diari

DECRET 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, de creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2501 de 05.05.1995) Ref. Base de dades 0991/1995

DECRET 60/1995, de 18 d'abril, del Govern Valencià, de creació del Registre i Protectorat de Fundacions de la Comunitat Valenciana.
I
L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, estableix en l'article 31.23 que la Generalitat Valenciana té la competència exclusiva sobre les fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic, benèfico-assistencials i semblants, que despleguen les seues funcions principalment a la Comunitat Valenciana.
En conseqüència, les funcions sobre les fundacions docents i, més en concret, el seu protectorat, van ser assumides amb el traspàs de competències en matèria d'educació, aprovades mitjançant el Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, i per a exercir-les adequadament va ser creat, pel Decret 146/1983, de 21 de novembre, del Govern Valencià, el Registre de Fundacions i Associacions Docents i Culturals Privades i Entitats Anàlogues, el qual depèn conjuntament amb el protectorat, de la Conselleria de Cultura.
A través del Reial Decret 303/1985, de 23 de gener, van ser transferides a la Comunitat Valenciana les funcions de l'Estat sobre fundacions benèfiques i laborals, i resten adscrites en l'actualitat les competències sobre gestió, registre i protectorat de les fundacions d'aquesta naturalesa a la Conselleria de Treball i Afers Socials.
Igualment, mitjançant el Decret 15/1991, de 21 de gener, del Govern Valencià, va ser creat el Registre de Fundacions que sense tenir el caràcter de culturals, benèfiques o laborals, despleguen les seues funcions principalment a la Comunitat Valenciana, el qual està adscrit a la Conselleria d'Administració Pública.
L'exercici de les competències en matèria fundacional queda completat amb les funcions que realitza la Conselleria d'Economia i Hisenda, a través de l'Institut Valencià de Finances, segons que disposa el Decret 215/1983, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula l'obra benèfico-social de les caixes d'estalvis que tinguen el domicili social a la Comunitat Valenciana, i es gestionen el registre i protectorat de les fundacions de l'obra benèfico-social d'aquelles caixes d'estalvi valencianes que per a l'exercici de l'obra social constituïren una organització d'aquesta naturalesa.
II
La nova Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions i d'Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General (d'ara endavant, de Fundacions), estableix el nou marc normatiu sobre la matèria que, llevat del règim jurídic privat de les fundacions previst en el Codi Civil, les normes del qual continuen sent supletòries, substitueix l'antiga Llei General de Beneficència de 20 de juny de 1849; el Decret de 14 de maig de 1852, pel qual s'aprovà el Reglament General de Beneficència i, en tot aquell que s'hi opose, el Decret i la Instrucció de 14 de març de 1899, sobre reorganització de serveis de beneficència particular i exercici del protectorat del Govern; el Decret 2.930/1972, de 21 de juliol, pel qual s'aprovà el Reglament de les fundacions culturals privades i entitats anàlogues i dels serveis administratius encarregats del protectorat sobre aquestes i, entre altres normes, el Decret 446/1961, de 16 de març, sobre fundacions laborals.
Alhora, la llei soluciona l'actual dispersió normativa, la necessària distribució de competències entre l'estat i les comunitats autònomes que han previst, com en el cas de la Comunitat Valenciana, l'exercici d'aquesta competència, conjugant, d'una banda, la uniformitat pel que fa a aquelles condicions bàsiques que necessiten d'un tractament igualitari en tot l'estat i, d'altra, la necessària varietat atesa la idiosincràsia de cadascuna de les comunitats autònomes; crea el Registre de Fundacions; potencia la figura del protectorat, i estableix un règim d'incentius fiscals, adaptat a la realitat actual, com a estímul de la iniciativa privada per a la realització d'activitats d'interès general, alhora que regula les figures de patrocini i del mecenatge.
III
Definides, per tant, les bases de les fundacions en l'esmentada Llei, cal plantejar-se dues qüestions que la Generalitat Valenciana haurà d'afrontar d'immediat, d'una banda, la creació del registre únic de les fundacions amb domicili social en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, o que es troben sotmeses a les competències de la Generalitat Valenciana, per tal d'evitar l'actual dispersió en quatre registres, i d'altra, l'exercici del protectorat des d'un únic òrgan gestor que garantesca amb criteris homogenis la tutela que s'ha d'exercir sobre les fundacions. Tenint en compte el creixement d'aquest tipus d'institucions al llarg dels pròxims anys, en obrir-se amb la nova llei un ventall de possibilitats ja que permet que tant les persones físiques com jurídiques, públiques o privades, puguen constituir-les, i, també, el nou règim fiscal, al qual seran sotmeses amb una clara finalitat incentivadora, tendeix a estimular la iniciativa privada en l'exercici d'activitats d'interès general. Així mateix, augmenta les possibilitats de gestió d'aquestes, en permetre-les participar en societats mercantils que hagen adoptat la forma jurídica en què quede limitada la seua responsabilitat, i obtenir ingressos en l'exercici de la seua activitat, per tal de garantir els fins fundacionals sempre que això no comporte una limitació injustificada de l'àmbit dels seus possibles beneficiaris.
IV
Per tot el susdit, aquest decret preveu la regulació del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana i l'exercici del seu protectorat, a l'espera de la regulació definitiva que mitjançant llei de la Generalitat Valenciana abaste tot el panorama fundacional a la Comunitat Valenciana.
L'organització del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana s'inspira en els principis i les normes de funcionament que l'experiència ha contrastat i la ciència aconsella per als registres de persones, amb el designi que s'inscriguen i siguen dipositats tots els documents amb transcendència per a la vida de les fundacions i relatius a la seua activitat, no només pel caràcter constitutiu de la inscripció, sinó també com a instrument de garantia de la publicitat i com a suport necessari per tal que el protectorat de la Generalitat Valenciana puga exercir la seua comesa amb eficàcia.
S'habilita un període transitori per tal que, en passar d'un sistema a l'altre de registre, no siga alterat el funcionament normal dels registres que seran unificats i substituïts.
El protectorat està concebut com una activitat administrativa tendent a controlar el compliment dels fins d'interès general que justifiquen el reconeixement, la protecció legal i els beneficis fiscals de les fundacions, i per exercir una tutela que garantesca el ple exercici de les activitats, alhora que coadjuva amb les fundacions assessorant-les i donant-los suport. D'aquest protectorat formaran part aquelles conselleries del Govern Valencià que hagen exercit funcions de tutela en matèria de fundacions, i es garantirà, per tal de coordinar les activitats, la intervenció de la Conselleria d'Economia i Hisenda, a través de l'Institut Valencià de Finances, en totes aquelles actuacions de protectorat relacionades amb les fundacions de l'obra benèfico-social de les caixes d'estalvi (OBS).
En conseqüència, a proposta del conseller d'Administració Pública, i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 18 d'abril de 1995,
DECRETE:
TíTOL I
Del Registre de Fundacions
de la Comunitat Valenciana
CAPíTOL I
Disposicions generals
Article primer. Del Registre
Sota la dependència de la Conselleria d'Administració Pública i adscrit a la Direcció General de Justícia, s'estableix el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, en què s'inscriuran totes les entitats d'aquesta naturalesa que tinguen la seua adreça social en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, o que es troben sotmeses a les competències de la Generalitat Valenciana.
Article segon. Legitimació
1. En aqueix registre s'inscriuran, dipositaran i arxivaran tots els actes relatius a les fundacions, a què fa referència l'article 4.
Tots els actes inscrits es presumiran vàlids i el protectorat de la Generalitat Valenciana els prendrà en consideració per a fonamentar les seues decisions.
Pel que fa als documents dipositats i respecte als arxivats que no tinguen causada la inscripció, només se'n presumirà la regularitat formal.
2. La Direcció General de Justícia subministrarà al Registre els llibres de la funció, paginats com cal i segellats en cada full per la Secretaria General de la Presidència de la Generalitat Valenciana, la qual estendrà en la primera pàgina una nota que expresse el nombre de les pàgines que conté el llibre i que cap d'aquestes està inutilitzada o escrita.
A continuació d'aquesta nota l'encarregat del registre signarà i datarà el rebut del llibre i la seua conformitat amb la nota expressa.
3. A l'encarregat del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, li correspon la legalització dels llibres que han de dur d'acord amb les disposicions legals vigents les fundacions inscrites.
Article tercer. Publicitat
1. El contingut dels llibres i l'arxiu del Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana és públic, amb subjecció a les regles de funcionament establertes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. La publicitat es farà efectiva per certificació dels assentaments expedida per l'encarregat del registre, mitjançant simple nota informativa, còpia dels assentaments o a través de la consulta de les dades relatives al contingut essencial dels assentaments o de la documentació original dipositada.
Article quart. Obligatorietat i actes sotmesos a inscripció, dipòsit o arxiu
1. Seran objecte d'inscripció i arxiu en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana:
a) La carta fundacional per la qual es constitueix la fundació, la qual contindrà tots els punts a què fa referència l'article 8 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions.
b) Els estatuts de la fundació i les seues modificacions posteriors.
c) La composició del patronat o òrgan de govern de la fundació i totes les modificacions que en aqueixa composició es produesquen, i també les acceptacions per a exercir el càrrec de patró, les delegacions, els apoderaments generals per a representar la fundació i la revocació de qualsevol d'aquests càrrecs, delegacions o apoderaments.
d) La renúncia, substitució, cessament i suspensió dels patrons.
e) La fusió, agregació, tràmits de liquidació i extinció de les fundacions, amb expressió en els assentaments dels títols i la documentació que les determinen.
f) Les càrregues duradores imposades sobre béns per a la realització de les finalitats d'interés general.
g) Tots els actes que estiguen subjectes a l'autorització del protectorat.
h) La intervenció temporal de les fundacions.
i) Les substitucions pel protectorat dels òrgans de govern i l'exercici provisional de les seues funcions, si per qualsevol motiu manquen totes les persones que integren el patronat.
j) Tots aquells documents que calga registrar d'acord amb la legislació vigent.
2. Els actes subjectes a inscripció en el Registre de Fundacions i no inscrits, no perjudicaran terceres persones de bona fe.
Els efectes de la inscripció quedaran retrotrets a la data de presentació de la sol·licitud en el llibre diari.
I tot això, sense perjudici de la normativa reguladora dels altres registres públics.
3. Les fundacions que tinguen el domicili social en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, o que es troben sotmeses a les competències de la Generalitat Valenciana, són obligades a registrar els actes i documents relacionats en el número 1 d'aquest article i els patrons de la fundació són responsables del compliment d'aquesta obligació. El protectorat té l'obligació d'instar la corresponent acció de responsabilitat.
4. Les fundacions a què fa referència el paràgraf anterior hauran de dipositar per a l'arxiu, constància i consulta pública:
a) L'inventari de béns i drets que integren el seu patrimoni. Anualment es farà constar l'alienació i gravamen dels béns i drets que formen part de la dotació inicial, o estiguen directament vinculats al compliment de les finalitats fundacionals, i en general totes les alteracions superiors al 10 per cent de l'actiu de la fundació.
b) El pressupost anual acompanyat d'una memòria explicativa.
c) El balanç de situació i el compte de resultats, en els quals conste de manera certa, la situació econòmica, financera i patrimonial de la fundació, acompanyats d'una memòria expressiva de les activitats fundacionals i de la gestió econòmica, que inclourà el quadre de finançament, un informe del grau exacte de compliment de les finalitats fundacionals, i també les variacions patrimonials i els canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació.
d) La liquidació anual del pressupost d'ingressos i despeses.
e) I, si escau, les auditories externes.
Article cinqué. Valor constitutiu de la primera inscripció
1. La fundació assoleix personalitat jurídica i pot iniciar les activitats tendents a l'acompliment dels seus fins, mitjançant la inscripció de l'acte fundacional al registre regulat per aquest decret.
2. Per a efectuar la primera inscripció caldrà l'informe del protectorat favorable a la suficiència de dotació fundacional i al caràcter general dels fins de l'entitat, a què fa referència l'article 11.b) d'aquest decret.
3. Mentre s'efectua la inscripció, una vegada atorgada l'escriptura fundacional, l'òrgan de govern de la fundació només podrà realitzar aquells actes i amb els efectes que s'indiquen en l'article 11 de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions.
4. Els fedataris que autoritzen o intervinguen documents subjectes a inscripció en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, a més d'informar els promotors de l'obligació de sol·licitar la inscripció, hauran de retre compte de l'atorgament al protectorat, per tal que aquest reclame de les persones interessades la presentació dels documents al registre dins del termini establert.
CAPíTOL II
Organització i funcionament del Registre
Article sisé. Organització del Registre
1. El Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana és únic i es durà pel sistema de full personal, d'acord amb els principis de legalitat i publicitat.
L'encarregat del registre el dirigirà sota la seua responsabilitat.
2. Al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana es duran els llibres, els fitxers i el lligall següents:
a) Llibre diari de presentació dels documents i llibres auxiliars d'entrades.
b) Llibre o carpeta d'inscripcions.
c) Fitxer o carpeta de legalitzacions.
d) Fitxer o carpeta de dipòsit de comptes
e) Arxiu general.
3. Una ordre del conseller d'Administració Pública determinarà els fitxers, índexs i llibres auxiliars que, a més dels indicats en el número 2 anterior, podran obrir-se per a un millor control i seguiment de les activitats i vicissituds de les fundacions.
Article seté. Del contingut dels llibres del Registre
1. El llibre diari de presentació de documents estarà integrat per fulls mòbils. S'hi assentaran les sol·licituds d'inscripció de fundacions i els altres documents que tinguen entrada al registre per a dipòsit, arxiu o a disposició del protectorat.
La presentació dels documents i sol·licituds a què es refereix el paràgraf anterior podrà fer-se per qualsevol dels procediments previstos en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Es prendrà com a data de presentació la que resulte de la llei, sense perjudici de la constància de la data en la qual resulte assentat el document, que sortirà a l'efecte previst en aquest decret.
2. Els llibres o carpetes d'inscripcions estaran compostos per fulls mòbils en els quals es practicaran els assentaments d'inscripció de cadascuna de les fundacions, i en el full obert a cada fundació, que necessàriament haurà de ser la inscripció primera, s'anotaran la carta fundacional, els estatuts i els altres actes a què fa referència l'article 4.1.
3. El fitxer o la carpeta de legalitzacions està destinat a fer constar les relatives als llibres que s'òbriguen en cada fundació per al compliment de les disposicions vigents. Es farà efectiu a través de l'obertura d'una fitxa per a cada fundació, ordenades pel número del seu registre particular. S'hi farà constar la classe i quantitat de llibres legalitzats, la data de la legalització i la referència de l'arxiu en què està custodiat l'exemplar de la instància que, en doble exemplar, s'acompanyarà a cadascuna de les sol·licituds de legalització de llibres.
L'altre exemplar de la instància s'haurà de retornar a la fundació sol·licitant.
4. El fitxer o la carpeta de dipòsit de comptes es durà mitjançant una fitxa per a cada fundació, ordenades pel número del registre particular. S'hi farà constar la data en què són dipositats els documents als quals es refereix l'article 4.4 i la referència de l'arxiu general on siguen dipositats els comptes i els inventaris de béns i drets i les seues modificacions.
5. Per a l'arxiu de tots els documents que arriben al Registre, igual com dels expedients tramitats pel protectorat com a conseqüència de la seua activitat, hi haurà un arxiu general dotat d'un índex on figuraran les dades i els documents de cada fundació arxivats en el registre.
6. Tots els llibres, fitxers i índexs del registre seran tractats per procediments informàtics amb el suport documental que calga.
Article vuité. Procediment d'accés al Registre
1. Al Registre tenen accés els documents que reuneixen les formalitats establertes en la Llei.
2. Els documents s'hauran de presentar en doble exemplar. Un dels exemplars quedarà arxivat al Registre. L'altre es tornarà a l'interessat amb nota relativa a les diligències practicades.
3. Tots els documents que hagen de ser inscrits, dipositats o arxivats al Registre, es presentaran acompanyats, si és possible, del corresponent suport informàtic, dins dels 30 dies següents al seu atorgament o emissió i lliurament al sol·licitant.
Article nové. Del procediment d'inscripció i dipòsit de documents
1. L'encarregat del registre qualificarà la legalitat formal i la validesa material dels documents presentats a inscripció o dipòsit, pel que resulte d'aquests i dels assentaments del Registre, i sol·licitarà els informes que, si escau, siguen preceptius, per tal de procedir, si la qualificació és favorable, a la pràctica de les diligències sol·licitades, en el terme d'un mes comptador des de la data de l'assentament de presentació en el llibre diari.
2. Si la qualificació és desfavorable, per apreciar l'encarregat del registre defectes en la regularitat o validesa dels documents, denegarà la pràctica de les diligències sol·licitades i ho notificarà a qui va presentar els documents, dins del termini assenyalat en el número 1 d'aquest article.
3. En la notificació farà constar l'encarregat del registre si el defecte és o no esmenable.
En el primer cas, a sol·licitud dels representants de la fundació, es farà constar al marge de l'assentament causat en llibre diari per a la sol·licitud denegada que, per defectes esmenables observats en la qualificació, s'obri un termini de tres mesos perquè puguen esmenar-se.
Mitjançant una segona nota marginal, practicada a continuació de l'anterior, es farà constar que els defectes han sigut esmenats, o si de cas, que s'ha ultrapassat el termini sense realitzar-ho.
4. Contra la denegació de la inscripció o del dipòsit, que sempre serà motivada, podrà interposar-s'hi un recurs ordinari davant el conseller d'Administració Pública.
5. A l'efecte del que disposa l'article 43 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, transcorregut el termini d'un mes per a practicar la inscripció o el dipòsit sense que s'hagen formalitzat, hom entendrà acceptada la sol·licitud d'inscripció o practicat el dipòsit, i es podrà exigir el número de registre o d'arxiu en la sol·licitud de la certificació de l'acte presumpte, a què fa referència l'article 44 de l'esmentat text legal. Tot això sense perjudici del que es disposa sobre l'obertura del termini per a esmenar els defectes o la millora de la sol·licitud.
Respecte del que disposa el paràgraf anterior, s'exceptuarà la inscripció inicial de la fundació, que només es farà si la sol·licitud és resolta favorablement pel registre en els terminis determinats en els números 1 i 3 anteriors.
TíTOL II
Del protectorat de la Generalitat Valenciana
CAPíTOL I
Exercici del protectorat
Article deu. Del protectorat
El protectorat de les fundacions inscrites en el Registre Especial de la Comunitat Valenciana correspon a la Conselleria d'Administració Pública.
El conseller d'Administració Pública exercirà les funcions del protectorat per sí mateix o per delegació.
Article onze. Funcions del protectorat
El protectorat té per objecte vetllar per l'aplicació del patrimoni de la fundació inscrita al compliment dels seus fins, complir tots els tràmits necessaris per a la total execució de la voluntat fundacional, provadament manifestada però no consumada en acto mortis causa, suplir les deficiències estructurals que inicialment o amb caràcter sobrevingut afecten l'estructura o òrgans de govern de qualsevol fundació inscrita o que haja d'inscriure's en el Registre Especial de la Comunitat Valenciana; disposarà, si escau, els nomenaments pertinents i, informarà els òrgans de govern de la concessió dels beneficis que la vigent legislació reconeix a aqueixes entitats.
Especialment, és objecte del protectorat:
a) Assessorar les fundacions inscrites i les que estiguen en període de constitució, sobre el que afecte el seu règim jurídic i econòmic, per a assegurar la legalitat de la seua constitució i funcionament.
b) Emetre l'informe que haurà d'adjuntar-se a l'expedient de sol·licitud de la inscripció constitutiva d'una fundació en el Registre, relatiu a la suficiència de la dotació per al compliment dels fins fundacionals, i sobre el caràcter general d'aquests.
c) Vetllar per l'efectiu compliment dels fins fundacionals d'acord amb la voluntat del fundador i tenint en compte l'aconseguiment de l'interès general.
d) Comprovar si els recursos econòmics de la fundació han estat aplicats als fins fundacionals.
e) Donar publicitat a l'existència i activitats de les fundacions.
f) Exercir provisionalment les funcions de l'òrgan de govern o patronat de les fundacions, si per qualsevol motiu falten totes les persones que l'han d'integrar.
g) Exercir la corresponent acció de responsabilitat pels danys i perjudicis que causen els patrons per actes contraris a la llei o als estatuts o pels realitzats negligentment.
h) Instar judicialment el cessament dels patrons quan aquests no exercesquen el càrrec amb la diligència d'un representant lleial.
i) Impugnar els actes i acords del patronat o òrgan de govern de les fundacions que siguen contraris als preceptes legals o estatutaris pels quals es regeixen les fundacions.
j) Instar judicialment la intervenció temporal i exercitar-la, si s'autoritza, quan s'advertesca una greu irregularitat en la gestió econòmica que pose en perill la subsistència de la fundació o una desviació greu entre els fins fundacionals i l'activitat realitzada, quan l'òrgan de govern de la fundació no atén el requeriment del protectorat que el commina a cessar en aqueixa activitat.
k) Resoldre les sol·licituds d'autorització per a tots aquells assumptes i actes d'administració i gestió de les fundacions que necessiten la del protectorat, d'acord amb el que disposa i dins dels terminis indicats en la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions.
l) Reclamar dels patrons la informació que d'acord amb la Llei han de facilitar al protectorat.
m) Controlar la liquidació del patrimoni de les fundacions i decidir, quan escaiga, la destinació dels béns de la fundació liquidada.
n) Totes aquelles funcions que estiguen establertes en la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions, o en altres normes.
Article dotze. De l'exercici del protectorat
El protectorat de la Generalitat Valenciana sobre les fundacions s'exercirà amb el màxim respecte a la independència de funcionament d'aquestes, amb l'únic objectiu de garantir el compliment de la legalitat i dels fins determinats per la voluntat fundacional.
Article tretze. Col·laboració del protectorat
El protectorat de la Generalitat Valenciana impulsarà i arbitrarà les mesures oportunes perquè les fundacions inscrites com cal en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana puguen acollir-se als beneficis fiscals a què fa referència el títol II de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions, i les normes que el despleguen, sempre i quan complesquen els requisits establerts legalment.
Article catorze. Col·laboració de la Generalitat Valenciana
El protectorat de la Generalitat Valenciana mantindrà degudament informades les conselleries competents per raó de l'activitat que constitueix l'objecte o finalitat de la fundació perquè, d'acord amb les seues competències respectives, exerceixen les funcions de foment, ajuda i coordinació de les fundacions, segons la naturalesa de les seues finalitats.
CAPíTOL II
Organització, funcionament i règim jurídic
Article quinze. Organització
L'exercici de les funcions de protectorat pel que fa a les fundacions inscrites en el Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana, a les quals es fa referència en l'article 11, i totes aquelles altres previstes en la legislació vigent, correspon el conseller d'Administració Pública, el qual estarà assistit per la Comissió del Protectorat de la Generalitat Valenciana.
Article setze. Comissió del Protectorat de la Generalitat Valenciana
1. Es crea la Comissió del Protectorat de la Generalitat Valenciana, que estarà presidida pel conseller d'Administració Pública, i actua com a vicepresident el director general de Justícia. També formaran part d'aquesta:
- Una persona representant de la Conselleria d'Economia i Hisenda, designada pel seu conseller.
- Una persona representant de la Conselleria de Treball i Afers Socials, designada pel seu conseller.
- Una persona representant de la Conselleria de Cultura, designada pel seu conseller.
- Una persona representant de la Conselleria d'Educació i Ciència, designada pel seu conseller.
- Una persona representant del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat Valenciana, designada pel seu president.
2. Com a secretari de la Comissió, en funcions de fedatari i assessorament, actuarà, amb veu però sense vot, en les deliberacions de la Comissió, un funcionari designat pel president de la comissió.
3. Serà preceptiu el dictamen previ de la Comissió per als assumptes previstos en les lletres f), g), h) j) i m), de l'article 11 i en els altres supòsits previstos amb caràcter necessari en la Llei.
4. Per a la preparació i l'elaboració dels respectius dictàmens i propostes d'acord, la Comissió podrà constituir les subcomissions informatives que considere oportunes.
5. La Comissió disposarà dels mitjans personals i materials que necessite per al normal exercici de les funcions del protectorat de la Generalitat Valenciana.
Article disset. Procediment
La tramitació dels expedients que haja de resoldre el protectorat de la Generalitat Valenciana s'ajustarà a les disposicions del procediment administratiu comú, amb les especialitats que s'indiquen en la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions.
Article divuit. Recursos
Les resolucions que adopte el conseller d'Administració Pública esgotaran la via administrativa i, d'acord amb allò disposat en la Llei 30/1994, seran impugnables davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Article dinou. Delegació de funcions
El conseller d'Administració Pública podrà delegar en el director general de Justícia l'exercici de les funcions que s'indiquen en l'article 11 i retrà compte a la Comissió de les activitats i gestions realitzades.
Disposicions addicionals
Primera
La Conselleria d'Administració Pública procurarà al registre els mitjans tècnics que faciliten la publicitat registral als ciutadans.
Segona
Es dóna una nova redacció als articles 15.6 i 18 del Decret 215/1993, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula l'obra benèfico-social de les caixes d'estalvi amb domicili social a la Comunitat Valenciana:
«Article 15.6. Competeix a l'Assemblea General de les Caixes d'Estalvis l'aprovació de la creació i dissolució de les fundacions OBS, i dels seus estatuts i modificacions posteriors. Aquests actes hauran de comptar, per a la seua inscripció al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, amb l'informe favorable emès per l'Institut Valencià de Finances, el qual el sol·licitarà l'encarregat del registre».
«Article 18. Supervisió
1. L'Institut Valencià de Finances, en l'exercici de les seues funcions de control, inspecció i disciplina, vetllarà pel compliment correcte de la normativa en matèria d'obra benèfico-social. Amb aquesta finalitat, podrà recaptar totes aquelles dades o documents que necessite, i també realitzar les inspeccions pertinents de les caixes d'estalvis.
2. Les decisions, inspeccions, autoritzacions i tots aquells actes que el protectorat de la Generalitat Valenciana haja d'adoptar en relació amb les fundacions OBS o patrocinades per les caixes d'estalvis, requeriran de la inspecció o l'informe previ, segons els casos, de l'Institut Valencià de Finances».
Disposicions transitòries
Primera
S'adscriuran a la Conselleria d'Administració Pública els mitjans personals i materials que necessite per a l'exercici de les funcions i competències que en aquest decret s'atribuesquen al Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana i al protectorat de la Generalitat Valenciana, i que actualment es troben adscrits a les conselleries d'Economia i Hisenda, Treball i Afers Socials i Cultura.
Segona
La Conselleria d'Economia i Hisenda arbitrarà les mesures oportunes per a dur a terme les modificacions pressupostàries que siguen necessàries, de conformitat amb allò disposat en el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, per a garantir el traspàs correcte de mitjans personals i materials.
Tercera
Una vegada finalitzat el traspàs de mitjans personals i materials, mitjançant una ordre de la Conselleria d'Administració Pública, es determinarà la data d'inici de les activitats del nou registre i protectorat únics de la Generalitat Valenciana.
Quarta
Mentre finalitza el procés de traspàs de mitjans personals i materials a la Conselleria d'Administració Pública, i fins a la data d'entrada en funcionament del nou registre i protectorat, continuaran funcionant els actuals registres de fundacions i els serveis de protectorat de cadascuna de les conselleries.
Cinquena
S'atendrà a allò disposat en la disposició transitòria segona de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions, quant al període d'adaptació d'estatuts i nova inscripció al registre de la Generalitat Valenciana de les fundacions constituïdes amb anterioritat.
Sisena
Les fundacions que tinguen el seu domicili social en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, o que es troben sotmeses a les competències de la Generalitat Valenciana, constituïdes de conformitat amb allò disposat en la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions, o que hagen adaptat els seus estatuts durant el període transitori, al qual es fa referència en les disposicions transitòries tercera i quarta d'aquest decret, seran reinscrites d'ofici en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana, mitjançant la instrucció del corresponent expedient i amb la audiència prèvia als patrons de les fundacions, d'acord amb allò disposat en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Idèntic procediment es tramitarà pel que fa a les fundacions constituïdes o que hagen adaptat els seus estatuts de conformitat amb allò disposat en l'esmentada Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions, amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest decret.
Disposició derogatòria
Queden derogats els decrets 146/1983, de 21 de novembre, i 15/1991, de 21 de gener, del Govern Valencià, i aquelles disposicions que s'oposen a allò establert en aquest decret.
En particular, queden derogats els articles 16 i 17 del Decret 215/1993, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula l'obra benèfico-social de les caixes d'estalvis amb domicili social a la Comunitat Valenciana. No obstant això, conserven la seua vigència, en tot el que no s'opose a aquest decret, totes les altres referències a fundacions OBS contingudes en l'esmentat Decret 215/1993.
Disposicions finals
Primera
Es faculta el conseller d'Administració Pública perquè dicte quantes disposicions siguen necessàries en desenvolupament d'aquest decret.
Segona
La Conselleria d'Economia i Hisenda dictarà les disposicions oportunes, pel que fa al règim d'incentius fiscals previstos en el títol II de la Llei 30/1994, de 24 de novembre, de Fundacions, i les normes de desenvolupament que afecten els tributs de la Generalitat Valenciana.
Tercera
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 18 d'abril de 1995
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER

linea