diari

DECRET 99/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea i es regula la Comissió Interdepartamental de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que preceptua l'article 102 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 2758 de 29.05.1996) Ref. Base de dades 1015/1996

DECRET 99/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, pel qual es crea i es regula la Comissió Interdepartamental de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el que preceptua l'article 102 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
Les Corts Valencianes van establir en l'article 102 de la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1985, de 25 d'octubre, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, que la conselleria competent en matèria de treball proposaria al Govern Valencià la creació d'una comissió interdepartamental integrada per les conselleries que tingueren competències específiques en matèria de cooperatives.
La Llei de la Generalitat Valenciana 3/1995, de 2 de març, de Modificació de la Llei 11/1985, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, ha mantingut inalterat aquest precepte i ha reiterat d'aquesta forma la voluntat de les Corts Valencianes sobre l'actuació harmònica dels distints departaments del Govern Valencià amb competències en matèria de cooperatives.
L'esmentada Llei 3/1995 ha representat, no sols un important nombre d'alteracions substantives en la legislació de cooperatives de la Comunitat Valenciana, sinó també significatives innovacions que fan necessari un nou desenvolupament reglamentari dels seus preceptes, en desplegament del qual és convenient i necessària l'actuació coordinada i harmònica de les distintes conselleries amb competències relatives a les cooperatives valencianes.
Per això i a proposta del conseller de Treball i Afers Socials, amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 21 de maig de 1996,
DECRETE
Article 1
Conformement amb el que preceptua l'article 102 de la Llei de la Generalitat Valenciana 11/1985, de 25 d'octubre, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, es constitueix la Comissió Interdepartamental de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, adscrita a la Conselleria de Treball i Afers Socials.
Article 2
Per dur a efecte l'adequada coordinació de les accions del Govern Valencià en matèria de cooperatives; donar cohesió a les mesures de les distintes conselleries que tinguen repercussió en el cooperativisme valencià, i elaborar amb visió de conjunt i criteri d'unitat els plans de promoció i foment del cooperativisme i els programes d'actuació de la Generalitat Valenciana relatius a les entitats cooperatives, o que puguen transcendir especialment aquestes persones jurídiques, la Comissió Interdepartamental de Cooperatives de la Comunitat Valenciana tindrà les funcions següents:
a) Informar sobre tots aquells afers que, afectant les cooperatives valencianes, li siguen sotmesos pels òrgans de la Generalitat Valenciana, així com tota disposició general que regule matèries referents a aquestes persones jurídiques.
b) Establir criteris per a la utilització racional dels mitjans humans i materials de les distintes conselleries en allò que faça referència a matèria de cooperatives valencianes, així com per a la formulació coordinada i harmònica dels programes d'actuació que els afecten.
c) Impulsar el desenvolupament coherent de la legislació de cooperatives de la Comunitat Valenciana i la seua aplicació coordinada i concorde per part de les distintes conselleries.
d) Proposar al Govern Valencià o a l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana les mesures que jutge aconsellables per a la realització efectiva d'una adequada política de foment del moviment cooperatiu valencià i de les cooperatives que l'integren.
Article 3
La comissió estarà composta pels membres següents:
President: el conseller de Treball i Afers Socials.
Vicepresident: el director general d'Economia Social i Cooperativisme, de la Conselleria de Treball i Afers Socials, a qui escaurà presidir la comissió en els supòsits d'absència, impossibilitat o delegació del president.
Vocals:
- Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
- Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
- Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient.
- Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports.
- Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria de Sanitat i Consum.
- Un representant, amb rang de director general, de la Conselleria d'Indústria i Comerç.
Secretari: un representant, amb rang de director general, de la Conselleria de Presidència.
Article 4
La comissió comptarà amb una secretaria administrativa, les funcions de la qual seran exercides per l'òrgan, del nivell administratiu, que designe la Conselleria de Presidència.
Article 5
1. La comissió serà convocada pel seu president, i, en la convocatòria es farà constar el corresponent ordre del dia.
2. De cada sessió de la comissió, el secretari estendrà acta, amb la indicació dels assistents, la data, els afers que s'hi han tractat i els acords que s'hi hagueren adoptat.
3. L'acta corresponent a cada sessió de la comissió serà firmada pel secretari, amb el vistiplau del seu president.
4. Quant al seu funcionament, la comissió es regularà pel que disposa la legislació vigent, especialment s'hi observarà el que estableix l'article 32 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià.
Article 6
Per a l'exercici de les seues funcions, la comissió interdepartamental comptarà amb l'auxili d'una comissió tècnica, que estarà formada per sengles representants del nivell administratiu de les conselleries que designaran els membres de la comissió interdepartamental i escaurà exercir les funcions de la seua secretaria al funcionari que designarà a aquest efecte la conselleria competent en matèria de treball.
Article 7
Sense perjudici del que disposen els articles precedents, tant la comissió interdepartamental com la seua comissió tècnica podran constituir al seu si comités o ponències de treball, als quals escaurà preparar les tasques d'aquelles quan les matèries que s'hi hauran de tractar facen aconsellable la seua convocatòria per a assumptes concrets i determinats que no afecten més que un reduït grup de departaments del Govern Valencià.
DISPOSICIó FINAL
Es faculta el conseller de Treball i Afers Socials per dictar totes les disposicions que resulten necessàries per al desplegament, l'execució i el compliment del que disposa aquest decret.
València, 21 de maig de 1996
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNáNDEZ-SORO
El conseller de Treball i Afers Socials,
JOSÉ SANMARTíN ESPLUGUES

linea