acords, vàlidament adoptats, seran obligatoris per a tots els accionistes, els absents i dissidents, o que s'haguessen abstingut de votar, inclusivament.
Article deu
Un. La Junta General podrà ser Ordinària o Extraordinària.
Dos. La Junta General Ordinària es reunirà abans del dia primer de maig de cada any per a conéixer i resoldre sobre la gestió social en l'exercici anterior i aprovar, si s'escau, els comptes i balanços que hi corresponguen i decidir sobre l'aplicació de beneficis. Serà Extraordinària qualsevol altra Junta.
Tres. La Junta General Universal sense necessitat de convocatòria i constituïda per a tractar de qualsevol afer, es reunirà sempre que estiga present tot el capital desemborsat i els assistents n'acorden per unanimitat la celebració.
Article onze
Són atribucions de la Junta General totes les que li confereix la Llei de Societats Anònimes, i en general totes les que calguen per al desenvolupament de l'activitat social, sense perjudici dels requisits exigits en les disposicions legals a les empreses de la Generalitat Valenciana i específicament:
a) Nomenar els Vocals del Consell d'Administració.
b) Modificar els Estatuts.
c) Augmentar o disminuir el capital social.
d) Emetre obligacions.
e) Aprovar l'inventari, els balanços, els comptes anyals i els plans i programes de gestió, en els seus aspectes financers i de crèdits inclusivament.
CAPITOL II
Del Consell d’Administració
Article dotze
El Consell d'Administració és l’òrgan gestor i representatiu de la Societat en la més àmplia mesura, en judici i fora d'ell, sense altres limitacions que les derivades de la legislació aplicable a les empreses de la Generalitat Valenciana, dels acords vàlids adoptats per la Junta General i de les facultats atribuïdes expressament a la Junta per la Llei o per aquests Estatuts.
Article tretze
Un. El Consell d'Administració serà nomenat per la Junta General i estarà integrat per un número de Consellers no inferior a cinc, m superior a nou.
El càrrec de Conseller tindrà una duració de cinc anys, renovant-se la meitat per sorteig el tercer any.
D'entre els membres del Consell s'elegirà un President i un Vice-president.
Dos. El Vice-president substituirà el President en els casos de vacant, absència, malaltia o impediment legítim i exercirà, així mateix, les atribucions que el President si s'escau li delegue. En defecte del Vice-president actuarà com a tal el Conseller de més edat.
Tres. El càrrec de Secretari serà provist pel Consell d'Administració d'entre els seus membres. En cas d'absència o impossibilitat del Secretari serà substituït pel Conseller de menor edat.
Article catorze
Un. El Consell d'Administració serà convocat pel seu President, o per qui actue en el seu lloc, quan ho considerarà oportú, i almenys una vegada cada tres mesos. Haurà de fer-ho a més quan ho sol·licitaran la majoria dels Consellers.
En tota convocatòria del Consell d'Administració s'adjuntarà l'Ordre del Dia dels afers que han de ser tractats i s'haurà d'efectuar aquesta convocatòria quaranta-vuit hores abans, si més no, al moment d'iniciar-se la reunió del Consell.
Dos. El Consell d'Administració quedarà vàlidament constituït quan concorreran a la reunió la meitat més un dels components.
Els acords es prendran per majoria absoluta de vots dels Consellers concurrents a la sessió, i en cas d'empat decidirà el del President o el de qui actue en el seu lloc.
Les Actes del Consell s'estendran en el llibre especial destinat a l'efecte i seran signades pel President i el Secretari.
El Gerent podrà assistir a les reunions del Consell, amb veu i sense vot.
Article quinze
Un. Seran atribucions del Consell d'Administració:
a) Organitzar, dirigir i inspeccionar el funcionament de la Societat.
b) Executar els acords de la Junta General.
c) Representar amb plena responsabilitat la Societat en judici o fora d'ell, i davant tota persona o Entitat pública o privada.
d) Acordar la contractació del personal així com els criteris de selecció, admissió i retribució d'aquest.
e) Celebrar els actes i efectuar els contractes que siguen necessaris o convenients per a la realització de l'objecte social, i portar a cap tota classe de negocis i operacions pròpies del tràfic jurídic i relacionats amb l'objecte de la Societat.
f) Acordar operacions de crèdit i prèstec que puguen convenir a la Societat, així com prestar avals i fiances.
g) Elaborar els pressuposts, programes i altra documentació econòmico-financera exigida pels preceptes d'obligada aplicació a les empreses de la Generalitat Valenciana per la Llei 4/1984, de 13 de juny, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana.
h) Presentar anyalment a la Junta General Ordinària els comptes, els balanços, la memòria explicativa de la gestió durant l'exercici social i tots els altres documents que siguen exigits per la normativa aplicable.
i) Acordar allò que jutge convenient sobre l'exercici dels drets o de les accions que a la Societat pertoquen davant tot tipus d'oficines públiques o privades, estatals, Administracions Territorials o Institucionals, Organismes, Jutjats i Tribunals ordinaris o especials, inclós el Tribunal constitucional, així com respecte a la interposició de reclamacions o recursos ordinaris i extraordinaris, i atorgar poders generals o especials per a plets en favor de lletrats i procuradors en la forma que estime convenient i amb les més àmplies facultats contingudes en les lleis processals, incloses les de ratificació en querelles, absolució de posicions i desistiment de recursos, el de casació inclusivament.
j) Disposar dels fons i béns socials, reclamar-los, percebre-los i cobrar-los d'on procedesca i convinga als interessos socials, constituir i cancel·lar dipòsits; establir, movilitzar i tancar comptes corrents bancaris, de crèdit o de qualsevol altra índole; retirar metàl·lic o valors en general; realitzar tota classe d'operacions bancàries amb Entitats espanyoles o estrangeres inclosa la Banca Oficial, disposar de fons de la Societat; lliurar, endossar, avalar, acceptar, negociar, protestar i pagar lletres de canvi i efectes de comerç, i realitzar, en suma, totes les operacions pròpies del tràfic bancari i mercantil sense cap limitació.
k) Conferir poders a persones determinades tan amplis com estime adient amb la missió que hagen d'acomplir i per a la millor defensa dels interessos socials, dintre dels límits establerts per la Llei i els presents Estatuts.
Dos. La present relació és merament enunciativa i no limita, de cap manera, les àmplies facultats que gaudeix el Consell d'Administració per a governar, dirigir i administrar els negocis i interessos de la Societat, sense altres excepcions que les assenyalades en la Llei i en els presents Estatuts.
Article setze
Un. El Consell d'Administració, per a la millor realització de les seues funcions, podrà:
-Delegar, amb caràcter permanent o temporal, determinades funcions en el President i els Consellers.
-Conferir apoderaments especials per a casos concrets sense limitació de persones.
Dos. Tota delegació permanent de facultats del Consell requerirà el vot favorable de les dues terceres parts dels components.
CAPITOL III
Del President del Consell d'Administració
Article disset
Un. El President del Consell d'Administració, als efectes del que estableix la Llei 4/1984, d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, tindrà la consideració de President de la Societat i li correspon:
a) La representació del Consell d'Administració amb els més amplis poders, podent prendre, en circumstàncies especials i sota la seua responsabilitat, les mesures que jutge adients amb els interesses de la Societat, donant compte posteriorment al Consell d'Administració.
b) L'alta inspecció de tots els serveis de la Societat i la vigilància del desenvolupament de l'activitat social.
c) Vetlar pel compliment dels Estatuts i dels acords presos pel Consell.
d) Dirigir les tasques del Consell d'Administració, convocar-no les reunions, fixar l'Ordre del Dia de les reunions i presidir-les, dirigir les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat i alçar les sessions.
e) Vissar les certificacions que expedesca el Secretari, les Actes de les reunions, els balanços, els comptes, els estats i les memòries que hagen de ser sotmesos a la Junta General.
f) Decidir en totes aquelles qüestions no reservades al Consell ni al Gerent o que aquell li delegue.
g) Proposar al Consell el nomenament i la separació del Secretari del Consell i del Gerent de la Societat, així com la seua retribució.
h) Proposar al Consell la retribució del personal de la Societat.
i) Les facultats que li delegue el Consell d'Administració.
j) Les altres facultats atribuïdes pels Estatuts.
CAPITOL IV
Del Gerent
Article divuit
El Gerent serà designat pel Consell d'Administració el qual, reservant-se les facultats necessàries per a assegurar el govern de la Societat, li assignarà l'exercici permanent i efectiu d'aquelles facultats de gestió i executives que estime convenients, dintre dels límits i d'acord amb les directrius assenyalades pel Consell.
TITOL IV
Règim, exercici i mitjans econòmics i aplicació de beneficis
Article dinou. Règim econòmic.
Mentres la Societat ostente la condició d'empresa de la Generalitat Valenciana, el seu règim econòmic i financer s'ajustarà a la normativa específica vigent i, en tot el que no s'hi opose, als preceptes de la Llei de 17 de juliol de 1951 i altres disposicions ordenadores del règim jurídic de les Societats Anònimes.
Article vint. Exercici econòmic.
Els exercicis econòmics anyals es tancaran el 31 de desembre de cada any i el Consell d'Administració quedarà obligat a formular, abans del 10 de març següent, el balanç amb el compte de pèrdues i ganàncies, els estats complementaris exigits per les disposicions vigents, la proposta de destinació, la distribució o l'aplicació de beneficis i la memòria explicativa.
Article vint-i-un. Mitjans econòmics.
La Societat Mercantil «Instituto Valenciano de Vivienda, SA» comptarà entre els seus mitjans econòmics amb els següents:
a) Les consignacions que figuren en la Llei de Pressuposts de la Generalitat Valenciana.
b) Els productes i les rendes del patrimoni d'habitatge que li transferesca la Generalitat Valenciana.
c) Les subvencions, les aportacions i els donatius que reba de l'Estat, de la Generalitat Valenciana i d'altres Entitats públiques o privades i dels particulars.
d) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que estiga autoritzada a percebre.
e) Els beneficis que n'obtinga en les seues operacions comercials i anàlogues.
f) Els prèstecs que li atorguen Entitats Oficials de Crèdit, Caixa Postal, Caixes d'Estalvis i Bancs inscrits en el Registre Oficial de Bancs i Banquers.
g) Les altres que puguen determinar-se d'acord amb l'ordenament jurídic vigent.
Article vint-i-dos. Aplicació de beneficis.
Tots els beneficis resultants, llevat dels que, si s'escau, haguessen estat objecte de repart legal, s 'aplicaran en la seua total i tat a la constitució de reserves que es materialitzaran necessàriament amb l'adquisició de terrenys, construcció en aquests d'habitatges nous, adquisició d'immobles per a rehabilitar-ne els habitatges, conforme a l'objecte social, o en inversions la situació i la destinació de les quals responga igualment a construir o rehabilitar habitatges de protecció oficial.
Article vint-i-tres. Censura i vigilància de la gestió social.
El Consell d'Administració podrà disposar en qualsevol moment la censura dels comptes i de les activitats socials per Auditors, Censors o Experts independents de la Societat.
Abans de sotmetre els comptes de la Societat a la Junta General, el Consell d'Administració disposarà la censura d'aquells mitjançant especialistes com els expressats anteriorment, llevat que la Junta General exonere de tal obligació a la vista d'informe tècnic sol·licitat a instàncies d'aquesta.
TITOL V
Dissolució i liquidació
Article vint-i-quatre. Dissolució de la Societat.
La Societat es dissoldrà per acord de la Junta General o per qualssevol de les altres causes previstes en l'article 150 de la Llei de Societats Anònimes.
En adoptar-se l'acord de dissolució, la Junta General, amb la proposta prèvia del Consell d'Administració, regularà amb tot mena de detalls la forma de portar a efecte la liquidació, la divisió i el pagament de l'haver social, conforme a la legislació vigent mercantil i l'específica de la Generalitat Valenciana per a les empreses públiques.
Article vint-i-cinc: Comissió Liquidadora.
El Consell d'Administració quedarà constituït en Comissió Liquidadora, en número impar i amb les més àmplies facultats, llevat que la Junta General, en acordar la dissolució, determine altra cosa, quan ho permetrà la legislació vigent. Si era en número par cessarà el Conseller més jove.
TITOL VI
Jurisdicció
Article vint-i-sis. Jurisdicció.
Un. La Societat estarà sotmesa a les normes comunes sobre competència i jurisdicció aplicables a les persones de Dret Privat, sense perjudici de les responsabilitats que procedesquen en funció de la naturalesa de béns i drets que constitueixen el seu patrimoni.
Dos. En el cas de l'existència de diversos socis, en tota divergència o qüestió que puga sorgir entre la Societat i els seus accionistes, o entre aquestos com a tals i el Consell d'Administració, tant durant el període de vigència de la Societat com en el de dissolució, les parts, amb renúncia del seu fur territorial, se sotmetran al dels Jutjats i Tribunals de València.

linea