diari

LLEI 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Turisme de la Comunitat Valenciana. [1998/4195]

(DOGV núm. 3248 de 22.05.1998) Ref. Base de dades 0927/1998

LLEI 3/1998, de 21 de maig, de la Generalitat Valenciana, de Turisme de la Comunitat Valenciana. [1998/4195]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la llei següent:
PREÀMBUL
La importÓncia que l'activitat turística tÚ en l'estructura econòmica de la Comunitat Valenciana Ús el resultat de l'esforç de tots els agents del sector turístic valenciÓ.
De dia en dia les condicions del mercat turístic estan patint profundes transformacions amb l'aparició de noves demandes, productes i competidors, i amb la incorporació de noves tecnologies al transport, la distribució i la comunicació. El turista actual Ús un consumidor madur que s'ha convertit en un client expert i exigent, amb noves motivacions i informació abundant, que exigeix uns graus creixents de conservació i preservació del medi ambient i dels recursos naturals.
En aquest marc competitiu, el sector turístic valenciÓ ha de continuar evolucionant de forma correcta, tractant de consolidar les seues destinacions tradicionals i propiciant el desenvolupament dinÓmic i diversificat de productes turístics nous conformes a la preservació i conservació dels recursos naturals i del medi ambient i de les exigències de la demanda, que avui dia requereixen especialment la protecció de l'espai natural i cultural.
El volum de negoci del mercat turístic de la Comunitat Valenciana i els reptes que en matèria de qualitat i innovació s'imposen per a consolidar un sector turístic competitiu i estable condueixen a la necessitat d'elaborar un text legal operatiu i modern que, establint l'ordenació del turisme a la nostra comunitat autònoma, actue com a marc legal bÓsic sobre el qual s'articule la normativa turística vigent i de creació futura, on s'establiquen els principis generals del desenvolupament i foment del turisme valenciÓ, i on tambÚ es definisquen el municipi turístic, les bases de l'ordenació dels espais turístics, s'actualitze el règim sancionador existent en matèria de disciplina turística i es regulen els òrgans de l'administració turística valenciana.
L'article 31.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en concordança amb l'article 148.1.18 de la Constitució espanyola, concedeix la competència exclusiva a la Generalitat sobre la promoció i l'ordenació del turisme en el seu Ómbit territorial.
Les Corts Valencianes gaudeixen de potestat legislativa per a promulgar aquesta llei, en la qual es recull per primera vegada una regulació general en matèria de promoció i ordenació del turisme.
L'objecte de la llei es concretarÓ en la consecució de la regulació de l'oferta turística mitjançant l'esmena de les deficiències d'infraestructura; l'elevació de la qualitat dels serveis, instalÀlacions i equips turístics, harmonitzant-la amb les actuacions urbanístiques de l'ordenació territorial i la conservació del medi ambient; la planificació i acomodació de l'oferta turística a les exigències de la demanda actual i potencial, millorant la competivitat de les empreses turístiques i adoptant les mesures que calguen per a mantenir un nivell adequat de la promoció en cada moment; la preservació dels recursos turístics, evitant-ne la destrucció o degradació i procurant-ne l'aprofitament correcte en totes les modalitats de l'oferta, especialment respecte dels valors culturals, historicoartístics, paisatgístics, urbanístics i mediambientals; i la protecció dels subjectes de la relació turística.
La llei s'articula, a mÚs del títol preliminar dedicat al seu Ómbit d'aplicació, en sis títols dedicats a matèries independents, però íntimament lligades en l'intent d'establir unes bases generals per a la regulació del turisme a la Comunitat Valenciana.
Així, el títol I es dedica a l'ordenació de l'activitat turística i ofereix una clara diferenciació entre les empreses i les professions turístiques, atorgant, mitjançant línies generals, la importÓncia que a cada una d'elles li correspon en l'Ómbit turístic. Aquest títol ofereix, així mateix, la possibilitat d'integració, mitjançant la via reglamentÓria, de futures empreses turístiques, i amb això pretÚn constituir-se en una norma oberta a les innovacions del sector.
El títol II es dedica a la promoció turística de la Comunitat Valenciana, tant respecte de la seua imatge turística, com de la definició dels objectius de les accions de promoció turística i dels propis instruments i accions necessaris per a l'enfortiment i desenvolupament del sector turístic valenciÓ.
Dins d'aquest títol mereixen una atenció especial els plans de carÓcter interdepartamental, on es conjuguen les distintes competències que incideixen sobre un mateix producte turístic, tal com s'esdevÚ amb el turisme rural, al qual es pretÚn donar una rellevÓncia major.
El títol III es dedica a la regulació del municipi turístic.
El producte turístic tÚ un gran component municipal en tant que els serveis, l'escena urbana, la comunicació de la imatge de marca i altres aspectes de forta incidència en la competivitat i comercialització del sector depenen en gran manera del grau d'eficÓcia i compromís assumits pels ajuntaments.
La disputada competència per a aconseguir quotes de mercat els obliga a haver d'assumir uns costos per als quals no disposen de mitjans específics compensatoris ni figures recaptadores alternatives, cosa que els du a contraure unes obligacions pressupostÓries en les seues despeses molt superiors a les seues possibilitats d'ingressos.
Així doncs, mentre que la riquesa generada per l'activitat turística pot transferir-se en totes les hisendes p·bliques locals a travÚs dels mecanismes redistributius existents, els costos que suporten els ajuntaments per les funcions i els serveis extraordinaris que han de prestar per raó de la seua condició turística no reben aportacions financeres compensatòries.
La llei identifica els municipis turístics d'acord amb consideracions objectives sobre el volum de la seua oferta i demanda, valorant les dades sobre afluència, capacitat d'allotjaments, temporalitat, etc., per a la seua possible qualificació i determinació de les necessitats que cal cobrir-hi.
Es pretÚn identificar els diversos tipus de municipis turístics i crear les bases per a establir les figures compensatòries al seu esforç financer, en la mesura que superen el que s'estableix com a bÓsic i necessari segons la seua població resident.
El títol IV, dedicat a l'ordenació dels espais turístics, pretÚn dotar la Comunitat Valenciana d'un pla que, amb els previs estudis i anÓlisis pertinents, marque les línies bÓsiques que cal tenir en compte per a potenciar el desenvolupament d'una política turística eficaç i amb una projecció de futur.
L'assentament d'activitats i estructures turístiques homogènies entre si però diferenciades segons zones identificables de la nostra Comunitat, que puguen agrupar-se bÓsicament al voltant de tres Ómbits territorials, com ara el litoral, l'interior i les ciutats, i amb un potencial turístic en molt casos consolidat però en altres pendent de desenvolupar i ordenar, aconsella que s'elaboren unes directrius que, d'una banda, donen resposta als objectius generals de la política turística i, d'una altra, tinguen en compte les possibilitats i característiques especials de cada zona o espai delimitat, potenciant la incorporació al mercat turístic d'aquells productes que oferisquen possibilitats sobre el que es denomina turisme rural o d'interior i turisme urbÓ, tractant d'elevar-los al nivell de coneixement d'altres modalitats turístiques consolidades. A la consecució d'aquest objectiu pretÚn respondre el Pla d'Espais Turístics previst en la llei.
El títol V s'adreça a l'establiment d'un nou règim de disciplina turística, tenint en compte que els esforços de potenciació turística fan necessÓria aquesta regulació per a vetlar per la qualitat de l'oferta del producte turístic valenciÓ. Empara simultÓniament els recursos turístics, els interessos dels empresaris, professionals i treballadors del sector, i els drets dels usuaris d'aquests serveis turístics, i constitueix, alhora, un instrument Ógil i ·til per a evitar les activitats turístiques clandestines i la competència deslleial.
Es fa necessÓria aquesta nova regulació de la matèria sancionadora en l'Ómbit turístic, esmenant els defectes que pateix la Llei 1/1989, de 2 de març, per la qual s'establia el règim d'inspecció i procediment en matèria de disciplina turística, fins ara vigent. En concret, cal adequar la tipificació de les sancions administratives en matèria turística al que disposa l'article 129 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions P·bliques i del Procediment Administratiu Com·.
Finalment, el títol VI dibuixa l'estructura bÓsica de l'administració turística de la nostra Comunitat, i estableix el marc legal necessari per a l'existència de l'entitat de dret p·blica a la qual s'encomana l'execució de la política turística de la Generalitat Valenciana.
TÍTOL PRELIMINAR
Objecte i Ómbit d'aplicació
Article 1. Objecte
Aquesta llei tÚ com a finalitat regular la promoció i ordenació de l'activitat turística, establir els principis generals del desenvolupament i foment del turisme sostenible, determinar les línies bÓsiques del municipi turístic i de les bases d'ordenació dels espais turístics, així com establir el règim sancionador aplicable a la matèria i a l'organització de l'administració turística a la Comunitat Valenciana.
Article 2. Àmbit d'aplicació
Aquesta llei serÓ aplicable a tot el terreny de la Comunitat Valenciana:
1. A les persones físiques o jurídiques que realitzen una activitat turística a la Comunitat Valenciana i als establiments turístics on es preste aquesta activitat.
2. A les persones físiques o jurídiques que, com a usuÓries turístiques, contracten o reben els serveis resultants de l'exercici de l'activitat a què es refereix l'apartat anterior.
TÍTOL I
De l'ordenació de l'activitat turística
CAPÍTOL I
Serveis, empreses i activitats turístiques
Article 3. De la prestació dels serveis turístics
U. L'activitat turística Ús la que les empreses i professions turístiques duen a terme, en fer actuacions tendents a procurar el descobriment, conservació, promoció, coneixement i gaudi dels serveis turístics.
Dos. TindrÓ la consideració de servei turístic la prestació, mitjançant un preu, de les activitats següents:
1. Allotjament.
2. Restauració.
3. Organització, mediació i comercialització del producte turístic.
4. Difusió, assessorament i informació sobre recursos i manifestacions històriques, artístiques, culturals o qualssevol altres de carÓcter turístic de la Comunitat Valenciana.
5. Entreteniment, aventura, esportives, culturals i qualssevol d'esbarjo i oci, així com altres serveis complementaris quan s'oferisquen amb fins turístics.
6. Qualssevulla altres directament relacionades amb el turisme i que reglamentÓriament es qualifiquen com a tals pel Govern ValenciÓ.
Article 4. Empreses i establiments turístics
Són empreses turístiques les persones físiques o jurídiques que realitzen una activitat que tinga com a objecte la prestació de qualsevol dels serveis enumerats en l'article anterior.
Es consideren establiments turístics els locals o instalÀlacions oberts al p·blic i condicionats de conformitat amb la normativa aplicable si pertoca, en què les empreses turístiques presten algun o alguns dels seus serveis.
Article 5. Classes d'empreses turístiques
Les empreses turístiques poden ser:
a) D'allotjament.
b) De restauració.
c) D'agència de viatges.
d) De comercialització, mediació, organització i prestació de qualssevol serveis turístics quan aquests no constituïsquen l'objecte propi de les activitats assenyalades en els punts anteriors.
e) De serveis complementaris.
Article 6. Professions turístiques
Són professions turístiques les que tinguen per objecte la prestació de serveis d'assessorament, difusió i informació sobre els recursos i manifestacions històriques, culturals, artístiques o qualssevulla altres de carÓcter turístic de la Comunitat Valenciana, quan aquestes s'integren dins del producte turístic i per a l'exercici de les quals s'exigisca la llicència o habilitació corresponents.
CAPÍTOL II
De l'activitat d'allotjament turístic
Article 7. Empreses d'allotjament turístic. Concepte
Són empreses d'allotjament turístic aquelles que des d'un establiment obert al p·blic es dediquen, de manera professional, habitual i mitjançant un preu, a proporcionar habitació a les persones, amb o sense prestació d'altres serveis de carÓcter complementari.
Article 8. Modalitats de l'activitat d'allotjament
U. L'exercici de l'activitat turística d'allotjament sols podrÓ desenvolupar-se amb la prèvia autorització i/o classificació de l'establiment en alguna de les modalitats següents:
1. Establiments hotelers.
2. Apartaments turístics.
3. Campaments de turisme.
4. Allotjament turístic rural.
5. Qualssevol altres que reglamentÓriament es determinen.
Dos. La inclusió en una o altra modalitat de les establides en l'apartat anterior quedarÓ supeditada al compliment dels requisits determinats reglamentÓriament.
Article 9. Qualitat d'instalÀlacions i serveis
Els establiments d'allotjament turístic, en qualsevol moment, hauran de conservar en bon estat les seues instalÀlacions i oferir el nivell de serveis d'acord amb la classificació turística obtinguda.
L'incompliment d'aquesta obligació podrÓ donar lloc a la revisió prevista en l'apartat 3 de l'article 14 d'aquesta llei.
CAPÍTOL III
De l'activitat de restauració
Article 10. Concepte
U. A l'efecte d'aquesta llei, seran considerats establiments de restauració aquells que es dediquen de forma professional, habitual i mitjançant un preu, a servir menjar, altres aliments i begudes per a ser consumides al local mateix; a mÚs, hauran d'estar oberts al p·blic en general i sense perjudici que la direcció puga dictar normes de règim interior sobre l'·s dels seus serveis i instalÀlacions.
Dos. ReglamentÓriament es determinaran, de forma expressa, aquells establiments que hagen de considerar-se inclosos en aquesta activitat. Si pertoca, tambÚ es determinaran les classificacions i categories per a aquests establiments, tenint en compte els seus serveis i instalÀlacions.
Tres. Es podrÓ crear una categoria especial per a aquells establiments de restauració que tinguen com a part fonamental del seu men· una cuina amb unes peculiaritats que s'identifiquen com a pròpies de la Comunitat Valenciana.
CAPÍTOL IV
De l'activitat de les agències de viatges
Article 11. Activitats de les agències de viatges
U. Tenen la consideració d'agència de viatges les persones físiques o jurídiques que, amb la possessió del títol llicència corresponent, es dediquen a l'exercici d'activitats de mediació i/o organització de serveis turístics.
La condició legal i la denominació d'agència de viatges queda reservada exclusivament a les persones a què es refereix l'apartat anterior.
Dos. La classificació i règim administratiu aplicable a aquestes empreses turístiques serÓ establit reglamentÓriament.
Article 12. Intrusisme
L'exercici de les activitats pròpies de les agències de viatges sense posseir el títol llicència serÓ considerat intrusisme professional i se sancionarÓ de conformitat amb el que disposa aquesta llei.
CAPÍTOL V
De les empreses turístiques de serveis complementaris
Article 13. Concepte i requisits
U. Són empreses turístiques de serveis complementaris aquelles que tinguen per objecte la realització d'activitats considerades per l'administració d'interÚs per al turisme o que directament hi tenen relació.
Dos. La realització d'aquestes activitats podrÓ comunicar-se a l'administració turística a l'efecte de la seua inscripció en el registre corresponent.
Tres. La constÓncia registral de l'esmentada activitat no suplirÓ les autoritzacions sectorials que resulten preceptives en cada cas per a l'exercici de l'activitat.
CAPÍTOL VI
De l'autorització i registre de les empreses turístiques
Article 14. Autorització
U. Sense perjudici del compliment de la legislació general i del sector, les empreses turístiques, amb anterioritat a l'entrada en funcionament dels seus establiments, hauran d'obtenir de l'administració turística l'autorització de funcionament corresponent i/o classificació d'acord amb el procediment reglamentÓriament determinat.
Dos. Igualment, les empreses turístiques hauran d'obtenir l'autorització corresponent per a emprendre qualsevol modificació substancial que afecte les condicions en què es va atorgar l'autorització turística i la classificació dels establiments.
Tres. La modalitat i, si pertoca, classificació atorgada per l'administració turística, es mantindrÓ mentre es complisquen els requisits que han sigut tinguts en compte en efectuar aquella i mentre persistisca el carÓcter turístic de l'activitat, i podrÓ ser revisada d'ofici o a petició de part, amb la prèvia instrucció de l'expedient oport·. Aquesta revisió podrÓ donar lloc a una variació de la seua classificació o a la baixa de l'establiment en el registre.
Quatre. Aquest article no serÓ aplicable a les empreses de serveis complementaris.
Article 15. Registre d'empreses turístiques
U. El Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana tÚ natura administrativa i dependrÓ de l'òrgan que tinga atribuïda la competència en matèria turística.
Dos. En aquest Registre s'inscriuran les persones que realitzen activitats turístiques a l'Ómbit territorial de la Comunitat. La inscripció serÓ gratuïta, el registre serÓ p·blic i el seu règim de funcionament es desenvoluparÓ reglamentÓriament.
Tres. La inscripció d'empreses, establiments i professions s'efectuarÓ d'ofici o a instÓncia de la persona interessada i serÓ obligatòria per a les reglamentades i potestativa per a les que no ho estiguen.
Article 16. Règim de preus en matèria de turisme
El règim de preus i reserves aplicable a les empreses i establiments turístics serÓ l'establit reglamentÓriament.
CAPÍTOL VIII
Drets i deures en matèria turística
Article 17. Drets
U. Drets de les persones físiques o jurídiques usuÓries turístiques.
Constitueixen drets de les persones físiques o jurídiques usuÓries turístiques els següents:
1. Obtenir de les empreses sotmeses a aquesta llei informació concreta i veraç sobre els bÚns que se'ls oferisquen.
2. Rebre els serveis turístics en les condicions contractades i obtenir els documents que n'acrediten els termes de la contractació i, en qualsevol cas, les factures emeses legalment.
3. Formular reclamacions d'acord amb el que s'estableix en aquesta llei o en la reglamentació que la desplegue.
4. Que els establiments que desenvolupen una activitat turística complisquen la normativa sobre seguretat de les seues instalÀlacions i protecció contra incendis, i tambÚ l'específica en matèria turística.
5. El lliure accÚs als establiments turístics a què aquesta llei fa referència, sense mÚs limitacions que les derivades de les reglamentacions específiques.
6. Els altres drets reconeguts per l'ordenament jurídic vigent en matèria de protecció de les persones físiques o jurídiques consumidores i usuÓries.
Dos. Drets de les empreses turístiques.
Les empreses que complisquen amb les obligacions indicades en aquesta llei gaudiran dels drets següents:
1. Que s'incloguen les seues instalÀlacions, característiques i oferta específica als catÓlegs, directoris, guies i sistemes informÓtics de l'administració turística de la Generalitat.
2. A l'accÚs a les accions de promoció turística que els resulten adequades, realitzades per l'administració turística de la Generalitat.
3. A poder participar en subvencions, ajudes i programes de foment turístic que s'establisquen reglamentÓriament.
Article 18. Obligacions
U. Obligacions de les persones físiques o jurídiques usuÓries turístiques.
Són obligacions de les persones físiques o jurídiques usuÓries turístiques les següents:
1. Observar les normes usuals de convivència.
2. Satisfer el preu dels serveis contractats en el moment de la presentació de la factura, o en el termini pactat, sense que, en cap cas, el fet de presentar una reclamació o queixa n'eximisca el pagament.
3. Respectar i sotmetre's a les prescripcions particulars als llocs, establiments, instalÀlacions i empreses els serveis dels quals contracten o gaudisquen.
Dos. Obligacions de les empreses turístiques
1. L'exercici de l'activitat turística empresarial Ús lliure, sense mÚs limitacions que les establides en les normes legals en vigor.
2. Per a l'establiment i desenvolupament de l'activitat a l'Ómbit de la Comunitat Valenciana, les empreses turístiques estaran sotmeses, a mÚs a mÚs, al compliment de les obligacions específiques següents:
a) Inscriure's en el Registre General d'Empreses, Activitats i Establiments Turístics de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que s'estableix en aquesta llei.
b) Obtenir de l'administració competent les autoritzacions prèvies a l'exercici de qualsevol activitat turística que pretenga desenvolupar a la Comunitat Valenciana.
c) Complir les altres obligacions que imposa aquesta llei.
3. Que en les seues actuacions, les empreses turístiques respecten la forma de vida, les manifestacions culturals i les característiques de l'entorn i que les protegisquen de qualsevol agressió, manipulació o falsejament.
CAPÍTOL VIII
Competitivitat del producte turístic
Article 19. Competitivitat turística
U. La millora de la competitivitat del sector turístic es basarÓ en la incorporació dels criteris de qualitat, innovació i sostenibilitat a la gestió de les empreses i serveis turístics, amb la potenciació del nivell de professionalitat i de qualificació del personal encarregat de la prestació d'aquests.
Dos. La formació professional turística, sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans en matèria de formació professional reglada, es fomentarÓ bÓsicament a travÚs de la xarxa de centres de desenvolupament turístic de l'Agència Valenciana del Turisme i de les seues accions concretes en matèria de formació, amb la realització i la promoció de cursos, seminaris, jornades o amb la concessió d'ajudes per a la realització d'aquestes o de qualssevol altres accions adreçades a aquesta finalitat.
TÍTOL II
De la promoció turística de la Comunitat Valenciana
CAPÍTOL I
De la imatge turística de la Comunitat Valenciana
Article 20. Imatge turística
La imatge turística de la Comunitat Valenciana en conjunt Ús un patrimoni dels valencians, per la qual cosa correspon bÓsicament a la Generalitat Valenciana, a travÚs de l'Agència Valenciana del Turisme, la definició i l'establiment de les oportunes estratègies per a comunicar-la.
Article 21. Símbols identificatius
L'·s dels símbols identificatius, missatges i estratègies de la imatge turística de la Comunitat Valenciana, haurÓ d'ajustar-se a les directrius que a aquest efecte dicte l'Agència Valenciana del Turisme. Per utilitzar-los caldrÓ l'autorització expressa d'aquesta entitat, la qual podrÓ supervisar el compliment de les directrius dictades.
En els programes de suport i de cooperació de l'Agència Valenciana del Turisme que tinguen com a finalitat la producció de suports de comunicació o campanyes de difusió, la inclusió dels símbols turístics de la Comunitat Valenciana hauran de complir el que s'ha establit anteriorment.
CAPÍTOL II
Objectius, instruments i accions de promoció turística
Article 22. Objectius
U. Correspon a la Generalitat Valenciana, a travÚs de l'Agència Valenciana del Turisme:
a) Elaborar i determinar les línies bÓsiques conduents a facilitar la correcta comercialització de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana, incentivant la demanda mitjançant les oportunes accions de promoció que es projecten dins i fora del seu Ómbit territorial.
b) Divulgar els recursos turístics que puguen satisfer les noves tendències de la demanda.
c) Diversificar la imatge turística de la Comunitat Valenciana, complementant-ne l'oferta amb la incorporació de totes les seues possibilitats capaces d'atraure els diferents segments de la demanda.
d) Comunicar la millor imatge, l'eficÓcia i la competitivitat dels productes turístics que en conjunt componen l'oferta tradicional del sector turístic valenciÓ.
Dos. Són objectius fonamentals que cal aconseguir a travÚs d'aquestes línies bÓsiques d'actuació, els següents:
a) Consolidar la Comunitat Valenciana com a una de les principals destinacions turístiques a nivell nacional i internacional.
b) Propiciar el creixement de l'activitat turística des de l'enfocament del desenvolupament sostenible, i procurar a aquest efecte la satisfacció de les necessitats turístiques dels usuaris i de les usuÓries a travÚs de les instalÀlacions mÚs idònies i del respecte als valors ecològics i al patrimoni cultural.
c) Determinar i impulsar mecanismes per a la desestacionalització de l'activitat turística.
d) Potenciar les accions de promoció de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana, i les seues distintes marques i productes turístics, dins i fora del seu Ómbit territorial.
Article 23. Instruments de la promoció turística
La potenciació i el desenvolupament de l'activitat turística es portarÓ a cap atenent la consecució dels objectius assenyalats anteriorment a travÚs dels programes elaborats a aquest fi per l'Agència Valenciana del Turisme, els quals podran tenir carÓcter anual o plurianual.
Així mateix, podran establir-se plans de carÓcter interdepartamental per a aquelles activitats en les quals incidisquen les competències de distints òrgans de l'administració autonòmica.
Article 24. Accions de promoció turística
L'Agència Valenciana del Turisme, per a aconseguir els objectius assenyalats en aquest capítol podrÓ desenvolupar, entre d'altres, les accions següents:
a) La potenciació, conservació i difusió dels recursos turístics de la Comunitat Valenciana.
b) La realització de jornades de promoció i l'assistència a fires, tant a nivell nacional com internacional.
c) La realització de viatges de familiarització adreçats a tour operators i agents del sector, tant nacionals com estrangers.
d) L'organització de viatges de familiarització per a mitjans de comunicació i prescriptors socials.
e) El patrocini d'aquelles actuacions que redunden en benefici del compliment dels objectius d'aquesta entitat en matèria de promoció.
f) Qualssevulla altres accions que puguen considerar-se convenients i necessÓries amb vista al desenvolupament turístic sostenible de la Comunitat Valenciana.
TÍTOL III
Del municipi turístic
CAPÍTOL I
Definició i tipologia
Article 25. Concepte de municipi turístic
U. Podran aconseguir la consideració de municipi turístic de la Comunitat Valenciana aquells que puguen identificar-se amb algun del supòsits següents:
– Destinació turística. Aquells que al llarg de tot l'any mantenen una afluència de visitants, i que hi pernocten, superior al nombre de persones inscrites en el padró municipal de residents, i que aquesta activitat supose la base de la seua economia i en els quals la capacitat dels allotjaments turístics resulte superior al dels habitatges de primera residència.
– Destinació vacacional. Aquells que en algun moment de l'any tenen una afluència de visitants, que hi pernocten, superior al nombre de persones inscrites en el padró municipal de residents, i que poden tenir com a complement per a la seua economia unes altres activitats i que la capacitat dels allotjaments turístics, afegida al dels habitatges de segona residència, resulte superior al dels habitatges de primera residència; en aquest còmput, el nombre de places pel que fa als allotjaments turístics haurÓ de representar almenys l'1% de l'oferta.
– Destinació d'atracció turística. Aquells que pels seus atractius naturals, monumentals, socioculturals o per la seua rellevÓncia en algun mercat turístic específic, reben en un determinat moment de l'any un nombre significatiu de visitants en relació amb la seua població de dret, sense que hi pernocten necessÓriament en aquests.
Dos. El que s'estableix en aquest títol s'entendrÓ amb l'estricte respecte a la legislació bÓsica sobre règim local.
CAPÍTOL II
Consideracions generals
Article 26. Directrius generals
U. Tota activitat turística desenvolupada als municipis que obtinguen la qualificació de turístics atendrÓ:
a) La salvaguarda del medi ambient i dels valors ecològics de la Comunitat Valenciana.
b) La protecció dels valors culturals i tradicionals de la població autòctona.
c) La preservació dels bÚns p·blics o privats que tinguen relació amb el turisme.
Dos. Les administracions p·bliques de la Comunitat Valenciana en l'exercici de les seues competències turístiques atendrÓ els principis de colÀlaboració, coordinació i informació m·tua.
Tres. Tots els municipis, tinguen o no la condició de municipi turístic segons aquesta llei, continuaran tenint la cobertura, per al desenvolupament turístic, dels plans i dels programes de l'Agència Valenciana del Turisme.
Article 27. Mediació de l'Agència Valenciana del Turisme
La declaració d'un municipi com a turístic suposarÓ que les actuacions que s'establisquen entre la Generalitat i els municipis turístics que afecten les seues dotacions turístiques, així com a les prestacions dels serveis turístics o a la promoció i comunicació de la seua imatge, tindran en compte els objectius i les estratègies de l'Agència Valenciana del Turisme, fi per al qual aquesta emetrÓ l'informe corresponent.
Article 28. Respecte al principi d'igualtat municipal
El règim establit en aquesta llei s'aplicarÓ a tots aquells municipis que així ho solÀliciten, quan complisquen els requisits que s'hi exigeixen per a la declaració com a municipi turístic.
CAPÍTOL III
Procediment per a la declaració de municipi turístic
Article 29. Procediment
U. Perquè es puga procedir a la declaració de municipi turístic, caldrÓ que ho acorde el municipi corresponent i que es complisquen els requisits establits legalment.
L'acord de solÀlicitud de declaració de municipi turístic l'haurÓ d'adoptar el ple de l'ajuntament, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la corporació. Aquest acord, que haurÓ d'especificar la via d'accÚs a la condició de municipi turístic de conformitat amb el que s'estableix en l'article 25, es remetrÓ a l'Agència Valenciana del Turisme acompanyat de la documentació acreditativa del compliment dels requisits exigits en aquest precepte.
Dos. L'expedient, el trametrÓ l'Agència Valenciana del Turisme que, una vegada comprovada la documentació remesa i una vegada solÀlicitats, si escau, els informes oportuns per a completar-la, dictarÓ una resolució provisional de concessió o de denegació de la declaració del municipi com a turístic en virtut de les vies establides.
Així mateix, l'expedient se sotmetrÓ a informació p·blica per un termini de 20 dies mitjançant un anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
De la resolució provisional de denegació motivada de la declaració de municipi turístic, se'n donarÓ trasllat a l'ajuntament respectiu a fi que aquest formule les alÀlegacions que considere necessÓries.
Tres. Una vegada transcorregut el període d'informació p·blica i a la vista de les alÀlegacions formulades, si s'escau, per les persones interessades, la Presidència Executiva de l'Agència Valenciana del Turisme dictarÓ una resolució i acordarÓ proposar al Govern ValenciÓ la concessió o la denegació de la declaració de municipi turístic.
La declaració de municipi turístic s'acordarÓ per decret del Govern ValenciÓ.
CAPÍTOL IV
Bases per al règim dels municipis turístics
Article 30. Principis generals
U. El règim especial dels municipis turístics de Comunitat Valenciana, declarats municipi turístic per la via de destinació turística, s'estableix sobre les bases següents:
a) Els serveis p·blics tindran una orientació turística preferent.
b) En la tramitació dels plans urbanístics municipals es requerirÓ un informe preceptiu de l'Agència Valenciana del Turisme, que no tindrÓ carÓcter vinculant.
c) Es prestarÓ atenció especial a la identificació dels seus nuclis turístics i a la conservació i a la diversificació dels seus atractius, siguen aquests de carÓcter natural o urbÓ.
d) Podran subscriure amb la Generalitat Valenciana convenis per a determinar les formes de cooperació i de coordinació, en l'exercici d'aquelles competències que siguen necessÓries per a prestar adequadament els seus serveis específics i, si Ús procedent, per a establir-los, de conformitat amb el que s'estableix en aquesta llei.
Dos. El règim especial dels municipis turístics de la Comunitat Valenciana declarats municipi turístic per la via de destinació vacacional, s'estableix sobre les bases següents:
a) En la tramitació dels plans urbanístics municipals es requerirÓ un informe preceptiu de l'Agència Valenciana del Turisme, que no tindrÓ carÓcter vinculant.
b) Es prestarÓ una especial atenció a la identificació dels seus nuclis turístics i a la conservació i a la diversificació dels seus atractius, siguen aquests de carÓcter natural o urbÓ.
c) Podran subscriure amb la Generalitat Valenciana convenis per a determinar les formes de cooperació i de coordinació, en l'exercici d'aquelles competències que siguen necessÓries per a prestar adequadament els seus serveis específics, i si procedeix per a establir-los, de conformitat amb el que s'estableix en aquesta llei.
Tres. El règim especial dels municipis turístics de la Comunitat Valenciana declarats municipi turístic per la via de destinació d'atracció turística s'estableix sobre les bases següents:
a) Es prestarÓ una especial atenció a la identificació dels seus nuclis turístics i a la conservació i a la diversificació dels seus atractius, siguen aquests de carÓcter natural o urbÓ.
b) Podran subscriure amb la Generalitat Valenciana convenis per a determinar les formes de cooperació i de coordinació, en l'exercici d'aquelles competències que siguen necessÓries per a prestar adequadament els seus serveis específics i, si procedeix, per a establir-los, de conformitat amb el que s'estableix en aquesta llei.
Article 31. Pèrdua de la condició de municipi turístic
U. La condició de municipi turístic en qualsevol de les modalitats, concedida d'acord amb les disposicions d'aquesta llei, podrÓ perdre's per alguna de les causes següents:
1. Variació substancial de les condicions que van donar lloc a la declaració de municipi turístic.
2. Incompliment d'alguna de les bases establides en l'article anterior sobre les quals s'estableix el règim especial derivat de la pròpia qualificació com a municipi turístic.
3. A petició del municipi, adoptada pel mateix procediment que la solÀlicitud. En el supòsit de trobar-se en vigor un conveni a què fa referència aquest títol, caldrÓ arbitrar la forma de cancelÀlar-lo.
4. Incompliment per part dels municipis de les condicions particulars contingudes en els convenis que, d'acord amb el capítol següent, puguen subscriure amb l'Agència Valenciana del Turisme, quan així hi vinga determinat.
Dos. L'Agència Valenciana de Turisme tramitarÓ la desqualificació, amb la instrucció prèvia d'un expedient contradictori; i serÓ acordada pel Govern ValenciÓ mitjançant un decret.
CAPÍTOL V
Tipus de convenis que podran subscriure's entre la Generalitat Valenciana i els municipis turístics
Article 32. Tipus de conveni
La Generalitat Valenciana, a travÚs de l'Agència Valenciana del Turisme, podrÓ signar tres tipus de convenis amb els municipis turístics, en funció dels objectius que es volen aconseguir per aquests.
Secció primera
Conveni per a la compensació financera
Article 33. Objecte
U. Quan la finalitat que es vol aconseguir siga compensar l'esforç financer addicional realitzat pels ajuntaments turístics en aquelles partides que patisquen increments que no puguen pagar-se a travÚs de tributs, podrÓ subscriure's un conveni en el qual la Generalitat Valenciana assumisca part d'aquest esforç financer produït per la implicació o el component turístic del mateix municipi.
Dos. ReglamentÓriament s'especificaran els indicadors que caldrÓ tenir en compte, els percentatges, els límits o quanties de cada cas, així com el procediment, els terminis de tramitació i la durada dels convenis, que per aquesta via podran variar-se per a adequar-se als criteris i a les circumstÓncies pressupostÓries de cada exercici.
Secció segona
Conveni per a l'adaptació dels municipis turístics
Article 34. Objecte
U. Quan la finalitat que es vol aconseguir siga cofinançar projectes que s'han de realitzar a municipis turístics que tinguen com a objectiu la millora dels espais d'·s turístic o dels serveis tendents a configurar un producte turístic mÚs competitiu i a comunicar la imatge d'una oferta de qualitat, capaç de satisfer les exigències de la demanda respecte als aspectes i equipaments urbans i mediambientals que es volen aconseguir, a mÚs a mÚs, la viabilitat i la sostenibilitat del desenvolupament turístic, els municipis turístics podran subscriure amb la Generalitat Valenciana un conveni de colÀlaboració mitjançant el qual aquesta assumirÓ un determinat percentatge del pagament d'aquest projecte.
Els projectes podran ser cofinançats amb els ajuntaments o amb el sector privat o, si escau, amb els dos, i hauran de complir la normativa que els siga aplicable, així com els criteris i les estratègies emanades de la Generalitat Valenciana.
Dos. ReglamentÓriament s'especificaran els criteris, les línies d'actuació i les particularitats que caldrÓ observar en els projectes, així com el procediment, els terminis de tramitació i la durada dels convenis.
Secció tercera
Conveni per a la competitivitat i la comunicació
Article 35. Objecte
U. Quan la finalitat que es vol aconseguir siga la promoció i la comercialització, tant a nivell nacional com internacional, dels municipis turístics de la Comunitat Valenciana, que requerisca de l'adequat posicionament d'aquests en els seus respectius mercats amb la finalitat de millorar-ne la competitivitat, podran subscriure amb la Generalitat Valenciana el corresponent conveni de colÀlaboració mitjançant el qual aquesta assumirÓ part de les despeses que es produïsquen amb aquest motiu.
Mitjançant aquest tipus de conveni es pretÚn donar suport tècnic i financer a la promoció d'aquells municipis turístics que realitzen accions programades, tendents a comunicar i a comercialitzar els seus productes turístics comptant amb la participació econòmica i estratègica del sector.
Els recursos econòmics i logístics dels quals es dispose, l'aplicació d'estratègies i mitjans tècnics, així com la competitivitat dels mercats en els quals estiga involucrat el municipi turístic, hauran de ser valorats a priori per a assegurar que les accions programades aconseguisquen el llindar d'eficÓcia que garantisca la rendibilitat de la inversió.
L'estratègia de comunicació dels projectes que cal cofinançar no haurÓ de ser contrÓria a la de l'Agència Valenciana del Turisme.
Dos. ReglametÓriament s'especificaran els criteris, les línies d'actuació i les particularitats que hauran de complir les campanyes de promoció i de comercialització, així com el procediment, els terminis de tramitació i la durada dels convenis.
TÍTOL IV
Bases per a l'ordenació dels espais turístics
CAPÍTOL I
Espais turístics
Article 36. Definició
Es consideren espais turístics aquelles Órees delimitades de territori les estructures i les activitats turístiques de les quals gaudisquen de tal homogeneïtat que permeten l'execució d'una política turística comuna i uniforme per a tota l'Órea.
Article 37. Característiques
L'homogeneïtat en estructures i activitats a què fa referència l'article anterior haurÓ de referir-se als aspectes següents:
1. Model territorial i urbanístic.
2. Recursos naturals, patrimonials i culturals.
3. Infraestructures.
4. Gestió mediambiental.
5. Possibilitats de complementació recíproca entre els municipis que integren l'espai turístic.
6. Comportament de l'oferta i de la demanda.
Article 38. Pla d'espais turístics
A fi d'articular una política turística eficaç que permeta el desenvolupament turístic continuat dels espais turístics, l'Agència Valenciana del Turisme aprovarÓ un pla que contindrÓ:
1. La delimitació de zones de la Comunitat Valenciana en espais turístics.
2. Les directrius generals per a l'actuació en matèria de turisme sobre els espais turístics delimitats.
3. Les directrius particulars per a cada una de les zones o espais delimitats.
Article 39. CarÓcter orientatiu del pla
El pla que es redacte podrÓ servir d'orientació a les administracions p·bliques que exercisquen competències sobre les matèries afectades en els seus Ómbits respectius i, en tot cas, respectarÓ la distribució competencial bÓsica vigent.
Article 40. Objectius del pla
El pla contindrÓ les mesures necessÓries per a l'ordenació dels espais que es delimiten tenint en compte els objectius següents:
1. El desenvolupament ecològicament sostenible de l'activitat turística.
2. La planificació i l'ordenació de l'oferta turística en el seu conjunt.
3. L'increment de la qualitat dels serveis turístics de manera que donen resposta als nivells esperats pels diversos segments de la demanda.
4. La consolidació dels espais turístics actuals i els mercats d'aquests.
5. El desenvolupament de nous espais atractius per a nous segments de la demanda que permeten la incorporació als mercats dels nous productes emmarcats sota la denominació de turisme rural o d'interior i turisme urbÓ.
6. Garantir que les accions que s'establisquen es realitzen amb total respecte als recursos naturals existents.
CAPÍTOL II
Directrius generals i particulars
Article 41. Directrius generals
U. Les directrius generals per a l'ordenació dels espais turístics contindran propostes d'acció ecològicament sostenibles respecte dels diversos elements que condicionen el desenvolupament turístic.
Dos. Les propostes d'acció a què fa referència el parÓgraf anterior es referiran:
1. A l'oferta turística.
2. Al medi urbÓ.
3. Als altres Ómbits territorials: espais del litoral i espais rurals o d'interior.
4. A les infraestructures i equipaments colÀlectius.
5. Als agents que intervenen en el sector.
6. A qualsevol altre condicionant dels desenvolupament turístic dels espais delimitats.
7. A la salvaguarda i restauració dels valors mediambientals i als ecosistemes.
Article 42. Directrius particulars
Les directrius particulars contindran mesures concretes per a cada espai delimitat, i s'elaboraran tenint en compte la vocació de cada espai turístic en relació amb les activitats i els recursos turístics que es pretenguen mantenir, modificar o activar, així com amb el model territorial i urbanístic sostenible desenvolupat a la zona.
TÍTOL V
Disciplina turística
CAPÍTOL I
De la potestat sancionadora
Article 43. Principis generals
U. Dins de l'Ómbit d'aplicació d'aquesta llei, ·nicament es podran sancionar conductes i fets constitutius d'infraccions administratives establides en aquesta llei.
Les infraccions hauran de ser consumades.
Les disposicions sancionadores produiran efecte retroactiu quan afavorisquen el presumpte infractor.
Dos. Les infraccions en matèria de turisme seran objecte de les sancions administratives corresponents, amb la instrucció prèvia de l'oport· expedient, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'un altre ordre que hi puguen concórrer.
No podran sancionar-se els fets que hagen sigut sancionats penalment o administrativament, en els casos en els quals s'aprecie identitat del subjecte, fet i fonament.
Article 44. Concepte d'infracció
Es consideraran infraccions administratives en matèria de turisme les accions o omissions tipificades en aquesta llei. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus. No constituirÓ infracció la negativa a continuar prestant un servei quan el o la client es negue, sense causa justificada, al pagament dels que ja ha percebut.
Article 45. Tipicitat
U. Les infraccions administratives contingudes en aquesta llei ·nicament podran ser castigades mitjançant les sancions establides en aquest títol.
Dos. ReglamentÓriament es podran introduir especificacions o graduacions taxativament al quadre de les infraccions o sancions establides en aquesta llei que, sense constituir noves infraccions o sancions, ni alterar la natura o límits dels que la llei recull, contribuïsquen a la mÚs correcta identificació de les conductes o a la mÚs precisa determinació de les sancions corresponents.
Article 46. Tipus de sancions
Les sancions administratives seran:
– Advertència.
– Multa.
– Suspensió de l'exercici de la professió o activitat turística.
– Clausura de l'establiment turístic.
– Revocació del títol o autorització administratius.
Article 47. Subjectes responsables
U. Seran subjectes responsables de les infraccions administratives en matèria turística, fins i tot a títol de simple inobservança:
a) Les persones físiques o jurídiques titulars d'empreses, establiments o professions turístiques, a nom de les quals figure l'autorització, el títol o l'habilitació administratius que resulten, si escau, preceptius per a l'exercici de l'activitat.
b) Les persones físiques o jurídiques que, mancant d'autorització, títol o habilitació, realitzen qualsevol classe d'activitat turística que els requerisca.
c) Les persones físiques o jurídiques d'empreses i establiments o que realitzen activitats turístiques a la Comunitat Valenciana.
Dos. El o la titular d'una empresa, activitat o professió turístiques serÓ responsable de les infraccions administratives en matèria turística comeses pel personal al seu servei en l'exercici de les seues funcions.
Article 48. Responsabilitat
U. Les responsabilitats administratives en matèria turística seran compatibles amb l'exigència a la persona física o jurídica infractora de la reposició de la situació alterada per ella mateixa al seu estat original, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats, que podran ser determinats per l'òrgan competent per a la resolució de l'expedient sancionador, sent necessari, en aquest cas, comunicar-ho a la infractora perquè ho satisfaça en el termini que a l'efecte es determine, quedant, si no es fa així, expedita la via judicial corresponent.
Dos. TambÚ seran compatibles amb la restitució als perjudicats del que s'ha percebut indegudament, en el supòsit de percepció de preus superiors als declarats o de cobrament de serveis no prestats, incrementats, si escau, amb els interessos de demora que corresponguen.
Article 49. Viatges combinats
En el supòsit que la infracció s'haguera comÚs en el context d'un viatge combinat regulat en la Llei 21/1995, de 6 de juliol, la determinació de la responsabilitat s'ajustarÓ a allò que s'estableix en aquesta.
Article 50. Infraccions lleus
Constitueixen infraccions administratives de carÓcter lleu:
1. L'incompliment de l'obligació d'exhibir els distintius o plaques normalitzades que correponguen d'acord amb la normativa vigent, o la seua exhibició sense complir les formalitats exigides.
2. La mancança de la documentació exigida per la normativa vigent o la utilització d'aquesta sense ajustar-se a les formalitats exigides.
3. La manca de notificació, comunicació o declaració a l'administració turística dels aspectes exigits per la normativa turística o la realització d'aquests fora dels terminis establits en aquesta normativa.
4. La incorrecció, per part del personal, en el tracte als clients o a les clientes.
5. Les deficiències en la neteja i funcionament de locals, instalÀlacions, mobiliari i bÚns.
6. L'incompliment de l'obligació de conservar durant el termini de temps reglamentÓriament establit una còpia de les factures o qualsevol altra documentació.
7. La utilització dels símbols identificatius, missatges i estratègies de la imatge turística de la Comunitat Valenciana que no s'ajusten a les directrius dictades al respecte per l'Agència Valenciana del Turisme, que supose un detriment d'aquesta.
8. Qualsevol infracció que encara que tipificada com a greu no meresca aquesta qualificació, en raó de la seua natura, ocasió o circumstÓncies.
Article 51. Infraccions greus
Constitueixen infraccions administratives de carÓcter greu:
1. La utilització comercial de denominacions, distintius o plaques diferents als que corresponen a l'activitat, d'acord amb l'autorització, el títol o habilitació atorgats per l'administració, o amb la comunicació efectuada a aquesta, sempre que siguen expressius d'una categoria superior o modalitat diferent d'aquelles.
2. Facilitar informació a l'usuari o a la usuÓria que genere expectatives de gaudir d'instalÀlacions o serveis de categoria o qualitat superiors a les realment prestades. Així com l'emissió de publicitat falsa o que induïsca a engany.
3. No comunicar, declarar o notificar a l'administració el desenvolupament d'una activitat turística quan siga un requisit necessari per a la iniciació del seu exercici.
4. La deficient prestació de serveis exigibles, així com el deteriorament de les instalÀlacions.
5. La prohibició del lliure accÚs o expulsió de l'establiment així com la interrupció en la prestació dels serveis acordats per causa no justificada o per qualsevol forma de discriminació.
6. No tenir fulls de reclamació a disposició dels clients i de les clientes, negar-se a facilitar-los-els o no fer-ho en el moment en què se solÀliciten, sense una causa justificada.
7. L'emissió de contractes de prestació de serveis turístics, qualsevol que siga el seu suport formal, no ajustats a les prescripcions establides en la norma aplicable.
8. L'incompliment de contracte o de les condicions pactades, respecte del lloc, temps, preu o resta d'elements integrants del servei turístic acordat.
9. L'incompliment de les disposicions relatives al règim de reserves o de la seua cancelÀlació.
10. La percepció de preus superiors als declarats a l'administració, o als mostrats, encara que siguen inferiors a aquells.
11. La negativa a expedir una factura de cobrament dels serveis consumits a solÀlicitud del client o de la clienta, o la inclusió en aquella de conceptes no inclosos en els serveis efectivament prestats.
12. La modificació, sense una autorització administrativa, dels requisits per a l'exercici de l'activitat que la requerisquen.
13. L'obstrucció a la tasca d'inspecció de turisme en l'exercici de les seues funcions.
14. La negativa a facilitar a l'administració qualsevol informació relativa a l'activitat turística desenvolupada, o subministrar-la falsa o errònia.
15. L'incompliment de qualsevol requisit necessari per al desenvolupament de l'activitat exigida per la norma respectiva.
16. L'incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció i prevenció d'incendis, mesures de seguretat, sanitat i higiene.
17. La utilització dels símbols identificatius, missatges i estratègies de la imatge turística de la Comunitat Valenciana que no s'ajusten a les directrius dictades respecte d'això per l'Agència Valenciana de Turisme i en suposen un detriment greu.
18. Qualsevol infracció que encara que estiga tipificada com a molt greu no meresca aquesta qualificació, per raó de la seua natura, ocasió o circumstÓncies.
Article 52. Infraccions molt greus
Es consideren infraccions administratives de carÓcter molt greu:
1. L'exercici d'una activitat turística sense l'autorització, habilitació o títol administratius requerits.
2. Mancar dels avals o assegurances de responsabilitat exigits per la norma corresponent o, malgrat disposar-ne, que no arriben a les quanties exigides per la norma.
3. L'incompliment de la normativa de protecció i prevenció d'incendis, mesures de seguretat o de sanitat i higiene, quan supose un greu risc per a la integritat física o la salut de les persones.
Article 53. Sancions
U. Les infraccions de carÓcter lleu seran sancionades amb:
a) Advertència.
b) Multa fins a 100.000 pessetes.
Dos. Les infraccions de carÓcter greu seran sancionades amb:
a) Multa fins a 1.000.000 de pessetes.
b) Clausura de l'establiment o activitat turística per un període fins sis mesos en el supòsit de l'existència de deficiències greus o per un període superior fins l'esmena de les deficiències observades.
c) Suspensió fins sis mesos per a l'exercici d'una professió turística.
La sanció de multa serÓ compatible amb qualsevol de les restants mesures segons les circumstÓncies que hi concórreguen.
Tres. Les infraccions de carÓcter molt greu seran sancionades amb:
a) Multa fins a 15.000.000 de pessetes.
b) Clausura de l'establiment o activitat turística per un període fins tres anys en el supòsit de l'existència de deficiències molt greus o per un període superior fins l'esmena de les deficiències observades.
c) Suspensió fins a tres anys per a l'exercici d'una professió turística.
d) Revocació de l'autorització administrativa o títol per al desenvolupament d'una activitat turística.
La sanció de multa serÓ compatible amb qualsevol de les restants mesures segons les circumstÓncies que hi concórreguen.
Article 54. Graduació de les sancions
En la imposició de sancions es guardarÓ l'adequació deguda entre la gravetat dels fets constitutius de la infracció i la sanció aplicada, tenint en compte la concurrència, quan es van produir els fets sancionats, de les circumstÓncies següents:
1. Seran circumstÓncies atenuants de la responsabilitat:
a) La falta d'intencionalitat.
b) El rescabalament dels perjudicis ocasionats amb anterioritat a l'acord d'iniciació de l'expedient sancionador.
c) L'esmena de les deficiències causants de la infracció, durant la tramitació de l'expedient sancionador.
d) L'absència de benefici econòmic derivat de la infracció.
2. Seran circumstÓncies agreujants de la responsabilitat:
a) La reiteració entesa com la realització en el termini de dos anys de dues o mÚs infraccions de qualsevol carÓcter, que hagen sigut declarades així mitjançant una resolució ferma.
b) La natura dels perjudicis ocasionats.
c) El benefici obtingut.
d) La reincidència, entesa com la realització en el termini d'un any de mÚs d'una infracció de la mateixa natura, quan es declare així mitjançant una resolució ferma.
3. La concurrència de mÚs d'una de les circumstÓncies agreujants o atenuants podrÓ determinar la imposició de sancions corresponents a infraccions de carÓcter superior o inferior respectivament.
Article 55. Prescripció
Les infraccions i sancions prescriuran en els terminis següents:
a) Les infraccions lleus prescriuran en el termini de sis mesos, les greus en el termini d'un any i les molt greus en el de dos anys.
b) Les sancions imposades per faltes lleus prescriuran en el termini d'un any, les imposades per faltes greus, als dos anys i les imposades per faltes molt greus, als tres anys.
c) El termini de prescripció de les infraccions començarÓ a comptar-se des del dia en què la infracció s'haguera comÚs. InterromprÓ la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat o de la interessada, del procediment sancionador, i es reiniciarÓ el termini de prescripció si l'expedient sancionador estÓ paralitzat mÚs d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable.
d) El termini de prescripció de les sancions començarÓ a comptar-se des de l'endemÓ del dia en què adquirisca fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció. InterromprÓ la prescripció la iniciació, amb coneixement de l'interessat o de la interessada, del procediment d'execució, i tornarÓ a transcórrer el termini si aquell estÓ paralitzat durant mÚs d'un mes per causa no imputable a l'infractor.
CAPÍTOL II
Del procediment sancionador
Article 56. Principis generals
L'exercici de la potestat sancionadora es regirÓ pel procediment que s'establisca per via reglamentÓria.
Article 57. Òrgans competents
U. Seran òrgans competents per a la iniciació d'expedients sancionadors els qui ostenten la direcció dels serveis territorials de Turisme, els quals designaran, en l'acord d'iniciació, l'instructor o la instructora i el secretari o la secretÓria.
Dos. Seran òrgans competents per a la imposició de sancions:
a) Les persones que ostenten la direcció dels serveis territorials de Turisme, per a les sancions d'advertència o multa fins a 300.000 pessetes.
b) El director o la directora de l'Àrea de Producte de l'Agència Valenciana del Turisme, per a les sancions de multa de 300.001 a 5.000.000 de pessetes.
c) Qui ostente la Presidència Executiva de l'Agència Valenciana del Turisme per a les sancions de:
– Multa de 500.001 a 5.000.000 de pessetes.
– Clausura d'establiment o activitat turística fins a sis mesos o període superior, si Ús el cas, per a l'esmena de les deficiències observades, per la comissió d'un infracció de carÓcter greu.
– Suspensió temporal fins a sis mesos per a l'exercici d'una professió turística.
– Revocació d'autorització administrativa o títol per al desenvolupament d'una activitat turística.
d) El Consell per a sancions de:
– Multa de 5.000.001 a 15.000.000 de pessetes.
– Clausura de l'establiment o activitat turística fins a tres anys o període superior, si Ús el cas, per a l'esmena de les deficiències observades per la comissió d'una infracció de carÓcter molt greu.
– Suspensió fins a tres anys per a l'exercici d'una professió turística.
Tres. Per disposició de rang reglamentari es podrÓ atribuir l'exercici de la potestat sancionadora a altres òrgans administratius.
Article 58. Mesures provisionals i cautelars
U. En qualsevol moment del procediment es podrÓ procedir, mitjançant acord motivat de l'òrgan instructor, a l'adopció de mesures provisionals que asseguren l'eficÓcia de la resolució que es puguera dictar. Per via reglamentÓria es concretaran la natura i l'abast d'aquestes mesures.
Dos. Sense perjudici de la instrucció del corresponent expedient sancionador, per raons greus de seguretat podrÓ acordar-se cautelarment la clausura immediata de l'establiment o el precintament d'instalÀlacions durant el temps necessari per a l'esmena dels defectes existents.
L'acord serÓ adoptat per la Presidència Executiva de l'Agència Valenciana del Turisme desprÚs de l'informe d'altres organismes competents en la matèria, o a petició d'aquests, si Ús el cas,
Tres. No tindrÓ la consideració de sanció la clausura d'establiments turístics o la suspensió de l'exercici de professions o activitats turístiques que es troben oberts al p·blic o es desenvolupen sense la preceptiva autorització o títol administratius fins a l'obtenció d'aquests, acordada per la Presidència Executiva de l'Agència Valenciana del Turisme desprÚs de l'audiència de l'interessat o de la interessada.
Aquesta mesura cautelar podrÓ adoptar-se una vegada incoat el corresponent expedient sancionador.
Article 59. Presumpció de no-existència de responsabilitat
U. Els procediments sancionadors respectaran la presumpció de no-existència de responsabilitat administrativa mentre no es demostre el contrari.
Dos. Els fets constatats per la inspecció de turisme a la qual es reconeix la condició d'autoritat i que es formalitzen en document p·blic observant-hi els requisits legals pertinents, tindran valor probatori, sense perjudici de les proves que, en defensa dels seus drets o interessos puguen aportar els mateixos administrats.
Article 60. Resolució del procediment
U. La resolució que posa fi al procediment haurÓ de ser motivada i resoldrÓ totes les qüestions plantejades en l'expedient.
En aquella no es podran acceptar fets distints dels determinats en el curs del procediment, amb independència de la diferent valoració jurídica.
Dos. La resolució serÓ executiva quan pose fi a la via administrativa. Posen fi a la via administrativa les resolucions de la Presidència Executiva de l'Agència Valenciana del Turisme i les sancions imposades pel Consell.
Tres. Contra les resolucions sancionadores que no exhaureixen la via administrativa, hi cabrÓ el recurs ordinari davant la Presidència Executiva de l'Agència Valenciana del Turisme.
Article 61. Multa coercitiva
U. L'execució de les resolucions dictades en els expedients sancionadors podrÓ realitzar-se mitjançant l'aplicació de les mesures d'execució forçosa previstes en el capítol V del títol VI de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions P·bliques i del Procediment Administratiu Com·.
Dos. Les multes coercitives seran independents de les sancions i compatibles amb aquestes. Els òrgans sancionadors podran imposar-les desprÚs de l'advertència als interessats, fins a un mÓxim de 10 de successives, amb una periodicitat mínima mensual i per un import fins a 50.000 pessetes per a la primera i 100.000 pessetes per a la segona i successives.
CAPÍTOL III
De la inspecció turística
Article 62. Inspecció en matèria jurídica
Correspon a l'Agència Valenciana del Turisme la comprovació, vigilÓncia i control del compliment de la normativa turística.
Per al compliment de les funcions a què es refereix el parÓgraf anterior, l'Agència Valenciana del Turisme podrÓ disposar de tots els agents d'inspecció i, si Ús el cas, inspectors, que necessiten els seus diversos serveis i dependències.
Quan els requisits el compliment dels quals es tracte de comprovar requerisquen l'assistència de personal especialitzat, l'Agència podrÓ habilitar personal qualificat que realitze la inspecció, així com disposar de la colÀlaboració de personal d'altres administracions p·bliques.
Article 63. De l'exercici de l'activitat inspectora
U. El personal a què es refereix el parÓgraf segon de l'article anterior, en l'exercici de las seues funcions, tindrÓ el carÓcter d'autoritat, i podrÓ solÀlicitar la colÀlaboració de qualsevol cos de seguretat de l'estat, policia autonòmica o policia local en suport de la seua actuació. Com a autoritat, aquest personal gaudirÓ de la protecció i facultats previstes en la normativa vigent i se'l dotarÓ de la corresponent acreditació, que exhibirÓ en l'exercici de les seues funcions.
Dos. Aquest personal podrÓ, d'acord amb la normativa vigent en la matèria, accedir als locals, establiments i empreses turístiques, i a aquells altres en què es presumisca el desenvolupament d'una activitat turística, podent requerir tota la documentació que siga necessÓria per al compliment adequat de la seua funció.
Tres. L'actuació tindrÓ en tot cas carÓcter confidencial. Els inspectors, inpectores i agents estaran obligats a complir el deure de sigil professional.
Article 64. De les funcions de la inspecció
La inspecció de turisme tindrÓ les funcions següents:
a) Vigilar i comprovar el compliment de les disposicions legals en matèria turística.
b) Evacuar els informes que li siguen solÀlicitats.
c) Comprovar reclamacions, den·ncies i comunicacions d'irregularitats en la matèria, així com l'execució d'inversions subvencionades.
d) Assessorar i informar sobre requisits d'infraestructures, instalÀlacions i serveis d'empreses turístiques.
e) Qualsevol altra que li siga encomanada de forma expressa pels responsables mÓxims de les delegacions territorials de l'Agència Valenciana del Turisme a què estiguen adscrits.
Article 65. Actes d'inspecció
Els actes o fets constatats per la inspecció es reflectiran en una acta que gaudirÓ de presumpció de veracitat, excepte prova en contrari, i que es formalitzarÓ de la manera reglamentÓriament determinada.
TÍTOL VI
De l'administració turística
Article 66. De la Secretaria de Turisme
U. La Secretaria de Turisme Ús l'òrgan encarregat de l'establiment de les directrius generals de la política turística a desplegar per l'Agència Valenciana del Turisme, d'acord amb la política turística establida per la Generalitat Valenciana.
Dos. A la Secretaria de Turisme li correspon el control i supervisió del funcionament de l'Agència Valenciana del Turisme, l'elaboració de propostes de normativa turística dirigides a l'ordenació, millora i desenvolupament del sector turístic, així com la direcció superior dels òrgans, serveis i personal de l'Agència Valenciana del Turisme, en els termes reglamentÓriament establits.
Tres. La persona que assumisca la Secretaria de Turisme, amb el rang que reglamentÓriament s'establisca, ostentarÓ tambÚ, amb carÓcter nat, la Presidència Executiva i mÓxima representació de l'Agència Valenciana del Turisme.
Article 67. De l'Agència Valenciana del Turisme
U. L'Agència Valenciana del Turisme, amb els seus diferents serveis i delegacions, conforma l'ens p·blic de la Generalitat a qui correspon el foment i ordenació de l'activitat turística i, en general, l'execució de la política turística de la Generalitat Valenciana, d'acord amb les directrius establides per la Secretaria de Turisme.
Dos. L'Agència Valenciana del Turisme Ús una entitat de dret p·blic de les previstes en l'article 5.2 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, d'Hisenda P·blica de la Generalitat Valenciana, creada per la disposició addicional setena de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de Pressupostos per a 1994, i estÓ adscrita a la Presidència de la Generalitat.
Tres. L'entitat tÚ personalitat jurídica pròpia i constitueix el seu objecte:
a) L'execució, coordinació i impuls d'accions de promoció i desenvolupament del sector turístic; comercialització, informació i difusió del producte turístic; formació, assistència tècnica i financera; gestió i explotació d'oficines i establiments turístics i, en general, la realització de les activitats necessÓries per a una millor promoció de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana.
Per al compliment d'aquests fins, l'Agència Valenciana del Turisme podrÓ tambÚ desenvolupar les seues activitats a travÚs de convenis, societats, fundacions o altres fórmules de colÀlaboració amb entitats p·bliques i privades.
Així mateix, podrÓ constituir o participar en el capital de tota classe d'entitats que adopten la forma de societat mercantil i l'objecte social de les quals estiga vinculat amb els fins i objectius d'aquella.
b) En desenvolupament i execució de la política de la Generalitat Valenciana en matèria de turisme, podrÓ exercir, entre altres, les funcions d'ordenació d'empreses i activitats turístiques, d'acord amb el que, si Ús el cas, es determine reglamentÓriament.
Quatre. Quan exercisca les funcions previstes en la lletra b del n·mero 3 d'aquest article, o exercisca potestats p·bliques, l'entitat es regirÓ per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions P·bliques i del Procediment Administratiu Com· i disposicions de desplegament, i per la resta de normes que resulten d'aplicació en l'exercici de tals funcions.
Pel que fa a la resta de la seua activitat, se subjectarÓ a l'ordenament jurídic privat, excepte en allò en què, per la seua natura jurídica, hi siguen d'aplicació la Llei d'Hisenda P·blica de la Generalitat Valenciana i la Llei de Contractes de les Administracions P·bliques.
Cinc. L'organització de l'entitat i la composició, facultats i funcionament dels distints òrgans que la conformen, seran determinats reglamentÓriament.
Sis. El personal de l'entitat es regirÓ per les normes de dret laboral o privat que li siguen d'aplicació.
El personal funcionari depÚn orgÓnicament de la Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana i funcionalment de la Presidència Executiva de l'Agència Valenciana del Turisme.
Set. A l'efecte del que es disposa en l'article 109.d de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les resolucions que dicte la Presidència Executiva de l'entitat posaran fi a la via administrativa.
Vuit. L'entitat de dret p·blic es finançarÓ a cÓrrec dels recursos següents:
a) Les dotacions corresponents als pressupostos de la Generalitat Valenciana.
b) Els ingressos ordinaris i extraordinaris generats per l'exercici de les seues activitats i per la prestació dels seus serveis.
c) Els productes i rendes derivades de la participació en altres societats.
d) Els crèdits, prÚstecs, emprèstits i altres operacions financeres que puga concertar.
e) Les subvencions i aportacions que per qualsevol títol siguen concedides a favor seu per entitats p·bliques o privades, o per particulars.
f) Els productes, rendes o patrimonis que li siguen adscrits per qualsevol persona o entitat i per qualsevol títol.
g) Qualsevol altre recurs no previst en les lletres anteriors.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Fins que el Govern ValenciÓ regule l'exercici de l'activitat de restauració, els establiments que presten en el mateix local serveis propis de mÚs d'una de les modalitats previstes en la normativa estatal vigent, s'autoritzaran i inscriuran en el registre corresponent a l'activitat principal, podent l'establiment utilitzar-les les dues en la denominació.
Segona
Fins que siga objecte de regulació específica, per a la prestació del servei d'allotjament en règim d'·s a temps compartit, les empreses que tinguen per objecte aquesta activitat hauran de solÀlicitar la prèvia autorització de funcionament i/o classificació de l'establiment en alguna de les figures previstes en l'article 8 d'aquesta llei, sense perjudici de la subjecció a la legislació civil, mercantil o qualsevol altra que hi resulte d'aplicació, així com a la normativa de la Unió Europea dictada sobre la matèria.
Tercera
Els expedientes sancionadors que hagen estat iniciats a l'entrada en vigor de la present llei, continuaran tramitant-se d'acord amb la normativa anterior.
Quarta
Fins que s'aprove el desplegament reglamentari del que s'estableix en l'article 66.5 referent a l'Agència Valenciana del Turisme, continuarÓ vigent, en el que no s'oposa aquesta llei, el Decret 45/1996, de 8 de febrer, del Govern ValenciÓ, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana del Turisme, si bÚ totes les referències que en el text s'efectuen a l'article 27 de la Llei 8/1995, de 29 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Fiscals, Administratives i d'Organització de la Generalitat Valenciana, s'entendran fetes a l'article 66 d'aquesta llei.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queden derogades, total o parcialment, totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen al que es disposa en aquest llei.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Les quanties assenyalades en aquesta llei per a les sancions podran ser revisades i actualitzades per decret del Govern ValenciÓ, en funció de l'avaluació de l'índex de preus al consum.
Segona
S'autoritza el Consell per a dictar totes les disposicions reglamentÓries que siguen necessÓries per al desplegament i aplicació d'aquesta llei.
Tercera
La present llei entrarÓ en vigor als 20 dies de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders p·blics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta llei.
València, 21 de maig de 1998
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

linea