diari

LLEI 1/2002, de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, de Modificació de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià. [2002/2355]

(DOGV núm. 4205 de 07.03.2002) Ref. Base de dades 0979/2002

LLEI 1/2002, de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, de Modificació de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià. [2002/2355]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d'acord amb el que estableixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent Llei:
PREÁMBULO
Des de la publicació de la Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, per la qual s'aprovà l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana ha anat ampliant progressivament el nombre de competències assumides, fins arribar a l'actual sostre competencial.
En l'any 1983 es va publicar la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencià, que contenia, entre altres matèries, la regulació de l'estructura del govern i de l'administració autonòmica, d'acord amb el volum de competències i funcions d'una institució que acabava d'iniciar la seua activitat.
Tanmateix, el temps transcorregut des d'aleshores aconsella d'introduir modificacions en l'estructura esmentada per adaptar-la al volum de competències i realitat de l'estat autonòmic. La reforma mampresa en aquest àmbit naix de l'experiència adquirida en la tasca de govern durant les últimes legislatures.
El nostre Estatut d'Autonomia, en l'article 16, configura el president de la Generalitat Valenciana en el seu doble vessant de president de la Generalitat Valenciana i president del Consell, d'on es deriva l'atribució de funcions tant representatives com executives. Des d'aquesta perspectiva, s'incideix de forma especifica en la possibilitat que el president de la Generalitat, fent ús de les seues competències executives, puga assignar-se aquelles matèries que, per la seua importància, considere oportú d'exercir directament, tenint a la seua disposició, per a aquests supòsits, l'estructura directiva i administrativa pròpia d'un departament.
La llei es deté en l'estatut del vicepresident o vicepresidents, i els atribueix funcions de suport i assessorament al president en l'exercici de les seues competències, amb independència que puguen tenir assignada una conselleria, formant, en tot cas, part del Govern Valencià i mantenint-se, això no obstant, el nombre de consellers amb funcions executives.
Cal destacar-hi la introducció de la figura del secretari autonòmic, que malgrat que no s'integra com a membre del govern, es ressalta la importància del seu status, i és concebut com un òrgan superior de l'administració, al qual s'encomana la funció de supervisió, així com la direcció i coordinació dels centres directius corresponents, a fi de donar suport al màxim responsable de cada departament.
Alhora, s'ha racionalitzat l'estructura del nivell directiu, amb la configuració dels subsecretaris com el màxim òrgan d'aquest nivell, assumint les funcions que tenien assignades els anteriors secretaris generals de les conselleries, sense que això supose un mer canvi de denominació en atribuir-se-li altres competències que resulta convenient de centralitzar-hi.
S'han reestructurat també les comissions delegades del govern, en les quals podran integrar-se els secretaris autonòmics en aquells supòsits en què, per raó de la matèria objecte d'estudi, es considere oportú, i es preveu la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris, com a òrgan encarregat, d'una banda, de preparar les reunions del Govern Valencià i, per l'altra, de tractar qüestions d'interès comú.
L'abast de les citades modificacions introduïdes permet de modernitzar i adequar l'administració de la Generalitat Valenciana a les noves necessitats i realitat de la consolidació de l'autonomia, cosa que ha suposat la introducció d'importants canvis organitzatius tant en l'administració General de l'Estat com en la resta d'administracions autonòmiques. Tanmateix, això s'aconsegueix en aquesta llei sense que se n'augmente la tipologia d'alts càrrecs.
Aquestes adaptacions queden plasmades en una nova regulació de les conselleries, que passen a estructurar-se en tres nivells: òrgans superiors, nivell directiu i nivell administratiu.
Com a conseqüència de tot això s'han efectuat algunes modificacions de determinats preceptes, amb un caràcter merament formal, per adequar la norma als canvis efectuats.
Finalment, una altra de les innovacions d'aquest text legal és la regulació, per primera vegada en la nostra legislació autonòmica, del procediment d'elaboració d'avantprojectes de llei, decrets legislatiu i disposicions de caràcter general, conformement amb les competències atribuïdes en els articles 14.5 i 17.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, tenint en compte les peculiaritats de l'organització de la Generalitat Valenciana i garantint la participació ciutadana.
Article únic. Modificació de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Govern Valencià
1. En l'article 16 s'afegeix un apartat 2, en els termes següents:
«2. El president podrà assignar-se aquelles matèries que considere oportú, i podrà disposar de l'estructura orgànica adequada per al desenvolupament de les seues funcions.
En el supòsit que el president nomene vicepresident o vicepresidents del govern sense conselleria assignada, aquests s'integraran en l'estructura de la Presidència, i els podran ser adscrites les secretaries autonòmiques i els centres directius que es consideren oportuns per a dur a terme els seues funcions.»
2. L'article 18 queda redactat en els termes següents:
«1. El Consell es compon del president, del vicepresident o vicepresidents, si convé, i dels consellers.
2. El nombre de consellers amb funcions executives no excedirà de deu, a més del president.»
3. L'article 19 queda redactat en los termes següents:
«1. El president de la Generalitat podrà nomenar o cessar un o diversos vicepresidents del Consell, que realitzaran les funcions de màxim suport i assessorament en les tasques exercides pel president.
Els vicepresidents podran ser titulars d'un dels departaments en què es dividisca l'administració autonòmica i, en aquest cas, tindran a més a més la condició de conseller, o bé no tenir cap departament assignat, i en aquest cas no tindran funcions executives pròpies.
Els vicepresidents, com a membres del Govern Valencià, assumiran les funcions de la Presidència del Consell en cas d'absència, vacant o malaltia del president, segons el seu ordre.
Quan no hi haja vicepresidents, serà substituït pel conseller que el president designe expressament, i altrament, pel conseller que més temps duga ininterrompudament en el càrrec, i en cas d'igualtat, segons l'ordre de precedència de les conselleries establert en el decret de la seua creació.
Els vicepresidents, com a òrgans de suport i assessorament del president, exerciran les funcions que els encomane o delegue el president.
Alhora, el president podrà assignar-los les funcions de direcció, impuls i coordinació política d'aquelles matèries que considere oportunes.
Les absències temporals del president de la Generalitat, superiors a un mes, es comunicaran a les Corts.
2. El president podrà nomenar un o diversos consellers sense cartera.
3. El president de la Generalitat nomenarà, entre els vicepresidents o els consellers, un secretari del Consell, per tal que exercisca les funcions establertes en aquesta llei.
El president podrà designar entre els membres del Consell un portaveu.»
4. L'article 20. a) queda redactat en els termes següents:
«a) Determinar les directrius de l'acció de govern, d'acord amb allò que establesca el respecte el president de la Generalitat.»
5. L'apartat 1 de l'article 28 queda redactat en els termes següents:
«1. Els acords s'adoptaran amb el vot favorable de la meitat més un dels membres del Consell assistents, i els empats es dirimiran amb el vot de qualitat del president.»
6. L'article 30 queda redactat en els termes següents:
«1. El Govern Valencià podrà constituir comissions delegades, de caràcter permanent o temporal, que estudiaran i resoldran matèries d'interès comú a alguns departaments.
2. La composició, funcions i matèries sobre les quals versarà es determinaran en els decrets de creació. El seu règim de funcionament s'ajustarà, en tot cas, als criteris que regeixen per al Consell quant a la convocatòria i el caràcter de les sessions.
3. Podran formar part de les comissions delegades del govern el president, els vicepresidents i els consellers. Alhora, els secretaris autonòmics podran integrar-se en aquestes comissions en aquells supòsits en què, per raó de la matèria objecte d'estudi, es considere oportú.»
7. L'article 32 queda redactat en els termes següents:
«1. El Consell podrà crear la Comissió de Secretaris Autonòmics i Subsecretaris per a preparar les reunions del Govern Valencià i tractar altres qüestions d'interès comú que no siguen competència de les comissions delegades o de les comissions interdepartamentals.
2. La comissió esmentada estarà integrada, en tot cas, pels subsecretaris, i pels secretaris autonòmics que per les seues funcions o assumptes a tractar així es requerisca, en els termes que s'establisca en la norma de creació.
3. La Comissió serà presidida pel membre del Govern Valencià que tinga la condició de secretari del Consell.»
8. L'article 33 queda redactat en els termes següents:
«L'administració de la Generalitat Valenciana s'organitza en conselleries o departaments, al capdavant dels quals hi haurà un conseller, membre del govern amb funcions executives, sense perjudici del que disposa l'article 16.2.»
9. L'apartat h) de l'article 35 queda redactat en els terme següents:
«h) Resoldre en via administrativa els recursos que s'interposen contra les resolucions dels organismes o les autoritats de la seua conselleria que no estiguen adscrits a una secretaria autonòmica, o els d'aquesta quan no esgoten la via administrativa, tret de les excepcions que establisquen altres lleis.»
10. El capítol VI passa a denominar-se «De la iniciativa legislativa, dels decrets legislatius i de la potestat reglamentària del govern».
11. L'article 43 queda redactat en els termes següents:
«Adoptaran la forma d'ordres de les comissions delegades del govern les disposicions de caràcter general emanades d'aquestes en els termes dels seus decrets constitutius. Seran signades pel president de la comissió i referendades pel seu secretari.»
12. L'article 45 queda redactat en els termes següents:
«Els secretaris autonòmics i els òrgans directius de l'administració valenciana, en allò que fa referència a organització interna dels seus propis serveis, podran dictar instruccions i ordres de servei.»
13. L'article 49 queda redactat en els termes següents:
«1. De conformitat amb el que disposa l'article 14.5 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, correspondrà al Govern Valencià exercir la iniciativa legislativa mitjançant l'elaboració, aprovació i posterior remissió dels projectes de llei a les Corts Valencianes.
2. La conselleria competent elaborarà l'avantprojecte de llei corresponent. En el caso que la matèria objecte de regulació afecte diverses conselleries, el Govern Valencià podrà designar del seu si el membre d'aquest que n'assumeix la coordinació.
L'avantprojecte anirà acompanyat dels estudis i informes que en justifiquen la necessitat i oportunitat, així com d'una memòria econòmica sobre l'estimació del cost previst.
3. Seran preceptius, en tot cas, l'informe de les àrees jurídiques corresponents i del subsecretari o subsecretaris competents.
4. El conseller elevarà l'avantprojecte al Govern Valencià per tal que aquest decidisca sobre els tràmits posteriors.
El Consell determinarà les consultes i els dictàmens que resulte convenient de sol·licitar, sense perjudici dels que siguen legalment preceptius.
5. Complits els tràmits anteriors, el conseller competent, o aquell que haja assumit la coordinació, ho elevarà de nou al Govern Valencià per a la seua aprovació com a projecte de llei, i l'acompanyarà de la documentació prevista en els apartats precedents.
6. El Govern Valencià podrà prescindir dels tràmits prevists en l'apartat 4 del present article, amb excepció d'aquells que tinguen caràcter preceptiu, quan raons d'urgència així ho aconsellen. En aquest cas, aprovarà directament el projecte de llei i el remetrà a les Corts Valencianes.
7. Els projectes de decret legislatiu seran elaborats seguint els tràmits establerts en el present article, i s'hi hauran de respectar en tot cas les directrius i els límits disposats per les Corts Valencianes en la corresponent llei de bases, en cas de formació de textos articulats, o llei ordinària, quan es tracte de refondre diversos textos legals en un de sol.»
14. S'afegeix un article 49 bis, amb la redacció següent:
1. En l'elaboració dels reglaments se seguiran els tràmits següents:
«a) L'òrgan competent, formularà el projecte de disposició, i s'haurà d'incorporar a l'expedient un informe sobre la necessitat i l'oportunitat del projecte, així com una memòria econòmica sobre l'estimació del cost previst que puga incidir en l'administració.
b) Una còpia de l'expedient es remetrà, si convé, a la Presidència i conselleries en l'àmbit de les quals poguera incidir, a fi que, en el termini màxim de deu dies, s'emeta informe.
c) Quan el projecte normatiu afecte l'esfera de drets i interessos legítims dels ciutadans, es donarà audiència a l'objecte que en el termini de quinze dies puguen presentar totes les al·legacions que consideren oportunes. Això no obstant, quan el grup de persones a què puga afectar el contingut de la disposició estiga representat per organitzacions o associacions legalment constituïdes que en tinguen encomanada la defensa dels interessos, s'entendrà complit el present tràmit amb la consulta a les entitats esmentades.
El terminis indicats en l'apartat precedent podran ser reduïts a set dies per raons d'urgència.
Això no obstant, en els supòsits que hagen participat en el procés d'elaboració del reglament les organitzacions o associacions que tinguen la representació de col·lectius o interessos socials que puguen vore's afectats per la disposició, així com en aquells en què greus raons d'interès públic, apreciades per l'òrgan competent per a la tramitació, així ho aconse-llen, es podrà ometre el tràmit d'audiència regulat en el present apartat, i se'n deixarà constància degudament en l'expedient.
d) Durant la tramitació del procediment, es recaptaran tots aquells informes que es consideren necessaris, així com les autoritzacions i els dictàmens previs que siguen preceptius en relació amb l'objecte del reglament.
e) En tot cas, amb anterioritat a l'aprovació definitiva del projecte, aquest haurà de ser remés a la subsecretaria del departament, que sol·licitarà informe de l'àrea jurídica sobre aspectes de legalitat i de tècnica normativa.
f) Emés l'informe a què es refereix el paràgraf anterior, l'expedient serà remés al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana per tal que evacue el pertinent dictamen en aquells supòsits prevists legalment.
g) Conclosa la tramitació de l'expedient, aquest serà remés al conseller per a la seua aprovació, o bé per a elevar-lo al ple del Consell quan siga aquest l'òrgan competent.
2. En aquells reglaments que versen exclusivament sobre matèries organitzatives de la Presidència i les conselleries, no seran preceptius els tràmits prevists en els apartats c), e) i f) de l'epígraf anterior.
3. Les disposicions de caràcter general vigiran l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tret que s'hi dispose una altra cosa.»
15. En l'article 51 s'afegeix un apartat 5, amb la redacció següent:
«5. Els secretaris autonòmics podran comparèixer davant les comissions, a iniciativa pròpia i sempre per requeriment de la comissió, per informar de la matèria objecte de debat i per respondre preguntes en la forma que establisca el Reglament de les Corts Valencianes.»
16. L'article 52 queda redactat en els termes següents:
«El govern respon solidàriament de la seua gestió política davant les Corts Valencianes, sense perjudici de la responsabilitat directa dels seus membres per la gestió. La responsabilitat del govern és exigible mitjançant la moció de censura i la qüestió de confiança.»
17. L'article 71 queda redactat en els termes següents:
«La Presidència de la Generalitat i els consellers desenvoluparan orgànicament la seua pròpia conselleria o departament en els termes del seu reglament orgànic i d'altres normes reglamentàries que aprove el Consell.»
18. L'article 72 queda redactat en els termes següents:
«L'organització de les conselleries s'estructura en tres nivells: òrgans superiors, nivell directiu i nivell administratiu.»
19. L'article 73 queda redactat en els termes següents:
«Els òrgans superiores del departament són el conseller i els secretaris autonòmics.
El nivell directiu l'integren els subsecretaris, els directors generals i la resta d'alts càrrecs que tinguen el rang de director general.»
20. L'article 74 queda redactat en els termes següents:
«1. Sota la dependència del president, dels vicepresidents i dels consellers, es podran crear secretaries autonòmiques.
2. Els secretaris autonòmics dirigeixen i coordinen els centres directius que s'adscriuen sota la seua dependència i responen, davant el titular de què depenguen, de la gestió d'aquelles matèries que els siguen atribuïdes.
3. Els secretaris autonòmics duen a terme les funcions executives següents:
a) Exercir les facultats inherents al sector o activitat de la competència material que tinguen atribuïda per la norma de creació de l'òrgan.
b) Impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius que estiguen sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius que fixen el president, els vicepresidents o conseller competent.
c) Resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència i els actes dels quals no esgoten la via administrativa.
d) Qualssevol altres que els atribuesca la legislació vigent, o se'ls assigne reglamentàriament.»
21. L'article 75 queda redactat en els termes següents:
«1. Sota la directa dependència del president i de cada conseller, es crearà la subsecretaria, que durà a terme la inspecció de tots els serveis del seu àmbit, la qual n'exercirà la direcció de tot el personal.
2. Alhora, els subsecretaris tenen competència respecte als serveis comuns, la supervisió i recopilació de documents, i assistència en les matèries pròpies de cada conselleria, especialment en ordre a:
a) Elaborar projectes o plans d'actuació i programes de necessitats de la conselleria.
b) Prestar assistència tècnica al conseller, secretari autonòmic i directors generals en tot allò que es requerisca.
c) Informar el personal directiu de cada conselleria de la procedència legal i viabilitat econòmica dels seus programes d'actuacions
d) Informar sobre els assumptes que cada conseller haja de sotmetre al ple del Consell o al president.
e) Proposar la reforma tendent de millorar i perfeccionar els serveis dels distints centres de la conselleria, i preparar-ne allò relatiu a l'organització i mètode de treball, atenent principalment als seus costos i rendiments.
f) Proposar normes generals sobre adquisició de material i totes les disposicions que afecten el funcionament dels serveis.
g) Preparar compilacions de les disposicions vigents que afecten el Consell, proposar les refoses i revisions de textos legals que es consideren oportunes i tenir cura de les publicacions tècniques, periòdiques o no, de cada conselleria.
h) Dirigir i facilitar la formació d'estadístiques sobre de les matèries de competència del Consell, en allò que afecte cada conselleria, en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Estadística i l'Instituto Nacional de Estadística o altres organismes que es consideren convenients.
i) Dirigir i supervisar la gestió de la secretaria general administrativa.
j) Qualsevol altra competència que siga inherent als serveis comuns de la conselleria o Presidència, segons els casos, i les que li siguen atribuïdes per la normativa vigent.
3. No obstant el que disposa l'apartat 1 del present article, en aquelles conselleries que tinguen assignades competències en matèria sanitària i educativa, podran crear-se reglamentàriament centres directius els titulars dels quals exerciran la direcció del personal sanitari i docent, i duran a terme a més a més la inspecció de les unitats respectives.
Alhora, a la conselleria que tinga assignada la matèria de justícia, es podrà crear reglamentàriament un centre directiu el titular del quals tindrà les competències en matèria del personal al servei de l'administració de justícia que corresponguen a la Generalitat Valenciana.»
22. Es modifiquen els apartats 1, 2, 4 i 6 de l'article 76, que queden redactats en els termes següents:
«1. Disposar tot allò relatiu al règim intern dels serveis de la seua direcció i resoldre els respectius expedients, quan no siga facultat privativa del conseller, secretari autonòmic o subsecretari.
2. Dirigir i gestionar els serveis i resoldre els assumptes que li assigne el reglament orgànic de la conselleria o que el conseller o el secretari autonòmic encomane a incumbència seua.
4. Proposar als seus òrgans superiors la resolució que estime procedent en assumptes que siguen de la seua competència i la tramitació dels quals corresponga a la direcció general.
6. Elevar anualment als seus òrgans superiors un informe sobre el funcionament, cost i rendiment dels serveis als seu càrrec, proposant les modificacions que li assignen les lleis, reglaments o òrgans superiors.»
23. L'article 78 queda redactat en els termes següents:
«El nivell administratiu s'organitzarà normalment en àrees, serveis, seccions i negociats, pi s'hi podran establir altres unitats quan així és necessari.»
24. L'article 79 queda redactat en els termes següents:
«1. En totes les conselleries, i en la Presidència, si convé, com a màxim òrgan de nivell administratiu de cadascuna, hi haurà una única secretaria general administrativa, dependent de la Subsecretaria.
2. Són funcions de la secretaria general administrativa prestar suport directe al titular de la subsecretaria, i sota la seua autoritat atendre tots els serveis generals del departament.»
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera
Els avantprojectes de llei i projectes de disposicions de caràcter general que estiguen en tramitació a l'entrada en vigor de la present llei, seguiran aplicant la normativa anterior fins a la seua aprovació definitiva.
Segona
Els actuals subsecretaris i secretaris generals de la Presidència i de les conselleries seguiran exercint les funcions fins a la data d'entrada en vigor dels nous reglaments orgànics de la Presidència i de les conselleries.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única
Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang que s'oposen o resulten incompatibles amb la present llei.
DISPOSICIÓ FINAL
Única
Aquesta llei entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 26 de febrer de 2001
El president de la Generalitat Valenciana,

linea