diari

Decret 63/1992, de 13 d'abril, del Govern Valencià, pel qual l'Institut per a la Promoció d'Energies Alternatives i Estalvi Energètic (IPEAE) passa a denominar-se Institut Valencià de l'Energia (IVEN).

(DOGV núm. 1774 de 04.05.1992) Ref. Base de dades 0993/1992

Decret 63/1992, de 13 d'abril, del Govern Valencià, pel qual l'Institut per a la Promoció d'Energies Alternatives i Estalvi Energètic (IPEAE) passa a denominar-se Institut Valencià de l'Energia (IVEN).
L'institut per a la Promoció d'Energies Alternatives i Estalvi Energètic (IPEAE), creat per Decret de 20 de desembre de 1982, del Govern Valencià, amb els fins de canalitzar, promoure i coordinar els esforços en l’àrea de l'energia, i de fomentar l’estalvi, diversificar les fonts i l’ús de energies renovables, fou configurat per la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1990, de 31 de maig, com una entitat de dret públic de les previstes en l'article 5.2 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, conserva els mateixos fins i funciones i queda adscrita a la Conselleria d'Industria, Comerç i Turisme.
L'execució efectiva de les funcions descrites requereix la presència de l’institut en tots els sectors consumidors d'energia, cosa que s'ha d'aconseguir mitjançant una tasca de difusió de la imatge de l’institut, imatge que serà tant més positiva i valorada com més i millors serveis siga capaç d'oferir, però que, sens dubte, exigeix inicialment una denominació, i una imatge de marca, fàcilment identificable i senzilla de transmetre.
Això fa convenient substituir l'actual denominació de l’institut, excessivament descriptiva, per altra distinta, més fàcil d'expressar i que, al mateix temps, guarde similitud amb les de la majoria dels ens públics dependents de la Generalitat Valenciana.
Por tot això, a proposta del Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme i la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 13 d'abril de 1992,
DECRETE
Article únic
L'entitat de dret públic «Institut per a la Promoció d'Energies Alternatives i Estalvi Energètic (IPEAE)» passa a denominar-se, d'ara endavant, «Institut Valencià de l'Energia (IVEN»).
DISPOSICIO FINAL
Aquest decret vigirà el dia la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 13 d'abril de 1992.
El Conseller d’Indústria, Comerç i Turisme,
ANDRES GARCIA RECHE
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

linea